Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7390 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1383

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach zakwalifikowała się do wsparcia finansowego na adaptację pomieszczenia szkolnego na jadalnię oraz jej wyposażenie
  ... a Szkoła Podstawowa im. ...... Marii Konopnickiej w Chróścicach zakwalifikowała się do wsparcia finansowego na adaptację ...... a szkolnego na jadalnię oraz jej wyposażenie w ...... amach rządowego programu „Posiłek w szkole i w ...... Program finansowany jest w 80% ze środków Budżetu ...... aństwa i co najmniej 20% wkładu własnego ...... anu prowadzącego szkołę. ...... Gmina Dobrzeń Wielki  na rzecz szkoły w Chróścicach pozyskała ...... zł,  wkład własny zagwarantowany przez organ prowadzący to 5 964,50 zł. ...... Całość zadania wyniesie 29 822,49 zł. ...... Ze środków tych zostaną wykonane roboty budowlane polegające na ...... aniu sali lekcyjnej na potrzeby stołówki ...... oraz zakupione zostanie niezbędne wyposażenie stołówki. ...
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim”.
  ... dniu 21 maja 2019r. ...... w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu Piotr Szlapa – Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podpisał ...... na dofinansowanie zadania pn. ...... „ Rozbudowa drogi gminnej  ul. ...... Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla ...... a Opolskiego w roku 2019. ...... Całkowita wartość umowy (koszty kwalifikowalne): 2 879 958,76 zł  Wartość ...... ansowania :  1 439 979,38 zł ...... Zadanie  przewiduje  rozbudowę drogi ...... na odcinku 797 m Termin realizacji zadania  do 30 października 2019r. ...
 • Burze z gradem/1 z dn. 21.05.2019
  ... aty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski, ...... Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami ...... od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. ...... Lokalnie możliwy grad. ...... 21:00 dnia 21. ...... obowiązuje ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu z burzami. ...... Komunikat jest ważny od 21-05-2019 16:30:00 do ...... 21:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Intensywne opady deszczu z burzami
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się opady deszczu, miejscami burze. ...... Opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. ...... Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia od 15 mm do 30 mm, ...... alnie do 50 mm. ...... W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. ...... Rano i przed południem 22. ...... opady przejściowo osłabną. ...... Komunikat jest ważny od 21-05-2019 13:30:01 do ...... 21:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • II Piknik Ekologiczny w Dobrzeniu Wielkim
 • Burze z gradem/1
  ... opolskie powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski, Opole, opolski i ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 25 mm, ...... alnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 19-05-2019 16:09:00 do ...... 21:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Indywidualne konsultacje dot. naborów 17/2019-23/2019
 • Intensywne opady deszczu/1
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym ...... Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, miejscami około 50 mm. ...... Komunikat jest ważny od 15-05-2019 10:21:00 do ...... 06:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Intensywne opady deszczu
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym ...... Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, miejscami około 50 mm. ...... Komunikat jest ważny od 14-05-2019 14:00:01 do ...... 06:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (Dz. ...... 506) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się  w poniedziałek , dnia 20 maja 2019r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie ...... awomocności obrad. ...... Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ...... Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami ( okres 28. ...... ) Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: Uchwała zmieniająca uchwałę w ...... awie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz ...... ała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej ...... Finansowej Uchwała w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze ...... asa oraz określenia inkasentów i wysokości ...... agrodzenia za inkaso Uchwała w sprawie ...... ażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów ...... a międzygminnego Uchwała w sprawie wykazu ...... na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku ...... az określenia sezonu kąpielowego. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na ...... dotacji Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych ...... radnym Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku ...... argowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ...... ała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia ...... argi Uchwały w sprawie Gminnego Programu ...... aktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych ...... az Przeciwdziałania Narkomanii Sprawozdanie ...... realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami ...... arządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ...... art. ...... 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...... o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”. ...... Interpelacje i wolne wnioski. ...... Sprawy różne. ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ...... Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki     ...... Roman Kołbuc ...
 • Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające - Mama 4 Plus
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:
  ... adczenie dalszego prawa do pobierania polskich ...... adczeń emerytalno-rentowych    ...... do Unii Europejskiej i wejściem w życie zasad koordynacji systemów zabezpieczenia ...... poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej i ...... Obszaru Gospodarczego istnieje możliwość transferowania świadczeń emerytalno-rentowych za ...... anicę. ...... Warunkiem takiej wypłaty jest złożenie wniosku o transfer ...... adczenia. ...... Zgodnie z art. ...... 128 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ...... o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. ...... na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest ...... any do potwierdzaniaasnoręcznym podpisem - ...... a formularzu ˝Poświadczenie zamieszkania”- ...... a dalszego prawa do pobierania polskich ...... adczeń emerytalno-rentowych. ...... W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub ...... złożenia takiego podpisu, istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń tegoż ...... a lub rencisty może potwierdzić własnoręcznym ...... upoważniona osoba sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą. ...... Własnoręczność podpisu osób, o których mowa potwierdzają nieodpłatnie właściwe organy ...... administracji rządowej lub jednostek samorządu ...... alnego (przepis ten dotyczy osób zamieszkałych ...... Własnoręczność podpisu osób zamieszkałych za granicą może być potwierdzona przez ...... aściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w ...... aństwie zamieszkania świadczeniobiorcy. ...... Zgodnie z art. ...... ustawy z dnia 23. ...... miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ...... a ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. ...... Osoby upoważnione do świadczeń otrzymują co najmniej jeden raz w roku ...... każdym roku kalendarzowym) odpowiedni formularz – „Poświadczenie zamieszkania”, który po ...... i potwierdzeniu własnoręczności podpisu należy odesłać do KRUS w terminie określonym w ...... W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie przedłoży podpisanego oświadczenia ...... ającego dalsze istnienie prawa do świadczeń, ...... an rentowy wstrzyma wypłatę świadczenia. ...... W myśl art. ...... z dnia 17 grudnia 1998 r. ...... o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. ...... ustawy wypłatę świadczeń wstrzymuje się od miesiąca, w którym ...... an wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty albo ...... następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie ...... W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty ...... adczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ...... ania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż ...... miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie ...... aty lub wydano z urzędu decyzję o jej ...... Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w ......   Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy ...... a lub inne umowy o świadczenie usług, do ...... stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych ...... W świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2015r. ...... przepisów art. ...... 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, po ...... zmianie od 31-12-2016r. ...... na mocy ustawy z dnia 21 października 2016r. ...... o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst ...... przewiduje jednoczesne podleganie ubezpieczeniu społecznemu w dwóch ...... ach powszechnym i rolniczym. ...... Na mocy tego przepisu ubezpieczeniu społecznemu ...... podlegają rolnicy i domownicy, pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu: ...... wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do ...... przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej. ...... Warunkiem zawartym w art. ...... ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest: ...... - podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w ...... zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia ...... ania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w ...... adzie nadzorczej, - nieprzekroczenie w ...... kwoty przychodu (limitu przychodu) osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej ...... alnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego ...... a dany okres ( w okresie do dnia 30 grudnia ...... tj do nowelizacji przepisów art. ...... 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ...... ała kwota przychodu odpowiadająca połowie ...... alnego wynagrodzenia za pracę). ...... Rolnicy i domownicy, spełniający omówione warunki art. ...... ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogą ...... każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie ...... adczenie w tej sprawie. ...... Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ...... adczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia ...... ało złożone w Kasie. ...... Ważne! ...... Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłaszać na bieżąco Kasie, ...... może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby ...... ainteresowanej, jak i członków jej rodziny ...... przez nią do tego ubezpieczenia. ...... Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy ...... podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają ...... korzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ...... emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. ...... Ustanie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia ...... w okresie zamkniętym w trakcie nadal wykonywanej umowy zlecenia, z uwagi na przekroczenie ...... przychodu, nie powoduje konieczności składania ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia ...... Rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników i ...... prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą , którzy dodatkowo podejmują aktywności, ...... dotyczy art. ...... ustawy, mogą kontynuować podleganie temu ubezpieczeniu, o ile spełniają ...... arunki, o których mowa w art. ...... a i 5b ustawy. ...... Limit przychodu, o którym mowa w art. ...... ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników na 2019r. ......   Opracowała: Ewelina Elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR ...... Opolu     KRUS zaleca większą ostrożność w nowym sezonie na ......     Rolnicy są jedną z grup zawodowych w szczególności narażoną na choroby ...... Liczba zachorowań na boreliozę w ostatnich latach gwałtownie wzrasta. ...... Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ubiegłym roku wypłaciła 282 ...... ania z tytułu tej choroby. ...... Dla porównania w 2017 r. ...... -232 a w 2014 r. ...... Najwięcej kleszczy występuje w Polsce ...... Spotkać je można praktycznie wszędzie: w lasach, na łąkach, a także w miejskich parkach i ...... ach. ...... Około 30 % kleszczy jest nosicielami krętka borelii, wywołującego niebezpieczną chorobę ...... Jako pierwsze objawy tej choroby mogą wystąpić m. ...... rumień wędrujący na skórze, gorączka, stany podgorączkowe, zaburzenia czucia, bóle ...... Nieleczona borelioza może wywołać nawet zapalenie nerwów lub mózgu. ...... Istnieją sposoby, które zmniejszają ryzyko ukąszenia: - szczelne okrywanie ...... ała, a szczególnie nakrycie głowy i ochrona ...... arku, noszenie       ...... w jasnych kolorach, -  stosowanie środków odstraszających kleszcze, ...... unikanie wysokich traw i zarośli, -  niesiadanie bezpośrednio na ...... awie, zwalonych pniach drzew, -  ...... achowanie szczególnej ostrożności w miesiącach ...... aktywności kleszczy    tj. ...... od maja do listopada -  dokładne sprawdzanie  ciała  po powrocie do domu ...... azana kąpiel). ...... Jeśli mimo stosowania odpowiednich zaleceń na naszej skórze zauważymy wbitego ...... a należy go jak najszybciej prawidłowo usunąć. ...... Niewskazane jest smarowaniem masłem, olejem ponieważ może to spowodować ...... akażenie. ...... W razie jakichkolwiek wątpliwości, urwania odwłoka, pojawienia się rumienia lub innych ...... objawów, należy niezwłocznie udać się do lekarza. ...... Ministerstwo Zdrowia zaleca wykonywanie szczepień przeciwko KZM (kleszczowemu ...... apaleniu mózgu) m. ...... u rolników jako grupy narażonej na wystąpienie tej choroby. ...... Obecnie na rynku dostępne są szczepionki, po których ...... nabywa się zwykle po podaniu dwóch dawek, jednak zalecane jest podanie trzech. ...... Szczepienie wymaga dawki przypominającej co pięć lat. ...... O podaniu dostępnych na rynku szczepionek decyduje lekarz, ...... ając ewentualne przeciwwskazania. ......   Opracowały: Małgorzata Pluta Starszy Specjalista aleksandra Buchta ...... arszy Specjalista ZPRO OR KRUS w Opolu ...... Szanowni Rolnicy, pamiętajcie! ...... Prewencja jest skutecznym sposobem na uniknięcie przykrych skutków choroby. ......   Lech Waloszczyk Dyrektor OR KRUS w Opolu ...
 • Projekt - Usługi sąsiedzkie w Powiecie Opolskim
  ... Fundacja Flexi Mind rozpoczyna realizację wsparcia skierowanego do mieszkańców i ...... anek gmin Powiatu Opolskiego w wieku 60+, ...... ających ograniczone możliwości w zaspokojeniu ...... zrobienie zakupów, ugotowanie ciepłego posiłku, umycie się, zrobienie ...... ania, prasowanie, załatwienie spraw urzędowych, ...... realizacja recept, wyjście na spacer itp. ...... Projekt polega na świadczeniu usług opiekuńczych osobom w wieku 60+ ...... osoby z najbliższego otoczenia: sąsiadki, sąsiadów, osoby pracujące w pobliżu, ...... ajchętniej również będące w wieku 60+. ...... Nabór trwa do 20. ...... Jak to działa: 1. ...... Osoba potrzebująca wsparcia (osoba niesamodzielna lub jej opiekun ustawowy) znajduje ...... opiekunkę/opiekuna i razem przesyłają formularz zgłoszeniowy do Fundacji. ...... albo opiekun/-ka znajduje osobę potrzebującą wsparcia i razem ...... ają formularz zgłoszeniowy do Fundacji. ...... Podczas pierwszej rozmowy z udziałem osoby niesamodzielnej, opiekunki/-a i ...... awiciela Fundacji, określa się zakres i ...... wsparcia, podpisuje trójstronną umowę, ze ściśle ...... anym zakresem świadczonych usług. ...... Usługi będą świadczone od VI do XII 2019 r. ...... Opiekunowie/opiekunki nie wykonują usług o charakterze medycznym. ...... Opiekun/opiekunka otrzymuje symboliczne wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych ...... Osoba niesamodzielna nie płaci za wykonywane usługi. ...... Opiekunowie/-ki otrzymaartykuły ochrony osobistej, niezbędne do ...... adczenia usług opiekuńczych. ...... Wezmą również udział w dwudniowym szkoleniu przygotowującym do ...... adczenia usług. ...... Przez cały czas przedstawiciel Fundacji monitoruje i nadzoruje przebieg ...... adczonych usług. ...... Przez cały czas prowadzenia wsparcia opiekunowie/opiekunki będą korzystać z ...... adztwa i szkoleń pomagających w sprawowaniu ...... Warunki udziału w projekcie osób niesamodzielnych: - ukończony 60 rok życia, - ...... amieszkanie na terenie Powiatu Opolskiego, - ...... korzystanie z usług świadczonych przez ośrodek pomocy społecznej, - ...... a uzasadniająca świadczenie usług wydana przez ...... awiciela Fundacji, potwierdzająca fakt braku ...... zaspakajania potrzeb życiowych przez osobę, na rzecz której mają być świadczone usługi, - ...... a na udział w projekcie (deklaracja ...... a), podpisana przez osobę na rzecz której mają ...... świadczone usługi lub przez przedstawiciela ustawowego. ...... Warunki udziału w projekcie w charakterze opiekuna/opiekunki: - ...... aakceptowanie przez osobę, której będą ...... adczone usługi opiekuńcze, - zgoda na udział ...... projekcie (deklaracja uczestnictwa), - stan zdrowia umożliwiający świadczenie usług ...... Kontakt: p. ...... Iwona Niedojadło, tel. ...... 502 533 647, e-mail: biuro@fleximind. ...
 • Giełda staroci
 • Przekraczamy granice z funduszami Unii Europejskiej

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki