INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 1 czerwca 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Uroczyste odznaczenie osób zasłużonych tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”.
2.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017.
3.    Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4.    Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym.
5.    Uchwała w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki.
6.    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
7.    Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2017-2021.
8.    Uchwała w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przyjmowania przez Gminę Dobrzeń  Wielki urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
9.    Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki.
10.    Uchwała w sprawie zamiaru zmiany uchwały, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11.    Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
12.    Interpelacje
13.    Sprawy różne

                                  Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki
                                                        Klemens Weber

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 01.06.2017r.pdf