Tereny inwestycyjne w Czarnowąsach

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Dobrzeń Wielki
Obręb: Czarnowąsy

Teren oznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Czarnowąsy symbolem TA znajduje się w północnej części tej miejscowości w sąsiedztwie terenów Elektrowni Opole. Obszar ten zajmuje powierzchnię około 24 ha, na którym przewidziana jest w w/w planie sieć dróg dojazdowych. Teren ten ma dobre położenie pod względem infrastruktury technicznej oraz braku w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Wyżej wymieniony obszar ma dostęp do wszystkich mediów tzn. wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej, ciepłociągu, gazu, sieci telefonicznej oraz dostęp do chemicznej oczyszczalni ścieków. Istnieje także dogodna sieć drogowa powodująca łatwy dostęp do tego terenu. Odległość w/w terenu od obwodnicy północnej miasta Opola wynosi około 5 km. Działki wchodzące w skład tego obszaru należą do osób prywatnych i są nieużytkami lub są terenami wykorzystanymi rolniczo.
 

 

Przeznaczenie terenu:

TA - wielofunkcyjne tereny aktywizacji gospodarczej,
1) Przeznaczenie podstawowe - działalność produkcyjna, usługowa, składowo-magazynowa, przetwórstwo rolno-spożywcze, wielkopowierzchniowe tereny hurtu wraz z urządzeniami towarzyszącymi funkcji podstawowej (obsługa techniczna i transportową) oraz z zielenią osłonową i ozdobną,
2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu.

a) ustala się wymóg realizacji zabudowy o wysokich walorach architektonicznych,
b) w strefie ochronnej od sieci gazowej wysokiego ciśnienia, oznaczonej na rysunku planu ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
c) dopuszcza się lokalizację wielkogabarytowych obiektów reklamowych związanych trwale z terenem,
d) dopuszcza się możliwość realizacji wspólnych terenów parkingowych (parkingi strategiczne) dla kilku podmiotów gospodarczych, za zgodą władających terenami ich przyszłej lokalizacji,
e) dopuszcza się lokalizację utwardzonych parkingów, urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej niskiej, w strefie pomiędzy granicą własności a nieprzekraczalną linią zabudowy,
f) ustala się nieprzekraczalne linię zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości :

• 10 m. od linii rozgraniczających projektowanych dróg KD V (odpowiadających parametrom ulic lokalnych L),
• 15 m. od linii rozgraniczających tereny TA od strony użytków rolnych RP,

g)  dopuszcza się w granicach terenów TA wtórne podziały działek prowadzące do powstania inwestycji zajmujących powierzchnie min. 0,5 ha,

• dopuszcza się wprowadzanie wtórnych podziałów geodezyjnych terenów na następujących zasadach : • każda wydzielona działka posiadać będzie bezpośredni dostęp do ogólnodostępnych dróg,
• wydzielane w wyniku podziałów ogólnodostępne drogi winny spełniać warunki określone w „Wytycznych projektowania ulic” zatwierdzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych oraz wymogi określone w przepisach szczególnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ustalone dla dróg obsługujących tereny przemysłu, baz i składów.

Istniejąca infrastruktura:

  • Zasilanie elektroenergetyczne - przylega do terenu
  • Gaz - przylega do terenu
  • Woda - przylega do terenu
  • Kanalizacja - przylega do terenu