Informacja

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza już po raz trzeci otwarty konkurs ofert zgodnie
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów mających sprawować opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Dobrzeń Wielki, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014r. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457).
Konkurs ogłaszany jest w ramach realizacji Porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w związku z projektem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu „Powrót do zatrudnienia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.        
W odpowiedzi na I ogłoszenie konkursowe, złożono trzy oferty, które w pełni spełniły wymagania konkursowe. Dwie opiekunki podpisały umowy i od miesiąca czerwca 2014, sprawują opiekę nad dziećmi, natomiast trzecia opiekunka jest w trakcie nawiązywania kontaktu z rodzicami dziecka.             
W drugim naborze konkursowym, złożono cztery oferty, z tego jedna nie spełniła wymagań określonych w ustawie. Pozostałe trzy panie rozpoczną pracę w charakterze opiekuna dzieci do lat 3, sukcesywnie od sierpnia i września 2014.  
Obecny, III nabór konkursowy jest ostatnim, jaki zaplanowano na rok 2014. Zainteresowanych zachęcamy do składania ofert do 19 sierpnia 2014.           
Aktualnie, trwa również nabór w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu (tel. 77 4423142), osób zainteresowanych pracą dziennego opiekuna dzieci do lat 3, na szkolenie, którego efektem jest zdobycie potrzebnych kwalifikacji.

                                                                                     Zastępca Wójta Gminy
                                                                                             Irena Weber

 

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”