Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7464 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1407

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 21.07.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... 10:00 dnia 21. ...... 20:30 dnia 21. ...... prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz ...... ami wiatru do 80 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 21-07-2019 08:00:01 do ...... 20:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 21.07.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz ...... ami wiatru do 80 km/h. ...... Lokalnie wystąpi grad. ...... Komunikat jest ważny od 21-07-2019 06:02:00 do ...... 08:30:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz inny
  ... związku z powtarzającymi się przypadkami zdarzeń związanych z wybuchami gazu, tut. ...... Organ został zobowiązany przez Wojewodę Opolskiego do wdrożenia ...... procedur kontrolnych dotyczących wykonywania przez Właścicieli i Zarządców (w tym ...... mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i ...... akwaterowania zbiorowego, budynków ...... publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy ...... ludzi, obowiązku wynikającego z art. ...... Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ...... Prawo Budowlane (tj. ...... poddawania obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co ...... ajmniej raz w roku, polegającej na ...... awdzeniu stanu technicznego instalacji ...... azowych oraz przewodów kominowych (dymowych, ...... alinowych i wentylacyjnych); Jednocześnie ...... am, że zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ...... ane kontrolę stanu technicznego powinny ...... adzać: w odniesieniu do przewodów dymowych ...... az grawitacyjnych przewodów spalinowych i ...... acyjnych - osoby posiadających kwalifikacje ...... a w rzemiośle kominiarskim bądź osoby ...... adające uprawnienia budowlane w odpowiedniej ...... alności, natomiast w odniesieniu do przewodów ...... przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ...... kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - osoby posiadające uprawnienia ...... ane w odpowiedniej specjalności. ...... Ponadto naaścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ...... a obowiązek usunięcia, w czasie lub ...... po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń ...... az uzupełnienia braków, które mogłyby ...... ać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, ...... a mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. ...... Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny ...... art. ...... 8 ustawy - Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany ...... nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie ...... niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku ...... art. ...... 91a ustawy - Prawo budowlane). ...... Ponadto przypominam, że właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do ...... rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21. ...... w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i ...... Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, ...... alinowych i wentylacyjnych. ...... W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, ...... a się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i ...... alinowych (§ 30 ust. ...... 1): 1) od palenisk zaadów zbiorowego żywienia i usług ...... astronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, ...... przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od pozostałych palenisk opalanych ...... aliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku; ...... 3) od pozostałych palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa ...... azy w roku. ...... obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz ...... roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych (§ 30 ust. ...... Jednocześnie zalecam zarządcom i właścicielom kierowanie do użytkowników ...... budowlanych, a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych ...... asad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu ...... a m. ...... zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu oraz pożaru. ...... Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w ...... ach jest niesprawność urządzeń spalających ...... aliwo lub niewłaściwa wentylacja. ...... Uniemożliwienie, a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania (dymu, ...... alin), związane z niedrożnością i ...... aściwym ciągiem w kanałach odprowadzających, ...... jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do ...... w których znajdują się urządzenia spalające paliwo stałe (węgiel, koks, drewno, itp. ...... ciekłe lub gazowe – jest przyczyną powstawania szczególnie niebezpiecznego gazu (czadu), ...... często śmiertelne zatrucia użytkowników budynków. ...... Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja ...... może również doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach wybuchów gazu, ...... powodujących pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ...... Wskazane jest, by uświadamiać zagrożenie i apelować o właściwy sposób eksploatacji ...... rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu ...... odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach. ...... Należy bezwzględnie przypominać użytkownikom budynków, że nie wolno ...... aaniać otworów nawiewnych ani wywiewnych ...... az ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi. ...... W związku z powyższym wzywa się Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnoty ...... aniowe) do przeprowadzenia ze szczególną ...... arannością wyżej wspomnianej kontroli, ze ...... uwzględnieniem szczelności instalacji gazowych, prawidłowości podłączeń urządzeń ...... azowych do przewodów spalinowych, oraz ...... i drożności przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych budynkach. ...... Zobowiązuję Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe) do ...... usuwania nieprawidłowości wskazanych w protokołach z przeprowadzonych ...... w celu uniknięcia sprowadzenia zagrożenia utraty życia, zdrowia czy mienia na ...... obiektu budowlanego. ...... Zobowiązuję osoby przeprowadzające powyższe kontrole o niezwłoczne ...... aszanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru ...... anego w powiecie opolskim wszelkich wykrytych ...... awidłowości podczas przeprowadzonych kontroli, ...... stanowić o zagrożeniu utraty życia, zdrowia czy mienia przez użytkowników obiektu ...... anego. ...... Wszelkie zaniedbania związane z nie wykonaniem obowiązku wynikającego z art. ...... c, jak i z nierzetelnym wykonaniem zgodnie z art. ...... 93 pkt 8 i 9a zostanie karane grzywną w wysokości 500 zł, oraz ...... awiadomieniem organów ścigania o możliwości ...... a przestępstwa narażenia na utratę życia lub ...... a na podstawie art. ......   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim ...... a Drożyńska- Delinowska Opole, lipiec 2019 r. ...
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje:
  ...    Stypendia Pomostowe – rok akademicki 2019/2020   Krajowy ...... Wsparcia Rolnictwa informuje, iż obecnie realizowana jest XVIII edycja Programu ...... Pomostowych w roku akademickim 2019/2020, który skierowany jest do ...... maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na ...... rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych ...... polskich uczelniach akademickich. ...... Kryteria, które łącznie muszą zostać spełnione przez kandydatów ubiegających się ...... stypendium są następujące: są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; są ...... byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, ...... byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co ...... ajmniej 2 lat; mieszkają na terenach ...... lub w miastach do 20 tyś. ...... mieszkańców; pochodzą z niezamożnych rodzin, tzn. ...... o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie ...... niż 1688 zł brutto; osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów ...... zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. ...... Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, ...... wypełniają wniosek on-line na stronie www. ...... a-pomostowe. ...... aplikacja jest aktywna od dnia 1 lipca do 14 sierpnia 2019r. ...... następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do najbliższego pod ...... zamieszkania OT KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019r. ...... Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronach, www. ...... a-pomostowe. ...
 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 13.07.2019
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... 09:30 dnia 13. ...... 21:00 dnia 13. ...... prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, ...... alnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 13-07-2019 07:29:00 do ...... 21:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...


Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki