Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7225 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1344

 • Silny wiatr/1
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 ...... w porywach miejscami od 70 km/h do 75 km/h z południowego ...... achodu. ...... Komunikat jest ważny od 09-03-2019 07:05:00 do ...... 17:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo 23 Silny wiatr/1 z 07.03.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... 08:30 dnia 08. ...... dnia 08. ...... przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 ...... w porywach miejscami od 70 km/h do 80 km/h z południowego ...... achodu i zachodu. ...... Komunikat jest ważny od 07-03-2019 14:34:00 do ...... 17:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • AKCJA – PRAWIDŁOWA SEGREGACJA
  ... Zadeklarowałeś selektywną zbiórkę odpadów? ...... Pamiętaj zatem o obowiązku prawidłowej segregacji. ...... Powiększyła Ci się rodzina, wynająłeś pokój, a może dziecko wyjechało na studia do innego ...... asta? ...... Pamiętaj o aktualizacji ilości osób w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie ...... adami komunalnymi. ...... Nieprzestrzeganie zasad dotyczących gospodarki odpadami w Gminie Dobrzeń Wielki to ...... wyższe koszty jej funkcjonowania, które ponoszone są przez wszystkich ...... ańców. ...... aKCJa – PRaWIDŁOWa SEGREGaCJa – pod takim hasłem w Gminie Dobrzeń Wielki będzie ...... adzony szereg działań zmierzających do ...... a poziomu frakcji segregowanych (szkło, metal, ...... astik, papier oraz bio), by osiągać jak ...... ajwyższy poziom recyklingu, a także ...... a systemu poboru opłat za gospodarkę odpadami. ...... Celem akcji jest również zwiększanie świadomości ekologicznej i wzrost ...... alności za nasze środowisko. ...... W ramach akcji będą przeprowadzane kontrole odpadów komunalnych w Gminie ...... Wielki, prowadzone przez Prowod sp. ......  Przypominamy osobom, które zadeklarowały selektywny system zbiórki odpadów, iż ...... akcje (szkło, plastik, metal, papier oraz bio) ...... mogą znajdować się w odpadach zmieszanych. ...... Kontroli zostaną poddane również worki/pojemniki na odpady zbierane ...... do których nie należy wyrzucać odpadów innych frakcji lub niedozwolonych, np. ...... do pojemnika na szkło nie wrzucamy plastikowych butelek, do plastiku nie wrzucamy ...... ampersów. ...... Ponadto należy pamiętać o odpowiednim zagospodarowaniu opadów niebezpiecznych, czy ...... budowlanych, które można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ...... znajdujący się w Chróścicach, na ul. ...... W razie stwierdzenia nieprawidłowości po raz pierwszy zostanie naklejone – ostrzeżenie. ...... Przy odpadach zbieranych selektywnie pojemnik pozostanie na ...... by mieszkaniec mógł poprawić segregację. ...... Kiedy sytuacja się powtórzy zostanie naklejona – uwaga i o zdarzeniu zostanie poinformowana ...... a Dobrzeń Wielki. ...... Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec właściciela nieruchomości, ...... ające do zmiany wysokości stawki z selektywnej ...... odpadów na nieselektywną. ...... Mamy jednak nadzieję, iż będą to sporadyczne sytuacje. ...... Przypominamy, iż zasady prawidłowej segregacji w Gminie Dobrzeń Wielki można znaleźć ...... na stronie internetowej na harmonogramach wywozu odpadów, nasi pracownicy chętnie ...... na Państwa pytania, prosimy o kontakt pod nr 77 469 55 56, na workach ...... aczonych do selektywnej zbiórki, w aplikacji ...... Gmina Dobrzeń Wielki, która wyśle Państwu przypomnienie o wystawieniu ...... pojemnika. ...... W ramach akcji w dalszym ciągu Spółka będzie prowadziła zajęcia edukacji ...... w przedszkolach i szkołach, by od najmłodszych lat uczyć dbałości o środowisko ...... aturalne. ...... Wspólny wysiłek mieszkańców, a także samorządów może doprowadzić do tego, by jak ...... ajmniej rzeczy się marnowało, a jak najwięcej ...... adów zyskało „drugie życie”. ...... Segregacja zaczyna się u nas w domach. ...... Każdego dnia stajemy dziesiątki razy przed decyzją, czy wyrzucić cenny surowiec, ...... powiększając górę odpadów na składowisku, czy może dzięki umieszczeniu w ...... pojemniku odzyskać go. ...
 • Zaproszenie do wspólpracy
 • Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”
  ... ał Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia ...... w Opolu ogłasza rozpoczęcie dwóch corocznych Konkursów o ...... asięgu krajowym : Konkursu Bezpieczne ...... arstwo Rolne Konkursu Plastycznego dla ......   Do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, ...... który przebiegać będzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP andrzeja Dudy, zapraszamy ...... pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. ...... Przy ocenie gospodarstw brane  pod uwagę będą : organizacja obejścia i ...... a gospodarstwa, ład i porządek w obrębie ...... a, zabudowań i stanowisk pracy , stan ...... budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi ...... anych w gospodarstwie rolnym, warunki ...... i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony ...... sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji ...... estetyka gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i ...... wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie ......   Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim ...... centralnym. ...... Po każdym z etapów odbędzie się  uroczyste podsumowanie, ...... podczas którego laureaci otrzymaatrakcyjne nagrody. ...... W ubiegłym roku grono sponsorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i ...... działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały nagrody ...... postaci sprzętu rolniczego, ogrodniczego m. ...... kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony ...... alnej, itp. ...... Zwycięzca etapu centralnego otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: w ubiegłym roku ...... Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej ...... apraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie ...... 29 marca 2019 r. ...... pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub ...... acówki Terenowej). ...... Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www. ...... a oraz we wszystkich jednostkach terenowych ......       Zapraszamy również do udziału w IX edycji ...... Konkursu Plastycznego dla dzieci, który przebiegnie pod honorowym ...... atronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ......   Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi i upowszechnianie ...... o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym KRUS organizuje od 2011 roku ...... Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi. ...... Tegoroczna edycja Konkursu ogłoszona jest pod hasłem „Bezpiecznie na wsi : ...... aszyna pracuje a dziecko obserwuje”. ...... Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z ...... wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa ...... oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych ...... anych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ...... nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. ...... Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ...... awowych w następujących kategoriach: I ...... a wiekowa – klasy 0-III szkoły podstawowej ...... grupa wiekowa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej Zadaniem konkursowym jest ...... anie pracy plastycznej w formacie a-3,  ...... w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w ...... arstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. ...... Konkurs przebiega w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym. ...... Każdy etap konkursu będzie zakończony uroczystym podsumowaniem, podczas ...... wszyscy laureaci otrzymaatrakcyjne nagrody. ...... W ubiegłym roku OR KRUS w Opolu oraz liczne grono sponsorów ufundowało dla ...... nagrody w postaci zegarków, smartwatchów, sprzętu sportowego oraz książek. ...... Bardzo ciekawą nagrodą, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem ...... laureatów konkursu, były warsztaty plastyczne zorganizowane przez Państwową Szkołę ...... astyczną w Opolu z zakresu fotografii, tkaniny ...... artystycznej oraz ceramiki. ......   Prace wybrane przez Komisję Wojewódzką zostaną ...... azane do Komisji Centralnej    ...... w Centrali KRUS – trzy najlepsze prace z obu grup wiekowych. ...... Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do Oddziału Regionalnego ...... Placówek Terenowych KRUS do dnia 29. ...... wraz z załączonym aktualnym Formularzem zgłoszeniowym. ...... Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie : www. ......      Opracowanie : Ewelina Nowek Specjalista ...... amodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji ...... Orzecznictwa Lekarskiego   Serdecznie zapraszam do ...... ału w konkursach! ...... Lech Waloszczyk – Dyrektor OR KRUS w Opolu ...
 • Ost. met 24.02.19/Opady marznące/1
  ... opolskie powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, m. ...... Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących ...... Komunikat jest ważny od 24-02-2019 07:54:00 do ...... 09:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Opady marznące
  ... opolskie powiaty: nyski. ...... Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących ......

  Komunikat jest ważny od 24-02-2019 07:57:00 do ...... 10:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul.Św. Rocha 26
  ... „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa ...... a w obszary wiejskie". ...... Tytuł projektu: Przebudowa części  pawilonu  szkoleniowego na ...... gościnne  dla sportowców w Chróścicach przy  ul. ...... Rocha  26 Program: Rozwoju obszarów wiejskich ...... a lata 2014-2020 ...... ałanie Wsparcie  dla ...... lokalnego w ramach inicjatywy LEaDER Poddziałanie ...... Wsparcie  na wdrażanie operacji  w ramach  strategii  ...... lokalnego kierowanego przez społeczność ...... ałkowita wartość projektu ...... zł Wartość dofinansowania 56 506,00 zł ( 63,63 % z ...... wnioskowanej 88 805,00 zł) Okres ...... alizacji projektu 2019r. ...... Cel realizacji projektu Poszerzenie  ...... sportowo – rekreacyjnej poprzez utworzenie 6 dwuosobowych ...... noclegowych Wskaźnik rezultatu Liczba  ...... anych  obiektów  infrastruktury ...... i rekreacyjnej : 1 szt. ...
