Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7225 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1344

 • Postaw na swoim, zrealizuj marzenia i załóż działalność lub rozwiń własną firmę
 • Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie
  ... dniu 24 sierpnia 2016r. ...... przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ...... atrudnionych w Gminie Dobrzeń Wielki. ...... W komisjach, egzaminacyjnych powołanych przez Wójta Gminy zasiedli: ...... awiciel Urzędu Gminy, eksperci z listy MEN, ...... awiciel Kuratorium Oświaty i dyrektorzy ...... acówek zatrudniających egzaminowanych. ...... Do tegorocznego egzaminu przystąpiły trzy nauczycielki, ubiegające się o stopień ...... auczyciela mianowanego. ...... Wszystkie zdały egzamin pomyślnie. ...... Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, pedagog chcąc uzyskać stopień nauczyciela ...... anowanego, musi odbyć prawie trzyletni staż i ...... ać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ...... atnim etapem do uzyskania stopnia nauczyciela ...... anowanego. ...... Dlatego też, podczas narady kadry kierowniczej placówek oświatowych gminy ...... Wielki, w dniu 30 sierpnia 2016 r. ...... nauczyciele awansujący złożyli uroczyste ślubowanie. ...... Po ślubowaniu nauczyciele odebrali z rąk  Wójta Gminy –  Henryka ...... a akty nadania stopnia awansu zawodowego na ...... nauczyciela mianowanego. ...... Nauczycielami awansującymi są: mgr Patrycja Henke – nauczycielka wychowania ...... z 8-letnim  doświadczeniem, pracująca w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim ...... az mgr Sylwia Kuś – również nauczycielka ...... ania przedszkolnego, 11 lat stażu w zawodzie, ...... acująca w Publicznym Przedszkolu w ...... arnowąsach i mgr Justyna Szwarcbach – 8 lat ...... ażu pracy, pracująca również w Publicznym ...... w Czarnowąsach. ...... akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy ...... auczyciela i otwiera drogę do uzyskania ...... stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. ...... Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez ...... auczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych. ...... Serdecznie gratulacje wraz z życzeniami dalszego rozwoju zawodowego ! ...... astępca Wójta Gminy      ...... a Weber ...
 • Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych
  ... Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił z  ...... października 2016 r. ...... Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla ...... fizycznych przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu. ...... W ramach Programu mogą być dofinansowane następujące przedsięwzięcia: 1. ...... wymiana źródła ciepła o niskiej sprawności energetycznej w domach jednorodzinnych ...... lokalach mieszkalnych na nowoczesne o wyższej sprawności (EKO-PIEC); ......  termomodernizacja domów jednorodzinnych obejmująca wymianę ...... drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram ...... arażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ...... dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad ...... aną piwnicą/garażem (EKO-TERM); 3. ......  wymiana źródła ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych ...... niskiej sprawności energetycznej na nowoczesne o wyższej sprawności oraz ...... acja domów jednorodzinnych obejmująca wymianę ...... drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram ...... arażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ...... dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad ...... aną piwnicą/garażem (EKO-DOM); 4. ......  zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię ...... awialną w domach jednorodzinnych istniejących ...... będących w budowie (OZE) Dofinansowanie w ramach w/w Programu jest udzielane w ...... pożyczki (aktualne oprocentowanie 2,5 %w skali roku ) bez żadnych prowizji i marży z ...... jej częściowego umorzenia (nawet do 30 % w przypadku wymiany źródła ...... a). ...... Okres kwalifikowania kosztów liczony będzie od dnia złożenia ...... o pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu, co oznacza, że uznawane będą tylko kwoty faktur ...... awionych nie wcześniej niż w dniu złożenia ...... Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów Programu znajdują ...... na stronie internetowej Funduszu www. ...... w zaadce Portal beneficjenta/Pożyczki dla osób fizycznych. ...... Dodatkowo, informacji udzielają pracownicy Zespołu Funduszy Europejskich: ...
 • Kolejna giełda staroci
 • Zajęcia rekreacyjne dla Pań i Panów
 • XX OGÓLNOPOLSKI SEJMIK SAMORZĄDÓW I MEDIÓW LOKALNYCH
 • Klub Szczęśliwa Rodzina zaprasza na spotkanie:
 • W LGD Stobrawski Zielony Szlak 5 milionów złotych na rozwój przedsiębiorczości
 • Leki 75+
  ... Jak otrzymać bezpłatne leki? ...... Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku: wiek – ukończony 75. ...... rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają ...... PESEL, będzie to data urodzenia) recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień ...... atkowych” wykaz – potrzebny lek musi ...... ajdować się w wykazie bezpłatnych leków ...... są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. ...... Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w ...... „kod uprawnień dodatkowych” literę S. ...... Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia ...... acyjnego). ...... Dla kogo bezpłatne leki? ...... Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na ...... rok życia. ...... Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób ...... adających numeru PESEL będzie to data ...... a). ...... Jakie leki są bezpłatne? ...... Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. ...... obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub ...... W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ...... ałtowym poziomem odpłatności. ...... Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 ...... życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%. ...... Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie ...... Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. ...... Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. ...
 • Informacja o terminie sesji Rady Gminy
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek dnia 15 września 2016. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej - ...... acja Skarbnika Gminy - opinia Komisji Budżetu ...... Finansów - dyskusja - podjęcie uchwał 2. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ...... artnerskiego pn. ...... a, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego ...... a obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i ...... acji-część południowa” - informacja Wójta ...... a Komisji Rozwoju Gospodarczego - dyskusja - ...... uchwał 3. ...... Interpelacje 4. ...... Sprawy różne       ...... Przewodniczący Rady Gminy        ...
 • Wrześniowa Giełda Staroci
 • Zajęcia rekreacyjno-ruchowe
 • Zakończona Akcja „LATO 2016”
  ... Gminie Dobrzeń Wielki zakończyła się akcja „LaTO 2016”. ...... Liczba dzieci biorących w niej udział znacznie przekroczyła ilość z poprzednich lat. ...... Codziennie, średnia liczba dzieci we wszystkich świetlicach wiejskich ...... a 117. ...... Zajęcia dla zapisanych dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które nie ...... ały możliwości wyjazdu na wypoczynek letni w ...... roku, odbywały się w okresie od 04 lipca do 12 sierpnia br. ...... od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400. ...... akcję zorganizowała Gmina Dobrzeń Wielki przy współudziale Gminnego ...... a Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy ...... w Dobrzeniu Wielkim, który podczas zajęć zapewnił dzieciom posiłek regeneracyjny w ...... aci drugiego śniadania oraz napoje. ...... Zajęcia odbywały się w siedmiu sołectwach gminy: Dobrzeń Wielki – Gminny ...... Kultury Czarnowąsy – świetlica szkolna Krzanowice – świetlica sołecka Świerkle ...... świetlica sołecka Borki – świetlica sołecka Kup – świetlica szkolna Chróścice – ...... a szkolna. ...... W celu integracji przeprowadzono: zabawy grupowe w formie ...... zespołowych, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia taneczne, ...... ajęcia sportowe, konkursy śpiewania oraz ...... astyczne, wycieczki. ...... Przy współudziale Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Łosiowie, ...... anizowano już po raz czwarty wyjazd dla dzieci ...... Brzegu na przygotowany przez I Pułk Saperów „Piknik na Florydzie”. ...... aby uatrakcyjnić zajęcia, wprowadzono formy aktywnego spędzania czasu „na ...... Były to głównie: zabawy na boiskach klubów sportowych, na boiskach szkolnych, ...... a placach zabaw, siłowniach na świeżym ...... lub w salach gimnastycznych. ...... Prowadzono z dziećmi obserwacje fauny i flory. ...... Uczestnicy półkolonii wykonywali prace plastyczne i brali udział w wycieczkach ...... atycznie związanych z tematem przewodnim ...... akcji „Lato 2016”, który brzmiał: „Poznajemy historię naszego regionu”. ...... Izbę Leśną w Kup, śluzę rzeczną w Chróścicach, kościoły, podziwiały charakterystyczną ...... architekturę swojej miejscowości. ......  Brały udział w konkursach przygotowywanych przez Gminną Bibliotekę ...... w Dobrzeniu Wielkim oraz uczestniczyły w zajęciach tańca ludowego. ...... Na zakończenie akcji „Lato 2016” wszyscy zainteresowani spotkali się na terenie parku w ...... ach, gdzie wspólnie z rodzicami uczestniczyli ...... zabawach, konkursach i pieczeniu kiełbasek przy ognisku. ...... W tym roku, szczególny nacisk położono na bezpieczny, atrakcyjny i edukacyjny ...... dzieci biorących udział w akcji. ...... Dzieci odznaczały się charakterystycznymi zielonymi chustami z napisem ...... a Dobrzeń Wielki. ...... Założenia i cele prowadzonej akcji udało się w większości zrealizować. ...... Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, oprócz atrakcji dla dzieci korzystających z ...... zorganizowane były ogólnodostępne warsztaty z: baletu, tańca towarzyskiego i bębnów ...... afrykańskich. ...... W okresie wakacyjnym, na terenie gminy Dobrzeń Wielki, odbyło się ...... imprez kulturalnych zorganizowanych przez GOK w Dobrzeniu Wielkim, Rady ...... Ochotniczą Straż Pożarną i Kluby Sportowe: Lipiec ...... – Piknik „RETRO” – Dobrzeń Mały, 09-10. ...... – XI SUMMER REVIVaL, VIII Zlot Samochodów Zabytkowych, Ośrodek Rekreacji „Balaton” w ...... Wielkim (organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu ...... wolontariusze), 16-17. ...... – Festyn Sportowy Chróścice - Boisko „Victoria” Chróścice, 23-24. ...... – Festyn Wiejski Czarnowąsy (parking przy Małej Panwi). ...... – Festyn Wiejski Chróścice (plac OSP Chróścice), 13-14. ...... – zabawa odpustowa (boisko LZS TOR Dobrzeń Wielki). ...... Ośrodek Rekreacji „BaLaTON”, w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia ...... roku zapewnił wypoczywającym nad kąpieliskiem opiekę ratowników. ...... Dzieci, oprócz atrakcji wakacyjnych w gminie Dobrzeń Wielki, korzystały ...... z kolonii letnich zorganizowanych przez inne instytucje: ...... atorium Oświaty w Opolu W tym roku kolonia ...... ała 1-14. ...... w ośrodku Usługi Hotelarskie „Kormoran” w Darłówku. ...... Uczestniczyło w niej 9 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na ...... Organizatorem wypoczynku była Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja ...... a. ...... Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Na ...... zagraniczne do Bautzen (Niemcy) z opolskiego TSKN-u pojechało: ...... Kolonie trwały od 26. ...... Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Na odpłatną kolonię ...... anizowaną przez Regionalne Centrum Rozwoju ...... acji w Opolu wyjechało 5 uczniów z ZS w ...... ach. ...... Wypoczynek zorganizowany był w Ośrodku Szkoleniowym Niwki w okresie ...... Ochotnicze Straże Pożarne Wypoczynek letni w postaci obozu ...... dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  z terenu gminy Dobrzeń Wielki ...... anizował również Związek Ochotniczych Straży ...... arnych w Dobrzeniu Wielkim. ...... 7 uczniów z gminy, wypoczywało w Ośrodku ZOSP „Strażak” w Turawie. ...... Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych TaLENT w Dobrzeniu Wielkim Wypoczynek letni ...... postaci kolonii dla dzieci z miejscowości Brzezie zorganizowało ...... Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych TaLENT w Dobrzeniu Wielkim. ...... 15 dzieci wyjechało do Gdańska. ...... Dzięki licznie prowadzonym zajęciom oraz wyjazdom podczas tegorocznych ...... akacji, dzieci i młodzież aktywnie spędziły ...... as ucząc się współpracy w grupie, szacunku i ...... ajemnej tolerancji, koleżeństwa, umiejętności ...... ania konfliktów, propagowania pozytywnych ...... aw społecznych oraz promowania bezpiecznych ...... abaw i zachowań. ...... Zebrała: a. ...
 • Uchwała nr XXI/169/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
  ... aw. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki