Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7542 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1436

 • Budowa ścieżki rowerowej
  ... Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą ...... oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka ...... a Działania 3. ...... Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3. ...... Strategie niskoemisyjne w aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu ...... acyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 ...... 2020 realizuje projekt pn. ...... „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie ...... – I etap” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju ...... alnego Tytuł Projektu ...... Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie ...... – I etap Nr Umowy ...... Wartość Projektu Ogółem: 10  ...... zł budżetu jednostek samorządu terytorialnego  – 1  ...... zł Okres realizacji Od 2016r. ...... Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej ...... ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze powiatu opolskiego, wskutek ...... infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. ...... Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gmin Popielów, Dobrzeń Wielki oraz ...... bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ...... aniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji ...... się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. ...... W wyniku realizacji inwestycji oszacowano roczny spadek emisji CO2 na poziomie 4,47 ...... Wykonanie zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej ...... a także zwiększy bezpieczeństwo w ruchu ...... na terenie Gminy Popielów, Dobrzeń Wielki i ...... oraz wpłynie pozytywnie na polepszenie dostępności ośrodków publicznych ...... poprawę komunikacji dla społeczności lokalnej. ...... Realizacja Projektu  W ramach ...... alizacji projektu powstanie: ...... a rowerowa o szerokości 2,50 - 3,00 m (wzdłuż ...... wojewódzkiej nr 457 z betonu asfaltowego oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1807 O – z ...... o łącznej długości: 3,58 km (w tym 2,36 km na terenie gminy Popielów, 1,05 km na terenie ...... Dobrzeń Wielki oraz 0,17 km na terenie gminy Ozimek) oraz dwa parkingi ...... amp;Ride w Popielowie na 10 stojaków oraz w ...... Wielkim na 20 stojaków. ...... kładka pieszo-rowerowa w miejscowości Krasiejów nad rzeką Mała Panew z i kładka ...... a nad rzeką Brynica. ...... oświetlenie ścieżki rowerowej za pomocą lamp typu LED na odcinku Popielów – ...... are Siołkowice oraz Stare Siołkowice - ...... Współrealizatorzy   projektu:   ...... Zarząd Dróg Powiatowych kontakt: ul. ...... 77 5415101, fax. ...... 77 5415103   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ...... akt: ul. ...... Oleska 127, 45-231 Opole tel. ...... 77 4591800, fax. ...... 77 4581352   Gmina Dobrzeń Wielki kontakt: ul. ...... Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki tel. ...... 77 4695525, fax. ...... 77 4695524   Gmina Popielów kontakt: ul. ...... Opolska 13, 46-090 Popielów tel. ...... 77 4275822, fax. ...... 77 4275838 Koordynator projektu Manfred Kupka ...... Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu e-mail: ...... a@powiatopolski. ...... 077 54 15 172 kontakt: ul. ...... 1 Maja 29, 45-068 Opole   ...
 • Podpisanie umowy na budowę drogi łączącej miejscowości Dobrzeń Wielki i Chróścicie
  ... „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa ...... a w obszary wiejskie” W dniu 14 grudnia br. ...... Gmina Dobrzeń Wielki podpisała umowę z Wykonawcą – firmą aDaC-LEWaR Sp. ...... -  na realizację operacji pn. ...... „Budowa drogi łączącej ul. ...... Stawy w miejscowości Chróścice”. ......   Wartość inwestycji wynosi 2 575 025, ...... Na realizację operacji gmina otrzymała pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji ...... wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. ...... W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: ...... anie drogi (o długości 1,499 km) pomiędzy ...... ami Chróścice i Dobrzeń Wielki umożliwiającej ...... ańcom Chróścic bezpośredni dojazd do ...... Droga ta będzie stanowiła alternatywną trasę dla mieszkańców oraz możliwość wytyczenia ...... azdu w sytuacji remontu bądź zamknięcia drogi ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( piątek ) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu włączenia do sieci nowego odbiorcy ...... a. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Kościelnej, Miłej, Morcinka, Chrobrego, Słonecznej, Świerczewskiego, ...... 22 Lipca. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności Elkom Sp z o. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 15 grudnia 2016  w sali narad Urzędu ...... Początek obrad o godz. ...... 900 Proponuję następujący porządek obrad: 1. ......  Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w ...... posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  ...... wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania" Pomoc ...... aństwa w zakresie dożywiania" na lata ...... - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały 2. ......  Uchwała w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do ...... ania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania ...... a osób objętych wieloletnim programem "Pomoc ...... aństwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" ...... - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały 3. ......  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej VI/51/2015 z dnia 14 maja 2015 r. ...... w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie ...... lub budowę proekologicznego ogrzewania - informacja Wójta - dyskusja - podjęcie ...... ały 4. ......  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r. ...... w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków. ...... - informacja Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały 5. ......  Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży ...... arnych za udział w działaniu ratowniczym lub ...... pożarniczym. ...... - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały 6. ......  Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów ...... adzących żłobki lub kluby dziecięce na ...... arze Gminy Dobrzeń Wielki. ...... - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały 7. ...... Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ...... alania - informacja - dyskusja - podjęcie ...... ały 8. ...... Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. ...... sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka ...... wyżywienie dziennego opiekuna - informacja - dyskusja - podjęcie uchwały 9. ...... Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XLI/422/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. ...... w  sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla ...... -  informacja -  dyskusja -  podjęcie uchwały  10. ...... Interpelacje  11. ...... Sprawy różne Przewodniczący Rady Gminy      Dobrzeń ...
 • Petycje
  ... acja o petycjach rozpatrzonych w 2018r. ...... Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r. ...... WÓJTa GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  8 grudnia 2016r. ...... w sprawie ustalenia sposobu postępowania z petycjami składanymi w Urzędzie Gminy w ...
 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego
 • Liderzy w regionach
 • Podpisanie umowy na budowę ścieżki rowerowej
  ... dniu 7 grudnia 2016 r. ...... Wójt Gminy Dobrzeń Wielki – Pan Henryk Wróbel i Wójt Gminy Popielów – Pan ...... Duszyński podpisali umowy z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Wielobranżowo ...... Jerzy Kiryczuk Wiesław Wójcik z siedzibą 46-020 Czarnowąsy, Borki ...... Leśna 8  na zadania pn. ...... „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej ...... 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i ...... wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim”. ...... Wartość inwestycji po stronie Gminy Dobrzeń ...... wynosi 1 599 311,80 zł brutto, natomiast po stronie Gminy Popielów wynosi 2 ...... Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju ...... alnego w ramach Programu Operacyjnego ...... a Opolskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ...... kosztów kwalifikowanych. ...... Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Stare Siołkowice – Chróścice zostanie ...... alizowana do dnia 30 czerwca 2017 r. ...... natomiast Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Popielów – Stare Siołkowice zostanie ...... alizowana do dnia 30 kwietnia 2017 r. ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( środa ) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku sieci ciepłowniczej w Czarnowąsach ...... anie wstrzymana dostawa ciepła z powodu ...... a do sieci nowego odbiorcy ciepła. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Wolności numery parzyste od 44 do 62, ul. ...... Studziennej 3a, 9a i numery parzyste od 6 do 18. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności Elkom Sp. ...
 • Klub Szczęśliwa Rodzina zaprasza na spotkanie nt.:
 • Zawiadomienie
  ... ( środa ) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu włączenia do sieci nowego odbiorcy ...... a. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Kościelnej, Miłej, Morcinka, Chrobrego i 22 Lipca Przepraszamy za ...... ałe niedogodności Elkom Sp. ...
 • Zwycięzcy nagrodzeni!
  ... w siedzibie spółki Prowod miało miejsce wręczenie nagród dla zwycięzców ...... ekologicznego "Z ekologią na co dzień". ...... Wszyscy laureaci wraz z rodzicami zaszczycili nas swoją obecności, z czego bardzo ...... Prezes Spółki wręczył każdemu finaliście pamiątkowy dyplom, wygraną nagrodę oraz zestaw ...... gadżetów. ...... Wszystkim uczestnikom konkursu jeszcze raz dziękujemy za udział, a zwycięzcom ...... gratulujemy. ...... Zapraszamy do obejrzenia galerii z uroczystości. ...
 • Tytuł Symbol Polskiej Samorządności 2016 dla Gminy Dobrzeń Wielki
  ... Kapituły Programu Promocyjnego Symbol 2016 prowadzonego ...... redakcję Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej i Monitora Biznesu w ...... tytuł Symbol Polskiej Samorządności 2016 otrzymała Gmina Dobrzeń ...... Podczas uroczystej gali w dniu 23 listopada br. ...... w Katowicach nagrodę w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki odebrał ...... an Wójt Henryk Wróbel. ...... Wyróżnieniem tym docenione zostały nie tylko osiągnięcia gminy w dziedzinie ...... amorządności, ale również postawa mieszkańców ...... od roku swych małych ojczyzn. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w piątek dnia 2 grudnia 2016. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ......   Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Ślubowanie nowo wybranego radnego Pana Jana Chmiel   2. ...... Zmiany w składach komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki  - podjęcie ...... ały   3. ...... Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...... aRNOWĄSY-2  - informacja Wójta  - ...... a Komisji Rozwoju Gospodarczego  - ...... a  - podjęcie uchwały  4. ...... Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ ...... - informacja Wójta  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego  - ...... a  - podjęcie uchwały 5. ...... Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...... DOBRZEŃ WIELKI-2  - informacja Wójta Gminy  - opinia Komisji Rozwoju ...... arczego  - dyskusja  - podjęcie ...... ały  6. ...... Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...... CHRÓŚCICE-3  - informacja Wójta Gminy  - opinia Komisji Rozwoju ...... arczego  - dyskusja  - podjęcie ...... ały  7. ...... Interpelacje  8. ...... Sprawy różne        ...... Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki     ...
 • INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  ... a podstawie art. ...... 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. ...... Prawo o zgromadzeniach (Dz. ...... Wielki informuje, że w dniu 5 grudnia 2016r. ...... w Czarnowąsach na ul. ...... Władysława Jagiełły 46 organizowane jest zgromadzenie, którego celem jest ...... anifestacja sprzeciwu Mieszkańców Gminy ...... Wielki wobec zmiany granic Gminy i przyłączenia jej części do miasta ...... a na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ...... lipca 2016r. ...... Zgromadzenie potrwa od godz. ...... Planowane jest wielokrotne przejście uczestników ...... adzenia przez przejście dla pieszych ...... ane na ul. ...... Władysława Jagiełły (droga nr 454) przy zbiegu z ul. ...... Elektrownianą (przed Stacją Paliw LOTOS). ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki