Opłaty za śmieci w gminie Dobrzeń Wielki.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego
obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy czyli pierwsza opłata do 15 sierpnia bieżącego roku. Numer konta do wpłat zostanie przekazany z końcem lipca bądź na początku sierpnia, aktualnie wprowadzane są jeszcze do systemu deklaracje złożone przez mieszkańców. Po zakończeniu tego procesu dla każdej nieruchomości zostanie wygenerowany i doręczony osobny numer rachunku bankowego (tak jak w przypadku wielu opłat za media).

Wpłat będzie można dokonywać w kasie urzędu gminy bądź na wskazany rachunek bankowy.

Prosimy uprzejmie o nie dokonywanie wpłat przed otrzymaniem indywidualnego numeru rachunku bankowego.