PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że do dnia 31 października 2011 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie kosztów usług tłumacza migowego w roku akademickim/szkolnym 2011/2012 w ramach realizacji programu „PITAGORAS  2007”

1. Adresatami programu są uczelnie oraz szkoły policealne.
2. Uczestnikami programu są osoby niesłyszące lub niedosłyszące, w tym głuchoniewidome i głuchoniedowidzące, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, studiują, uczą się w szkołach policealnych lub uczą się na kursach przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych, organizowanych przez uczelnie oraz zgłaszają potrzebę korzystania  z usług tłumacza migowego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz druki wniosków można uzyskać w  Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16 oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON).