Rekrutacja osób zainteresowanych szkoleniami Opiekun/-ka w żłobku i klubie dziecięcym oraz Opiekun/-ka dzienny/-a

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 informujemy, iż  firma Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu otrzymała akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń w zakresie „Opiekun/-ka w żłobku i klubie dziecięcym" (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów-szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna). Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje tematy dotyczące: psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz kompetencji opiekuna dziecka. Na koniec szkolenia przewidziane zostały 80-godzinne praktyki w placówkach, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z Ustawą obowiązki opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym może pełnić osoba, która nie posiada wykształcenia wyższego kierunkowego, pod warunkiem ukończenia 280-godzinnego szkolenia z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3. Poczynione zmiany mają na celu aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci. Zakładają również tworzenie nowych miejsc pracy jako alternatywę dla osób o niższych kwalifikacjach pozostających bez zatrudnienia bądź pracujących, chcących zmienić/zdobyć dodatkowy zawód.
Informujemy, że najbliższe szkolenie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 organizowane przez firmę Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu rozpocznie się 23 września br. i będzie prowadzone w trybie weekendowych.
 Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailówy () lub telefoniczny (77 423 22 45).