Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 10047 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1794

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Budowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w miejscowości Dobrzeń Wielki – etap 1
  ... w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim została podpisana umowa na realizację zadania: ...... a drogi gminnej ulicy Kościuszki w ...... Dobrzeń Wielki – etap 1 Zadanie swym zakresem obejmuje budowę jezdni o szerokości 5, ...... z poszerzenia do 6,4m na łuku. ...... Jezdnia o nawierzchni asfaltowej będzie częściowo ograniczona ...... awężnikami betonowymi, zjazdy indywidualne do ...... zostaną wykonane z kostki brukowej. ...... Zadanie zostało ujęte na Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach ...... Dróg Samorządowych. ...... Inwestycja będzie zrealizowane do 30. ...... a wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ...... aX” ...
 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego
 • Spotkanie z instruktorem morsowania
 • Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  ... Na podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (t. ...... 713) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ......         Sesja odbędzie się w czwartek, 25 lutego 2021 roku, ...... w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ......  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z poprzedniej sesji rady. ......  Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ......  Zatwierdzenie porządku obrad. ......  Przedstawienie informacji z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i ...... ań (prezentacja Wojewódzkiego Dyspozytora GUS, ...... Narodowego Spisu Powszechnego 2021). ......  Przedstawienie Komendanta i Zastępcy Komendanta Komisariatu w Dobrzeniu ......  Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 27. ...... Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 8. ......  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń ...... na rok 2021 •    informacja skarbnika gminy •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    przedst. ...... opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... •    dyskusja •    głosowanie 9. ......  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy ...... ansowej na lata 2021–2024 •   ...... acja skarbnika gminy •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    przedst. ...... opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... •    dyskusja •    głosowanie 10. ......  Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów ...... alkoholowych przeznaczonych do spożycia w ...... sprzedaży w roku 2021 •     ...... acja wójta gminy •    przedst. ...... opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... •    dyskusja •    głosowanie 11. ......  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania ...... i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki •   ......  informacja wójta gminy •    przedstawienie ...... Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    dyskusja •   ...... anie 12. ......  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu ...... adczenia usług w zakresie odbierania odpadów ...... alnych od właścicieli nieruchomości z terenu ...... Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela ...... opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi •    informacja wójta ...... •    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    dyskusja •   ...... anie 13. ......  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Dobrzeń ...... •    informacja przewodniczącego Rady Gminy •   ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    przedst. ...... opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... •    dyskusja •    głosowanie 14. ......  Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji w sprawie rządowego programu ...... asowych szczepień przeciwko wirusowi ...... aRS-CoV-2 – nawiązanie do art. ...... Konstytucji RP Rzeczypospolitej Polskiej „Zasada wolności od eksperymentów” •   ......  informacja przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji •     ...... awienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i ...... •    dyskusja •    głosowanie 15. ......  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla ...... a Opolskiego (remont nawierzchni, droga ...... a nr 457 – Chróścice) •     ...... acja skarbnika gminy •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    dyskusja •   ...... anie 16. ......  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla ...... a Opolskiego (remont nawierzchni, droga ...... a nr 454 – Dobrzeń Wielki - Kup) •  ......  informacja skarbnika gminy •    przedstawienie ...... Komisji Budżetu i Finansów •    przedstawienie ...... Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    dyskusja •   ...... anie 17. ......  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla ...... a Opolskiego (doświetlenie przejścia dla ...... w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie ...... ania z drogą gminną - ul. ...... Brzeziańska) •    informacja skarbnika gminy •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    dyskusja •   ...... anie 18. ......  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla ...... a Opolskiego (doświetlenie przejścia dla ...... w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie ...... ania z drogą gminną - ul. ...... Piaskowa) •    informacja skarbnika gminy •     ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    dyskusja •   ...... anie 19. ......  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla ...... a Opolskiego (doświetlenie przejścia dla ...... w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie miejscowości Dobrzeń Mały, w obrębie ...... ania z drogą gminną - droga wewnętrzna, dz. ...... nr 1942/14, naprzeciw przedszkola) •    informacja skarbnika ...... •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    dyskusja •   ...... anie 20. ......  Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...... az ustalenia stawki takiej opłaty •  ......  informacja wójta/skarbnika gminy •    przedstawienie ...... Komisji Budżetu i Finansów •    przedstawienie ...... Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    dyskusja •   ...... anie 21. ...... Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie ...... adami komunalnymi składanej przez właścicieli ...... oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ......  informacja wójta/skarbnika gminy •    przedstawienie ...... Komisji Budżetu i Finansów •    przedstawienie ...... Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    dyskusja •   ...... anie 22. ......  Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami ...... alnymi właścicieli nieruchomości na których ...... amieszkują rodziny wielodzietne •  ......  informacja wójta/skarbnika gminy •    przedstawienie ...... Komisji Budżetu i Finansów •    przedstawienie ...... Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska •    przedst. ...... opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... •    dyskusja •    głosowanie 23. ......  Interpelacje i wolne wnioski. ......  Sprawy różne. ......  Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ...... Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki     ...... Roman Kołbuc ...
 • Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos
  ... czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują ...... funkcjonują na jednym terenie. ...... Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie ...... dobry projekt do budżetu obywatelskiego. ...... Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja ...... asz Głos, który właśnie rusza z nową edycją. ...... Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy ...... alne, aktywistki i aktywiści z całej ...... którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy ...... ańców i władze lokalne. ...... Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, ...... alnymi przepisami, edukacją, działaniami na ...... młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna ...... akcji Masz Głos. ...... Wystarczy, że wejdą na stronę www. ...... aszglos. ...... i między 15 lutego a 8 marca zapiszą się do programu. ...... Udział w akcji Masz Głos trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny. ...... Uczestnicy dostają wsparcie merytoryczne, a także pomoc w przygotowaniu planu działania, ...... celu i realizacji pomysłu we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. ...... Najlepiej współpracujące społeczności: mieszkańców z władzą samorządową mają szansę na ...... nagrodę Super Samorząd, przyznawaną przez Fundację Batorego. ...... Nagroda przynosi gminie uznanie jako sprawnie funkcjonującej społeczności samorządowej. ...... Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie. ...... Działaj lokalnie! ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki