Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7051 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1291

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • I Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
 • REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI
  ... DLaCZEGO WaRTO ZOSTaĆ POLICJaNTEM? ...... Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś ...... czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. ...... Policja oferuje:  - ciekawą, satysfakcjonującą służbę;  - stabilne, ...... ałe zatrudnienie; - wysoki poziom nauczania i ...... aplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych; ...... stałe i pewne źródło dochodu; - wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ...... 2600 zł netto + dodatek służbowy+ wysługa lat; - możliwość otrzymywania dodatkowych ...... adczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, ...... zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, ...... anie służbowe lub równoważnik za jego brak) - ...... staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby -  55 lat życia); ...... możliwość doskonalenia zawodowego; - możliwość kształcenia się i ...... awansowania zarówno w stopniu jak i na ...... anowisku; - prestiż zatrudnienia; - szeroki ...... atalog specjalizacji; - wyjątkową rolę ...... – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu; I właśnie ...... atego warto zostać Policjantem! ......   CZEGO BĘDZIEMY OD CIEBIE OCZEKIWaĆ: Dyspozycyjność Praca w Policji odbywa ...... w różnych systemach zmianowych, 24 h/ dobę przez 365 dni w roku. ...... Oczywiście z zachowaniem prawa do urlopu i wypoczynku. ...... Zdyscyplinowanie Policja to formacja w pełni zhierarchizowana struktura służby, ...... a polecenia mają rangę rozkazów. ...... Gotowość do poświęceń Służba w Policji to obowiązek wykonywania zadań ...... awet z narażeniem życia i zdrowia. ...... Dobry stan zdrowia Służba w Policji to obowiązek dbania o kondycję ...... sprawność i wizerunek zewnętrzny. ...... Odporność na stres Służba w Policji to umiejętność radzenia sobie w ...... acjach trudnych i stresujących. ...... Komunikatywność Będziesz spotykał ludzi o różnym poziomie wykształcenia, ...... światopoglądzie i stanie psychofizycznym. ...... O interesy policjantów, poprawę ich warunków pracy i płacy dba Niezależny ...... amorządny Związek zawodowy Policjantów. ...... Stając się członkiem tej organizacji będziesz miał prawo, w uzasadnionych ...... adkach, do korzystania z bezpłatnej pomocy ...... awnej w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym ...... ak również administracyjnym. ...... Przedstawiciele związku są uczestnikami prac w komisjach i gremiach mających wpływ na ...... anie zapomóg, pożyczek i wszelkiej pomocy ...... antom. ...... Związek zawodowy wspiera prawniei finansowo roszczenia wobec sprawców czynnych ...... apaści i znieważeń na policjantów – członków ...... Związek zawodowy, dba o interesy środowiska policyjnego poprzez organizację spotkań, ...... i zabaw. ......   ZaPRaSZaMY WSTĄP W NaSZE SZEREGI ! ...... „Zostań opolskim Policjantem” PRaCa W POLICJI dla osób,które chcą robić w życiu ...... czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia*. ...... SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii; który ...... był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; ...... ający z pełni praw publicznych; posiadający ...... najmniej średnie wykształcenie; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby ...... formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej ...... służbowej, której gotów jest się podporządkować; dający rękojmię zachowania tajemnicy ...... do wymogów określonych w przepisach o ochronie   informacji ...... awnych; ponadto mężczyźni powinni posiadać ...... any stosunek do służby wojskowej; Osoby ...... ainteresowane podjęciem służby w Policji winny ...... Powolnego 3, pokój 05 w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. ...... Wykaz dokumentów dostępny na stornie: www. ...... a. ...... a. ...... 77/422 21 50, 422 21 51, 422 21 58 email: kandydaci@opolska. ...... a. ...... Korzyści jakie służący z oddaniem ojczyźnie i społeczeństwu Policjant może ...... ać: Skrócony czas pracy niezbędny do ...... ania świadczeń emerytalnych . ...... Możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak     i ...... a stanowisku. ...... Szeroki wachlarz możliwości samorealizacji poprzez wybór rodzaju służby (prewencja, ...... alny, wspomagająca). ...... Możliwość realizowania ambitnych planów dotyczących współtworzenia życia ...... niesienia pomocy potrzebującym, wspierania pokrzywdzonych i poszkodowanych. ...... Uzyskiwanie stałego i pewnego źródła dochodu dla siebie i rodziny. ...... Możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń: dopłata do wypoczynku, zwrot ...... dojazdu do służby, ekwiwalent za umundurowanie, mieszkanie służbowe lub równoważnik za ...... brak, nagrody roczne i motywacyjne, zapomogi. ...... więcej informacji na stronie: http://www. ...... a. ...... a. ...... aca/dobor-do-sluzby-w-polic/4584, ...... aCJa-DO-SLUZBY-W-POLICJI. ...
 • Modernizacja Sali widowiskowo-treningowej z zapleczem technicznym etap I - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  ... „ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa ...... a  w obszary wiejskie”   ...... Tytuł projektu: "Modernizacja sali widowiskowo-treningowej z zapleczem ......     etap I - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu ...... Program:   Program ...... Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   ...... Typ operacji: Inwestycje w obiekty ...... funkcje kulturalne     ...... Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach ......   Cel  realizacji Umożliwienie ...... ańcom korzystanie  z zajęć  ...... alnych poprzez projektu: ......   modernizację sali  widowiskowo -treningowej ...... Ośrodka   ......   Wartość dofinansowania: 500 000, ...... (do  63,63% kosztów kwalifikowalnych)     ...... Całkowita wartość projektu: 869 683,31 zł ......   Okres realizacji projektu:   ...
 • Komunikat - Ćwiczenie Renegade
  ... a Dobrzeń Wielki informuje, że  w dniach ...... -15 listopada 2018 r. ...... się trening i w związku z tym przewidywana jest możliwości uruchomienia syren ...... alarmowych  do alarmowania ludności ...... „OGŁOSZENIE aLaRMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, ...... aNIE aLaRMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie ...
 • Dotacje na wymianę źródeł ciepła
  ... a Dobrzeń Wielki informuje, iż planowane jest ...... do realizacji projektu Ochrona Powietrza w ramach RPO WO 2014-2020. ...... W tym celu konieczne jest przygotowanie wniosku o udzielenie częściowej dotacji ...... a ten cel z środków Unii Europejskiej. ......   Nabór mieszkańców będzie trwał od ...... artku, 08. ...... Wnioski należy składać za pomocą formularza online: https://bazapgn. ...... dodatkowe informacje: Referat Ochrony Środowiska tel: 77 4110326 ......   Dotacje przyznawane będą mieszkańcom Gminy Dobrzeń Wielki ...... aksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych ...... na następujące zakresy: Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na biomasę ...... spełniający wymagania ekoprojektu i klasy V, Wymiana źródła indywidualnego ciepła ...... a kocioł na biomasę (pellet) spełniający ...... agania ekoprojektu i klasy V wraz z montażem ...... słonecznych (do grzania wody), Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na ...... az ziemny, Wymiana źródła indywidualnego ...... a na kocioł na olej opałowy, Wymiana źródła ...... alnego ciepła na pompę ciepła powietrze-woda, ...... Wymiana źródła indywidualnego ciepła na pompę ciepła woda-woda, Wymiana źródła ...... alnego ciepła na ogrzewanie elektryczne (np. ...... grzejniki na podczerwień, grzejniki akumulacyjne). ...... Ustala się następujące limity kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych rodzajów ...... Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na biomasę (pellet) spełniający ...... agania ekoprojektu i klasy V wraz z montażem ...... słonecznych (do grzania wody) , maksymalnie 13. ...... złotych brutto, co oznacza, że maksymalna dotacja może wynosić nie więcej niż 7. ...... Pozostałe źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych, maksymalnie 10. ...... złotych brutto, co oznacza, że maksymalna dotacja może wynosić nie więcej niż 6. ...... Pozostałe źródła ciepła w lokalach w budynkach wielorodzinnych, maksymalnie 7. ...... złotych brutto, co oznacza, że maksymalna dotacja może wynosić nie więcej niż 4. ......   Po zakwalifikowaniu mieszkańca do projektu konieczne będzie ...... adzenie w jego nieruchomości OCENY ...... BUDYNKU na koszt Gminy w terminie do 30. ...... Brak możliwości wykonania takiej oceny dyskwalifikuje z uczestnika w projekcie. ......     Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostaną zawarte w ...... aminie Dotacji, który zostanie przyjęty ...... ałą Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim po podjęciu ...... Urząd Marszałkowski decyzji o udzieleniu wsparcia. ...... Planuje dopuszczać mieszkańców do projektu pod warunkiem spełnienia ...... astępujących warunków: Dotacja ...... jednorazowo do budynku/lub lokalu mieszkalnego, Dotacja nie będzie udzielana w ...... adku fizycznego prowadzenia działalności ...... arczej w budynku/lub lokalu mieszkalnym, ...... acja do źródeł innych niż gaz ziemny, ...... pod warunkiem braku możliwości przyłączenia do sieci gazowej. ...... Mieszkaniec zobowiązuje się na etapie weryfikacji dopuszczalności do projektu ...... następujących czynności: Poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej ...... realizacją projektu, Wykonanie modernizacji energetycznej budynku w zakresie ...... ającym z ww. ...... energetycznej budynku – jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej oceny ...... Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomości wskazaną objętą dotacją na ...... realizacji projektu, Wyboru nowego źródła ciepła zgodnie z wytycznymi Regulaminu. ...... Udostępnienia miejsca realizacji inwestycji w celu dokonania oględzin w ...... wykonania Inwestycji, w celu sprawdzenia zgodność wykonania zadania z umową. ...... Likwidacji starego kotła oraz jego trwałą i bezpieczną utylizację, Przestrzegania ...... ciągu 5 lat od daty wypłaty dotacji następujących zasad: Użytkowania Nowego ...... a ciepła, zgodnie z jego przeznaczeniem i ...... określonymi w instrukcji, jako jedynego źródła ciepła służące do centralnego ogrzewania ...... przez co najmniej 5 lat od rozpoczęcia okresu trwałości projektu. ...... Użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego ...... a ciepła i likwidacje pozostałych urządzeń ...... Niedokonywania nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalenie odpadów ...... dorobiony dodatkowy ruszt). ...... Przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producentów urządzenia w ...... użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody na pobranie i zbadanie próbki ...... aliwa. ...... Zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed ...... awilgoceniem, jeżeli warunek ten będzie ...... ał z instrukcji użytkowania kotła. ...... Prowadzenia eksploatacji zabudowanego kotła c. ...... i armatury zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w ...... ach obsługi i DTR. ...... Dokonywania niezbędnych zgodnych z instrukcją obsługi i ...... urządzeń, przeglądów i konserwacji w okresie gwarancji na swój koszt. ...... Udostępniania pomieszczenia kotłowni dla przeprowadzenia kontroli przez służby ...... atora Programu, Urzędu Gminy w Dobrzeniu ...... oraz Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Opolskiego. ...... Przechowywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy rachunków (dowodów) ...... akupu paliwa odpowiadającego wymaganiom do ...... alania w zamontowanym piecu c. ...... oraz przedstawiania ich na wezwanie Operatora Programu, Gminy Dobrzeń Wielki oraz ...... Zarządzającej RPO WO. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki