Projekty zrealizowane

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo Informacyjne
Działanie 2.1: Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

Działanie 2.2: Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych

Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

RPO WO

850 000

700 069,92

2009-2011

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5: Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

Przebudowa budynku i wyposażenie sal Zespołu Szkół w miejscowości Kup w Gminie Dobrzeń Wielki           

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

RPO WO

1.459.601,50

799.880,52

2010

                         

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska
Poddziałanie 4.1.0 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami

Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 gminnego składowiska odpadów komunalnych w Chróścicach

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

RPO WO

1.074.508,61

912.488,44

2011

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3: Transport
Poddziałanie 3.1.2: Drogi lokalne

Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

RPO WO

5.832.262,28

4.957.422,93

2012 

                                               

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny „Rozwój społeczeństwa informacyjnego, wspieranie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie gminy”

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

ZPORR

198.220,00

147.079,00

2004-2006 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PO IG

213.933,00

181.843,05

2012 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami na Placu Klasztornym w Czarnowąsach

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PROW

1 227 681,47

700 579,00

2015

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Oś priorytetowa 9: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PO IiŚ

42 435,00

36 069,00

2015

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Oś priorytetowa 1: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PO IiŚ

202 950,00

133 237,50

2015

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś  priorytetowa 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji regionów
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych        

Szansa na edukację szansą na sukces

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

POKL

238.840,00

237.970,00

2009

                                      

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś  priorytetowa 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji regionów
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych        

Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

POKL

80.999,74

78.876,32

2011 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Drogą do sukcesu Gimnazjalistów

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

POKL

360 630,00

306 535,50

2014-2015

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

POKL

103 414,27

87 902,13

2014-2015

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa 6: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Powrót do zatrudnienia

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

POKL

226 117,01

208 155,74

2014-2015