Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7225 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1344

 • Zestawienie wyników konsultacji
  ... awienie wyników konsultacji przeprowadzonych ...... mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy w dniach od 18 ...... do 8 marca 2019r. ...... W konsultacjach mieszkańcy wypełniali ankiety konsultacyjne i odpowiadali na pytanie: ......  „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ...... włączeniu do obszaru Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych ...... Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectwa ...... Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. ...... zostały włączone do obszaru miasta Opola i są obecnie dzielnicami tego miasta? ...... Tabela 1. ...... Wyniki konsultacji L. ......   Nazwa  sołectwa   ...... Liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach*   ......     Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach ......   Liczba głosów ważnych Liczba ...... ważnych ogółem   ...... a głosów ważnych zawierających odpowiedź ...... za”   Liczba głosów ważnych zawierających odpowiedź ......     Liczba głosów ważnych zawierających odpowiedź ...... DOBRZEŃ MaŁY 755 95 ...... 0 0 Razem Gmina Dobrzeń Wielki 9 071 ......   *     Liczba stałych mieszkańców według danych z ...... ludności – stan na dzień 31 grudnia 2018r. ...... **   Procent określa odsetek osób, które wzięły udział w ...... acjach w stosunku do liczby osób uprawnionych ...... udziału w konsultacjach; ***  Procent określa odsetek ...... ważnych zawierających określoną odpowiedź na pytanie konsultacyjne, w stosunku do ogólnej ...... głosów  ważnych. ...
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:
  ... ana wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ...... 1 kwietnia 2019 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział ...... alny w Opolu informuje, że przeciętne ...... wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ...... z wpłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. ...... W związku z powyższym od 1 kwietnia 2019 r. ...... wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za: domowników w gospodarstwach rolnych ...... anowiących samoistne działy specjalny ...... rolnej, pomocników rolnika, stanowić będzie 152 zł miesięcznie (tj. ...... 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego ...... agrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w ...... artym kwartale roku poprzedniego, włącznie z ...... atami z zysku) Opracowała: Ewelina Elias ...... Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu   ...... aloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 ...... arca 2019 roku. ...... Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ...... ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. ...... (wzrost 2,86% jednak nie mniej niż 70 zł). ...... Poznaliśmy już kwoty przewidziane od 1 marca 2019 r. ...... W taki sposób od dnia 1 marca 2019 r. ...... zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze ...... acone na dzień 28 lutego 2019 r. ...... Waloryzacja będzie automatyczna, czyli z urzędu. ...... Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych wniosków. ...... Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, jest niższe ...... kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. ...... 1 100,00 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do 1 100,00 zł. ...... Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na ...... atek dochodowy i składka na ubezpieczenie ...... Inne zmiany wysokości Świadczeń w związku z waloryzacją: Od 1 marca ...... wysokość renty socjalnej wynosi 1 100,00 zł, a łączna ...... renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może ...... Od 1 marca 2019 r. ...... wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent ...... wyniosą: dodatek pielęgnacyjny – 222 zł 01 gr, dodatek dla inwalidy ...... uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 333 zł ...... gr, dodatek kombatancki – 222 zł 01 gr, dodatek za tajne ...... auczanie – 222 zł 01 gr, dodatek ...... acyjny – 33 zł 30 gr, dodatek dla sieroty ...... – 417 zł 27 gr, ryczałt energetyczny – 171 zł 41 gr, świadczenie ...... przysługujące byłym żołnierzom górnikom – max 222 zł 01 gr, świadczenie pieniężne ...... osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę ...... ZSRR – max 222 zł 01 gr. ...... Dodatkowe kwoty Świadczeń wynoszą : zasiłku pogrzebowego ...... zł) zasiłku chorobowego (10,00 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy ...... ającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni), ...... zasiłku macierzyńskiego (1 000,00 zł miesięcznie) ...... Bez względu na wysokość osiągniętego przychodu nie ...... ają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczeń ...... które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły ...... wiek emerytalny. ...... Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. ...... Przykład I Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat ...... a emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa ...... następy. ...... Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05. ...... Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem za sprzedaż ...... rolnych w okresie od dnia 1 marca 2018 r. ...... do dnia 28 lutego 2019 r. ...... wyniosła 1 029 zł 80 gr (tj. ...... emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 1,05=958 zł 50 gr – od 1 ...... arca 2018 r. ...... emerytura została podwyższona do kwoty 1 029,80 zł, ponieważ ...... adczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem ...... aloryzacji, było niższe od 1 029 80 zł). ...... Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie ...... świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę  w wysokości 877 zł 80 gr ...... az dodatek pielęgnacyjny w kwocie 215 zł 84 gr, ...... co stanowiło kwotę 1 093 zł 64 gr. ...... Od 1 marca 2019 r. ...... emerytura zostanie podwyższona do kwoty 1 100, 00 zł. ...... (świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż 70 zł, jest niższe ...... 1 100,00 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 222 zł 01 gr. ...... Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie ...... świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 935 zł 00 gr oraz dodatek ...... acyjny w kwocie 222 zł 01 gr. ...... Łączne kwota do wypłaty 1 157 zł 01 gr. ......   Przed waloryzacją Po waloryzacji ...... +76,37 Do wypłaty 1093,64 1157, ...... +63,37   Przykład II Były rolnik od maja 2015 r. ...... pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do ...... acy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na ...... awie aktu notarialnego – umowy darowizny. ...... Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą ...... Od dnia 1 marca 2018 r. ...... do dnia 28 lutego 2019 r. ...... renta wynosiła 1 332 zł 77 gr (tj. ...... emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 0,61+912 zł 86 gr x 0,85). ...... Do wypłaty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie ...... renciści przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1 122 zł 77 gr. ...... Od 1 marca 2019 r. ...... renta wzrośnie do kwoty 1 402 zł 77 gr (tj. ...... o gwarantowaną kwotę podwyżki 70 zł). ...... Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie ...... renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1 178 zł 77 gr, ......   Przed waloryzacją Po waloryzacji ...... +70 Do wypłaty 1122,77 1178, ...... +56   W marcu na konta emerytur wpłynie więcej ...... ponieważ dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku ...... zwróci seniorom nadpłacony podatek. ...... Kwota wolna od podatku została podniesiona dwa razy. ...... Najpierw w 2017 roku z 3 091 zł do 6 600 ...... Pomimo tych zmian, wszyscy podatnicy płacili zaliczki na podatek dochodów, jakby ...... a wolna się nie zmieniła. ...... Dlatego teraz osoby z najniższymi świadczeniami będą mogły liczyć na zwrot podatku, który ...... adpłaciły. ...... W niektórych przypadkach są to wcale niemałe pieniądze. ...... Z szacunkowych wyliczeń, wynika, że osoba z minimalną emeryturą, czyli 1 029 zł ...... gr może liczyć na nieco więcej niż 100 zł zwrotu. ...... Im niższe świadczenie tym zwrot będzie większy. ......   Opracowano na podstawie Informacji Biura Świadczeń C /KRUS Opracowała ...... a Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR ...... w Opolu   Emerytura Plus „Trzynastka” dla emerytów i rencistów, ...... dodatkowe 1100 złotych, ma być wypłacone już od 1 maja 2019 roku. ...... Rząd zapewnia, że do  świadczenia uprawnieni będą renciści i emeryci rolnicy; ...... którzy otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, ...... asiłki przedemerytalne, świadczenia ...... alne, renty socjalne, renty rodzinne oraz  ...... inwalidzkie i renty wojenne”. ...... Ponadto, „trzynasta emerytura” nie będzie wliczana do kryteriów ...... więc nie spowoduje, że świadczeniobiorca straci inny zasiłek. ...... Świadczenie nie będzie objęte egzekucją ...... W  celu uzyskania „trzynastki” nie trzeba będzie składać do KRUS ...... adnych wniosków – będą „automatycznie” ...... acone z urzędu razem z regularną ...... Trafią do świadczeniobiorców w formie przelewu lub  ...... zgodnie z tym, jak dany świadczeniobiorca zazwyczaj pobiera świadczenie. ......   Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w ......   Wnioski o wydanie zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu ...... - sposób złożenia i odebrania wniosku, termin wydania zaświadczenia ...... asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...... ał Regionalny w Opolu informuje, że osoby ...... ające się o wydanie zaświadczenia w sprawie ...... ania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ...... winny złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej KRUS w ewidencji której wnioskodawca ...... Wniosek może zostać złożony ; - osobiście w jednostce ...... anizacyjnej KRUS, - za pośrednictwem ...... atora pocztowego, - za pomocą telefaksu, ...... za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną ...... podawczą ePUaP ( wniosek wniesiony w formie dokumentu ...... powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem ...... profilem zaufanym ePUaP). ...... Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać ; - dane wnioskodawcy (imię i ...... azwisko, adres, numer PESEL, numer konta ...... jeśli osoba je posiada), - imię i nazwisko dziecka, w przypadku gdy zaświadczenie ...... a dotyczyć zgłoszonego do ubezpieczenia ...... dziecka, - cel wydania zaświadczenia, - przedział czasowy lub datę , jeśli ...... aświadczenie ma potwierdzić ubezpieczenie w ...... okresie lub we wskazanej dacie. ...... WaŻNE! ...... Wniosek musi być podpisany. ...... Zaświadczenie można odebrać ; - osobiście, - przesyłką pocztową ...... a adres wskazany we wniosku, - przez ...... a ( po przedłożeniu pełnomocnictwa). ...... Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki. ...... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. ...... Opracowała: Ewelina Elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR ...... Podwyższony limit pomocy de minimis Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Oddział Regionalny ...... Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia ...... zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w ...... awie stosowania art. ...... i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w ...... Rozporządzenie wchodzi w życie 14 marca 2019 r. ...... Z postanowień art. ...... i 3  rozporządzenia nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. ...... i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w ...... rolnym, w brzmieniu obowiązującym od 14 marca 2019r. ...... wynika, że zwiększony został pułap pomocy de minimis przysługujący dla jednego ...... a (gospodarstwa rolnego) prowadzącego ...... ałalność w zakresie produkcji produktów ...... w okresie trzech lat podatkowych z 15. ...... EUR, limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski w ...... trzech lat podatkowych z 225. ...... Podwyższone limity będą obowiązywać od 14 marca 2019 r. ...... do 31 grudnia 2027 r. ...
 • Silny wiatr/2
  ... opolskie powiaty: brzeski, głubczycki, ...... krapkowicki, nyski, Opole, opolski, prudnicki i ...... Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 ...... w porywach do 90 km/h, przejściowo do 100 km/h, z ...... achodu i północnego zachodu. ...... Komunikat jest ważny od 10-03-2019 12:39:00 do ...... 05:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Silny wiatr/1
  ... opolskie powiaty: kluczborski, namysłowski i oleski. ...... Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 ...... w porywach od 70 km/h do 90 km/h z zachodu i północnego zachodu. ...... Komunikat jest ważny od 10-03-2019 12:41:00 do ...... 05:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 25 Silny wiatr/2 z 09.03.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 ...... w porywach miejscami od 85 km/h do 95 km/h, lokalnie do 110 ...... z zachodu. ...... Komunikat jest ważny od 09-03-2019 13:04:00 do ...... 04:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Silny wiatr/1
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 ...... w porywach miejscami od 70 km/h do 75 km/h z południowego ...... achodu. ...... Komunikat jest ważny od 09-03-2019 07:05:00 do ...... 17:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 23 Silny wiatr/1 z 07.03.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... 08:30 dnia 08. ...... dnia 08. ...... przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 ...... w porywach miejscami od 70 km/h do 80 km/h z południowego ...... achodu i zachodu. ...... Komunikat jest ważny od 07-03-2019 14:34:00 do ...... 17:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • AKCJA – PRAWIDŁOWA SEGREGACJA
  ... Zadeklarowałeś selektywną zbiórkę odpadów? ...... Pamiętaj zatem o obowiązku prawidłowej segregacji. ...... Powiększyła Ci się rodzina, wynająłeś pokój, a może dziecko wyjechało na studia do innego ...... asta? ...... Pamiętaj o aktualizacji ilości osób w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie ...... adami komunalnymi. ...... Nieprzestrzeganie zasad dotyczących gospodarki odpadami w Gminie Dobrzeń Wielki to ...... wyższe koszty jej funkcjonowania, które ponoszone są przez wszystkich ...... ańców. ...... aKCJa – PRaWIDŁOWa SEGREGaCJa – pod takim hasłem w Gminie Dobrzeń Wielki będzie ...... adzony szereg działań zmierzających do ...... a poziomu frakcji segregowanych (szkło, metal, ...... astik, papier oraz bio), by osiągać jak ...... ajwyższy poziom recyklingu, a także ...... a systemu poboru opłat za gospodarkę odpadami. ...... Celem akcji jest również zwiększanie świadomości ekologicznej i wzrost ...... alności za nasze środowisko. ...... W ramach akcji będą przeprowadzane kontrole odpadów komunalnych w Gminie ...... Wielki, prowadzone przez Prowod sp. ......  Przypominamy osobom, które zadeklarowały selektywny system zbiórki odpadów, iż ...... akcje (szkło, plastik, metal, papier oraz bio) ...... mogą znajdować się w odpadach zmieszanych. ...... Kontroli zostaną poddane również worki/pojemniki na odpady zbierane ...... do których nie należy wyrzucać odpadów innych frakcji lub niedozwolonych, np. ...... do pojemnika na szkło nie wrzucamy plastikowych butelek, do plastiku nie wrzucamy ...... ampersów. ...... Ponadto należy pamiętać o odpowiednim zagospodarowaniu opadów niebezpiecznych, czy ...... budowlanych, które można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ...... znajdujący się w Chróścicach, na ul. ...... W razie stwierdzenia nieprawidłowości po raz pierwszy zostanie naklejone – ostrzeżenie. ...... Przy odpadach zbieranych selektywnie pojemnik pozostanie na ...... by mieszkaniec mógł poprawić segregację. ...... Kiedy sytuacja się powtórzy zostanie naklejona – uwaga i o zdarzeniu zostanie poinformowana ...... a Dobrzeń Wielki. ...... Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec właściciela nieruchomości, ...... ające do zmiany wysokości stawki z selektywnej ...... odpadów na nieselektywną. ...... Mamy jednak nadzieję, iż będą to sporadyczne sytuacje. ...... Przypominamy, iż zasady prawidłowej segregacji w Gminie Dobrzeń Wielki można znaleźć ...... na stronie internetowej na harmonogramach wywozu odpadów, nasi pracownicy chętnie ...... na Państwa pytania, prosimy o kontakt pod nr 77 469 55 56, na workach ...... aczonych do selektywnej zbiórki, w aplikacji ...... Gmina Dobrzeń Wielki, która wyśle Państwu przypomnienie o wystawieniu ...... pojemnika. ...... W ramach akcji w dalszym ciągu Spółka będzie prowadziła zajęcia edukacji ...... w przedszkolach i szkołach, by od najmłodszych lat uczyć dbałości o środowisko ...... aturalne. ...... Wspólny wysiłek mieszkańców, a także samorządów może doprowadzić do tego, by jak ...... ajmniej rzeczy się marnowało, a jak najwięcej ...... adów zyskało „drugie życie”. ...... Segregacja zaczyna się u nas w domach. ...... Każdego dnia stajemy dziesiątki razy przed decyzją, czy wyrzucić cenny surowiec, ...... powiększając górę odpadów na składowisku, czy może dzięki umieszczeniu w ...... pojemniku odzyskać go. ...
 • Zaproszenie do wspólpracy
 • Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”
  ... ał Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia ...... w Opolu ogłasza rozpoczęcie dwóch corocznych Konkursów o ...... asięgu krajowym : Konkursu Bezpieczne ...... arstwo Rolne Konkursu Plastycznego dla ......   Do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, ...... który przebiegać będzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP andrzeja Dudy, zapraszamy ...... pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. ...... Przy ocenie gospodarstw brane  pod uwagę będą : organizacja obejścia i ...... a gospodarstwa, ład i porządek w obrębie ...... a, zabudowań i stanowisk pracy , stan ...... budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi ...... anych w gospodarstwie rolnym, warunki ...... i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony ...... sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji ...... estetyka gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i ...... wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie ......   Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim ...... centralnym. ...... Po każdym z etapów odbędzie się  uroczyste podsumowanie, ...... podczas którego laureaci otrzymaatrakcyjne nagrody. ...... W ubiegłym roku grono sponsorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i ...... działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały nagrody ...... postaci sprzętu rolniczego, ogrodniczego m. ...... kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony ...... alnej, itp. ...... Zwycięzca etapu centralnego otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: w ubiegłym roku ...... Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej ...... apraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie ...... 29 marca 2019 r. ...... pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub ...... acówki Terenowej). ...... Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www. ...... a oraz we wszystkich jednostkach terenowych ......       Zapraszamy również do udziału w IX edycji ...... Konkursu Plastycznego dla dzieci, który przebiegnie pod honorowym ...... atronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ......   Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi i upowszechnianie ...... o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym KRUS organizuje od 2011 roku ...... Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi. ...... Tegoroczna edycja Konkursu ogłoszona jest pod hasłem „Bezpiecznie na wsi : ...... aszyna pracuje a dziecko obserwuje”. ...... Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z ...... wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa ...... oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych ...... anych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ...... nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. ...... Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ...... awowych w następujących kategoriach: I ...... a wiekowa – klasy 0-III szkoły podstawowej ...... grupa wiekowa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej Zadaniem konkursowym jest ...... anie pracy plastycznej w formacie a-3,  ...... w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w ...... arstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. ...... Konkurs przebiega w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym. ...... Każdy etap konkursu będzie zakończony uroczystym podsumowaniem, podczas ...... wszyscy laureaci otrzymaatrakcyjne nagrody. ...... W ubiegłym roku OR KRUS w Opolu oraz liczne grono sponsorów ufundowało dla ...... nagrody w postaci zegarków, smartwatchów, sprzętu sportowego oraz książek. ...... Bardzo ciekawą nagrodą, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem ...... laureatów konkursu, były warsztaty plastyczne zorganizowane przez Państwową Szkołę ...... astyczną w Opolu z zakresu fotografii, tkaniny ...... artystycznej oraz ceramiki. ......   Prace wybrane przez Komisję Wojewódzką zostaną ...... azane do Komisji Centralnej    ...... w Centrali KRUS – trzy najlepsze prace z obu grup wiekowych. ...... Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do Oddziału Regionalnego ...... Placówek Terenowych KRUS do dnia 29. ...... wraz z załączonym aktualnym Formularzem zgłoszeniowym. ...... Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie : www. ......      Opracowanie : Ewelina Nowek Specjalista ...... amodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji ...... Orzecznictwa Lekarskiego   Serdecznie zapraszam do ...... ału w konkursach! ...... Lech Waloszczyk – Dyrektor OR KRUS w Opolu ...
 • Ost. met 24.02.19/Opady marznące/1
  ... opolskie powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, m. ...... Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących ...... Komunikat jest ważny od 24-02-2019 07:54:00 do ...... 09:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Opady marznące
  ... opolskie powiaty: nyski. ...... Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących ......

  Komunikat jest ważny od 24-02-2019 07:57:00 do ...... 10:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul.Św. Rocha 26
  ... „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa ...... a w obszary wiejskie". ...... Tytuł projektu: Przebudowa części  pawilonu  szkoleniowego na ...... gościnne  dla sportowców w Chróścicach przy  ul. ...... Rocha  26 Program: Rozwoju obszarów wiejskich ...... a lata 2014-2020 ...... ałanie Wsparcie  dla ...... lokalnego w ramach inicjatywy LEaDER Poddziałanie ...... Wsparcie  na wdrażanie operacji  w ramach  strategii  ...... lokalnego kierowanego przez społeczność ...... ałkowita wartość projektu ...... zł Wartość dofinansowania 56 506,00 zł ( 63,63 % z ...... wnioskowanej 88 805,00 zł) Okres ...... alizacji projektu 2019r. ...... Cel realizacji projektu Poszerzenie  ...... sportowo – rekreacyjnej poprzez utworzenie 6 dwuosobowych ...... noclegowych Wskaźnik rezultatu Liczba  ...... anych  obiektów  infrastruktury ...... i rekreacyjnej : 1 szt. ...
 • Ost.meteo 20 oblodzenie/1 z 22.02.2019
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... 08:30 dnia 22. ...... 11:30 dnia 22. ...... prognozuje się spadek temperatury powietrza, co spowoduje zamarzanie mokrej nawierzchni ...... i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. ...... Temperatura powietrza spadnie do około -1°C, temperatura gruntu do ...... Komunikat jest ważny od 22-02-2019 09:04:00 do ...... 11:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI DOWODÓW OSOBISTYCH
  ... aplanowane na 4 marca 2019 r. ...... wdrożenie dowodów  z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca ...... prac serwisowych w Systemie Rejestrów Państwowych. ...... W środę 27 lutego czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez ...... Usługa zostanie ponownie włączona 4 marca 2019 r. ...... Złożenie wniosków o dowód osobisty oraz wydanie już spersonalizowanego dowodu, ...... możliwe w dniu  1 marca  do godz. ...... w dniu 1 marca 2019 r. ...... astąpi przerwa techniczna  w działaniu ...... Dowodów Osobistych do dnia 4 marca 2019 r. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki