ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I

31-215 Kraków, ul. Żabiniec 68

tel./fax (12) 427 28 39, www.norton.edu.pl

ZAPRASZAMY NA  BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla  osób dorosłych (do18 do 64 roku życia  z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  na terenach gmin wiejskich , miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców, z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich  województwa opolskiego, w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji językowych mieszkańców małych miejscowości województwa opolskiego”

nr WND-POKL.09.06.02-16-031/12

 współfinansowanego  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja”

  Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Uczestnik projektu bierze  udział w szkoleniu z języka angielskiego - 240 godzin dydaktycznych kończących się egzaminem zewnętrznym na międzynarodowy certyfikat TOEIC, zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym 6 godzin tygodniowo.    

Czas realizacji kursów:   październik 2013   -   grudzień 2014 roku. 

 

Rekrutacja:       Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 
                         
dnia 25.09.2013 r. godz. 17.30,

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane także po terminie spotkania rekrutacyjnego. 

Zasady rekrutacji
Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach,  zamieszkałych w rozumieniu kodeksu cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.),   na terenach  gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast do 25 tys. mieszkańców województwa opolskiego  należących co najmniej  do jednej  z poniższych grup:

- osoby które ukończyły 50 rok życia;
- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim;

Preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie (1pkt), sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi (1pkt), z wykształceniem poniżej średniego (1pkt), deklarujące dochód netto poniżej 1500 zł/m-c, (1pkt), deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c, (2pkt).

W kursie nie mogą uczestniczyć osoby  prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne!!!

LISTA DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH  PODCZAS  ZAPISÓW:

- Ankieta rekrutacyjna (deklaracja przystąpienia do projektu)

- Zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących

- Zaświadczenie z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych,

Więcej informacji na stronie internetowej: http://norton.edu.pl/opole962.html, pod nr tel.: 507 026 403