INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 29 października 2015r. w Sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Zmiana budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
2. Sprawy mienia komunalnego.
3. Złożenie przez wójta informacji o wyznaczonych podmiotach obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonywania pracy orzeczonej wyrokiem sądu.
4. Przyjęcie sprawozdania oświatowego za rok szkolny 2014/2015.
5. Uchwalenie wysokości stawek podatków na rok 2016.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia od Powiatu Opolskiego zadań dotyczących dróg.
7. Interpelacje.
8. Sprawy różne.

                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                       Dobrzeń Wielki
                                                      Klemens Weber