Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 8578 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1525

 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( piątek ) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu usuwania awarii. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Morcinka do nr 5, ul. ...... Opolskiej – strona nieparzysta od nr 15 do nr 23, ul. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności Elkom Sp. ...
 • Ogłoszenie
  ... a Dobrzeń Wielki informuje, że dla ...... amiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania ...... arszawskiego w dniu 01. ...... na czas jednej minuty z wykorzystaniem sygnału ciągłego nastąpi uruchomienie syren ...... alarmowych na terenie naszej gminy ...
 • Ostrzeżenia dla mieszkańców
 • Polityka prywatności
  ... item; } ol ol > li { display: block; } ol ol > li:before { ...... "; margin-left: -20px; } ol ol li p { ...... al-align: top; width: 99%; display: ...... }   § 1 POSTaNOWIENIa OGÓLNE   administratorem ...... anych osobowych zbieranych za pośrednictwem ...... arza kontaktowego jest Gmina Dobrzeń Wielki, ...... Namysłowska 44 NIP: 9910495569, REGON:  ...... a Procesorem G. ...... spółka jawna działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie ...... w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ...... miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ...... Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, NIP: 7542770413, REGON: ...... adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept. ...... zwany dalej "Procesorem" i będący jednocześnie ...... awcą. ...... Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych ...... z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...... oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 ...... a 2002 r. ...... administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, ...... dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: ...... przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, ...... z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, ...... poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w ...... aci umożliwiającej identyfikację osób, których ...... dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. ......   § 2 CEL I ZaKRES ZBIERaNIa DaNYCH Dane osobowe ...... zbierane przez administratora, są wykorzystywane do celów: kontaktowania się z ...... innych czynności związanych z działaniem aplikacji. ...... administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: ...... Numer telefonu, adres e-mail. ...... administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób ...... ania przez Usługobiorcę z usług świadczonych ...... elektroniczną (dane eksploatacyjne): Oznaczenia identyfikujące ...... akończenie sieci telekomunikacyjnej lub system ...... atyczny, z którego korzystał Usługobiorca. ...... Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego ...... ania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej ...... Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych ...... Pozostałe dane, które administrator otrzymuje podczas korzystania z ...... aplikacji w tym dane lokalizacyjne czy też ...... aanonimowe i służą do rozwiązania ...... problemu zgłaszanego do administratora przy użyciu aplikacji. ...... Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest ...... do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach ...... aplikacji   §3 PODSTaWa ...... aRZaNIa DaNYCH Korzystanie z ...... aplikacji, wiąże się z koniecznością podania ...... anych osobowych, i jest całkowicie dobrowolne. ...... Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć ...... anie z usług świadczonych drogą elektroniczną ...... Usługodawcę przy wykorzystaniu aplikacji Zgodnie z art. ...... 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...... przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. ...... gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że ...... o usunięcie dotyczących jej danych. ...... jest to konieczne do korzystania z aplikacji Przetwarzanie ...... anych osobowych przez administratora odbywa ...... zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. ...... Przetwarzanie danych będzie miało związek z działaniem aplikacji. ......   § 4 PRaWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁaSNYCH ...... aNYCH ORaZ ICH POPRaWIaNIa ...... a ma prawo dostępu do treści własnych danych ...... oraz ich poprawiania. ...... Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ...... dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do żądania ...... a, uaktualnienia, sprostowania danych ...... czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one ...... nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do ...... alizacji celu, dla którego zostały zebrane. ...... W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można ...... ać poprzez przesłanie stosownej wiadomości ...... ail na adres: ug@dobrzenwielki. ......   § 5 PLIKI "COOKIES" aplikacja używa plików „cookies”. ...... Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z ...... ażeniem zgody na ich użycie. ...... Instalacja plików „cookies” jest konieczna do ...... awidłowego świadczenia usług. ...... W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ...... aplikacji, w szczególności tych wymagających ...... autoryzacji. ...... W ramach aplikacji stosowany jest jeden rodzaj plików „cookies”: ...... ałe” „Stałe” pliki „cookies” ...... ane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy ...... czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ...... a przez Usługobiorcę. ...... Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ...... do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej ...... arki. ......  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ...... dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). ......   § 6 POSTaNOWIENIa KOŃCOWE administrator stosuje ...... techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych ...... do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ...... abezpiecza dane przed ich udostępnieniem ...... nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ...... przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. ...... Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające ...... aniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, ...... danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. ...... item; } ol ol > li { display: block; } ol ol > li:before { ...... "; margin-left: -20px; } ol ol li p { ...... al-align: top; width: 99%; display: ...
 • Polityka prywatności
  ... item; } ol ol > li { display: block; } ol ol > li:before { ...... "; margin-left: -20px; } ol ol li p { ...... al-align: top; width: 99%; display: ...... }   § 1 POSTaNOWIENIa OGÓLNE   administratorem ...... anych osobowych zbieranych za pośrednictwem ...... arza kontaktowego jest Gmina Dobrzeń Wielki, ...... Namysłowska 44 NIP: 9910495569, REGON:  ...... a Procesorem G. ...... spółka jawna działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie ...... w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ...... miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ...... Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, NIP: 7542770413, REGON: ...... adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept. ...... zwany dalej "Procesorem" i będący jednocześnie ...... awcą. ...... Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych ...... z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...... oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 ...... a 2002 r. ...... administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, ...... dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: ...... przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, ...... z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, ...... poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w ...... aci umożliwiającej identyfikację osób, których ...... dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. ......   § 2 CEL I ZaKRES ZBIERaNIa DaNYCH Dane osobowe ...... zbierane przez administratora, są wykorzystywane do celów: kontaktowania się z ...... innych czynności związanych z działaniem aplikacji. ...... administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: ...... Numer telefonu, adres e-mail. ...... administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób ...... ania przez Usługobiorcę z usług świadczonych ...... elektroniczną (dane eksploatacyjne): Oznaczenia identyfikujące ...... akończenie sieci telekomunikacyjnej lub system ...... atyczny, z którego korzystał Usługobiorca. ...... Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego ...... ania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej ...... Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych ...... Pozostałe dane, które administrator otrzymuje podczas korzystania z ...... aplikacji w tym dane lokalizacyjne czy też ...... aanonimowe i służą do rozwiązania ...... problemu zgłaszanego do administratora przy użyciu aplikacji. ...... Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest ...... do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach ...... aplikacji   §3 PODSTaWa ...... aRZaNIa DaNYCH Korzystanie z ...... aplikacji, wiąże się z koniecznością podania ...... anych osobowych, i jest całkowicie dobrowolne. ...... Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć ...... anie z usług świadczonych drogą elektroniczną ...... Usługodawcę przy wykorzystaniu aplikacji Zgodnie z art. ...... 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...... przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. ...... gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że ...... o usunięcie dotyczących jej danych. ...... jest to konieczne do korzystania z aplikacji Przetwarzanie ...... anych osobowych przez administratora odbywa ...... zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. ...... Przetwarzanie danych będzie miało związek z działaniem aplikacji. ......   § 4 PRaWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁaSNYCH ...... aNYCH ORaZ ICH POPRaWIaNIa ...... a ma prawo dostępu do treści własnych danych ...... oraz ich poprawiania. ...... Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ...... dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do żądania ...... a, uaktualnienia, sprostowania danych ...... czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one ...... nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do ...... alizacji celu, dla którego zostały zebrane. ...... W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można ...... ać poprzez przesłanie stosownej wiadomości ...... ail na adres: um@niemodlin. ......   § 5 PLIKI "COOKIES" aplikacja używa plików „cookies”. ...... Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z ...... ażeniem zgody na ich użycie. ...... Instalacja plików „cookies” jest konieczna do ...... awidłowego świadczenia usług. ...... W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ...... aplikacji, w szczególności tych wymagających ...... autoryzacji. ...... W ramach aplikacji stosowany jest jeden rodzaj plików „cookies”: ...... ałe” „Stałe” pliki „cookies” ...... ane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy ...... czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ...... a przez Usługobiorcę. ...... Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ...... do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej ...... arki. ......  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ...... dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). ......   § 6 POSTaNOWIENIa KOŃCOWE administrator stosuje ...... techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych ...... do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ...... abezpiecza dane przed ich udostępnieniem ...... nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ...... przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. ...... Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające ...... aniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, ...... danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. ...... item; } ol ol > li { display: block; } ol ol > li:before { ...... "; margin-left: -20px; } ol ol li p { ...... al-align: top; width: 99%; display: ...
 • Polityka prywatności
  ... 1 POSTaNOWIENIa OGÓLNE administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy ...... Namysłowska 44 NIP: 9910495569, REGON:  ...... Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Marcin Tynda, kontakt: ...... e-mail: iod@netkoncept. ...... tel: 77 469 55 25 Operatorem aplikacji mobilnej zwanym również Procesorem jest: ...... Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT. ...... Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984 lub w ...... alszej części netkoncept. ...... administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza zgłoszenia problemu ...... Gmina Dobrzeń Wielki z siedzibą przy ul. ...... Namysłowska 44, 46-081, Dobrzeń Wielki NIP:  ...... a Procesorem G. ...... spółka jawna działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie ...... w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ...... miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ...... Partyzancka 5a, 45-801 Opole, NIP: 7542770413, REGON: ...... adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept. ...... Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu ...... i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w ...... z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... a dyrektywy 95/46/W administrator dokłada ...... staranności w celu ochrony interesów osób, których ...... ane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że ...... ane przez niego dane są: przetwarzane ...... z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i ...... awane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z ...... celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są ...... arzane oraz przechowywane w postaci ...... ającej identyfikację osób, których dotyczą, ...... dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. ...... § 2 CEL I ZaKRES ZBIERaNIa DaNYCH Podstawą zbierania danych jest ...... ich podanie przez użytkownika za pomocą formularza zgłaszania problemu: ...... adres email, nr telefonu (dane podawane ...... alnie). ...... Podczas używania aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą ...... również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m. ...... urządzenia oraz systemu operacyjnego. ...... Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres ...... Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora: ...... a to świadczenie usług drogą elektroniczną. ...... Rozwiązywanie problemów technicznych. ...... Obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz. ...... Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym ...... za zgodą administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane ...... jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. ...... administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez aplikację mobilną ...... ażnionym organom na podstawie zgodnych z ...... awem żądań w zakresie wynikającym z żądania. ...... administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw ...... ających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu ...... i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...... arzaniem danych osobowych i w sprawie ...... przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. ...... W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: dostępu do Twoich danych ...... sprostowania Twoich danych osobowych, usunięcia Twoich danych ...... ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia Twoich danych osobowych, ...... ażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich ...... anych osobowych. ...... Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy: w odniesieniu do żądania ...... ania danych: zauważysz, że Twoje dane są ...... awidłowe lub niekompletne, w odniesieniu do ...... ania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już ...... do celów, dla których zostały zebrane przez administratora; cofniesz swoją zgodę na ...... arzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec ...... arzania Twoich danych; Twoje dane będą ...... arzane niezgodnie z prawem; dane powinny być ...... w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały ...... ane w związku ze świadczeniem usług drogą ...... oferowanych dziecku, w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: ...... auważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – ...... żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić ...... awidłowość tych danych; Twoje dane będą ...... arzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz ...... ał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie ...... nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub ...... a roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec ...... arzania danych – do czasu ustalenia, czy ...... awnie uzasadnione podstawy po naszej stronie ...... nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, w odniesieniu do żądania ...... a danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa ...... na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa ...... w sposób automatyczny. ...... Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do ...... anu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony ...... anych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych ...... Stawki 2, 00-193 Warszawa) § 3 PODSTaWa PRZETWaRZaNIa ...... aNYCH Korzystanie z aplikacji mobilnej ...... wiązać się z koniecznością podania danych osobowych, i jest całkowicie dobrowolne. ...... Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć ...... anie z usług świadczonych drogą elektroniczną ...... Usługodawcę przy wykorzystaniu aplikacji. ...... Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z ...... a 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób ...... w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ...... takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W przetwarzanie danych jest ...... alne m. ...... gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie ...... jej danych, jest to konieczne do korzystania z aplikacji. ...... Przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się zawsze w ramach ...... aw dopuszczalności ich przetwarzania ...... Przetwarzanie danych będzie miało związek z działaniem aplikacji. ...... § 4 PLIKI KONFIGURaCYJE aplikacja używa plików konfiguracyjnych, ...... zapisują się po stronie urządzenia usługobiorcy, zbierają ostatni wybrany ...... ar w kalendarzu wywozu odpadów, identyfikator ...... a powiadomień PUSH. ...... Po odinstalowaniu aplikacji lub czyszczeniu pamięci lub danych aplikacji wszystkie pliki ...... ają usunięte z urządzenia. ...... § 5 POSTaNOWIENIa KOŃCOWE administrator stosuje środki techniczne i ...... anizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych ...... anych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz ...... ategorii danych objętych ochroną, a w ...... zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom ...... ażnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, ...... arzaniem z naruszeniem obowiązujących ...... oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. ...... Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające ...... aniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, ...... danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. ...... W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane ...... zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących ...... w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące ...... przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy. ...... Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii ...... W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj ...... aplikacji mobilnej bądź ją odinstaluj. ...... Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności. ...
 • Oświadczenie o ochronie prywatności
  ... item; } ol ol > li { display: block; } ol ol > li:before { ...... "; margin-left: -20px; } ol ol li p { ...... al-align: top; width: 99%; display: ...... } Dane osobowe użytkownika, przekazane dobrowolnie przez użytkownika aplikacji ...... przetwarzane tylko i wyłącznie po zaznajomieniu się z poniższym oświadczeniem o ...... ażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. ......   INFORMaCJa O PRZETWaRZaNIU DaNYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE „UŻYTKOWNICY ...... aPLIKaCJI”     ...... administratorem danych osobowych zbieranych za ...... formularza kontaktowego jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, ...... Namysłowska 44 NIP: 9910495569, REGON:  ...... a Procesorem G. ...... spółka jawna działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie ...... w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ...... miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ...... Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, NIP: 7542770413, REGON: ...... adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept. ...... zwany dalej "Procesorem" i będący jednocześnie ...... awcą. ...... Dane osobowe zamieszczone w zbiorze „Użytkownicy aplikacji” ...... przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia zgodnie z wymogami ...... a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...... z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...... arzaniem danych osobowych i w sprawie ...... przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W Dane osobowe ...... awarte w zbiorze „Użytkownicy aplikacji” nie ...... udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. ...... Osobie, której dane znajdują się w zbiorze „Użytkownicy aplikacji” ...... prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. ...... aby uzyskać takie informacje należy zwrócić się z prośbą udostępnienie ...... anych na adres e-mail: ug@dobrzenwielki. ...... Podanie danych takich jak adres email, telefon są dobrowolne i użytkownik musi ...... podać tylko w celu realizacji zgłoszenia. ......   OŚWIaDCZENIE Niniejszym oświadczam, że ...... apoznałem (-am) się z treścią informacji ...... amieszczonej w pkt. ...... 1, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści ...... danych i prawie ich poprawienia. ...... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adres ...... ail, telefon adres IP w celu realizacji usług ...... w aplikacji. ...... Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są ...... zgodne z prawdą. ...
 • Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018
  ... przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018 Ponadto ...... awą z dnia 7 lipca 2017r. ...... o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (dz. ...... 1428 )wprowadzono Istotne zmiany przy ustalaniu prawa do świadczeń ( świadczeń ...... awczych, świadczenia z funduszu ...... alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych) na ...... okres zasiłkowy 2017/2018. ...... o utracie i uzyskaniu dochodu Przepisów o utracie i ...... aniu dochodu nie stosuje się do dochodu z ...... zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania ...... rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca ...... lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w ...... 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego ...... acodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego ...... lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. ......   Świadczenie wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o ...... acie i uzyskaniu dochodu po ustaleniu, że ...... okoliczności wyłączające możliwość zastosowania tych regulacji ( tj. ...... o utracie i uzyskaniu dochodu), uznaje się za nienależnie pobrane świadczenie, które ...... a zwrotowi wraz z odsetkami. ...... dotyczące ustalenia dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą podlegającą ...... atkowaniu na podstawie przepisów o ...... ałtowanym podatku dochodowym od niektórych ...... osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)   ...... W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na ...... awie przepisów     o ...... ałtowanym podatku dochodowym od niektórych ...... osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ...... miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ...... aaściwego do spraw rodziny w Dzienniku ...... Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku. ......   Należy wówczas przedłożyć : zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, ...... członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku ...... od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające ...... acje odpowiednio o: a) formie opłacanego ...... atku, b) wysokości przychodu, c) stawce ...... atku, d) wysokości opłaconego podatku – ...... roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( aktualnie za 2016r. ...... dotyczące osób samotnie wychowujące dziecko Osobie ...... amotnie wychowujące dziecko aby uzyskać prawo ...... świadczenia muszą mieć ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, ...... adczenie alimentacyjne na podstawie tytułu ...... awczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez ...... Osoby samotnie wychowujące dziecko nie muszą posiadać ...... asądzonych alimentów na dziecko w przypadku, ...... drugi rodzic dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; ...... o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało ...... alone; sąd zobowiązał jedno z rodziców do ...... a całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie ...... ał drugiego z rodziców do świadczenia ...... alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; ...... zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w ...... alnych i powtarzających się okresach. ...... Termin na doniesienie tytułu wykonawczego: W przypadku gdy osoba samotnie ...... a dziecko, której prawo do świadczenia w ...... do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica ...... adczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu ...... awczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez ...... złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego ...... wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w ...... akresie ustalenia prawa do świadczenia ...... awczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza ...... 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. ...... W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających ...... o których mowa w art. ...... 2 pkt 1–5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca ...... a wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe ...... arunki uprawniające do świadczenia. ...... Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez ...... atrzenia. ...... W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ...... o którym mowa w ust. ...... 4, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ...... alenie na rzecz dziecka od jego rodzica ...... adczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał ...... anowienie w przedmiocie odmowy udzielenia ...... abezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg ...... o którym mowa w ust. ...... 4, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów ...... adczających okoliczności, o których mowa w art. ...
 • Kalendarz wydarzeń
 • Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych
  ... „akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, realizowany przez Izbę ...... z siedzibą w Opolu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu ...... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata ...... Oś priorytetowa 9. ...... Wysoka jakość edukacji. ...... Działanie 9. ...... Rozwój kształcenia zawodowego. ...... Poddziałanie 09. ...... - wsparcie kształcenia zawodowego w aglomeracji Opolskiej, realizowany na podstawie umowy ...... dofinansowanie Projektu nr  RPOP. ...... zawartej między Województwem Opolskim - ...... Urzędem Pracy w Opolu, a Izbą Rzemieślniczą w Opolu. ...... Projekt realizowany będzie w okresie 01. ...... Grupę docelową stanowi 96 osób dorosłych, w tym 38 kobiet i 58 ...... zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub ...... kwalifikacji zawodowych. ...... 100% grupy docelowej stanowią osoby z terenu woj. ...... opolskiego, obszar aglomeracji Opolskiej tj. ...... osoby fizyczne mieszkające na terenie woj. ...... opolskiego, obszar powiatów tworzących aglomerację Opolską, w rozumieniu przepisów ...... Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby pracujące, nieaktywne, bierne zawodowo, osoby ...... Kryterium formalne stanowi bowiem,oprócz bycia osobą dorosłą z woj. ...... opolskiego, aglomeracja Opolska, chęć zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji ...... awodowych będącaasną inicjatywą ...... w projekcie/kursie niezależne od pracodawcy, urzędu pracy,itp. ...... bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. ...... Formy wsparcia w ramach projektu: - kurs zawodowy w zawodzie ...... sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w wymiarze 120 godzin, zakończony ...... aminem czeladniczym - kurs mistrzowski w ...... awodzie monter sieci, instalacji i urządzeń ...... anitarnych, w wymiarze 100 godzin, zakończony ...... aminem mistrzowskim - kurs zawodowy w ...... awodzie cieśla, w wymiarze 120 godzin, ...... akończony egzaminem czeladniczym - kurs ...... awodowy w zawodzie dekarz, w wymiarze 120 ...... zakończony egzaminem czeladniczym - kurs mistrzowski w zawodzie dekarz, ...... w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim - kurs zawodowy w ...... awodzie blacharz izolacji przemysłowych, w ...... arze 120 godzin, zakończony egzaminem ...... adniczym - kurs zawodowy w zawodzie operator ...... abiarek skrawających, zakończony egzaminem ...... adniczym - kurs mistrzowski w zawodzie ...... ator obrabiarek skrawających, w wymiarze 100 ...... zakończony egzaminem mistrzowskim - kurs zawodowy w zawodzie kucharz, w wymiarze 120 ...... zakończony egzaminem czeladniczym - kurs mistrzowski w zawodzie ...... arz, w wymiarze 100 godzin, zakończony ...... aminem mistrzowskim - kurs zawodowy w ...... awodzie fryzjer, w wymiarze 120 godzin, ...... akończony egzaminem czeladniczym - kurs ...... w zawodzie fryzjer, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim - kurs ...... agogiczny dla instruktorów praktycznej nauki ...... awodu, w wymiarze 86 godzin, zakończony ...... aminem na instruktora praktycznej nauki zawodu ...... Wszystkie kursy są bezpłatne. ...... Kontakt: Izba Rzemieślnicza w Opolu ul. ...... Katowicka 55 45-061 Opole tel. ...... 20 lub 22 oraz mailowo info@izbarzem. ...... regulamin uczestnictwa, formularze znajdują się tutaj: www. ...... aokz. ...... arzem. ...... akademia-opolskich-kwalifikacji. ...
