Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 8445 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1495

 • Dobrze(ń) być aktywnym!
  ... agłosuj na nasz lokalny projekt do ...... arszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego! ...... „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... Inicjatywa „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... swoim programem obejmuje przedszkolaków, seniorów, Ochotnicze Straże Pożarne, ...... sportowe i rady sołeckie z gminy Dobrzeń Wielki. ...... Przewidujemy organizację kilku wydarzeń, łączących przyjemne z pożytecznym. ...... Termin: listopad 2017 – czerwiec 2018. ...... Nasze główne cele to: wsparcie Rad Sołeckich, klubów sportowych i Ochotniczych ...... aży Pożarnych; aktywizacja dzieci i seniorów, ...... wzbudzanie u nich potrzeby aktywności fizycznej; - integracja lokalnej ...... Program: 1. ...... Zmagania o Prym w Gminie (Hala Zespołu Szkół, listopad 2017) Rozgrywki ...... alowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym. ...... Reprezentacje każdego sołectwa gminy będą ze sobą rywalizowały, ...... arczając przy tym sporo rozrywki widowni. ...... Gra będzie toczyła się o wartościowe nagrody rzeczowe, które trafią na stan sołectwa. ...... W skład reprezentacji będą wchodziły znane osobistości oraz chętni mieszkańcy, od ...... najmłodszych do najstarszych. ...... Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej i Ręcznej dla dzieci (Hala Zespołu Szkół, grudzień 2017) ...... Tradycją stało się, że organizujemy turnieje dla dzieci wraz z ...... adejściem ich brodatego przyjaciela. ...... Tym razem powinno być jeszcze więcej przygody z ...... i zabawy! ...... Spartakiada Przedszkolaków (Hala Zespołu Szkół, luty 2018) Najmłodsi ...... się w 8 konkurencjach w iście spartańskich warunkach! ...... Oczywiście z przymrużeniem oka, bowiem jedynym wymogiem od uczestników ...... uśmiech na twarzy. ...... Drugie wydarzenie kierowane do dzieci. ...... Spartakiada zdążyła już się wpisać na stałe w kalendarz gminnych imprez. ...... 2018 metrów do zdrowia (maj 2018, boisko w Dobrzeniu Małym) Sporo ...... ańców wychodzi wieczorami na popularne „kijki” ...... alić kilka kalorii. ...... W zamyśle pomysłodawców przed marszem na tytułowe 2 kilometry odbędzie się krótkie ...... przez instruktora, a każdy z uczestników otrzyma kijki. ...... Gminne zawody sportowo-pożarnicze (boisko Victorii Chróścice, czerwiec ...... Zawody strażackie odbywają się co roku. ...... Tym razem przy wsparciu marszałka chcemy je uatrakcyjnić i zapewnić gminnym jednostkom ...... strażacki wysokiej jakości. ...... Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka (boisko TOR-u Dobrzeń Wielki, czerwiec 2018) ...... W turnieju zagrają ze sobą miejscowe drużyny rywalizując ...... Zadanie powiatowe „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... nr 1 na liście powiatowej MOŻNa ODDaĆ TYLKO JEDEN GŁOS Na PROJEKT POWIaTOWY ...... JEDEN Na SUBREGIONaLNY Zagłosuj na jedyne zadanie powiatowe dotyczące naszej ...... „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... Nr 1 na liście zadań o zasięgu powiatowym Zachęcamy również do oddania swojego ...... na zadanie subregionalne obejmujące naszą gminę: "Dobrze że mamy siebie! ...... - wielokulturowość Opola i powiatu w cyklu wspólnie przeżywanych wydarzeń ...... alnych Organizacja festynów i innych ...... arzeń w gminie Dobrzeń Wielki i nie tylko, m. ...... nad Balatonem i w Czarnowąsach. ...... Nr 3 na liście zadań subregionalnych Jak głosować: 1. ...... Należy wpisać swoje imię i nazwisko, powiat w którym mieszkasz, nr PESEL i podpisać się ...... a samym dole pierwszej strony. ...... Z listy znajdującej się na odwrocie możesz wybrać tylko jedno zadanie ...... alne (1 na 22) i jedno powiatowe (1 na 5). ...... Nasze zadanie subregionalne (pierwsza tabelka): nr 3 na liście „Dobrze, że mamy siebie! ...... - Nasze zadanie powiatowe (druga tabelka):  nr 1 na liście „Dobrze(ń) być ...... aktywnym! ...... Możesz oddać tylko jedną kartę do głosowania! ...... Oddanie dwóch lub więcej spowoduje nieważność wszystkich Twoich głosów. ...... Głosować może każdy mieszkaniec powiatu opolskiego, który UKOŃCZYŁ 16 rok życia w ...... oddawania głosu (19 maja 2017 r. ...... aby zagłosować należy wpisać znak „X” w kratce obok zadania. ......   Formy głosowania: elektronicznie poprzez formularz, ...... wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w ...... ach informacyjnych, korespondencyjnie ...... a adres UMWO: Urząd Marszałkowski ...... a Opolskiego ul. ...... Piastowska 14 45- 082 Opole   ...
 • III Gminne Zawody Międzypokoleniowe
 • ZAWIADOMIENIE
  ... (wtorek) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu włączenia do sieci nowego odbiorcy ...... a. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Morcinka do nr 5, ul. ...... Opolskiej – strona nieparzysta od nr 15 do nr 23, ul. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności Elkom Sp. ...
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  ... aŁa NR XXX/239/2017 RaDY GMINY DOBRZEŃ WIELKI ...... dnia 2 marca 2017 r. ...... w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ...... ający się o uzyskanie zezwolenia na ...... adzenie działalności w zakresie opróżniania ...... bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie ...
 • Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  ... Pokój, 05 kwietnia 2017 r. ......   Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu ...... ania administracyjnego     ...... Na podstawie art. ...... 49, art. ...... 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. ...... 2016, 23) w związku z art. ...... 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ...... a w ochronie środowiska oraz o ocenach ...... aływania na środowisko (Dz. ...... Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony postępowania że 17 marca 2017 r. ...... na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało ...... postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...... a przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie ...... Ładza w km. ...... Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój. ...... Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są ...... aństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ...... amysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony ...... a w Opolu. ......  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. ...... Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. ...... Nr 41) w godzinach pracy urzędu (tj. ...... W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. ...... 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ...... a w ochronie środowiska oraz o ocenach ...... aływania na środowisko (Dz. ...... 2016, 353) stosuje się przepis art. ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron ...... ania o czynnościach postępowania przez ...... lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. ...... Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie ...... acji na tablicach ogłoszeń, w miejscach ...... ajowo przyjętych w sołectwach objętych ...... (tablice ogłoszeń w sklepach, itp. ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicy ...... Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój. ...... Zgodnie z art. ...... 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od ...... a publicznego ogłoszenia. ...... Zgodnie z art. ...... 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w ...... ach prawa dla dokonania określonych czynności, ...... zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy ...... albo z przyczyn niezależnych od organu. ...... Zgodnie z art. ...... 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają ...... zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego    adresu. ...... W związku z powyższym informacje o etapach postępowania będą podawane do publicznej ...... adomości na bieżąco poprzez ich obwieszczenie. ...... razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma ...... dotychczasowym adresem ma skutek prawny. ......      Barbara Zając   Otrzymują: Inwestor ...... postępowania poprzez obwieszczenie na: tablicy ogłoszeń Ug. ...... Namysłowska 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki, ...... ablicach ogłoszeń sołectwa Kup oraz miejscach ...... ajowo przyjętych na terenie sołectwa Kup, ...... a/a ...
 • Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  ... Pokój, 05 kwietnia 2017 r. ......   Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu ...... ania administracyjnego     ...... Na podstawie art. ...... 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. ...... 23) w związku z art. ...... 2), 3), 4), 5) oraz art. ...... 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ...... a w ochronie środowiska oraz o ocenach ...... aływania na środowisko (Dz. ...... 353) Wójt Gminy Pokój zawiadamia        ...... społeczeństwo, że 17 marca 2017 r. ...... na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało ...... postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...... a przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie ...... Ładza w km. ...... Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój. ...... Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są ...... aństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ...... amysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony ...... a w Opolu. ......  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. ...... Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. ...... Nr 41) w godzinach pracy urzędu (tj. ...... W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. ...... 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ...... a w ochronie środowiska oraz o ocenach ...... aływania na środowisko (Dz. ...... 353) stosuje się przepis art. ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron ...... ania o czynnościach postępowania dokonuje się ...... obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. ...... Barbara Zając        ...... Otrzymują: Inwestor strony postępowania poprzez obwieszczenie na: tablicy ...... Namysłowski 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki, ...... tablicach ogłoszeń sołectwa Kup oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa ...... a/a   ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 27 kwietnia 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok ...... - informacja Skarbnik - dyskusja - podjęcie uchwały 2. ...... Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - ...... acja Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały 3. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu ...... awarcia umowy dzierżawy - informacja Wójta - ...... a - podjęcie uchwały 4. ...... Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...... Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami  ...... arządowymi  o działalności pożytku ...... i o wolontariacie za rok 2016” - informacja Z-cy Wójta - przyjęcie sprawozdania 6. ...... Interpelacje 7. ...... Sprawy różne       ...... Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki    ...
 • Wesołego Alleluja!
 • III Międzynarodowy festiwal tortów, ciast i ciasteczek
  ... jest w pełni pokrywany przez organizatora i uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. ...... LGD Stobrawski Zielony Szlak ...
 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  ... Całodobowy telefon do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 607 292 333 609 ...... 364 Pomoc w zagrożeniach: Pogotowie Ratunkowe tel. ...... 999 Straż Pożarna tel. ...... 998 Policja tel. ...... 997 z telefonów komórkowych 112 Sygnały o zagrożeniu: Strategia ...... a Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej ...... ampania społeczna 4U Informacje, ...... a, komunikaty Ostrzeżenia ...... a. ...... a/ostrzezenia/biurowroclaw Stany wody: ...... a. ...... a/hydro/odra - stan rzeki Odry Zagrożenia ...... agrozenia/biez_zagroz. ...... Prognoza pogody: www. ...... a. ...... a. ...... a. ...... Komunikaty https://bipouw. ...... a. ...... arzadzanie-kryzysowe. ...
 • OGŁOSZENIE MIEJSKIEJ SPÓŁKI WODNEJ W OPOLU
  ... związku z poszerzeniem granic miasta Opola o następujące obręby ewidencyjne: Borki, ...... arnowąsy, Krzanowice, Świerkle, część obrębu ...... część obrębu Dobrzeń Mały, Chmielowice, Żerkowice, Wmów, Sławice, ...... część obrębu Karczów, Miejska Spółka Wodna w Opolu informuje wszystkich dotychczasowych ...... Gminnych Spółek Wodnych działających na ww. ...... obszarach oraz wszystkie pozostałe osoby fizyczne i prawne posiadające ...... ałki, na które oddziałuje rów znajdujący się w ...... przedmiotowych działek, o konieczności złożenia pisemnych ...... Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r prawo wodne, każdy właściciel gruntu, ...... a który oddziałuje rów będący w sąsiedztwie ...... ałki, jest zobowiązany do utrzymania tego rowu. ...... W związku z tym, że na terenie Opola działa Miejska Spółka Wodna to ona jest ...... alna za utrzymanie urządzeń wodnych ...... o charakterze rolniczym, na terenach (gruntach) należących do jej członków ...... wnioski należy dostarczyć albo przesłać do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa ...... Miasta Opola Plac Wolności 7-8,45-018 Opole lub do Ratusza do ...... a podawczego Urzędu Miasta. ...... Wniosek powinien zawierać wykaz działek zawierający nr ewidencyjny działki, obręb, ...... działki/powierzchnię obszaru konkurencyjnego oraz dane wnioskodawcy: ...... i nazwisko lub nazwę osoby prawnej, adres, telefon kontaktowy. ...
 • Zaproszenie
  ... apraszam na Międzynarodową Konferencję ...... która odbędzie się 25 kwietnia  w Centrum ...... awienniczo-Kongresowym  w Opolu. ...... Jest ona kolejnym krokiem w kierunku realizacji idei budowania bliskich relacji  z ...... artnerami z Chin w zakresie prowadzenia ...... badań naukowych, przedsięwzięć gospodarczych i samorządowych. ...... Wydarzenie jest okazją do spotkania przedstawicieli nauki, biznesu, samorządów oraz ...... Rządu RP wraz z ich partnerami z Chin w celu wymiany opinii na ...... ajważniejsze bieżące i przyszłe zagadnienia ...... relacji pomiędzy naszymi krajami. ...... W konferencji weźmie udział wielu ekspertów  i specjalistów z ...... aju i zagranicy od lat zajmujących się ...... atyką polsko-chińską  oraz ...... którzy rozważają inwestycje na rynku chińskim. ...... Wydarzenie jest kontynuacją  I Sympozjum międzynarodowego pod ...... azwą „One Belt, One Road: policy, economy and ...... Było to pierwsze w Polsce międzynarodowe sympozjum poświęcone Nowemu Jedwabnemu ...... akowi. ...... Wojewoda Opolski        ...... adrian Czubak     ...
 • Giełda staroci
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej - Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
  ... arzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” ...... aprasza do udziału w projekcie „Opolska Kuźnia ...... W ramach projektu 60 osób (w tym 90% kobiety) ...... a dotacje na założenie działalności ...... arczej do 25. ...... zł i dodatkowo przez pierwsze 6 m-cy po 1. ...... zł/mc  w ramach wsparcia pomostowego, a dla 55 osób z 60 osób dodatkowo przez ...... zł/mc w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego. ...... Uczestnicy projektu skorzystają również z  bezpłatnego doradztwa i ...... Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z ...... adztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu ...... a wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych ...... prowadzenia i rozwijania firmy. ...... Projekt jest skierowany do  osób  fizycznych z obszaru ...... opolskiego, które zamierzają założyć działalność gospodarczą:  w wieku ...... 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok ...... a - od dnia 30 - tych urodzin), w ...... kobiety; pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne ...... awodowo – m. ...... emeryci, renciści i kobiety w trakcie urlopu wychowawczego); które nie ...... adziły działalności przez okres 12 m-cy ...... ający dzień przystąpienia do projektu. ...... Rekrutacja do Projektu trwa – zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych! ...... Więcej informacji: http://www. ...... Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami dotyczącymi Rekrutacji do projektu ...... a Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zamieszczonymi ...... a naszej stronie internetowej, w zaadce ...... ->  Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4. ...... ad. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki