Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)                                           zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Sesja odbędzie się w czwartek, 26 listopada 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 24.09. - 26.11.2020).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
 • informacja skarbnika lub wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022
 • informacja skarbnika lub wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja sekretarza lub wójta gminy
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • informacja skarbnika lub wójta gminy
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • informacja skarbnika lub wójta gminy
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji dotyczącej „Zwołania zebrania Członków Rady Gminy Dobrzeń Wielki w trybie nadzwyczajnym”, w celu rozpatrzenia sytuacji w Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim, związanej z absencją chorobową personelu i podjęcia działań dotyczących funkcjonowania lub czasowego zamknięcia Przedszkola w związku z pandemią.
 • informacja sekretarza lub wójta gminy
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                         Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 26.11.2020r.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki