INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

INFORMACJA O TERMINIE SESJI  RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

     

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 6 grudnia 2012r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
  2. Zmiana § 4 uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
  3. Zmiana uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  4. Udzielenie dotacji na zabytki dla parafii Chróścice.
  5. Zmiana budżetu gminy na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dobrzeniu Wielkim.
  7. Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie.
  8. Interpelacje.
  9. Sprawy różne.

                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                      Dobrzeń Wielki
                                                                     Klemens Weber