Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek dnia 15 września 2016. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
- informacja Skarbnika Gminy
- opinia Komisji Budżetu i Finansów
- dyskusja
- podjęcie uchwał
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.:”Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji-część południowa”
- informacja Wójta
-opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego
- dyskusja
- podjęcie uchwał
3. Interpelacje
4. Sprawy różne

                               Przewodniczący Rady Gminy
                                          Dobrzeń Wielki
                                          Klemens Weber