 • DBAMY O SIEBIE, ABY DBAĆ O INNYCH
  ... amorząd Województwa Opolskiego wraz z Fundacją ...... a zaprasza do udziału w projekcie „DBaMY O ...... aBY DBaĆ O INNYCH”. ...... Jest on kierowany do członków rodzin/opiekunów osób ...... posiadających orzeczenie o stopniu ...... awności ze  względu  na upośledzenie ......  i choroby psychiczne , bez względu na stopień. ...... Jego głównym celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego członków rodzin, opiekunów, ...... umiejętności pracy z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym ...... awowanie nad nimi opieki i udzielanie pomocy w ...... ich rehabilitacji. ...... Projekt będzie realizowany w dwóch powiatach - opolskim i krapkowickim. ...... Z każdego powiatu ze wsparcia może skorzystać 30 osób – członków rodzin, tj. ......  W trakcie realizacji zajęć grupowych zapewniona jest również opieka nad osobą ...... adającą orzeczenie. ...... (opiekunowie dorosłych ON) mogą wziąć udział w następujących działaniach: I. ...... Szkoleniach edukacyjnych „Zrozumieć chorobę”. ...... Warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. ...... Grupach wsparcia. ...... Indywidualnych konsultacjach psychologicznych. ...... Okres realizacji działań: 29. ...... Kontakt: Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRa tel. ...... 781-041-025, e-mail: biuro@fundacjaintra. ...... acjaintra. ...... amy/dbamy. ...
 • Konkursu Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2017
  ... anowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż ...... się nabór kandydatur do Konkursu Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2017. ...... W roku obecnym będzie obowiązywała nowa formuła konkursu, rozszerzeniu uległy ...... kategorie do których można zgłaszać kandydatów. ...... W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z nowym regulaminem Konkursu na ...... amacze. ...... Kandydatury zgłasza się na adres lodolamacze@popon. ...... Termin zgłoszenia  mija  27 lipca 2017 roku. ...... Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urząd Marszałkowski Województwa ...... Piastowska 14 45 – 082 Opole tel. ...
 • II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2, Kup, ul. Miarki 9
  ... Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na ...... aż lokalu mieszkalnego w Kup Przedmiotem ...... argu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2, ...... a którego brak księgi wieczystej wraz z ...... ałem w częściach wspólnych nieruchomości ...... aczonej jako działka 820/120 arkusz mapy 1, o ...... ha, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00019802/3, ...... stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: MN – ...... a i projektowana zabudowa mieszkaniowa ...... a wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej ...... zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku). ...... Przedmiotowa nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. ...... Miarki 9. ...... Zabudowana jest dwulokalowym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym, z ...... alnym poddaszem oraz budynkiem gospodarczym. ...... W budynku zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne, na parterze i poddaszu. ...... Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, z  ...... achem dwuspadowym, krytym dachówką. ...... Komunikacje zapewnia wewnętrzna klatka schodowa. ...... Wejście do budynku usytuowane jest od podwórza i odbywa się przez wiatrołap. ...... Wiatrołap, korytarz i klatka schodowa stanowią część wspólną budynku. ...... Budynek wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, c. ...... etażowe z piecami w poszczególnych lokalach. ...... Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,13 m2 ...... jest na poddaszu budynku. ...... Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, spiżarki. ...... Do lokalu przynależne są dwa pomieszczenia gospodarcze nr 2 i 3 o łącznej powierzchni ...... Właścicielowi lokalu przysługuje udział 4570/10000 w częściach wspólnych ...... Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. ...... Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości minął z dniem 15. ...... Wnioski takie nie zostały złożone. ...... Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 28. ...... zakończył się wynikiem negatywnym. ...... Cena wywoławcza nieruchomości: 37 000 zł brutto (słownie: ...... siedem tysięcy złotych 00/100) Wadium: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy ...... 00/100) Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy ...... Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 6 września 2017 roku - o godz. ...... Osoby zainteresowane nabyciem lokalu, mogą go oglądać po wcześniejszym ...... terminu z przedstawicielem PROWOD Sp. ...... w Czarnowąsach  - tel. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na ...... achunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS ...... 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 30 sierpnia 2017 roku (za datę ...... a wadium uznaje się datę wpływu środków na ...... achunek Urzędu Gminy). ...... Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty ...... argu (na rachunek bankowy uczestnika ...... argu), a wpłacone przez uczestnika, który ...... arg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny ...... abycia nieruchomości (zaliczka), w chwili ...... awarcia aktu notarialnego. ...... Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć: ...... dowód tożsamości; aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed ...... atą przetargu, dokumenty identyfikujące ...... składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o ...... od ewidencji działalności gospodarczej, inne); pełnomocnicy (niewskazani w ...... powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu; przez osoby ...... – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu ...... z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie ...... adczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne ...... wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane ...... umowa małżeńską; przez spółki cywilne – wierzytelną ...... Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej ...... aty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o ...... artość uiszczonego skutecznie wadium, przed ...... awarciem umowy notarialnej, której termin ...... anie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia ...... amknięcia przetargu. ...... W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega ...... Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi ...... abywca. ...... Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www. ...... oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www. ...... a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. ...... Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych ...... podając informację do publicznej wiadomości. ...
 • PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 837/120 Kup
  ... Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...... niezabudowanej położonej w Kup Przedmiotem ...... argu jest nieruchomość niezabudowana, ...... aczona jako działka numer 837/120 arkusz mapy ...... ha, stanowiącaasność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą ...... Opis i przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotem ...... aży jest działka gruntowa zlokalizowana na ...... terenie, zagospodarowanym zielenią niską i wysoką. ...... Znajduje się na niej nieczynne szambo oraz fragment sieci kanalizacji sanitarnej. ...... uzbrojony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz. ...... Położona wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej  przy ulicy Miarki, naprzeciwko ...... szpitala. ...... Kształt prostokątny, jej wymiary i powierzchnia ograniczają możliwości ...... zabudowy. ...... Dobrze nasłoneczniona. ...... Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka ...... aczona jest symbolem MN – tereny zabudowy ...... Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości minął z dniem 10. ...... Wnioski takie nie zostały złożone. ...... Cena wywoławcza nieruchomości: 14 900 zł  (słownie: ...... aście tysięcy dziewięćset złotych 00/100). ...... Wadium: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). ...... Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie ...... atek VaT w wysokości 23%. ...... Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy ...... Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 6 września 2017 roku - o godz. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na ...... achunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS ...... 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 30 sierpnia 2017 roku (za datę ...... a wadium uznaje się datę wpływu środków na ...... achunek Urzędu Gminy). ...... Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty ...... argu (na rachunek bankowy uczestnika ...... argu), a wpłacone przez uczestnika, który ...... arg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny ...... abycia nieruchomości (zaliczka). ...... W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega ......   Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć: ...... dowód tożsamości; aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed ...... atą przetargu, dokumenty identyfikujące ...... składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o ...... od ewidencji działalności gospodarczej, inne); pełnomocnicy (niewskazani w ...... powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu; przez osoby ...... – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu ...... z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie ...... adczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne ...... wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane ...... umowa małżeńską; przez spółki cywilne – wierzytelną ......   Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej ...... aty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o ...... artość uiszczonego skutecznie wadium, przed ...... awarciem umowy notarialnej, której termin ...... anie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia ...... amknięcia przetargu. ...... Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi ...... abywca. ...... Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www. ...... oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www. ...... a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. ......   Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. ......   Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ...... ażnych powodów, podając informację do ...... wiadomości. ...
 • Uwaga Rolnicy !
  ... anowni Państwo      ...... W związku z pojawiającymi się sygnałami o występowaniu prób wyłudzenia od rolników ...... osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ...... pieniężnych pod pozorem ściągnięcia zaległości w spłacie należności z tytułu ...... a społecznego. ...... Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pragnie  zwrócić Państwa uwagę, że każdy ...... acownik KRUS wizytujący gospodarstwo rolne i ...... powinien okazać ważną legitymację służbową. ...... Jednocześnie informujemy, że pracownicy Kasy nie są uprawnieni do pobierania ...... akichkolwiek opłat podczas wizytacji oraz nie ...... żądać podawania wrażliwych danych osobowych. ...... W przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zaleca się bezzwłoczne ...... adomienie właściwych organów ścigania. ...... Prosimy wszystkich rolników o rozwagę i zachowanie wszelkich środków ostrożności. ...... Z poważaniem        ......       Lech Waloszczyk ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki