Wyprawka szkolna 2015

Do pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są:
1. Uczniowie:
• klas III szkół podstawowych.
- jeżeli kwota dochodu na 1 członka rodziny nie przekracza 574 zł netto.
2. Uczniowie niepełnosprawni
• słabowidzący,
•  niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.
- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszyscy uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum otrzymują podręczniki bezpłatnie, na zasadzie wypożyczenia ich ze szkoły, bez względu na dochód w rodzinie.

PDFZarządzenie Nr 0050.1.84.2015.pdf
DOCZałącznik Nr 2_wyprawka 2015.doc
DOCZałącznik Nr 1_wyprawka 2015.doc