Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 7643 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1475

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • KONKURS NA PROJEKT OKOLICZNOŚCIOWEJ STATUETKI SYMBOLIZUJĄCEJ TYTUŁ „ZASŁUŻONY OBYWATEL GMINY DOBRZEŃ WIELKI”
  ... REGULaMIN KONKURSU Na PROJEKT OKOLICZNOŚCIOWEJ STaTUETKI ...... TYTUŁ „ZaSŁUŻONY OBYWaTEL GMINY DOBRZEŃ WIELKI” § 1. ...... Niniejszy regulamin określa warunku uczestnictwa w Konkursie na projekt ...... statuetki symbolizującej tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”. ...... Organizatorem Konkursu jest Gmina Dobrzeń Wielki. ...... Konkurs skierowany jest do: uczniów szkół podstawowych, ...... adpodstawowych (publicznych i niepublicznych) ...... alizowanych na terytorium Gminy Dobrzeń Wielki; ...... uczniów posiadających miejsce zameldowania na terytorium Gminy Dobrzeń Wielki ...... ających do szkół podstawowych, ...... adpodstawowych lub artystycznych (publicznych ...... niepublicznych) zlokalizowanych na terytorium innych gmin; uczniów Publicznej ...... Podstawowej w Czarnowąsach (Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w ...... Konkursu jest stworzenie utworu w postaci projektu okolicznościowej statuetki ...... nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”. ...... Konkurs trwa od dnia 18 listopada 2019 r. ...... do dnia 9 grudnia 2019 r. ...... Praca konkursowa może zostać wykonana w nieograniczonym rozmiarze i dowolnej ...... rysunek, grafika komputerowa lub inna technika umożliwiająca zilustrowanie projektu. ...... Wszystkie zgłoszone Prace konkursowe muszą być pracą własną ...... nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów. ...... Nie mogą naruszać praw autorskich, czy znaków towarowych osób trzecich. ...... W przypadku nadużyć dokonanych przez Uczestników konkursu, które w ...... polegają na kopiowaniu prac osób innych, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia ...... acy z przyczyn formalnych. ...... Uczestnik konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i niegraniczoną ...... alność z tytułu roszczeń osób trzecich, ...... anych wobec Organizatora, w sprawie naruszenia ...... aw autorskich dotyczących zgłoszonej Pracy ...... w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. ...... Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w ...... aminie. ...... Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnianie wszelkich ...... arunków określonych niniejszym Regulaminem. ...... Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacja i żądania potwierdzenia dokumentem ...... adczeń Uczestników zawartych w Formularzu ...... Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie Pracy ...... Organizatorowi wraz z wypełnionymi podpisanym Formularzem zgłoszeniowym stanowiącym ...... ałącznik Nr 1 do Regulaminu. ...... Za niepełnoletnich Uczestników konkursu ...... arz zgłoszeniowy podpisują i składają rodzice ...... opiekunowie prawni. ...... Pracę konkursową wraz z wymaganym Formularzem zgłoszeniowym można złożyć ...... lub przesłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres ...... Zgłoszenia Prac konkursowych należy dokonać w terminie trwania Konkursu Za datę ...... arczenia uważa się datę wpływu Pracy ...... do Organizatora. ...... Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie oraz ...... arczone po terminie zakończenia Konkursu nie ...... rozpatrywane. ...... Organizator zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej pozyskanych w ...... amach Konkursu, danych osobowych. ...... administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i ich ...... prawnych jest Organizator. ...... Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte są w Klauzuli ...... acyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do ...... aminu. ...... W konkursie może wygrać tylko jeden projekt. ...... Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, która będzie również ...... adzorowała prawidłowy przebieg Konkursu. ...... Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów. ...... Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę przede wszystkim ...... atywność pomysłu. ...... Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800 zł: ...... - zwycięzca konkursu otrzyma głośnik mobilny JBL Flip 5 i kartę ...... arunkową Decathlon o wartości 100 zł, - ...... uczestnicy konkursu otrzymają kartę podarunkową Decathlon o wartości 100 zł. ...... Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania 3 wyróżnień. ...... Komisji przysługuje prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu. ...... Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie ...... e-mailowo. ...... Wręczenie nagród odbędzie się podczas jednej z sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Poprzez udział w Konkursie Uczestnik przenosi na ...... anizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ...... aniczenia terytorialnego oraz na zasadzie ...... autorskie prawa majątkowe do przesłanego utworu – Pracy konkursowej, na ...... astępujących polach eksploatacji: w ...... akresie utrwalania i zwielokrotniania projektu ...... wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w zakresie obrotu oryginałem albo ...... arzami, na których utwór utrwalono - ...... aniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub ...... ajem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie ...... ania utworu w sposób inny niż określony ...... – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz ...... adawanie i reemitowanie, a także publiczne ...... anie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć ...... niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w ...... promocji Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich ...... an i przeróbek utworu, w tym również do ...... ania go w części lub całości oraz łączenia z ...... dziełami. ...... Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego ...... acowania bez oznaczania ich imieniem i ...... azwiskiem Wykonawcy. ...... Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z ...... anych zezwoleń. ...... Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora ...... asności egzemplarza utworu. ...... Kwestie sporne, nieobjęte Regulaminem lub wymagające dodatkowych ...... acji rozstrzyga Organizator. ...... Organizator zastrzega sobie prawo do: odwołania Konkursu w przypadku ...... ałej ilości zgłoszeń lub wystąpienia innych ...... uzasadniających podjęcie takiej decyzji, niedopuszczenia lub ...... a z udziału w Konkursie uczestników, którzy ...... aruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. ...... Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz ...... aniem projektu ponosi Uczestnik konkursu. ...
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór:
  ... arzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski ...... Szlak w dniu 16. ...... ogłosiło następujący nabór: - 14/2019/G "Innowacyjne akcje ...... acyjne i integracyjne Wnioski będą ...... ane od 02. ...... Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie: http://stobrawskiszlak. ...... abory. ...
 • Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową
 • Pokonaj bariery z Mikołajem
 • Ost.meteo - Oblodzenie/1 z 14.11.2019
  ... opolskie powiaty: nyski. ...... Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po ...... adach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego ...... Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C. ...... Komunikat jest ważny od 14-11-2019 05:30:01 do ...... 08:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...


Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki