Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 8439 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1495

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Izba Rolnicza w Opolu zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt. „Odpady w gospodarstwie rolnym”
  ... objęciem części rolników koniecznością uzyskania wpisu do rejestru BDO i wynikającym z ...... wzmożonym zainteresowaniem środowiska rolniczego tym tematem, Izba Rolnicza w ...... ma zaszczyt zaprosić na spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt. ...... „Odpady w gospodarstwie rolnym”, które odbędzie się w dniu 21 ...... a 2020 r. ...... Północna 2, 45-805 Opole). ...... Plan spotkania: 1. ...... Przywitanie delegatów Izby Rolniczej w Opolu i zaproszonych ...... Marek Froelich Prezes Izby Rolniczej w Opolu ...... Omówienie zasad rejestracji i prowadzenia ewidencji  w bazie danych  o ...... ach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ...... - UMWO Departament Ochrony Środowiska 3. ...... Ogólnopolski program NFOSiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów ...... z działalności rolniczej” - rola gminy w zabezpieczaniu odbioru odpadów pochodzących z ...... rolniczej - Jacek Trojan UG Chrząstowice Ze względu na ...... aniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie ...... a na spotkanie do 20 stycznia br. ...... na adres e-mail: dyrektor@izbarolnicza. ...
 • Opolski KRUS informuje:
  ... achunek podatkowy na Twoje wydatki Będzie ...... numer konta do rozliczeń z urzędem skarbowym Od 1 stycznia podatnicy i płatnicy ...... się rozliczać z urzędem skarbowym za pośrednictwem własnych, indywidualnych ...... achunków bankowych. ...... Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika ...... urząd skarbowy. ...... Gdzie sprawdzisz nr? ...... Indywidualny rachunek podatkowy do zaaty VaT, PIT, CIT można sprawdzić na stronie ...... gdzie dostępny jest generator mikrorachunku podatkowego lub można go sprawdzić ...... w dowolnym urzędzie skarbowym. ...... W celu jego sprawdzenia wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. ...... Mikrorachunek podatkowy to korzyści dla Ciebie. ...... w wygodny i prosty sposób zaacisz PIT, CIT, VaT szybko sprawdzisz numer ...... każdym miejscu będziesz mieć ten sam rachunek, także po przeprowadzce lub zmianie ...... firmy unikniesz omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto szybko otrzymasz ...... aświadczenie np. ...... o niezaleganiu w podatkach dzięki sprawniejszej obsłudze płatności Masz ...... ania skontaktuj się z pracownikiem urzędu ...... arbowego pod nr telefonu: 801 055  ...... lub 22/ 330 03 30 Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR ...... w Opolu Terminy przekazywania PIT  za 2019 r. ...... W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2019 r. ...... organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie ...... atku według ustalonego wzoru (tj. ...... PIT-40a) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, ...... socjalnych, świadczeń przedemerytalnych (…) oraz właściwym urzędom skarbowym. ...... Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia ...... atku, zobowiązany jest sporządzić i przekazać ...... informację o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-11). ...... Informujemy, że takie dane zostaną przesłane drogą elektroniczną do urzędów skarbowych ...... końca stycznia 2020 r. ...... Natomiast formularze PIT do świadczeniobiorców będą przekazane tak jak ...... as, to jest do 29 lutego 2020 r. ...... Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2019 ...... emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka ...... anizacyjna ZUS lub odwrotnie, realizowała w ...... anym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną ...... urząd skarbowy, obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek ...... w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym ...... atkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób ...... any dla osób samotnie wychowujących dzieci ...... a, że takie oświadczenie emeryt/rencista ...... ał w 2019 r. ...... nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów ...... unikaniu podwójnego opodatkowania, przed końcem roku podatkowego tj. ...... do dnia 31 grudnia 2019 r. ...... emeryt lub rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego ...... a podatku, z uwagi na wstrzymanie wypłaty ...... po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć nadpłaty/niedopłaty podatku. ......   Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże ...... lub renciście formularz PIT-11a – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego ...... a rok podatkowy 2019. ...... Emeryt lub rencista, który otrzyma PIT-11a powinien sam złożyć zeznanie podatkowe ...... arz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie ...... arbowym (w formie papierowej lub drogą ...... bądź dokonać akceptacji zeznania udostępnionego na Portalu podatkowym ...... a Finansów. ...... Należy pamiętać, aby zeznanie takie złożone lub zaakceptowane zostało w ...... aczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 roku. ......   W przypadku emeryta lub rencisty, który oprócz dochodów ...... azanych w rocznym obliczeniu podatku lub ...... acji uzyskanej z KRUS nie uzyskał innych ...... podlegających opodatkowaniu, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego ...... ania przed upływem dnia 30 kwietnia 2020 r. ...... oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (tzw. ...... automatyczna akceptacja). ......   Ponadto Kasa informuje, że każdy emeryt lub rencista, który chce ...... ać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia ...... atku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w ...... adku osób samotnych), mimo obliczenia podatku ...... Kasę – również sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym ...... skarbowym lub za pośrednictwem Portalu podatkowego w ww. ...... W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11a lub ...... a. ...... Podstawa prawna: art. ...... 7 - 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...... o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...... Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w ......   Ubezpieczenie dobrowolne na wniosek a terminowość opłacania składek ...... niespełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których ...... ałalność rolnicza stanowi stałe źródło ...... ania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po ...... Ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek (dobrowolnie)  może być objęty ...... prowadzący działalność rolniczą na gruntach o obszarze do 1 ha przeliczeniowego ...... rolnych, pracujący w gospodarstwie rolnym małżonek lub domownik, który nie jest związany ...... rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli praca w gospodarstwie rolnym stanowi stałe źródło ...... utrzymania oraz  rolnik, który przeznaczył grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego ...... zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pod ...... arunkiem, że ww. ...... osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i ...... w ZUS lub zaopatrzeniu emerytalnemu określonemu w odrębnych przepisach i ...... mają ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź do świadczeń z ...... społecznych (zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku ...... acy). ...... Ubezpieczenie na wniosek powstaje z dniem określonym przez osobę ...... ainteresowaną, nie wcześniej jednak niż z ...... złożenia wniosku. ...... Osoby ubezpieczone na wniosek  muszą zwracać szczególną uwagę ...... a terminowość opłacania składek, oraz ...... wynikające z nieterminowego opłacenia składki. ...... Zgodnie z art. ...... i art. ...... a ust. ...... ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. ...... nieopłacenie składki w terminie jest  traktowane jak odstąpienie od ubezpieczenia na ...... chyba że przed upływem terminu płatności składki rolnik złożył podanie o jego odroczenie ...... albo udowodni, że nieopłacenie składki w ...... awowym terminie było skutkiem siły wyższej. ......  Przyjmuje się, że „siłą wyższą” jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia ...... niemożliwe do zapobieżenia oraz niezawinione przez daną osobę np. ...... klęska żywiołowa, wypadek, naa choroba o gwałtownym przebiegu, która uniemożliwiła ...... anie normalnych czynności. ...... W związku z powyższym Rolnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ...... zwrócić się do właściwej ze względu na siedzibę działalności jednostki  KRUS, ...... której podlega ubezpieczeniu z wnioskiem o odroczenie ...... płatności bieżącej składki. ...... Niemniej, aby podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników wniosek ...... aki winien być złożony przed ustawowym ...... płatności, a wpłata dokonana w nowo ustalonym terminie. ...... Składki opłacone po wyznaczonym terminie powodują ustanie ...... a i wyłączenie takiej osoby z dobrowolnego ...... a społecznego rolników. ...... Rolnik może starć się o przywrócenie ubezpieczenia w KRUS, ...... w nadzwyczajnych sytuacjach może mieć miejsce. ...... Należy wówczas udowodnić, iż nieterminowe opłacenie składek było skutkiem działania „siły ...... WaŻNE! ...... Terminy opłacania składek: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października ...... acowała: Ewelina Elias Kierownik Wydziału ...... OR KRUS w Opolu   Opolski KRUS organizuje II edycję w ramach cyklu spotkań ...... acyjnych dla rolników z województwa ...... Wzorem ubiegłego roku opolski KRUS zaprasza rolników do udziału w II edycji spotkań ...... acyjnych, które będą przeprowadzone w każdym z ...... powiatów województwa opolskiego. ...... Spotkania prowadzone są w konwencji warsztatów szkoleniowych i obejmują: - panel ...... ażowy, prowadzony przez specjalistów GRUPY ...... aZOTY Zaady azotowe Kędzierzyn S. ...... a. ...... - problematykę prewencji wypadkowej w rolnictwie, przekazaną przez ...... awicieli Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu ...... az - pakiet bieżących informacji, ...... awionych przez osoby reprezentujące instytucje ...... ałające na rzecz rolników. ...... Celem organizowanych spotkań jest propagowanie zasad bezpiecznego prowadzenia ...... ałalności rolniczej, zarówno w odniesieniu do ...... anych upraw, jak i bezpiecznego korzystania z ...... aszyn i urządzeń, bezpiecznej obsługi zwierząt ...... arskich oraz bezpiecznych zachowań podczas ...... ania prac w gospodarstwie. ...... Poprzez realizację tego rodzaju spotkań KRUS wypełnia jeden ze swoich głównych ...... działalności, jakim jest ograniczenie wypadków w rolnictwie. ...... Pomimo, iż Opolszczyzna należy do jednych z najbezpieczniejszych regionów w kraju, wyrażamy ...... anie, że tego typu działania przyczynią się do ...... ania nadal niskiego wskaźnika wypadkowości, ...... aż życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne i nie ...... ależy ustawać w dbałości o zachowanie jego ...... a. ...... Opracowała: Joanna Skuratowicz Kierownik Samodzielnego Referatu ...... Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu Serdecznie ...... apraszam do udziału w szkoleniach rolników ...... ainteresowanych stałym podnoszeniem poziomu ...... a życia i pracy w gospodarstwach. ...... Gwarantujemy przyjemną atmosferę, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a także smaczny ...... Lech Waloszczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu   ...
 • RPO WO 2014-2020 - Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice
  ...   w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, ...... a kulturowego i naturalnego Działanie 5. ...... Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego ...... a Opolskiego  na lata 2014 – 2020 ...... alizuje projekt pn. ...... „Rozbudowa i modernizacja Gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice” ...... ansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju ...... alnego   Tytuł ......   Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości ...... Wartość Projektu   ...... –  846 722,36 zł - Środki własne PROWOD  – 357 834,71 zł ...... Okres realizacji Projektu od 17. ......   Celem projektu jest poprawienie warunków dla mieszkańców gminy Dobrzeń ...... do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów ...... alnych oraz właściwego sposobu ich ...... agospodarowania (ponowne użycie, odzysk ...... Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do ...... a ilości odpadów komunalnych poddawanych ...... ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, ...... w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na ...... i wpływając na wynik celów koniecznych do osiągnięcia w ......   Na szczegółowe cele związane z rozbudową i modernizacją PSZOK w ...... ach składają się: 1) Zwiększenie ...... acji mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki do ...... zbiórki odpadów komunalnych; 2) Zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonalnych ...... środowiskowych działania PSZOK poprzez utwardzenie jego nawierzchni, budowę wiat i zakup ...... na odpady; 3) Poprawienie ekonomiki funkcjonowania systemu ...... arowania odpadami i działania PSZOK, poprzez ...... ania przez gminę własnego wyposażenia PSZOK ...... ającego wymagane standardy, dostosowanego do ...... aju i wielkości strumienia odpadów, ...... aczonych do selektywnego zbierania oraz ...... alizację funkcjonowania PSZOK; 4) ...... atwienie mieszkańcom efektywnej i wygodnej ...... odpadów segregowanych selektywnie; 5) Poprawę warunków ...... a zebrania odpadów w sposób selektywny, dający ...... ich recyklingu; 6) Zapobieżenie powstaniu odpadów, poprzez ...... oddania (i odebrania) rzeczy do punktu ponownego użycia; 7) ...... awę estetyki i funkcjonalności PSZOK do ...... wykonywania zadań PSZOK, 8) Zabezpieczenie PSZOK poprzez monitoring. ......     Planowane efekty   ...... anowane przedsięwzięcie polega na modernizacji ...... rozbudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrościcach. ......   Roboty budowlane będą obejmować następujący zakres: a. ...... Wiaty stalowe - Wiata stalowa na elektro śmieci - Wiata stalowa na ...... anie rzeczy używanych niestanowiących odpadu, ...... ponownego użycia - Wiata stalowa na odpady wielkogabarytowe B. ...... Kontenery administracyjne i socjalne - Zakup i montaż kontenera socjalno ...... sanitarnego wraz z wyposażeniem – kontener całoroczny - Kontener administracyjny – ...... ałoroczny C. ...... Szlabany wjazdowe – 2 szt. ...... zasypanie „leja” celem wykorzystania terenu na składowanie odpadów F. ...... utwardzenie terenu PSZOK G. ...... wykonanie instalacji monitoringu – zamontowane zostaną dwie kamery. ...... wykonanie instalacji alarmowej Wykonana zostanie instalacja alarmowa na terenie PSZOK ...... wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb PSZOK, J. ...... Kontenery do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych ...... Zakup kontenera szczelnego na odpady niebezpieczne i chemię - 1 szt. ...... Zakup rębaka do drewna i gałęzi z własnym napędem M. ...... Modernizacja istniejących pomieszczeń magazynowych i wiaty Liczba wspartych Punktów ...... Zbierania Odpadów Komunalnych – szt. ......   Po modernizacji i rozbudowie PSZOK umożliwi zbieranie 11 ...... akcji odpadów komunalnych. ...... Przewidywany do utworzenie punkt wymiany rzeczy używanych oraz jego promocja ...... pozwolić na wyeliminowanie części odpadów trafiających do regionalnej instalacji ...... arzania odpadów. ......   Koordynator projektu     ...... Specjalista ds. ...... zamówień publicznych i zarządzania Projektem: Piotr Stolarski ...... ail: piotr. ...... arski@prowod. ...... 727 407 034 kontakt: ul. ...... Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole   ...
 • PROWOD Sp. z o.o. informuje:
  ... PSZOK w Chróścicach wstrzymuje do odwołania przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych oraz ...... adowej papy Prowod Sp. ...... prowadząca Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chróścicach, przy ul. ...... Polnej, wstrzymuje do odwołania przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych oraz odpadowej ...... apy w związku z wstrzymaniem odbioru tych ...... adów przez Zaad Komunalny Sp. ...... O wznowieniu przyjęć w/w odpadów poinformujemy na naszej stronie ...
 • Informacja PSZOK - Dobrzeń Wielki
  ... że od 1 stycznia 2020r. ...... obowiązują nowe dni i godziny otwarcia PSZOK dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki: ...... a  -    9:00 - 16:30 ...... -   7:00 - 14:30 Trzecia sobota miesiąca - 8:00 -  12:00   ...... ady będą przyjmowane tylko po okazaniu ...... astępujących dokumentów: - dowód osobisty ...... inny dokument potwierdzający tożsamość, - dokument potwierdzający wnoszenie ...... aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ...... Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej. ...... Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione ...... że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym. ...... Limity nieodpłatnego przyjęcia odpadów odpady rozbiórkowe i budowlane ...... ane selektywnie przyjmowane są nieodpłatnie w ...... amach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za ...... arowanie odpadami w ilości do 500 kg na ...... na jedno gospodarstwo domowe, dla którego złożona została deklaracja o ...... opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady ulegające biodegradacji ...... zabrane selektywnie, przyjmowane są nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców ...... aty za gospodarowanie odpadami w ilości do 150 ...... na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego złożona została deklaracja o ...... opłaty za gospodarstwo odpadami komunalnymi, zużyte opony przyjmowane są w ...... na rok na jedno gospodarstwo domowe,  na PSZOK nie będą przyjmowane opony z pojazdów ...... anych z prowadzoną działalnością gospodarczą ...... Na pozostałe odpady przyjmowane nieodpłatnie przez PSZOK nie wprowadza się ...... W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może zostać okresowo wstrzymane. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki