Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7100 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1327

 • Opolskie oddziały KRUS, OODR, ARiMR oraz KOWR podpisały porozumienie o współpracy
  ... inicjatywy Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu w dniu 18. ...... przedstawiciele Oddziałów Regionalnych: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia ...... w Opolu, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, agencji ...... acji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ...... ajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu ...... podpisali Porozumienie o wzajemnej współpracy przy organizacji spotkań ...... acyjnych dla rolników. ......   Niniejsze Porozumienie objęła swym patronatem Wicewojewoda Opolski Pani ...... a Porowska. ......   Podpisane Porozumienie jest pierwszym tego rodzaju ...... przedsięwzięciem, którego przedmiotem jest wzajemna współpraca stron przy organizacji ...... ań szkoleniowo-informacyjnych,   ...... alizujących  cele  edukacyjne   ...... az  prewencyjne, skierowane do rolników, ...... z zakresu adekwatnego do przedmiotu działalności każdej ze stron Porozumienia, w ...... celem realizowanym przez KRUS będzie przede wszystkim ...... agowanie zasad bezpiecznego życia i pracy w ...... arstwach rolnych, służących zmniejszeniu ...... a wypadkowości w  rolnictwie, celem ...... alizowanym przez OODR będzie upowszechnienie ...... i mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu rolnictwa i innych form gospodarowania ...... az wspierania gospodarstw rolnych, celem ...... alizowanym przez aRiMR będzie przede wszystkim ...... anie informacji na temat wspólnej polityki ...... celem realizowanym przez KOWR będzie przedstawienie zasad ...... arowania nieruchomościami wchodzącymi w skład ...... asobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ...... zasad działań promocyjno-informacyjnych, mających na celu promowanie produktów rolnych i ......   Porozumienie zaada współpracę długookresową, nakierowaną na wypracowanie ...... spotkań z rolnikami. ...... Panele szkoleniowo-informacyjne będą okazją do przekazywania najbardziej aktualnych ...... agadnień bieżących, dotyczących pracy ......     Sporządził: Joanna Skuratowicz Kierownik Samodzielnego ...... atu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa ...... arskiego OR w Opolu ...
 • Wykorzystanie limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie
  ... asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...... ał Regionalny w Opolu informuje, że w 2018r. ...... została w 100%  wykorzystana wysokość  krajowego limitu skumulowanej ...... Jednocześnie, wiele wniosków o pomoc za rok 2018 zostało rozliczone na początku roku ...... Tak więc na dzień 15-01-2019r. ...... wykorzystano limit pomocy de minimis w rolnictwie ...... anowi 71,33% Osoby zainteresowane ...... aniem pomocy w ramach programu de minimis, o ...... mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z ...... a 18 grudnia 2013r. ...... w sprawie stosowania art. ...... i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w ...... rolnym w rolnictwie, mogą na stronie internetowej MRiRW (https://srpp. ...... obserwować kwotę wykorzystanego krajowego limitu pomocy. ...... Opracowała:        ...... Kierownik Wydziału Ubezpieczeń      ......          Ewelina Elias ...
 • III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory"
  ... uczniowie wszystkich średnich (ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych) szkół ...... i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce. ...... Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród ...... propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. ...... Wszystkie szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie pkw. ...... oraz opole. ...... w zaadce aktualności. ...
 • Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej dla dróg gminnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2018/2019
 • Oblodzenie/1 z dn. 14.01.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Miejscami występuje i w dalszym ciągu prognozuje się zamarzanie mokrej ...... awierzchni dróg i chodników po opadach mokrego ...... Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C. ...... Komunikat jest ważny od 14-01-2019 20:04:00 do ...... 04:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Świadczenia dla rolników
  ... 1 grudnia 2018 r. ...... rolnicy nie muszą dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS Od 1 grudnia 2018 r. ...... zaświadczenia lekarskie są wystawiane tylko w formie elektronicznej e-ZLa i ...... nie musi dostarczać osobiście zaświadczenia w celu nabycia prawa do świadczenia. ...... E-ZLa wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostaje ...... azane do systemu informatycznego KRUS i w ...... arciu o to zaświadczenie jest rozpatrzone ...... awo do zasiłku chorobowego. ...... Zaświadczenia lekarskie wydawane w formie papierowej (ZUS-ZLa) obowiązywały do 30 ...... ada 2018 r. ...... Biorąc pod uwagę, że papierowe zaświadczenia po 30 listopada nadal wpływają do organów ...... w tym do KRUS, dbając o interesy ubezpieczonego informujemy, że ...... czasowej niezdolności do pracy wystawione w formie papierowego dokumentu można ...... uznać za podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego o ile na tym dokumencie ...... ajdują się dane wymagane do wypłaty tego ...... asiłku. ...... Przede wszystkim dokument ten musi zawierać: imię nazwisko ubezpieczonego, ...... okres niezdolności do pracy, dane lekarza i placówki medycznej. ...... Jeżeli tych niezbędnych danych zabraknie, lekarz będzie zobowiązany do ich ...... a. ...... W przeciwnym razie brak będzie podstaw do wypłaty przez Kasę zasiłku chorobowego. ...... Powyższe zaświadczenia lekarskie stosownie do art. ...... 54a ust. ...... 1 ustawy z dnia 25. ...... o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ...... upoważnienia lekarza mogą być wystawiane także przez osoby wykonujące:    ...... 1) zawód medyczny,      ...... 2) czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. ......   Kiedy rolnik traci prawo do zasiłku chorobowego? ......  Zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 25. ...... o świadczeniach pieniężnych ubezpieczony wykonujący w ...... orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od ...... acy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia ...... traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. ...... Zasady przysługiwania zasiłku chorobowego dostępne są pod adresem: ......     Terminy przekazywania PIT  za 2018 r. ...... W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2018 r. ...... organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie ...... atku według ustalonego wzoru (tj. ...... PIT-40a) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, ...... socjalnych, świadczeń przedemerytalnych (…) oraz właściwym urzędom skarbowym. ...... Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia ...... atku, zobowiązany jest sporządzić i przekazać ...... informację o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-11). ...... Informujemy, że takie dane zostaną przesłane drogą elektroniczna do urzędów skarbowych ...... końca stycznia 2019 r. ...... Natomiast formularze PIT do świadczeniobiorców będą przekazane tak jak ...... as, to jest do 28 lutego 2019 r. ......   Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r. ...... Waloryzacja to coroczna podwyżka świadczeń przeprowadzana w miesiącu marcu. ...... Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. ...... energii, czy gazu). ...... Podwyżce podlegają emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia. ...... Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest ...... adzona w marcu, a dla emerytur i rent ...... acanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych ...... a każdego świadczeniobiorcy terminach ...... atności. ...... Prezes Kasy ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej ...... „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem ...... aloryzacji, obowiązującą od tego terminu kwotę ...... podstawowej. ...... O waloryzację emerytury czy renty nie trzeba składać wniosku, KRUS waloryzuje te ...... adczenia z urzędu. ...... Informacje o podwyższeniu świadczenia osoby uprawnione powiadamiane są decyzją. ...... Informacje o ile wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2019 r. ...... zostaną Państwu przedstawione w kolejnym numerze Kuriera Rolniczego. ......     Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń ...
 • Składki na ubezpieczenie społeczne rolników - wymiar składek, terminy ich opłacania
  ... asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...... ał Regionalny w Opolu informuje, że składki ...... a ubezpieczenie społeczne rolników , ...... ależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ...... awy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. ...... Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału ...... - 31 stycznia za I kwartał - 30 kwietnia za II kwartał - 31 ...... a za III kwartał - 31 października za IV ...... artał Płatnicy składek, którzy z powodu ...... arnego wpływu dochodów, nie są w stanie ...... opłacić należnych składek, mogą dokonywać częściowych przedpłat w taki sposób, aby ...... a kwota dokonanych wpłat pokryła pełną ...... składki w obowiązującym do zaaty terminie. ...... Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników ...... a również możliwość dokonywania potrąceń ...... acanych świadczeń przysługujących rolnikowi, ...... a poczet zaległych składek, do opłacania ...... jest zobowiązany. ...... aktualny wymiar składki na ubezpieczenie społeczne rolników można ...... awdzić na stronie internetowej : http://www. ...... Dlaatwienia opłacania składek na ubezpieczenie jednostki organizacyjne KRUS ...... ają płatnikom druki przekazów z wymiarem ...... ależnych do opłacania składek na ubezpieczenie ...... Natomiast brak z KRUS druku przekazu ( polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej) ...... nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia z obowiązku terminowego ...... acenia składek. ...... Wówczas płatnik składek dokonuje wpłaty na rachunek właściwej Placówki Terenowej lub ...... ału Regionalnego KRUS. ...... Wpłata realizowana zarówno poprzez przelew elektroniczny jak i na ...... awie wpłaty gotówkowej powinna dotyczyć ...... płatnika i w polu „tytułem” powinna zawierać między innymi takie dane jak: - imię i ...... azwisko osoby ubezpieczonej/ osób ...... - rodzaj ubezpieczenia (społeczne rolników lub zdrowotne), - ...... jakiego dotyczy wpłata WaŻNE! ...... Nie należy łączyć na jednym przekazie wpłat za ubezpieczenie społeczne rolników z ...... Nieopłacenie składek w ustawowym terminie skutkuje naliczeniem odsetek ...... a zwłokę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia ...... Ordynacja podatkowa. ...... Odsetki liczone są za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego ...... a po upływie terminu płatności, aż do dnia ...... ania zaaty włącznie. ...... Stopę procentową odsetek za zwłokę ustala Minister Finansów, a obwieszczenie w tej ...... awie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym ...... polskiej „monitor Polski” – docelowy adres: http://www. ...... anse. ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... aleglosci-podatkowych/stawka-podstawowa1 ...... opracowała         ...... Ewelina Elias        ...... Kierownik Wydziału Ubezpieczeń      ...
 • V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”
  ... Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do ...... ału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ...... „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa! ...... Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i ...... zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu ...... adów, także zużytego sprzętu elektrycznego i ...... odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. ...... Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. ...... Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów - Liga ...... Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o ...... właściwościach! ...... Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”. ...... jury oceni nadesłane prace konkursowe i przyzna nagrody - ...... i techniczne wyjazdy studialne. ...... Konkurs jest bezpłatny, wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie ...... Przystępując do konkursu dowiesz się, dlaczego tak ważna jest selektywna zbiórka ...... adów. ...... Dlaczego współczesny świat wciąż szuka nowych rozwiązań dla recyklingu i dlaczego ...... az więcej przedmiotów projektuje się w  ...... cyklu zamkniętym. ...... Konsumpcja; w tym produkcja, transport i dystrybucja dóbr, a więc produktów ...... użytku: ubrań, żywności, urządzeń gospodarstwa domowego odpowiada za 50% emisji CO2. ...... Umiejętne postępowanie z odpadami  dóbr konsumpcyjnych to bardzo ważne ...... anie współczesnego świata. ...... Już dzisiaj każdy Europejczyk wytwarza dziennie 1,3 kg odpadów dziennie, co stanowi ...... kg odpadów rocznie ( objętość worka typu big-bag o wymiarach 90 x 90 x90 cm). ...... Spróbujmy wyobrazić sobie małe fikcyjne miasteczko, w którym mieszka 10 tysięcy ...... ańców i nie ma odbioru śmieci. ...... Gdyby każdy mieszkaniec ustawił swój roczny zbiór nieodebranych odpadów w ...... i tym samym miejscu, to po roku zbierania, mielibyśmy wysypisko śmieci o powierzchni ...... awie 1ha. ...... Oczywiście nikt nie dopuści do tak absurdalnej sytuacji i w rzeczywistości odpady są ...... tylko odbierane, ale dalej przetwarzane i poddawane recyklingowi. ...... Często potrzebna jest specjalistyczna wiedza jak je posegregować w bezpieczny ...... Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i ...... z jednej strony zawierają metale nieszlachetne takie jak stal czy aluminium lub miedź ...... metale cenne jak złoto, srebro, pallad, z drugiej zaś toksyczne składniki takie ...... ak ołów, rtęć, kadm. ...... Zużyte urządzenia muszą być posortowane według kategorii i   skierowane ...... określonych centrów przetwarzania. ...... W zależności od ich charakteru, zostaną one zdemontowane ręcznie w celu ...... a, po czym wysłane do odpowiednich zaadów ...... Metale żelazne można ponownie wykorzystać w hutnictwie żelaza i stali, a ...... alenieżelazne: miedź, cynk, aluminium do ...... arzania elementów elektronicznych lub kabli. ...... Niektóre tworzywa sztuczne trafią do zaadów, gdzie będą ponownie formowane lub ...... aczane w nowe formy użytkowe, niestety nie ...... tworzywa do tego się nadają. ...... Bardzo groźne są polibromowane difenyloetery (PBDE). ...... Te substancje zawarte są w tych samych elementach elektronicznych, w których ...... ajdują się cenne metale takie jak złoto, ...... czy platyna. ...... To grupa 209 różnych bromowanych chemikaliów używanych m. ...... do opóźniania zapłonu tworzyw sztucznych. ...... Uwolnione podczas nielegalnego demontażu odpadów elektroodpadów, mogą powodować nowotwory, ...... a wątroby czy bezpłodność. ...... Są bardzo groźne nie tylko dla osób, które nielegalnie demontują zużyty ...... - co jest karane prawem - ale dla całej społeczności ludzi mieszkających w ...... Pod koniec okresu użytkowania pomyśl o recyklingu zestarzałego przedmiotu ...... jego opakowania. ...... To bardzo ważny moment w cyklu obiegu zamkniętego. ...... Możesz skorzystać z kilku możliwości selektywnej zbiórki. ...... Dla ciebie, jako użytkownika najważniejszy jest czas kiedy korzystasz z ...... a. ...... Jak myślisz, który etap jest najważniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska ...... aturalnego? ...... Odpowiedź: Oczywiście ten etap najbardziej „ciąży” na środowisku naturalnym, w ...... wydobywamy surowce, przetwarzamy je produkując przy tym odpady i zużywając ...... Wpływ na środowisko naturalne można zmniejszyć poprzez umiejętne zaprojektowanie ...... w taki sposób, aby mogły służyć jak najdłużej, a ich poszczególne moduły nadawały ...... Warszawa, dn. ......   Kontakt do koordynatora konkursu: agnieszka Oleszkiewicz ...... acja Chlorofil, chlorofil@chlorofil. ...
 • Silny wiatr
  ... się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 ...... w porywach miejscami od 70 km/h do 80 km/h z północnego-zachodu. ...... Komunikat jest ważny od 13-01-2019 12:49:00 do ...... 18:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Oblodzenie/1
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ...... Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C. ...... Komunikat jest ważny od 09-01-2019 13:28:00 do ...... 09:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Oblodzenie/1
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ...... Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C. ...... Komunikat jest ważny od 09-01-2019 13:28:00 do ...... 09:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Opady marznące/1 z dn. 07.01.2019
  ... opolskie powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, Opole i opolski. ...... Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu i mżawki powodujących ...... Komunikat jest ważny od 07-01-2019 13:00:05 do ...... 10:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Oblodzenie/1 z dn. 05.01.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu. ...... Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C. ...... Komunikat jest ważny od 05-01-2019 12:30:01 do ...... 03:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Intens. opady śniegu/1 z dn. 04.01.2019
  ... się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujących ...... Po okresie ważności ostrzeżenia opady śniegu stopniowo przejdą w deszcz. ...... Komunikat jest ważny od 04-01-2019 07:31:00 do ...... 21:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Intens. opady śniegu/1 z dn. 04.01.2019
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... apkowicki, oleski, prudnicki i strzelecki. ...... Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym ...... Po okresie ważności ostrzeżenia opady śniegu stopniowo przejdą w deszcz. ...... Komunikat jest ważny od 04-01-2019 07:30:05 do ...... 22:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...


Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki