INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 27 czerwca 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w roku 2012 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium.
  2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚWIERKLE – 2.
  3. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014.
  5. Podjęcie uchwał dotyczących mienia komunalnego.
  6. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
  8. Interpelacje.
  9. Sprawy różne.

                                                             Pzewodniczący Rady Gminy
                                                                       Dobrzeń Wielki
                                                                      Klemens Weber

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 27.06.2013.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego Świerkle-2.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu w roku 2012.pdf

JPEGPROJEKT PLANU RYSUNEK.jpeg

PDFsprawozdanie_GOK.pdf