Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Spółka „Prowod” wydaje odpłatnie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki techniczne do projektowania nowych przyłączy wodociągowych  i kanalizacji sanitarnej dla przyszłych odbiorców usług w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku w siedzibie Spółki.

Po wykonaniu nowych przyłączy Spółka dokonuje odbioru technicznego robót w oparciu o dostarczone dokumenty odbiorowe użytkowników określone w warunkach technicznych przyłączy.