Zakończenie realizacji projektu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki"

logo_oczyszczalnia.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki zakończyła realizację projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki” w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Plan ten ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.  poprawy jakości powietrza na terenie Gminy, jak również:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Zrealizowany projekt opiewał na kwotę 42 435,00 PLN. Środki w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, tj. 36 069,00 PLN na opracowanie planu Gmina otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucji Wdrażającej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).