Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki

proj_internet.jpeg

W dniu 2 sierpnia 2012 r. Gmina Dobrzeń Wielki zawarła z Władzą Wdrażającą Projekty Europejskie umowę na realizację projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Głównym celem Projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, w tym przede wszystkim dzieci. Cel ten realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 35 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu, tj. 1 rok i 5 lat okresu trwałości.

Projekt przyczynia się do realizacji celów PO IG, w tym celu Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion określonego jako „Zapewnienie dostępu do Internetu
dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności”.

Szczegółowe cele Projektu:

  1. Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu, w tym przede wszystkim dzieci poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych.
  2. Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział
    w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. 

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PO IG

213.933,00

181.843,05

2012