Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7520 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1432

 • Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy - utrudnienia w ruchu
  ... a DROG-BUD Sp. ...... zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy obwodnicy ...... Czarnowąsy (włączenie do ul. ...... Jagiełły i Namysłowskiej w Opolu), polegająca na zamknięciu drogi DW 454. ...... Ograniczenia będą wprowadzone w 2 etapach: Etap I - na czas budowy nowego ...... aduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. ...... Namysłowskiej nad linią kolejową wraz z wykonaniem nowych dowiązań z ul. ...... Bławatków i Zawilcową. ...... Etap wymaga zamknięcia, ul. ...... Namysłowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. ...... Norweską do skrzyżowania z ul. ...... Wałową, ul. ...... Bławatków na ode. ...... Namysłowskiej do ul. ...... Pelargonii oraz ulicy Zawilcowej. ...... Czas trwania etapu około 2 miesięcy Etap II - wymaga zamknięcia ul. ...... Jagiełły na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. ...... Elektrownianą i ul. ...... Etap został podzielony na dwa podetapy. ...... W podetapie IIa zostanie wprowadzony ruch wahadłowy po istniejącej połówce jezdni (pas lewy ...... centrum Opola). ...... Podczas tego podetapu zostanie wykonane nowe połączenie ul. ...... Elektrownianej, Jagiełły i łącznicy z obwodnicy. ...... W podetapie Ilb zostanie utrzymany ruch wahadłowy i poprowadzony będzie nowym przebiegiem ...... Do sterowania ruchem wahadłowym zastosowane zostaną sygnalizatory trójkomorowe ogólne. ...... Czas trwania etapu około 3 miesiące. ......  Przewidywany okres zamknięcia DW nr 454 do września 2017r. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 2 marca 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ......  Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ...... alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ......  Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń ......  Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, ...... przedmiotem jest ta sama nieruchomość. ......  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu ...... awarcia umowy dzierżawy. ......  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu ......  Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ...... apobiegania bezdomności zwierząt na terenie ......  Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ...... ający się o uzyskanie zezwolenia na ...... adzenie działalności w zakresie opróżniania ...... bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie ......  Uchwała w sprawie określenia kryterium rekrutacji na II etapie  ...... ania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, ...... dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów ...... do potwierdzenia tych kryteriów 9. ......  Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych ...... szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla ...... organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz określenia dokumentów ...... do potwierdzenia tych kryteriów 10. ......  Uchwała w sprawie wyrażenia woli wstąpienia do realizacji projektu ...... a dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie ...... ans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 ...... należących do aglomeracji Opolskiej”, nr projektu RPOP. ...... współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ...... amach Regionalnego Programu Operacyjnego ...... a Opolskiego 2014-2020. ......  Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do ......  Interpelacje 13. ......  Sprawy różne       ...... Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki     ...
 • Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)
  ... 15 lutego Edukacyjna Fundacja im. ...... Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego ...... arzenie o Nauce”. ...... Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany ...... Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww. ...... Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. ...... Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. ...... Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania ...... atorzy regionalni. ...... Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej ...... acji  14 czerwca 2017 roku. ...... Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy ...... ali średnią ocen za I semestr III klasy co ...... ajmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w ...... do 30 tysięcy mieszkańców. ...... Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać ...... Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z ...... współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www. ...... W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz ...... akwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, ...... a podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i ...... aukę języka angielskiego, a podczas ferii i ...... akacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na ...... narciarskie i windsurfingowe. ...... Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia! ...
 • Zmiana terminu wywozu odpadów
 • Obwieszczenie
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na szkolenia!
 • Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 • Petycja - Bezpieczeństwo Cybernetyczne - Usprawnianie Administracji
 • "ZA ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
  ... a ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i ...... Z dniem 1 stycznia 2017 r. ...... na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016r. ...... o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. ...... 1860) dalej ustawa,  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy ...... w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie Ośrodek) w ramach zadań statutowych realizuje wsparcie w ...... akresie dostępu do instrumentów polityki na ...... Zadania realizowane w Ośrodku: Wsparcie skierowane jest do rodzin z dzieckiem, u ...... w myśl art. ...... 3 ustawy występuje cytuję: „Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę ...... agrażającą życiu, które powstały w prenatalnym ...... rozwoju dziecka lub w czasie porodu. ...... stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,,,,,,, posiadający specjalizację ...... stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, ...... perinatologii lub neonatologii”. ...... art. ...... 8 ustawy,  określa uprawnienia rodziny do poradnictwa w zakresie: 1. ...... przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka; 2. ...... wsparcia psychologicznego; 3. ...... pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień    ...... acowniczych; 4. ...... dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki  ......  Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ...... acza to odpowiednio: małżonków, rodziców ...... a w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, ...... a faktycznego dziecka, przez którego rozumie ...... osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli ...... a z wnioskiem do sądu opiekuńczego o ...... dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci. ...... Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na: opracowaniu ...... z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia, występowaniu w imieniu osób, ...... udzielono poradnictwa do różnych podmiotów. ...... art. ...... 10 ustawy, określa prawo do wsparcia finansowego w kwocie 4000zł - jednorazowe ...... adczenie – bez względu na dochód, które ...... -  z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego ...... aświadczenie lekarskie, jak podaje się w ...... powyżej; -  matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi ...... aktycznemu; -  jednorazowe świadczenie ...... jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 ...... a ciąży do porodu (wymagane zaświadczenie). ...... Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin ...... a, więcej informacji uzyskać można w godzinach ...... acy Ośrodka telefonicznie:  77 40 32  ...... 40 lub 37; e mailowo: m. ...... awlak@dobrzwielki. ...... acha@dobrzwielki. ...... Wnioski należy składać w  Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. ...... 4 parter, w godzinach pracy Ośrodka. ...... Opracowanie: Barbara Lis Kierownik Ośrodka. ...... Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 listopada 2016r. ...... o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”       ...
 • NABÓR WNIOSKÓW w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”
  ... Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza: NaBÓR WNIOSKÓW ...... w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie ...... dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... a i Gospodarki Wodnej w Opolu”   ...... ada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Opolu, mając ...... a celu upowszechnienie nowoczesnych ...... służących ograniczeniu lub uniknięciu niskiej emisji, ...... arzaniu energii cieplnej i elektrycznej ...... az wspieraniu inwestycji proekologicznych w ...... przygotowały program składający się z czterech części, umożliwiający ...... ansowanie przedsięwzięć polegających na: ...... anie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych ...... lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, ...... alanych paliwem stałym) na nowoczesne o  ...... sprawności (Program EKO-PIEC), termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana ...... i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, ...... podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-TERM), ...... acji domów jednorodzinnych, obejmującej ...... ację wraz z wymianą źródła ciepła na ...... o wyższej sprawności (Program EKO-DOM), zakupie i montażu urządzeń ...... energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących ...... budowie (Program OZE). ...... Program skierowany jest do osób fizycznych będących ...... aścicielami, współwłaścicielami lub ...... użytkownikami nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych ...... na terenie województwa opolskiego (w przypadku OZE istniejących bądź będących w budowie ...... budynków mieszkalnych). ...... Dofinansowanie w ramach Programu będzie udzielane w formie pożyczki z  ...... częściowego umorzenia, tj. ...... -  do 30% wartości pożyczki - w przypadku Programu EKO-PIEC, -  do 20% ...... artości pożyczki - w przypadku Programów: ...... i OZE - do 30% wartości części pożyczki wypłaconej na wymianę ...... a ciepła i do 20% wartości części ...... wypłaconej na termoizolację budynku – w przypadku Programu ...... Beneficjent będzie mógł otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości ...... kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. ...... Zasady finansowania zostały zawarte w programie „Ograniczenie niskiej emisji ...... województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków ...... Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” oraz jego częściach ...... azanych powyżej. ...... Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu ...... adzony będzie w trybie ciągłym i trwać będzie ...... ogłoszenia o naborze opublikowanego na stronie www. ...... Zarząd Funduszu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia realizacji ...... amu przed upływem okresu, o którym mowa ...... jednak nie wcześniej niż 30 dni od dnia podania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu ...... aboru wniosków w ramach Programu na stronie ...... Dane do kontaktu: EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM tel. ...
 • Spotkania wiejskie
  ... ania wiejskie: 9 luty godz. ...... Dobrzeń Mały 9 luty, godz. ...... Chróścice   Temat: sytuacja Gminy Dobrzeń Wielki po podziale ...
 • Honorowi Obywatele Gminy Dobrzeń Wielki
  ... Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki jest nadawany przez ...... adę Gminy Dobrzeń Wielki od 2000r. ...... W Urzędzie Gminy prowadzona jest Księga Honorowych Obywateli Gminy Dobrzeń Wielki, ...... awierająca zdjęcia osób uhonorowanych i krótki ...... Honorowi Obywatele Gminy Dobrzeń Wielki ...... Imię i nazwisko osoby, której nadano tytuł ...... Miejsce zamieszkania   Data nadania ......   Uwagi 1. ...... Helena KOKOTT Dobrzeń Wielki ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Hans WECHSLER Wil (Szwajcaria) ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Zmarł w 2010r. ...... Paul HOLENSTEIN Wil (Szwajcaria) ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Zmarł w 2012r. ...... Josef HaRTMaNN Wil (Szwajcaria) ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Zmarł w 2009r. ...... Willi MaRX Heuchelheim (RFN) ...... 27 czerwca 2000r. ...... Heuchelheim (RFN) 27 czerwca 2000r. ...... Heuchelheim (RFN) 27 czerwca 2000r. ...... Paweł PaNITZ Czarnowąsy 20 września 2001r. ...... Zmarł w 2011r. ...... Józef PĘKaLa Kędzierzyn-Koźle ...... września 2001r. ...... Zmarł w 2017r. ...... 10 Helmut WaRZECHa Dobrzeń Wielki ...... 20 września 2001r. ...... Zmarł w 2016r. ...... Franciszek LUKaSEK Opole 19 ...... a 2002r. ...... Zmarł w 2009r. ...... Edeltrauda MŁYNEK Dobrzeń Wielki ...... 19 września 2002r. ...... Zmaa w 2014r. ...... Dobrzeń Wielki 19 września 2002r. ...... Zmarł w 2012r. ...... alojzy KOKOT Dobrzeń Wielki ...... 30 sierpnia 2004r. ...... Gerard HaLaMa Chróścice 30 ...... a 2004r. ...... Norbert SŁaBIK Dobrzeń Wielki ...... 30 sierpnia 2004r. ...... Chróścice 30 sierpnia 2004r. ...... alojzy WEBER Chróścice ...... 19 lipca 2007r. ...... Zmarł w 2018r. ...... Henryk WaINDOK Dobrzeń Mały ...... 19 lipca 2007r. ...... Ryszard KaŁUŻa Dobrzeń Mały 19 ...... a 2007r. ...... Zmarł w 2009r. ...... aleksandra BaUCZ Dobrzeń Wielki ...... 30 października 2008r. ...... Halina STaNISŁaWISZYN Czarnowąsy ...... października 2008r. ...... Bernhard SERWUSCHOK Vechta (RFN) ...... 30 października 2008r. ...... Hubert KOŁODZIEJ Ładza 30 października 2008r. ...... Bruno GÄHWILER Wil (Szwajcaria) 30 października 2008r. ...... Rolf BENZ Wil (Szwajcaria) 30 października 2008r. ...... Bertrada (Gertruda WEIDEL) Opole ...... października 2008r. ...... Dobrzeń Wielki  29 maja 2014r. ...... Jan KOŁODZIEJ Dobrzeń Mały ......  29 maja 2014r. ...... Manfred UNRUH Chróścice ......  29 maja 2014r. ...... Zmarł w 2014r. ...... Maria KOSCHNY Kup  2 marca 2017r. ...... Krystyna PIETREK Czarnowąsy (obecnie m. ...... Opole)       2 marca 2017r. ...... Piotr SZLaPa Borki (obecnie m. ...... Opole)  2 marca 2017r. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 26 stycznia 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... 1530 Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. ...... ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki ...... awania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, ...... acyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...... obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość ...... auczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz ...... asady jego przyznawania i wypłacania, a także ...... a i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ...... specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli ...... atrudnionych w publicznych szkołach i ...... ach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla ...... w Dobrzeniu Małym 3. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ...... Powstańców śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim 4. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Kup 5. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup 6. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Technikum w Dobrzeniu Małym ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ...... Małym 8. ...... Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu ...... Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do ...... ustroju szkolnego - przedstawienie informacji /dot. ...... pkt 1-9 / - dyskusja - podjęcie uchwały  10. ...... Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ...... DOBRZEŃ WIELKI-5  - informacja Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały 11. ...... Interpelacje 12. ...... Sprawy różne   Przewodniczący Rady Gminy       ...
 • Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
  ... czasie trwania ferii zimowych od 13 – 24 lutego 2017, dla ...... i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,  prowadzony będzie zorganizowany ...... W załączeniu plakat informacyjny oraz regulamin i zgody rodziców. ...... Zainteresowani rodzice dostarczają podpisane zgody oraz regulamin, najpóźniej  do ......   Proszę o terminowe załatwienie sprawy, gdyż całość akcji wymaga dobrego ...... ania i organizacji. ...... Zastępca Wójta Gminy        ...... Irena Weber ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... (czwartek) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie dostawy energii ...... Wrocławskiej (nieparzyste numery od nr 29 oraz parzyste numery od nr 36 ), ul. ...... asnyka, ul. ...... (piątek) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie dostawy energii ...... do części sieci ciepłowniczej w Czarnowąsach przy ul. ...... Wolności (nieparzyste numery od nr 25 do nr 45 oraz parzyste ......   Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki