Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

logo_oczyszczalnia.jpeg

W dniu 26 września 2014 r. Gmina Dobrzeń Wielki podpisała umowę na realizację projektu pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” nr POIS.01.01.00-00-030/14 w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt ten obejmuje przygotowanie projektu inwestycyjnego, którego fizyczne wykonanie zapewni zgodność z dyrektywą w zakresie oczyszczania ścieków. Inwestycja opiewa na kwotę 202 950,00 PLN, przy czym udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, to jest 172 507,50 PLN.