Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 6374 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1023

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Dobrze(ń) być aktywnym!
  ... agłosuj na nasz lokalny projekt do ...... arszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego! ...... „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... Inicjatywa „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... swoim programem obejmuje przedszkolaków, seniorów, Ochotnicze Straże Pożarne, ...... sportowe i rady sołeckie z gminy Dobrzeń Wielki. ...... Przewidujemy organizację kilku wydarzeń, łączących przyjemne z pożytecznym. ...... Termin: listopad 2017 – czerwiec 2018. ...... Nasze główne cele to: wsparcie Rad Sołeckich, klubów sportowych i Ochotniczych ...... aży Pożarnych; aktywizacja dzieci i seniorów, ...... wzbudzanie u nich potrzeby aktywności fizycznej; - integracja lokalnej ...... Program: 1. ...... Zmagania o Prym w Gminie (Hala Zespołu Szkół, listopad 2017) Rozgrywki ...... alowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym. ...... Reprezentacje każdego sołectwa gminy będą ze sobą rywalizowały, ...... arczając przy tym sporo rozrywki widowni. ...... Gra będzie toczyła się o wartościowe nagrody rzeczowe, które trafią na stan sołectwa. ...... W skład reprezentacji będą wchodziły znane osobistości oraz chętni mieszkańcy, od ...... najmłodszych do najstarszych. ...... Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej i Ręcznej dla dzieci (Hala Zespołu Szkół, grudzień 2017) ...... Tradycją stało się, że organizujemy turnieje dla dzieci wraz z ...... adejściem ich brodatego przyjaciela. ...... Tym razem powinno być jeszcze więcej przygody z ...... i zabawy! ...... Spartakiada Przedszkolaków (Hala Zespołu Szkół, luty 2018) Najmłodsi ...... się w 8 konkurencjach w iście spartańskich warunkach! ...... Oczywiście z przymrużeniem oka, bowiem jedynym wymogiem od uczestników ...... uśmiech na twarzy. ...... Drugie wydarzenie kierowane do dzieci. ...... Spartakiada zdążyła już się wpisać na stałe w kalendarz gminnych imprez. ...... 2018 metrów do zdrowia (maj 2018, boisko w Dobrzeniu Małym) Sporo ...... ańców wychodzi wieczorami na popularne „kijki” ...... alić kilka kalorii. ...... W zamyśle pomysłodawców przed marszem na tytułowe 2 kilometry odbędzie się krótkie ...... przez instruktora, a każdy z uczestników otrzyma kijki. ...... Gminne zawody sportowo-pożarnicze (boisko Victorii Chróścice, czerwiec ...... Zawody strażackie odbywają się co roku. ...... Tym razem przy wsparciu marszałka chcemy je uatrakcyjnić i zapewnić gminnym jednostkom ...... strażacki wysokiej jakości. ...... Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka (boisko TOR-u Dobrzeń Wielki, czerwiec 2018) ...... W turnieju zagrają ze sobą miejscowe drużyny rywalizując ...... Zadanie powiatowe „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... nr 1 na liście powiatowej MOŻNa ODDaĆ TYLKO JEDEN GŁOS Na PROJEKT POWIaTOWY ...... JEDEN Na SUBREGIONaLNY Zagłosuj na jedyne zadanie powiatowe dotyczące naszej ...... „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... Nr 1 na liście zadań o zasięgu powiatowym Zachęcamy również do oddania swojego ...... na zadanie subregionalne obejmujące naszą gminę: "Dobrze że mamy siebie! ...... - wielokulturowość Opola i powiatu w cyklu wspólnie przeżywanych wydarzeń ...... alnych Organizacja festynów i innych ...... arzeń w gminie Dobrzeń Wielki i nie tylko, m. ...... nad Balatonem i w Czarnowąsach. ...... Nr 3 na liście zadań subregionalnych Jak głosować: 1. ...... Należy wpisać swoje imię i nazwisko, powiat w którym mieszkasz, nr PESEL i podpisać się ...... a samym dole pierwszej strony. ...... Z listy znajdującej się na odwrocie możesz wybrać tylko jedno zadanie ...... alne (1 na 22) i jedno powiatowe (1 na 5). ...... Nasze zadanie subregionalne (pierwsza tabelka): nr 3 na liście „Dobrze, że mamy siebie! ...... - Nasze zadanie powiatowe (druga tabelka):  nr 1 na liście „Dobrze(ń) być ...... aktywnym! ...... Możesz oddać tylko jedną kartę do głosowania! ...... Oddanie dwóch lub więcej spowoduje nieważność wszystkich Twoich głosów. ...... Głosować może każdy mieszkaniec powiatu opolskiego, który UKOŃCZYŁ 16 rok życia w ...... oddawania głosu (19 maja 2017 r. ...... aby zagłosować należy wpisać znak „X” w kratce obok zadania. ......   Formy głosowania: elektronicznie poprzez formularz, ...... wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w ...... ach informacyjnych, korespondencyjnie ...... a adres UMWO: Urząd Marszałkowski ...... a Opolskiego ul. ...... Piastowska 14 45- 082 Opole   ...
 • III Gminne Zawody Międzypokoleniowe
 • ZAWIADOMIENIE
  ... (wtorek) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu włączenia do sieci nowego odbiorcy ...... a. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Morcinka do nr 5, ul. ...... Opolskiej – strona nieparzysta od nr 15 do nr 23, ul. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności Elkom Sp. ...
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  ... aŁa NR XXX/239/2017 RaDY GMINY DOBRZEŃ WIELKI ...... dnia 2 marca 2017 r. ...... w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ...... ający się o uzyskanie zezwolenia na ...... adzenie działalności w zakresie opróżniania ...... bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie ...
 • Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  ... Pokój, 05 kwietnia 2017 r. ......   Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu ...... ania administracyjnego     ...... Na podstawie art. ...... 49, art. ...... 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. ...... 2016, 23) w związku z art. ...... 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ...... a w ochronie środowiska oraz o ocenach ...... aływania na środowisko (Dz. ...... Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony postępowania że 17 marca 2017 r. ...... na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało ...... postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...... a przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie ...... Ładza w km. ...... Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój. ...... Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są ...... aństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ...... amysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony ...... a w Opolu. ......  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. ...... Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. ...... Nr 41) w godzinach pracy urzędu (tj. ...... W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. ...... 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ...... a w ochronie środowiska oraz o ocenach ...... aływania na środowisko (Dz. ...... 2016, 353) stosuje się przepis art. ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron ...... ania o czynnościach postępowania przez ...... lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. ...... Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie ...... acji na tablicach ogłoszeń, w miejscach ...... ajowo przyjętych w sołectwach objętych ...... (tablice ogłoszeń w sklepach, itp. ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicy ...... Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój. ...... Zgodnie z art. ...... 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od ...... a publicznego ogłoszenia. ...... Zgodnie z art. ...... 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w ...... ach prawa dla dokonania określonych czynności, ...... zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy ...... albo z przyczyn niezależnych od organu. ...... Zgodnie z art. ...... 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają ...... zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego    adresu. ...... W związku z powyższym informacje o etapach postępowania będą podawane do publicznej ...... adomości na bieżąco poprzez ich obwieszczenie. ...... razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma ...... dotychczasowym adresem ma skutek prawny. ......      Barbara Zając   Otrzymują: Inwestor ...... postępowania poprzez obwieszczenie na: tablicy ogłoszeń Ug. ...... Namysłowska 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki, ...... ablicach ogłoszeń sołectwa Kup oraz miejscach ...... ajowo przyjętych na terenie sołectwa Kup, ...... a/a ...