Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7440 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1404

 • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  ... aTNa POMOC PRaWNa w Urzędzie Gminy w ...... Namysłowska 44  funkcjonuje punkt nieodpłatnej ...... prawnej prowadzony przez Powiat Opolski. ...... Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone są dwa razy w tygodniu: - w każdy ...... - w każdy piątek       od ...... Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze, w pokoju nr 4 ...... Sali Narad (tel. ...... Podmiotem obsługującym jest Fundacja MŁODZI LUDZIOM , Borysław 49, 96-130 Głuchów. ...... Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (jakie dokumenty należy okazać) ...... które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości), osobom, które ukończyły 65 lat ...... tożsamości), osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny), ...... osobom które, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy ...... na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec którychw tym ...... nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu ...... adczenia lub zaświadczenie o udzieleniu ...... adczenia), osobom, które w wyniku ...... a klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub ...... awarii technicznej znalazły się w sytuacji ...... agrożenia lub poniosły straty (oświadczenie, ...... która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę), kombatantom (ważna legitymacja ...... atanta lub stosowne zaświadczenie), ...... anom (ważna legitymacja weteran). ......   Nieodpłatna pomoc prawna polega na: poinformowaniu o obowiązującym ...... anie prawnym, o przysługujących jej ...... awnieniach lub o spoczywających na niej ...... ach, wskazaniu sposobu rozwiązania problemu ...... awnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma ...... zakresie niezbędnym do udzielania pomocy,z wyłączeniem pism procesowych w ...... się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się ...... aniu sądowo-administracyjnym, sporządzeniu ...... pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ...... anowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu ...... lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika ...... atentowego w postępowaniu ...... administracyjnym. ...... Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych ...... anych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ...... z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem ...... ałalności gospodarczej, za wyjątkiem ...... ania do rozpoczęcia tej działalności. ...
 • Nowe godziny otwarcia PSZOK
  ... od 02-01-2017 nastąpiła zmiana godzin otwarcia PSZOK w Chróścicach dla mieszkańców. ...... Poniedziałek - 7:00-14:30 Wtorek – nieczynne ...... a – 9:00 – 16:30 Czwartek – nieczynne ...... - 7:00-14:30 Pierwsza i trzecia sobota miesiąca - 8:00-12:00 ...
 • Oświadczenie Zarządu PROWOD Sp. z o.o.
  ... arząd Prowod sp. ...... podtrzymuje swoje stanowisko, iż na dzień dzisiejszy brak jest pomiędzy Spółką, ...... a Miastem Opole jakiegokolwiek stosunku ...... awnego, z którego wynikałby nie tyle obowiązek, ...... co chociażby uprawnienie dla Spółki do dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ...... ach, które z dniem 1 stycznia 2017 roku ...... do Miasta Opola. ...... Ze względu jednak na dobro mieszkańców miejscowości: Świerkle, Czarnowąsy, ...... Krzanowice, Brzezie informujemy, iż z dniem 1 ...... a 2017 r. ...... dostawa wody i odbiór ścieków  nie zostaną wstrzymane. ...... Jak długo potrwa taki stan rzeczy, zależy tylko i wyłącznie od włodarzy Miasta ...... a. ......   Wyrażamy nadzieję, iż biorąc pod uwagę skalę i wagę ...... Miasto Opole rozpocznie z nami rozmowy i jak najszybciej poczynimy ustalenia zmierzające ...... uzyskania uprawnienia PROWOD sp. ...... do świadczenia usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców, ...... którzy  z dniem 1 stycznia 2017 r. ...... staną się obywatelami Miasta Opola. ...... Cały czas czekamy także na podjęcie stosownej uchwały w zakresie ...... alenia taryf. ...... Do tego czasu będzie obowiązywała taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego ...... adzenia ścieków z roku 2016. ...... adczenie-zarzadu. ...
 • Wesołych Świąt
 • Informacja dot. odbioru pojemników na popiół
  ... acja-wywoz-popiolu. ...
 • Wywóz odpadów w miejscowościach dotkniętych po 1 stycznia 2017 r. zmianą granic miasta Opola
  ... acja-wywoz-odpadow. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 29 grudnia 2016r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: Zmiana budżetu gminy na rok 2016r. ...... oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej. ...... - informacja Skarbnik Gminy - dyskusja - podjęcie uchwał Uchwała w sprawie  ...... alenia regulaminu określającego wysokość ...... awek i szczegółowe warunki przyznawania ...... auczycielom dodatków: za wysługę lat, ...... acyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...... obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  ...... nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a ...... akże kryteria i tryb przyznawania nagród dla ...... auczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ...... osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych ...... ach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń ...... - informacja Z-cy Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały Uchwała w sprawie w ...... awie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ...... - informacja Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały Interpelacje Sprawy ...... Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki ...
 • Frohe Weihnachten
 • Budowa ścieżki rowerowej
  ... Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą ...... oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka ...... a Działania 3. ...... Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3. ...... Strategie niskoemisyjne w aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu ...... acyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 ...... 2020 realizuje projekt pn. ...... „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie ...... – I etap” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju ...... alnego Tytuł Projektu ...... Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie ...... – I etap Nr Umowy ...... Wartość Projektu Ogółem: 10  ...... zł budżetu jednostek samorządu terytorialnego  – 1  ...... zł Okres realizacji Od 2016r. ...... Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej ...... ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze powiatu opolskiego, wskutek ...... infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. ...... Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gmin Popielów, Dobrzeń Wielki oraz ...... bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ...... aniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji ...... się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. ...... W wyniku realizacji inwestycji oszacowano roczny spadek emisji CO2 na poziomie 4,47 ...... Wykonanie zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej ...... a także zwiększy bezpieczeństwo w ruchu ...... na terenie Gminy Popielów, Dobrzeń Wielki i ...... oraz wpłynie pozytywnie na polepszenie dostępności ośrodków publicznych ...... poprawę komunikacji dla społeczności lokalnej. ...... Realizacja Projektu  W ramach ...... alizacji projektu powstanie: ...... a rowerowa o szerokości 2,50 - 3,00 m (wzdłuż ...... wojewódzkiej nr 457 z betonu asfaltowego oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1807 O – z ...... o łącznej długości: 3,58 km (w tym 2,36 km na terenie gminy Popielów, 1,05 km na terenie ...... Dobrzeń Wielki oraz 0,17 km na terenie gminy Ozimek) oraz dwa parkingi ...... amp;Ride w Popielowie na 10 stojaków oraz w ...... Wielkim na 20 stojaków. ...... kładka pieszo-rowerowa w miejscowości Krasiejów nad rzeką Mała Panew z i kładka ...... a nad rzeką Brynica. ...... oświetlenie ścieżki rowerowej za pomocą lamp typu LED na odcinku Popielów – ...... are Siołkowice oraz Stare Siołkowice - ...... Współrealizatorzy   projektu:   ...... Zarząd Dróg Powiatowych kontakt: ul. ...... 77 5415101, fax. ...... 77 5415103   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ...... akt: ul. ...... Oleska 127, 45-231 Opole tel. ...... 77 4591800, fax. ...... 77 4581352   Gmina Dobrzeń Wielki kontakt: ul. ...... Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki tel. ...... 77 4695525, fax. ...... 77 4695524   Gmina Popielów kontakt: ul. ...... Opolska 13, 46-090 Popielów tel. ...... 77 4275822, fax. ...... 77 4275838 Koordynator projektu Manfred Kupka ...... Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu e-mail: ...... a@powiatopolski. ...... 077 54 15 172 kontakt: ul. ...... 1 Maja 29, 45-068 Opole   ...
 • Podpisanie umowy na budowę drogi łączącej miejscowości Dobrzeń Wielki i Chróścicie
  ... „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa ...... a w obszary wiejskie” W dniu 14 grudnia br. ...... Gmina Dobrzeń Wielki podpisała umowę z Wykonawcą – firmą aDaC-LEWaR Sp. ...... -  na realizację operacji pn. ...... „Budowa drogi łączącej ul. ...... Stawy w miejscowości Chróścice”. ......   Wartość inwestycji wynosi 2 575 025, ...... Na realizację operacji gmina otrzymała pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji ...... wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. ...... W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: ...... anie drogi (o długości 1,499 km) pomiędzy ...... ami Chróścice i Dobrzeń Wielki umożliwiającej ...... ańcom Chróścic bezpośredni dojazd do ...... Droga ta będzie stanowiła alternatywną trasę dla mieszkańców oraz możliwość wytyczenia ...... azdu w sytuacji remontu bądź zamknięcia drogi ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( piątek ) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu włączenia do sieci nowego odbiorcy ...... a. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Kościelnej, Miłej, Morcinka, Chrobrego, Słonecznej, Świerczewskiego, ...... 22 Lipca. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności Elkom Sp z o. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 15 grudnia 2016  w sali narad Urzędu ...... Początek obrad o godz. ...... 900 Proponuję następujący porządek obrad: 1. ......  Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w ...... posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  ...... wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania" Pomoc ...... aństwa w zakresie dożywiania" na lata ...... - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały 2. ......  Uchwała w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do ...... ania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania ...... a osób objętych wieloletnim programem "Pomoc ...... aństwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" ...... - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały 3. ......  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej VI/51/2015 z dnia 14 maja 2015 r. ...... w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie ...... lub budowę proekologicznego ogrzewania - informacja Wójta - dyskusja - podjęcie ...... ały 4. ......  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r. ...... w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków. ...... - informacja Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały 5. ......  Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży ...... arnych za udział w działaniu ratowniczym lub ...... pożarniczym. ...... - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały 6. ......  Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów ...... adzących żłobki lub kluby dziecięce na ...... arze Gminy Dobrzeń Wielki. ...... - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały 7. ...... Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ...... alania - informacja - dyskusja - podjęcie ...... ały 8. ...... Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. ...... sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka ...... wyżywienie dziennego opiekuna - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały 9. ...... Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XLI/422/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. ...... w  sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla ...... -  informacja -  dyskusja -  podjęcie uchwały  10. ...... Interpelacje  11. ...... Sprawy różne Przewodniczący Rady Gminy      Dobrzeń ...
 • Petycje
  ... acja o petycjach rozpatrzonych w 2018r. ...... Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r. ...... WÓJTa GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  8 grudnia 2016r. ...... w sprawie ustalenia sposobu postępowania z petycjami składanymi w Urzędzie Gminy w ...
 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego
 • Liderzy w regionach

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki