Święto Dnia Edukacji w Gminie Dobrzeń Wielki

14 października, to każdego roku wyjątkowy dzień dla nauczycieli i pracowników oświaty. Pamiętając o tym ważnym święcie, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel przyznał nagrody czternastu wybitnym nauczycielom oraz jednej osobie z administracji oświatowej.              
Biorąc pod uwagę, że na terenie gminy funkcjonuje 5 publicznych placówek przedszkolnych, 4 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, liceum ogólnokształcące, szkoła zawodowa i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki,
to zaszczytne wyróżnienie otrzymało zaledwie  5 % gminnej kadry nauczycielskiej.

Wręczając nagrody z okazji Dnia Edukacji – 15 października, gratulowano nauczycielom sukcesów dydaktycznych oraz doceniono ich odpowiedzialne zadanie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży.  Jednocześnie, życząc zdrowia, pomyślności i zapału na dalsze lata pracy wyróżniono:

Przedszkola

Katarzyna Radlak  - Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach   

Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego, 22 lat stażu pracy.  Od 01.09.2007r. pełni funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach. Nieustannie rozwija ofertę przedszkola, dbając jednocześnie o wysoki standard pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Placówka bardzo dobrze oceniona w tegorocznej ewaluacji zewnętrznej, same najwyższe oceny A oraz B.  Za osiągnięcia w pracy 3-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

Sachnik Iwona  - Publiczne Przedszkole w Chróścicach

Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego i gimnastyki korekcyjnej, 23 lat pracy w zawodzie. Od 01.09.2007r. dyrektor Publicznego Przedszkola w Chróścicach. Aktywnie uczestniczyła w uzgodnieniach związanych z modernizacją i przeniesieniem placówki przedszkolnej do nowego obiektu. Bacznie obserwuje zmiany zachodzące w środowisku i trafnie ocenia potrzeby, tym samym utworzyła nowy oddział przedszkolny, w szczególności dla dzieci 2,5 -3 letnich. Za osiągnięcia w pracy 3-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. W 2012r. otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Kornelia Macioszek - Publiczne Przedszkole w Brzeziu

Nauczycielka dyplomowana, wychowania przedszkolnego z 28 letnim stażem pracy, posiada także kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III. Od 1 września 1986 pełni funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzeziu. W marcu 2011 r. przedszkole otrzymało tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” i znalazło się na mapie prowadzonej przez MEN jako pierwsze przedszkole z tym tytułem w województwie opolskim. W 2012r. przedszkole otrzymało Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka w ramach realizowanego gólnopolskiego programu edukacyjnego; w 2013 r. przystąpiło do realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie. Za osiągnięcia w pracy 11-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. W roku 2012 otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Szkoły Podstawowe

Karina Wajman  - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi -  Dobrzeń Wielki   

Nauczycielka dyplomowana z 30 letnim stażem pracy, kwalifikacje z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Nawiązała min.  współpracę z Wrocławskim Teatrem Edukacyjnym, organizuje cykliczne dla klas I-III spektakle profilaktyczne. Jest także współautorką innowacji dydaktycznej z zakresu edukacji teatralnej wpisanej do realizacji jako program edukacji teatralnej. Za dotychczasowe osiągnięcia w pracy 7 -krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz jedną Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.             

Anna Hajder - Mielecka  - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi -  Dobrzeń Wielki   

Nauczycielka dyplomowana z 29 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje z zakresu plastyki, pracuje jako wychowawca świetlicy szkolnej. W roku szkolnym 2013/14 uczniowie pod jej kierunkiem zajęli II i III m-ce w międzygminnym konkursie „Gmina Dobrzeń Wielki w przyszłości”. We współpracy z wychowawcami zainicjowała z dziećmi świetlicowymi zajęcia plastyczno-techniczne, gdzie uczniowie i opiekunowie uczą się ciekawych technik plastycznych. Bardzo dba o wyposażenie sali zabaw w ciekawe pomoce dydaktyczne. Skrupulatnie gromadzi informacje o uczniach wymagających pomocy materialnej, współpracuje w tym zakresie z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym. Za osiągnięcia w pracy 5 -krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.

 Klaudia Hildebrandt-Kałuża - Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Kup         

Nauczycielka mianowana z 16 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego. Od wielu lat przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych z j. niemieckiego. W swojej karierze zawodowej doczekała się 2 laureatów konkursu wojewódzkiego. Brała udział w pracach zespołu przedmiotowego przy opracowaniu ujednoliconych kryteriów oceniania uczniów z języków obcych.

Monika Ledwolorz  -  Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Kup         

Nauczycielka dyplomowana, z 12 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Posiada także kwalifikacje do pracy bibliotece, ukończyła również kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Od wielu lat przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych, w trakcie swojej pracy jej uczeń otrzymał tytuł laureata. Za osiągnięcia w pracy 3 -krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.   

Irena Bujnicka - Zespół Szkół Czarnowąsy         

Nauczycielka dyplomowana z 30 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej. Jej uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki dydaktyczne uwidocznione w sprawdzianach zewnętrznych (Trzecioteścik). Jest także autorką i realizatorką 2 innowacji pedagogicznych: regionalnej „Od bliskiego do dalekiego” i prozdrowotnej „Recepty na radość i zdrowie”. W porozumieniu z Sanepidem realizuje program „Swobodny oddech, zapobiegaj astmie” i program „Biały ząbek”. W roku szk. 2014/15 jej klasa bierze udział w projekcie „Fascynujący świat nauki i technologii”. W minionym roku szkolnym jej uczniowie włączyli się realizację projektu „Szkoła w ruchu”, dzięki czemu szkoła uzyskała tytuł lidera. Przygotowała pobyt w szkole grupy uczniów z Żytomierza na Ukrainie. Za osiągnięcia w pracy 2 -krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Gimnazja

Bożena Mierzwińska - Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim           

Nauczycielka dyplomowana z 25 letnim stażem pracy, zatrudniona od 2011 roku na stanowisku zastępcy dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim - odpowiedzialna za Publiczne Gimnazjum. Posiada kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego. Uczniowie pod jej kierunkiem zajęli m.in.: I m-ce w Ogólnopolskiej Licealiadzie w piłce ręcznej dziewcząt w 2014 r. – Mistrzynie Polski, w latach 2005 – 2013: II m-ce w Ogólnopolskim Turnieju w piłce ręcznej, IV m-ce w Półfinałach Mistrzostw Polski, III w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski, zajmowały czołowe miejsca w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w piłce ręcznej dziewcząt. Twórczo współpracuje z klubem sportowym TOR w Dobrzeniu Wielkim.
Jako nauczyciel była koordynatorem ścieżki prozdrowotnej, współorganizatorem i inicjatorem wielu imprez sportowych w gminie.               
Za osiągnięcia w pracy 6-krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.    

Ewa Drop -  Zespół Szkół w Czarnowąsach         

Nauczycielka dyplomowana, staż pracy - 30 lat, a od 12 lat pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Czarnowąsach. Posiada kwalifikacje z nauczania początkowego, geografii, techniki i zarządzania placówkami oświatowymi oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Pod jej kierunkiem uczniowie osiągają prestiżowe sukcesy, a nauczyciele są kreatywni i rozwijają się zawodowo. Przekłada się to na bardzo dobre wyniki szkoły w egzaminach zewnętrznych. W ostatnich latach, dzięki inicjatywie i wsparciu pani Drop uczniowie PSP i PG zdobyli następujące wyróżnienia:
2011 uzyskanie przez szkołę tytułu "Szkoła odkrywców talentów" 
2010-2012 uzyskanie przez 14 uczniów tytułu "Dobrzeński Talent" i 47 Stypendiów Wójta Gminy               
2010-2012 uzyskanie przez 9 uczniów Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego  
2012 uzyskanie przez uczennicę gimnazjum ogólnopolskiego wyróżnienia "Wolontariusz roku"    
2010-2012 zwycięstwo 3 uczniów w konkursie "Młode Opole" i nagranie płyty z kolędami              
2012 wyróżnienie w wojewódzkim konkursie pieśni patriotycznych "Tobie Polsko"            
2010-2012 1 laureat i 3 finalistów konkursów przedmiotowych       
2014 dwie jej uczennice uzyskały tytuł „Prymusa Opolszczyzny”     
Ponadto pani Ewa Drop dzieli się swą wiedzą i zawodowym doświadczeniem w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Prezentowała m.in. dokonania szkoły w Opolskim Ratuszu na spotkaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkól Twórczych,  z jej inicjatywy pani odbyło się w Czarnowąsach seminarium "Artystyczna wiosna" traktujące o rozwijaniu talentów wokalnych, plastycznych, aktorskich oraz instrumentalnych.             
Za osiągnięcia w pracy 5-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.           
W 2013r. otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.    

Beata Szumska  - Zespół Szkół w Czarnowąsach         

Nauczycielka dyplomowana z 23 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje z języka polskiego. Jest autorką projektu edukacyjnego „Ortojad”, w ramach którego uczniowie doskonalą sprawność ortograficzną i polonistyczną. W ramach wolontariatu prowadzi dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów próbnych i zewnętrznych, jest przewodniczącą zespołu samokształceniowego nauczycieli humanistów. Pani Szumska współtworzyła w szkole system oceniania zachowania. Obecnie jest głównym koordynatorem projektu edukacyjnego „Fascynujący świat nauki i technologii”.  Za osiągnięcia w pracy 3-krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.    
  
Karolina Macukiewicz -  Zespół Szkól w  Chróścicach                                                                                                                 

Nauczycielka mianowana z 15 letnim stażem pracy,  posiada kwalifikacje z języka angielskiego. Zaangażowanie pani Macukiewicz w działalność szkoły przyniosło bardzo wymierne efekty w postaci przyjęcia szkoły do sieci szkół promujących zdrowie oraz zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie na Najlepszy Projekt Edukacyjny z zakresu edukacji środowiskowo-regionalnej. Uczeń pod jej kierunkiem zdobył II m-ce w Wojewódzkim Konkursie o Wielkiej Brytanii i Krajach Anlojęzycznych.  Za osiągnięcia w pracy 2-krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Liceum Ogólnokształcące / Zasadnicza Szkoła Zawodowa   

Dorota Gajda-Szczegielniak            Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim              

Nauczycielka dyplomowana, nauczania początkowego, biologii, WDŻ z tytułem doktora w zakresie pedagogiki, 21 lat stażu pracy. Dyrektor kierujący wcześniej Zespołem Szkół w Chróścicach, a od 01.03.2010  kieruje z wielkim zaangażowaniem Zespołem Szkół w Dobrzeniu Wielkim, placówką składającą się obecnie z pięciu typów szkół (Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Technikum). W trakcie kierowania placówką jako dyrektor:

 • stale poszerza oferty edukacyjne szkół poprzez tworzenie oddziałów o różnorodnej specyfice, przez co szkoła bardzo dobrze radzi sobie w dobie niżu demograficznego

 • motywuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, a uczniów do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w których z roku na rok odnoszą oni coraz większe sukcesy (zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i na centralnym)

 • troszczy się o wszechstronny rozwój samorządności szkolnej, polegającyna inspirowaniu uczniów
  i nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań o charakterze imprez klasowych, szkolnych środowiskowych, a nawet lokalnych

 • dba o prężne działanie Multimedialnego Centrum Biblioteczno-Dydaktycznego

 • wspiera i nadzoruje „tętniące życiem”przede wszystkim sportowym ale nie tylko, funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej,

 • intensywnie prowadzi współpracę ze szkołami i instytucjami zagranicznymi; wymiany młodzieżowe obejmują udział uczniów w takich formach zagranicznych jak: wymiany partnerskie, obozy językowe, seminariai warsztaty naukowe

 • aktywnie działa w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego

Ewaluacja zewnętrzna prowadzona w szkole, w styczniu obecnego roku, dała jak najlepszy obraz placówki, otrzymując oceny A i B.

Osiągnięcia:

 • wyniki egzaminu maturalnego:            
  matematyka  - 54,2% (Opole-52,5%, kraj 48,0); 
  chemia - 55,8% (Opole- 41,8%,  kraj 46,0%);
  j. niemiecki – 90,3% (Opole 78,9%, kraj 68,0%);
  j. angielski – 70,3% (Opole-76,1%,  kraj 69,0%);
  geografia – 52,3%  (Opole-46,1%,  kraj 45,0%);
  WOS – 55,0%  (Opole-47,6%,   kraj 46,0%)
 • zdawalność egz. maturalnego 2013/2014 – 95 %
 • egzamin gimnazjalny – średnio 68,7% (woj.opolskie-59,1%)

Za osiągnięcia w pracy 9-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

Małgorzata Krok  -  Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim           

Nauczycielka dyplomowana z 33 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje do nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Jej uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych – gimnazjalnych, maturalnych i zawodowych. W Zasadniczej Szkole Zawodowej opracowała i realizowała innowację pedagogiczną „Jak postępować, aby żyć i pracować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”. W swojej pracy dydaktycznej stosuje szeroko rozumianą indywidualizację nauczania, dbając o wszechstronny rozwój każdego ucznia. W szkole pełni funkcję przewodniczącej zespołu nauczycieli ZSZ. Za osiągnięcia w pracy 4-krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.    

Administracja placówek oświatowych

Irena Karasińska       PSPzOS Dobrzeń Wielki, ZS-P Kup, PP Dobrzeń Wielki

Główna księgowa w wyżej wymienionych  placówkach oświatowych. 40 lat pracy w zawodzie. Jest osobą bardzo sumienną, rzetelną, wykonywującą swoje obowiązki w sposób wzorowy. Efektywnie wykorzystuje czas pracy, dokształca się, sprawnie posługuje się nowoczesną technologią informacyjną. Za osiągnięcia w pracy 3-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.           
 

Oprócz nagród Wójta Gminy, dobrzeńscy nauczyciele decyzją Ministra Edukacji Narodowej uhonorowani  zostali również odznaczeniami i orderami państwowymi, które odebrali na uroczystej gali w Opolu, i tak:  
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała:         
Helena Kołodziej –  nauczycielka historii i WOS;  ZS w Dobrzeniu Wielkim

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała:    
Irena Wosz-Łoba - nauczycielka matematyki, j. niemieckiego i fizyki;  ZS w Dobrzeniu Wielkim

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Lidia Majchrak – nauczycielka j. polskiego; ZS w Dobrzeniu Wielkim
Ewa Knapik – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej;  ZS w Czarnowąsach
Irena Bujnicka - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej;  ZS w Czarnowąsach
Roman Franek – nauczyciel wychowania fizycznego; ZS w Czarnowąsach
Irena Gołębiowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego; PP w Chróścicach
Felicyta Mehl – nauczycielka wychowania przedszkolnego; PP w Chróścicach
Danuta Śliwa-Serafin – nauczycielka wychowania przedszkolnego, zastępca dyrektora; PP w Cz-ach

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym nauczycielom gratulujemy sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz życzymy dalszego rozwoju zawodowego!

                                                 Zastępca Wójta Gminy

                                                        Irena Weber

 

IMG_0188.jpeg IMG_0187.jpeg