 • Ost.meteo 20 oblodzenie/1 z 22.02.2019
  ... opolskie powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, ...... 08:30 dnia 22. ...... 11:30 dnia 22. ...... prognozuje się spadek temperatury powietrza, co spowoduje zamarzanie mokrej nawierzchni ...... i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. ...... Temperatura powietrza spadnie do około -1°C, temperatura gruntu do ...... Komunikat jest ważny od 22-02-2019 09:04:00 do ...... 11:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI DOWODÓW OSOBISTYCH
  ... aplanowane na 4 marca 2019 r. ...... wdrożenie dowodów  z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca ...... prac serwisowych w Systemie Rejestrów Państwowych. ...... W środę 27 lutego czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez ...... Usługa zostanie ponownie włączona 4 marca 2019 r. ...... Złożenie wniosków o dowód osobisty oraz wydanie już spersonalizowanego dowodu, ...... możliwe w dniu  1 marca  do godz. ...... w dniu 1 marca 2019 r. ...... astąpi przerwa techniczna  w działaniu ...... Dowodów Osobistych do dnia 4 marca 2019 r. ...
 • Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy
  ... GMINY DOBRZEŃ WIELKI INFORMUJE, że w dniach od 18 lutego 2019r. ...... do 8 marca 2019r. ...... (z wyłączeniem sobót i niedziel) zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami ...... Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy. ...... W konsultacjach może wziąć udział KaŻDY MIESZKaNIEC GMINY, niezależnie od wieku i ...... a zameldowania. ...... Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej i udzieleniu odpowiedzi ...... a zawarte w tej ankiecie pytanie o ...... astępującej treści: „Czy jesteś za zmianą ...... anic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ...... włączeniu do obszaru Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych ...... Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectwa ...... Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. ...... zostały włączone do obszaru miasta Opola i są obecnie dzielnicami tego miasta? ...... Na formularzu ankiety konsultacyjnej należy: zaznaczyć wybraną odpowiedź na ...... adane pytanie poprzez postawienie znaku „X” ...... wybranej odpowiedzi (osoby, które popierają zmianę granic Gminy postawią znak „X” w ...... atce obok odpowiedzi „JESTEM Za”, osoby ...... zmianie granic gminy postawią znak „X” w kratce obok odpowiedzi „JESTEM PRZECIW”, a osoby ...... ane - w kratce obok odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ ...... wpisać swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) i złożyć ...... asnoręczny podpis. ...... W treści ankiety zawarta jest informacja o przetwarzaniu danych (RODO). ...... arkusze ankiety  konsultacyjnej można uzyskać i po wypełnieniu złożyć do ...... alnie przygotowanych oznakowanych urn: w ...... Gminy w Dobrzeniu Wielkim, w szkołach na terenie całej Gminy, w godzinach ...... arcia w/w jednostek. ...... Wypełnione ankiety konsultacyjne można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres ...... Namysłowska 44 albo w formie skanu na adres poczty elektronicznej ug@dobrzenwielki. ...... lub sekretarz@dobrzenwielki. ...... Każdy mieszkaniec Gminy może wypełnić ankietę konsultacyjną tylko jeden raz. ...... ankiety złożone po dniu 8 marca 2019r. ...... nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji. ......    Piotr Szlapa   ...
 • Konkurs OPOLSKA MARKA 2018
  ... arszałek Województwa Opolskiego po raz 16. ...... zaprasza do wzięcia udziału w konkursie OPOLSKa MaRKa 2018. ...... jest wyłonienie: •    najlepszych usług roku 2018, •   ...... najlepszych przedsiębiorstw promujących region ...... opolski, •    najlepszych produktów roku 2018, •   ...... najlepszych przedsiębiorstw dla regionu (CSR) roku 2018, •    ...... najlepszego produktu spożywczego roku 2018, ...... najlepszych przedsiębiorców oraz inwestycji 15-lecia członkostwa Polski w ...... Europejskiej oraz szerokie promowanie opolskich przedsiębiorstw na rynku ...... ajowym i zagranicznym. ...... Ponadto celami Konkursu są również: •    ...... anie informacji o potencjale produkcyjnym oraz ...... przedsiębiorstw województwa opolskiego, •    promocja ...... i usług wyróżniających się na tle innych w regionie opolskim, w ...... produktów promujących żywność wysokiej jakości oraz dziedzictwo kulinarne regionu, ...... popularyzowanie wiedzy na temat jakości produkcji i efektywnych metodach ...... arządzania. ...... Przedsiębiorców z województwa opolskiego prosimy o przysyłanie zgłoszeń do ...... Karty zgłoszeń  oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: ...... a-marka-2018-czas-na-zgloszenia/ ...... atuetki Opolskiej Marki zostaną wręczone ...... 3 kwietnia podczas uroczystej Gali w Filharmonii Opolskiej. ...... ZaPRaSZaMY DO UDZIaŁU W KONKURSIE ! ...... Organizatorem konkursu jest Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji ...... Informacje można uzyskać pod numerem:  77 44 29 340 lub ...
 • Wypoczynek zimowy 2019
  ... arsztaty taneczne w GOK-u W dniach 02 - 07 ...... korzystając z zimowej przerwy od zajęć szkolnych  Klub Tańca Towarzyskiego ...... ance Team  działający przy Gminnym ...... Kultury w Dobrzeniu Wielkim zorganizował obóz taneczny. ...... Każdego dnia muzykę było słychać od wczesnych godzin porannych do późnych ...... W warsztatach wzięło udział 41 osób. ...... 19:00 odbyły się pokazy dla mieszkańców gminy i nie tylko,  podczas których ...... ancerze zaprezentowali swoje nowo nabyte ...... Zajęcia prowadzili Krzysztof Musioł i Karolina anioł. ...... W dniach 27. ...... obóz sportowy  GOK "Gwiazda" Dobrzeń Wielki zameldował się w Marsali na ...... którym brało udział 10 dzieci. ...... Odbyły się także zajęcia dzieci pod opieką instruktorów w dniach 28. ......  W ramach zajęć między innymi codzienne gry i zabawy, ...... auka sztuki cyrkowej, próby tańca z pom pom, ...... auka gry na bębnach afrykańskich, spacery, ...... awa do OSP oraz 3 konkursy czytelnicze w ...... Zajęcia prowadzili instruktorzy Grażyna Chmielowicz, Joanna Długosz i Justyna ...... awrońska. ...... W pierwszym tygodniu ferii frekwencja na zajęciach 21-25 osób. ...... W drugim tygodniu ferii frekwencja 2-15 osób. ...... Sprawozdanie przygotował: Dyrektor GOK Gerard Kasprzak ...
 • KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Oddział Regionalny w Opolu informuje:
  ... asady podlegania ubezpieczeniu społecznemu ...... w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej ...... ałalności gospodarczej Zgodnie z art. ...... a ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. ...... rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności ...... arczej lub rozpoczyna współpracę przy ...... adzeniu tej działalności, może nadal podlegać ...... społecznemu rolników, jeżeli: - podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ...... awy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i ...... adal prowadzi działalność rolniczą, lub stale ...... acuje w gospodarstwie rolnym obejmującym ...... ar użytków rolnych powyżej 1 hektara ...... lub w dziele specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ; - ...... w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od ...... a wykonywania pozarolniczej działalności ...... arczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej ...... adzeniu. ...... Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia ...... dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub ...... acy przy jej prowadzeniu. ...... Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i ...... acji o działalności gospodarczej (CEIDG-1). ...... Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak ...... anie terminu złożenia oświadczenia w KRUS. ...... -   nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku ...... - nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ...... społecznych: - kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od ...... z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty ...... anicznej. ...... Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług ...... ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej ...... „ Monitor Polski” , w drodze obwieszczenia ministraaściwego do spraw rozwoju wsi. ...... Zaświadczenie naczelnikaaściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o ...... należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej ...... ałalności gospodarczej za poprzedni rok ...... atkowy rolnik lub domownik prowadzący w ...... roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązany jest złożyć w ...... wraz z oświadczeniem Ważne! ...... Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość ...... ania przez rolnika lub domownika w ...... społecznym rolników, w kolejnych latach. ...... Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, ...... lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący ...... arolniczą działalność gospodarczą lub ...... acujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek ...... w KRUS zaświadczenie naczelnikaaściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie , ...... kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej ...... ałalności gospodarczej za poprzedni rok ...... atkowy nie przekroczyła rocznej kwoty ...... anicznej. ...... Jeżeli kwota tego podatku przekroczy „ roczna kwotę graniczną”, a ...... akże jeżeli nie zostanie zachowany powyższy ...... złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie ...... , do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie/oświadczenie/ w ...... Kasy. ...... W przypadku zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób ...... ały lub okresowy osoba ubezpieczona powinna ...... powyższy fakt w ciągu 14 dni od zaprzestanie prowadzenia działalności. ...... Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą ...... zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie ...... alno-rentowe w podwójnym wymiarze. ...... Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie składka za te ...... opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy ...... prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. ......   Opracowała: Ewelina Elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR ...... w Opolu   Weryfikacja rent rodzinnych Dwa razy do roku Oddział ...... alny KRUS przeprowadza kontrolę uprawnień do ...... dzieci, które ukończyły 16 rok życia. ...... Kontrolę uprawnień kształcących się dzieci przeprowadza się na ...... awie informacji zawartych w systemie ...... atycznym Kasy określających końcowe terminy ...... awa do renty rodzinnej tj. ...... ukończenia 16 lat lub ukończenia nauki w szkole lub na uczelni, nie dłużej ...... ak niż do osiągnięcia 25 lat albo gdy dziecko ...... 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej – do ...... akończenia tego roku studiów. ...... Jeśli dziecko będące na przedostatnim roku studiów w miesiącu czerwcu zda ...... wymagane egzaminy i ukończy 25 lat przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku ...... akademickim, zachowuje prawo do renty ...... do zakończenia ostatniego roku studiów. ...... W celu zapewnienia ciągłości wypłaty renty rodzinnej dla dzieci, które kończą ...... lat – na 2 miesiące przed ukończeniem przez dziecko ...... wieku Oddział Regionalny KRUS zawiadamia osobę pobierającą rentę rodzinną o ...... nadesłania zaświadczenia szkolnego zawierającego  informację o uczęszczaniu ...... a do szkoły (uczelni), do której klasy dziecko ...... a (na który semestr) oraz programowy rok ...... a szkoły (uczelni). ...... Na podstawie uzyskanych zaświadczeń Oddział Regionalny KRUS obowiązany jest wypłacić ...... rodzinną bez przerwy, aż do programowego ukończenia nauki przez dziecko. ...... Osoba pobierająca rentę rodzinną jest zobowiązana do ...... zawiadomienia Kasy o zaprzestaniu nauki przez dziecko przed terminem ...... anym programem nauczania oraz innych ...... ach mających wpływ na prawo do pobierania ...... Jeżeli po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej Oddział Regionalny Kasy ...... anie poinformowany, iż dziecko od października ...... ało przyjęte do szkoły wyższej, to w miesiącu ...... i październiku Kasa nie wstrzyma wypłaty renty rodzinnej pod warunkiem, że rencista ...... arczy do końca października zaświadczenia o ...... aniu na zajęcia. ...... Jeżeli nauka podjęta została w szkole wyższej, w której rok akademicki ...... a się w miesiącu innym niż październik (np. ...... lutym) – prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje. ...... Wypłata renty rodzinnej przysługuje przez cały rok ...... lub akademicki: Od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia Od dnia 1 października ...... dnia 30 września a zatem także przez okres trwania ferii letnich i ...... też dzieci kończących szkołę (naukę), o ile nauka w roku szkolnym trwa dwa semestry. ...... Wobec powyższego, ukończenie szkoły w maju lub czerwcu uprawnia do pobierania renty ...... za okres ferii letnich. ...... Jeżeli osoby pobierające rentę rodzinną kończą naukę w innych ...... ach roku, wypłatę renty wstrzymuje się od ...... a następnego po miesiącu, w którym dziecko ...... akończyło naukę. ......     Program Mama 4 Plus Program Mama 4 Plus został ...... Emerytury dla matek to nowe świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, ...... acy i polityki społecznej. ...... Matczyne emerytury będą przysługiwały matkom, które urodziły co najmniej czwórkę ...... i zamiast pracować zajmowały się ich wychowaniem. ...... W myśl ustawy świadczenie przysługuje ojcu wyłącznie wtedy, gdy ...... atka porzuciła rodzinę lub umaa. ...... Matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. ...... Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogła przyznać (co do zasady) na ...... osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ...... administracyjnej, po zbadaniu m. ...... sytuacji dochodowej danej osoby. ...... Emerytura dla matek będzie przysługiwała: osobie, która nie posiada dochodu ...... apewniającego niezbędnych środków utrzymania ...... ma prawo do emerytury lub renty w wysokości ...... niż wysokość najniższej emerytury. ...... O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat ...... przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni. ......   Opracowała Iwona Porowska Kierownik   Wydziału Świadczeń ...
 • Bezpłatne badania mammograficzne w Dobrzeniu Wielkim

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki