KRUS informuje:

CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW

Choroba zawodowa rolników to choroba, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określanych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy.

Zatem za chorobę zawodową rolnika może być uznana tylko ta, która jest objęta wykazem chorób zawodowych. Wykaz dostępny jest w Załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

W wykazie tym znajdziemy łącznie 26 chorób i grup chorobowych, w tym m.in.: boreliozę, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, pylicę płuc, astmę oskrzelową, ostre uogólnione reakcje alergiczne, alergiczny nieżyt nosa, nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi, niektóre choroby skóry, przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy,  przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy oraz choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca była wykonywana. W ciągu ostatnich 10 lat u 1300 osób ubezpieczonych w KRUS ustalono uszczerbek na zdrowiu wskutek chorób zawodowych zakaźnych. Najwięcej  z nich bo 98%  zachorowało na boreliozę. Rolnicy są jedną z grup zawodowych w szczególności narażoną na choroby przenoszone przez kleszcze. Praca i życie na wsi powodują  zwiększony kontakt z tymi pajęczakami, które choć niewielkie są nosicielami wielu groźnych chorób. KRUS w 2018 r. wypłacił 282 odszkodowania z tytułu boreliozy.

 Nieleczona borelioza  może doprowadzić do zapalenia nerwów lub mózgu.  W 2018 r. KRUS wypłacił  14 odszkodowań z tytułu odkleszowego zapalenia opon mózgowych.

Rolnicy należą do grupy zawodowej szczególnie narażonej na ryzyko występowania chorób wywołanych działaniem czynników biologicznych oraz alergenów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zaawansowana technika diagnostyczna pozwala obecnie na wykrywanie coraz większej liczby chorób.

Rolnicy narażeni są także na wiele czynników uszkadzających skórę. Przyczyną dolegliwości skórnych jest uczulenie kontaktowe ze środkami ochrony roślin, sztucznymi nawozami, pestycydami i paszą dla zwierząt hodowlanych. W 2018 r.  KRUS wypłacił 5 odszkodowań z tytułu chorób skóry  uznanych za chorobę zawodową.

Rolnik, który zapadł na rolniczą chorobę zawodową, lub podejrzewający zachorowanie,
a dodatkowo podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS, może ubiegać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku
  na zdrowiu
 • rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Inspektor sanitarny kieruje rolnika na badanie, które jest podstawą do wydania orzeczenia oraz decyzji o stwierdzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Taką decyzję właściwy państwowy powiatowy inspektor przesyła m.in. zainteresowanemu rolnikowi. Jest ona podstawa do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

Sporządziła:

Krystyna Horiszna
Starszy Inspektor ZPRO
OR KRUS w Opolu

 

Portal dla rolników eKRUS

eKRUS  to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Do uruchomienia   eKRUS potrzebna jest przeglądarka internetowa.

Rekomendowane wersje przeglądarek to: Internet Explorer 11, Firefox 58.0.2, Google Chrome 64.0.3282.167.

Wszystkie dokumenty generowane są w postaci plików PDF, do ich odczytu (wydruku) potrzebny jest program Adobe Reader.

Aby Użytkownik mógł korzystać  z eKRUS, konieczne jest założenie Konta Użytkownika.

Po wejściu na stronę www.ekrus.gov.pl wyświetli się strona główna KRUS.

Dane i ich wydruki, do których Użytkownicy mają dostęp w eKRUS mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym ani żadnym innym.

Bez rejestracji, użytkownik  uzyskuje dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o świadczeniach przysługujących  z tytułu ubezpieczenia.

Po zarejestrowaniu, użytkownik uzyskuje dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych jakie KRUS przetwarza o  przebiegu  ubezpieczenia, wykazie składek, a także informacje o zbliżających się terminach płatności i wysokości  składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Z treści ogólnodostępnej może korzystać każdy użytkownik sieci Internet.

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS (rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS po przejściu procedury rejestracyjnej.

WAŻNE!!

Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Opracowała:

Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu

 

KRUS przypomina:

 

 1. Jeżeli uległeś wypadkowi w rolnictwie, zgłoś go jak najszybciej do najbliższej Placówki Terenowej Kasy lub Oddziału Regionalnego. Nie czekaj na zakończenie leczenia.
 2. Zgłoś wypadek bez zbędnej zwłoki – zalecane do 14 dni. Zbyt późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie okoliczności
  i przyczyn wypadku, co może spowodować odmowę prawa do odszkodowania.
 3. Zgłoszenie wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub mailowo.
 4. Uprawnionym do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie jest poszkodowany (rolnik, domownik, pomocnik rolnika), podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku.
 5. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:
 • ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
 1. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
 • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
 • będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. 
 1. Każdy wypadek rozpatruje się indywidualnie.
 2. Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM, MIMO LICZNYCH ZAGROŻEŃ, NIE MUSI BYĆ NIEBEZPIECZNA.
STOSUJĄC NA CO DZIEŃ ZASADY BEZPIECZNEGO ŻYCIA I PRACY W GOSPODARSTWIE WIELU NIESZCZĘŚĆ MOŻNA UNIKNĄĆ.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU NIGDY NIE ZASTĄPIĄ ŻYCIA, ZDROWIA I PEŁNEJ SPRAWNOŚCI.

Proszę, zadbajcie o swoje zdrowie dla siebie i swoich najbliższych.

Dyrektor OR KRUS w Opolu
Lech Waloszczyk

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki