Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 9752 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1335

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Konkurs OPOLSKA MARKA 2018
  ... ek Województwa Opolskiego po raz 16. ...... zaprasza do wzięcia udziału w konkursie OPOLSKA MARKA 2018. ...... Celem Konkursu  jest wyłonienie: •    najlepszych usług roku ...... •    najlepszych przedsiębiorstw promujących region (województwo) ...... •    najlepszych produktów roku 2018, •   ...... najlepszych przedsiębiorstw dla regionu (CSR) roku 2018, •    ...... epszego produktu spożywczego roku 2018, ...... najlepszych przedsiębiorców oraz inwestycji 15-lecia członkostwa Polski w Unii ...... europejskiej oraz szerokie promowanie ...... przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym. ...... Ponadto celami Konkursu są również: •    rozpowszechnianie ...... o potencjale produkcyjnym oraz usługowym przedsiębiorstw województwa opolskiego, •  ...... produktów i usług wyróżniających się na tle innych w regionie opolskim, w szczególności ...... promujących żywność wysokiej jakości oraz dziedzictwo kulinarne regionu, •   ...... popularyzowanie wiedzy na temat jakości produkcji i efektywnych metodach ...... Przedsiębiorców z województwa opolskiego prosimy o przysyłanie zgłoszeń do 25 ...... ego. ...... Karty zgłoszeń  oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: ...... e. ...... enia/ Statuetki Opolskiej Marki zostaną ...... e zwycięzcom 3 kwietnia podczas uroczystej ...... w Filharmonii Opolskiej. ...... ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIe ! ...... Organizatorem konkursu jest Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. ...... Informacje można uzyskać pod numerem:  77 44 29 340 lub 344. ...
 • Wypoczynek zimowy 2019
  ... taneczne w GOK-u W dniach 02 - 07 lutego b. ...... korzystając z zimowej przerwy od zajęć szkolnych  Klub Tańca ...... ego Dance Team  działający przy Gminnym ...... Kultury w Dobrzeniu Wielkim zorganizował obóz taneczny. ...... Każdego dnia muzykę było słychać od wczesnych godzin porannych do późnych godzin ...... eczornych. ...... 19:00 odbyły się pokazy dla mieszkańców gminy i nie tylko,  podczas ...... tancerze zaprezentowali swoje nowo nabyte umiejętności. ...... obóz sportowy  GOK "Gwiazda" Dobrzeń Wielki zameldował się w Marsali na Sycylii  ...... którym brało udział 10 dzieci. ...... Odbyły się także zajęcia dzieci pod opieką instruktorów w dniach 28. ...... w  GOK Dobrzeń Wielki w godz. ......  W ramach zajęć między innymi codzienne gry i zabawy, nauka sztuki cyrkowej, próby ...... pom, nauka gry na bębnach afrykańskich, spacery, wyprawa do OSP oraz 3 konkursy ...... elnicze w Gminnej bibliotece. ...... Zajęcia prowadzili instruktorzy Grażyna Chmielowicz, Joanna Długosz i Justyna Gawrońska. ...... W pierwszym tygodniu ferii frekwencja na zajęciach 21-25 osób. ...... W drugim tygodniu ferii frekwencja 2-15 osób. ...... Sprawozdanie przygotował: Dyrektor GOK Gerard Kasprzak ...
 • KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Oddział Regionalny w Opolu informuje:
  ... podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego ...... enia działalności rolniczej i pozarolniczej ...... gospodarczej Zgodnie z art. ......  o ubezpieczeniu społecznym Rolników ( tekst jednolity: Dz. ...... rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ...... rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ...... ezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli: - ...... egał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z ...... ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność ...... lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ...... ektara przeliczeniowego lub w dziele ...... ecjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu ...... ecznym rolników ; - złoży w KRUS ...... enie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w ...... erminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania ...... ej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia ...... przy jej prowadzeniu. ...... Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ...... ezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania ...... ej działalności gospodarczej lub współpracy ...... jej prowadzeniu. ...... Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ...... ewidencji i informacji o działalności ...... ej (CeIDG-1). ...... Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie ...... erminu złożenia oświadczenia w KRUS. ...... -   nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym; - nie ma ...... ego prawa do emerytury lub renty albo do ...... eń z Ubezpieczeń społecznych: - kwota ...... eżnego podatku dochodowego za poprzedni rok ...... od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza ...... eślonej kwoty granicznej. ...... Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług ...... ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ ...... Polski” , w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. ...... Zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o ...... e należnego podatku dochodowego od przychodów ...... pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub ...... prowadzący w poprzednim roku podatkowym pozarolniczą działalność ...... obowiązany jest złożyć w KRUS wraz z oświadczeniem ...... e! ...... Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ ...... możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu ...... ecznym rolników, w kolejnych latach. ...... Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik ...... egający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący ...... gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS ...... enie naczelnika właściwego urzędu skarbowego ...... oświadczenie , że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z ...... ej działalności gospodarczej za poprzedni rok ...... nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. ...... Jeżeli kwota tego podatku przekroczy „ roczna kwotę graniczną”, a także ...... eżeli nie zostanie zachowany powyższy termin ...... enia zaświadczenia albo oświadczenia, ...... ezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z ...... em , do którego rolnik lub domownik ...... był złożyć zaświadczenie/oświadczenie/ w jednostce Kasy. ...... W przypadku zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ...... trwały lub okresowy osoba ubezpieczona powinna zgłosić powyższy fakt w ciągu ...... dni od zaprzestanie prowadzenia działalności. ...... pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej ...... podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. ...... Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie składka za te ...... opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ...... ezpieczonych, którzy nie prowadzą ...... ej działalności gospodarczej. ......   Opracowała: ewelina elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR ...... w Opolu   Weryfikacja rent rodzinnych Dwa razy do roku Oddział ...... egionalny KRUS przeprowadza kontrolę uprawnień ...... rent rodzinnych dzieci, które ukończyły 16 rok życia. ...... Kontrolę uprawnień kształcących się dzieci przeprowadza się na podstawie informacji ...... w systemie informatycznym Kasy określających końcowe terminy prawa do renty ...... ej tj. ...... ukończenia 16 lat lub ukończenia nauki w szkole lub na uczelni, nie dłużej ...... ednak niż do osiągnięcia 25 lat albo gdy ...... ecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku ...... w szkole wyższej – do zakończenia tego roku studiów. ...... Jeśli dziecko będące na przedostatnim roku studiów w miesiącu czerwcu zda ...... e wymagane egzaminy i ukończy 25 lat przed ...... em zajęć w nowym roku akademickim, zachowuje ...... do renty rodzinnej do zakończenia ostatniego roku studiów. ...... W celu zapewnienia ciągłości wypłaty renty rodzinnej dla dzieci, które kończą 16 lat ...... na 2 miesiące przed ukończeniem przez dziecko tego wieku Oddział Regionalny KRUS ...... osobę pobierającą rentę rodzinną o konieczności nadesłania zaświadczenia szkolnego ...... erającego  informację o uczęszczaniu ...... ecka do szkoły (uczelni), do której klasy ...... ecko uczęszcza (na który semestr) oraz ...... rok ukończenia szkoły (uczelni). ...... Na podstawie uzyskanych zaświadczeń Oddział Regionalny KRUS obowiązany jest wypłacić rentę ...... bez przerwy, aż do programowego ukończenia nauki przez dziecko. ...... Osoba pobierająca rentę rodzinną jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia ...... o zaprzestaniu nauki przez dziecko przed terminem przewidywanym programem nauczania oraz ...... mających wpływ na prawo do pobierania renty rodzinnej. ...... Jeżeli po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej Oddział Regionalny Kasy ...... e poinformowany, iż dziecko od października ...... przyjęte do szkoły wyższej, to w miesiącu wrześniu i październiku Kasa nie wstrzyma wypłaty ...... enty rodzinnej pod warunkiem, że rencista ...... do końca października zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia. ...... Jeżeli nauka podjęta została w szkole wyższej, w której rok akademicki rozpoczyna ...... w miesiącu innym niż październik (np. ...... lutym) – prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje. ...... Wypłata renty rodzinnej przysługuje przez cały rok szkolny lub akademicki: Od ...... 1 września do dnia 31 sierpnia Od dnia 1 października do dnia 30 ...... eśnia a zatem także przez okres trwania ...... erii letnich i dotyczy też dzieci kończących ...... (naukę), o ile nauka w roku szkolnym trwa dwa semestry. ...... Wobec powyższego, ukończenie szkoły w maju lub czerwcu uprawnia do ...... erania renty rodzinnej za okres ferii letnich. ...... Jeżeli osoby pobierające rentę rodzinną kończą naukę w innych ...... esiącach roku, wypłatę renty wstrzymuje się od ...... esiąca następnego po miesiącu, w którym ...... ecko zakończyło naukę. ...... Program Mama 4 Plus został przyjęty przez Sejm. ...... emerytury dla matek to nowe świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, pracy i ...... społecznej. ...... Matczyne emerytury będą przysługiwały matkom, które ...... co najmniej czwórkę dzieci i zamiast pracować zajmowały się ich ...... em. ...... W myśl ustawy świadczenie przysługuje ojcu wyłącznie wtedy, gdy matka porzuciła ...... Matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. ...... Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogła przyznać (co do zasady) na wniosek ...... zainteresowanej (matki lub ojca) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji ...... ej, po zbadaniu m. ...... sytuacji dochodowej danej osoby. ...... emerytura dla matek będzie przysługiwała: osobie, która nie posiada ...... zapewniającego niezbędnych środków utrzymania bądź ma prawo do ...... emerytury lub renty w wysokości niższej niż ...... najniższej emerytury. ...... O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 ...... w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni. ......   Opracowała Iwona Porowska Kierownik   Wydziału Świadczeń OR ...
 • Bezpłatne badania mammograficzne w Dobrzeniu Wielkim

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki