Wyprawka szkolna 2014

Do pomocy finasowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są:

1. Uczniowie:

  • klas II, III oraz VI szkół podstawowych;
  • klas III LO i ZSZ, 

- jeżeli kwota dochodu na 1 członka rodziny nie przekracza 539 zł netto.

2. Uczniowie niepełnosprawni

  • słabowidzący,
  •  niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

Wszyscy uczniowie klas I szkoły podstawowej otrzymują podręcznik “Nasz elementarz” za darmo, na zasadzie wypożyczenia go ze szkoły, bez względu na dochód w rodzinie.

 

DOCXWniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym specjalnego.docx
DOCXWniosek o dofinansowanie zakupu podręczników uprawnionym uczniom pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.docx
PDFZarządzenie Nr 0050.1.64.2014.pdf