Trwa przełączanie serwisu, przepraszamy za napotkane utrudnienia.

Świadczenia rodzinne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1września 2013r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy: 01.11. 2013r.- 31.10.2014r.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 28 pokój nr 4, w godzinach pracy Ośrodka w następujących terminach:
- do 30 września 2013r.  realizacja wniosku od 1 listopada 2013r.,  wypłata świadczeń do 30 listopada 2013r.;
- do 31 października 2013r. realizacja wniosku od 1 listopada 2013r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2013r.;
- do 30 listopada 2013r. realizacja wniosku od 1 listopada 2013r.,  wypłata świadczeń do 31 grudnia 2013r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2013r. będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.

 

 Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny oraz aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia m.in.:

1.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2012 (obojga współmałżonków  oraz pełnoletnich dzieci do 25r.ż. pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, każda osoba osobne zaświadczenie) obowiązkowo oraz:

- PIT – 11 za 2012r.;
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2012r. ( zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy);
-  nakaz płatniczy za rok 2012 (dotyczy gospodarstwa rolnego);
-  umowa/y o pracę, świadectwo/a pracy za lata 2012r.; 2013r.

2.Dowód osobisty lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony ,

3.Akt urodzenia dziecka *),

3a. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany ,

3b. Odpis skrócony aktu zgonu rodzica dziecka *),

4.Prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację *),

5.Prawomocny Wyrok Sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka *),

6.Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, 

6a. Aktualne zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w internacie lub bursie,

7.Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka *),

 7a. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka w wieku 16-18 lat lub osoby dorosłej *),

8.Aktualny nr  rachunku bankowego,

9.Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych.

 

Informacja dla osób ubiegających się o prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

1.Oświadczenie  lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu- co najmniej sześć miesięcy przed uzyskaniem uprawnień do urlopu wychowawczego.

2.Oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego, uwzględniające imię i nazwisko dziecka oraz okres, na jaki urlop wychowawczy został udzielony.  

3.Zaświadczenie organu emerytalno- rentowego (ZUS)  stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

 

     INFORMACJA  DLA  OSÓB  PRACUJĄCYCH  POZA  GRANICAMI  KRAJU W przypadku, gdy jedno z rodziców pracuje poza granicami kraju na podstawie umowy o pracę wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinno się składać  w Regionalnym  Ośrodku  Polityki Społecznej w Opolu Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Rejtana 5(parter) 45-331 Opole     

tel.  77  44 24 465  fax 30;  77 44 24 466;  77 44 16 544; 77 44 16 554  w godzinach pracy poniedziałek - piątek  07:30 – 15:30

 

UWAGA: Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych  wynosi 539,00 zł . W przypadku  gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28 wnioski przyjmowane są:
Poniedziałek: 07:30 – 16:00,
Wtorek Środa Czwartek: 07:30- 14:30 
Piątek: 07:30 – 13:00
 Tel. Fax: 77 4032550  lub  77 46 96 517           
  wew. 40 - świadczenia rodzinne pokój nr 4 parter
wew. 42- świadczenia z funduszu alimentacyjnego pok.104 I piętro.

 

*) dotyczy wnioskodawcy składającego wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku  rodzinnego i dodatków  do  zasiłku rodzinnego po raz pierwszy

Gwiazdka Polecamy

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki.