Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 10080 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1407

 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (t. ...... jedn. ...... 506) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2019 r. ...... w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie ...... obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ...... Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami (za okres od 20. ...... Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018 Debata nad raportem o ...... e gminy głosy radnych głosy ...... eszkańców  Uchwała w sprawie ...... elenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum ......  wystąpienie Wójta  opinie komisji stałych Zatwierdzenie ......  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu ...... Dobrzeń Wielki za rok 2018 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium informacja ...... Gminy przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej ...... edstawienie opinii Regionalnej Izby ...... ej   opinie pozostałych komisji ...... dyskusja podjęcie uchwał Rozpatrzenie pozostałych projektów oraz podjęcie ...... 1)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu ...... 2019 oraz 2)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej ...... Finansowej •    informacja skarbnika ...... •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów •  ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…) •   ...... •    głosowanie, podjęcie uchwały 3)    Uchwała ws. ...... •    głosowanie, podjęcie uchwały 4)    Uchwała ws. ...... wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobów gminnych nieruchomości ...... Wójta •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów •  ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…) •   ...... •    głosowanie, podjęcie uchwały 5)    Uchwała ws. ...... zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. ...... Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych •     ...... wójta •    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów •  ......  przedstawienie opinii Komisji Gospodarki (…) •   ...... •    głosowanie, podjęcie uchwały 6)    Uchwała ws. ...... przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ...... eków •    informacja Wójta ......  przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów •     ...... edstawienie opinii Komisji Gospodarki (…) ...... •    głosowanie, podjęcie uchwały     11. ...... erpelacje i zapytania. ...... Wolne wnioski i sprawy różne. ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ...... Zaproszeni goście: Prezes PROWOD Sp. ...... w Kup, Pan Bogdan Lechowski Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim, Pani Barbara ...... Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim , Pan Gerard Kasprzak      ......    Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki     Roman Kołbuc ...
 • Zyskaj do 39 000,- brutto na założenie działalności gospodarczej
 • Upał/1
  ... ewództwo opolskie powiaty: brzeski, ...... namysłowski, oleski, Opole, opolski i strzelecki. ...... Prognozuje się upały. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 18°C. ...... Komunikat jest ważny od 19-06-2019 12:30:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Zmiany uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ od 01.07.2019r.
  ... Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że na ...... e ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. ...... o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ...... 924) - dalej ustawa, świadczenie wychowawcze ( 500+) od dnia 01. ...... będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie ...... sytuacji materialnej rodziny. ...... Wnioski o świadczenie 500+ na okres zasiłkowy od  01. ...... należy składać, jak podaje się niżej: - drogą elektroniczną (przez portal ...... emp@tia, PUe ZUS, bankowość elektroniczną. ...... - w wersji papierowej od dnia 01 sierpnia 2019r. ...... w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, pokój  nr 4 ...... er, jak podaje się niżej:     ......  poniedziałek w godz. ......        wtorek – czwartek  7:30-14:30;    ...... piątek 7:30-13:00. ...... Rodzic lub  opiekun prawny  składa 1 wniosek o ustalenie ...... eń na wszystkie uprawnione dzieci, na okres od ...... *Jeżeli Wnioskodawca bądź drugi rodzic dziecka, pobiera 500+ na drugie i kolejne dziecko ...... świadczenie przyznane do 30. ...... we wniosku składanym od 01 lipca br. ......  podaje wszystkie uprawnione dzieci. ...... Bieżące świadczenia, które są aktualnie realizowane ulegną automatycznemu przedłużeniu ...... e z przepisami ustawy. ...... Zgodnie z ustawą nabycie uprawnień do świadczeń nie wymaga wydania decyzji ...... ej. ...... Wnioskodawca otrzyma informację na adres e-mail, jeżeli poda adres we wniosku o ...... świadczenia wychowawczego. ...... W przypadku braku adresu e-mail, informację można odebrać osobiście w ...... edzibie tut. ...... Nie odebrana informacja pozostaje w aktach, nie powoduje wstrzymania wypłaty ...... ego świadczenia. ...... WAŻNe dla osób pracujących za granicą: jeżeli członek rodziny lub drugi rodzic dziecka ...... składki na ubezpieczenie emerytalne w systemie prowadzonej działalności lub w ramach ...... ego ubezpieczenia emerytalnego lub ma ...... e uprawnienia do świadczeń ...... emerytalno-rentowych za granicą w składanym ...... należy zaznaczyć tę informację ( przebywa/nie przebywa za granicą) oraz uzupełnić dane ...... e osoby przebywającej za granicą. ...... Świadczenie 500+ podlega koordynacji, wniosek przekazywany jest do Wojewody Opolskiego. ...... wzorem lat poprzednich drogą elektroniczną można składać wniosek o ...... enie/a: Świadczenie Dobry Start ( ...... Wyprawka szkolna na każde dziecko w wysokości 300zł, które uczy się w ...... e podstawowej lub szkole ponadpodstawowej w ...... szkolnym 2019/2020 do ukończenia 20 roku życia. ...... W przypadku osób uczących się z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. ......  Świadczenia rodzinne - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego ...... dzieci, jeżeli dochód na osobę w rodzinie w roku bazowym 2018 po uwzględnieniu zmiany ...... zawodowej i dochodowej członków rodziny określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. ...... o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 674zł na osobę w rodzinie lub ...... 764zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o ...... epełnosprawności lub orzeczeniem o ...... albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, Okres zasiłkowy: 01. ...... Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; jeżeli osoba uprawniona do alimentów nie ...... e zasądzonych na dzieci alimentów, pomimo ...... ej egzekucji komorniczej wobec rodzica ...... ego z alimentami a egzekucja okazała się ...... ezskuteczna przez dwa miesiące poprzedzające ...... enie wniosku. ...... Ponadto dochód na osobę w rodzinie w roku bazowym 2018 po uwzględnieniu zmiany ...... zawodowej i dochodowej członków rodziny określonej w ustawie z dnia 7 września 2007r. ...... o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie przekracza kwoty 800zł na osobę w rodzinie. ...... Okres zasiłkowy 01. ...... Wnioski w wersji papierowej składa się od dnia 01 sierpnia 2019r. ...... 4 parter, w godzinach pracy, jak podano wyżej. ...... Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania wniosków   ......            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ...... eniu Wielkim Terminy przyjmowania i ...... wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020 ...... esiąc złożenia wniosku ...... ermin na rozpatrzenie wniosku na okres ...... (wydanie decyzji, wypłaty świadczeń) Świadczenie ...... e 500+ okres zasiłkowy 2019/2021 ...... Fundusz Alimentacyjny okres zasiłkowy 2019/2020 ...... enia rodzinne okres zasiłkowy 2019/2020 ...... Świadczenie „Dobry Start” 300+ ...... ec 2019 (tylko wnioski elektroniczne*) ......   do 31 październik 2019r. ......   do 31 październik 2019r. ...... do 30 września 2019r. ...... Sierpień 2019   do 31 ...... ernik 2019r. ......   do 31 październik 2019r. ...... do 30 września 2019r. ...... Wrzesień 2019     ...... W terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia  ...... Październik 2019   do 31 ...... (świadczenie za okres od 01. ...... nie przysługuje) do 31 grudnia 2019r. ...... W terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia  ...... ((świadczenie za okres od 01. ...... nie przysługuje) do 31 styczeń 2020r. ...... świadczenie nie przysługuje) do 29 luty 2020r. ...... W terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia  ...... Grudzień 2019   do 29 luty ...... (świadczenie za okres od 01. ...... nie przysługuje) do 29 luty 2020r. ...... (za m-ce10. ...... świadczenie  nie przysługuje) do 29 luty 2020r. ...... świadczenie bie przysługuje) Zgodnie z §28 rozporządzenia ...... w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ...... Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. ...... Świadczenie nie przysługuje. ...... Styczeń 2020   do 29 luty ...... (świadczenie za okres od 01. ...... nie przysługuje)  do 29 luty 2020r. ...... (za m-ce10. ...... świadczenie  nie przysługuje) Zgodnie z art. ...... 30dni   *Wniosek złożony za pomocą systemu ...... eleinformacyjnego utworzonego przez ministra ...... ego ds. ...... bądź banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowych – kredytowych ...... usługi składania drogą elektroniczną wniosków  o ustalenie prawa ...... świadczenia wychowawczego. ...... Wnioski składane elektronicznie przed dniem 01 lipca 2019r. ...... pozostają bez rozpatrzenia. ...
 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 16.06.2019
  ... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, ...... e do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 16-06-2019 13:29:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ostrz. meteo Burze z gradem/2
  ... ewództwo opolskie powiaty: brzeski, ...... namysłowski, nyski, oleski, Opole i opolski. ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 50 mm oraz porywami wiatru ...... 80 km/h, punktowo możliwe porywy do 100 km/h. ...... Miejscami grad. ...... Komunikat jest ważny od 15-06-2019 18:00:02 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 15.06.2019
  ... ewództwo opolskie, powiaty głubczycki, ...... erzyńsko-kozielski, krapkowicki, prudnicki, ...... elecki. ...... Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm ...... Komunikat jest ważny od 15-06-2019 16:30:01 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 15.06.2019
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm ...... Komunikat jest ważny od 15-06-2019 16:30:01 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:
  ... ezpieczenie społeczne rolników dla osób ...... działy specjalne produkcji rolnej Począwszy od 2 maja 2014 r. ...... zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za działy specjalne ...... rolnej, uzasadniające objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące ...... e oraz rozmiary upraw i produkcji: 1. ...... ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2 2. ...... uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100m2 3. ...... uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200m2 4. ...... uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 powierzchni uprawowej 5. ...... drób rzeźny - kurczęta- powyżej 1000 szt. ...... ( w skali roku ) - gęsi – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - kaczki – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - indyki – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - strusie – powyżej 20 szt. ...... drób nieśny: - kury nieśne ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 2. ...... ( w skali roku ) - gęsi ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 200 szt. ...... ( w skali roku) - kaczki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - indyki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ...... kury ( produkcja jaj konsumpcyjnych ) – powyżej 1. ...... ( w skali roku ) - strusie ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 6 szt. ...... liczba jaj ): - kurczęta – powyżej 3. ...... - gęsi – powyżej 3. ...... - kaczki – powyżej 3. ...... - indyki – powyżej 3. ...... - strusie – powyżej 50 szt. ...... zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. ...... samic stada podstawowego: - lisy i jenoty - norki - tchórzofretki - ...... e - nutrie - króliki 9. ...... pasieki powyżej 80 rodzin 10. ...... hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt. ...... Osoba rozpoczynająca wyżej wymieniony rodzaj działalności, jest obowiązana ...... edłożyć zaświadczenie organu podatkowego o ...... i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego ...... z tego tytułu. ...... Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna ...... informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego ...... w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS. ...... Ważne! ...... Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia ...... specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju ...... Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 ...... erpnia 2004r. ...... o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby ...... e winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego ...... oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie ...... specjalnych. ...... Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej ...... podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej ...... lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym. ...... Opracowała: ewelina elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w ......     Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy ...... ej Kasa od lat prowadzi działalność ...... ewencyjną, której celem jest uczenie rolników ...... ezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. ...... Mimo tego wypadki się zdarzają. ...... W 2018 roku najwięcej rolników zostało poszkodowanych wskutek ...... eń z grupy: - „upadek osób”, - „pochwycenia, ...... erzenia przez ruchome części maszyn i ...... eń”, - „uderzenia, przygniecenia bądź ...... enia przez zwierzęta”. ...... W związku z tym przypominamy, iż jednorazowe odszkodowanie przysługuje ...... ezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, ...... rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy ...... rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, członkom rodziny ubezpieczonego, który ...... wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. ...... Należy pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, ...... jeżeli: spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub ...... w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji ...... Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane ...... zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności ...... z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem ...... czynności: na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym ...... e pracuje, albo na terenie gospodarstwa ...... ego bezpośrednio związanego z tym ...... em rolnym, lub w drodze ubezpieczonego z ...... eszkania do gospodarstwa rolnego, albo w ...... e powrotnej, lub podczas wykonywania poza ...... erenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności ...... z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, ...... lub w drodze do miejsca wykonywania czynności albo w drodze ...... ej. ...... W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe ...... enie wywołane przyczyną zewnętrzną, które ...... podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w ...... e o pomocy przy zbiorach, o których mowa w ...... Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw obejmuje następujące czynności: zbieranie ...... elu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin ...... elarskich, usuwanie zbędnych części roślin, ...... e lub sortowanie zerwanych lub zebranych ...... elu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin ...... elarskich lub wykonywanie innych czynności ...... na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, ...... echowywania lub sprzedaży lub związanych z ...... elęgnowaniem i poprawą jakości plonów. ...... Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do ...... ej placówki terenowej Kasy bez zbędnej zwłoki, ...... ednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od ...... jego zaistnienia. ...... Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, ...... ezpośrednio w siedzibie KRUS lub za ...... ednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą ...... elektroniczną. ...... Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności: zabezpieczyć ...... miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem; udostępnić miejsce wypadku i ...... edmioty związane z wypadkiem; wskazać ...... wypadku; dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia; udzielić informacji i ...... echstronnej pomocy pracownikowi Kasy ...... emu przez Prezesa Kasy do prowadzenia ...... dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. ...... Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego ...... długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej ...... złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23. ...... W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczonemu ...... i pomocnikowi rolnika, który w wyniku tego wypadku doznał stałego lub długotrwałego ...... erbku na zdrowiu, lub członkom rodziny ...... ezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy ...... rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. ...... Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ...... śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się ...... 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, proporcjonalnie do ...... eślonego procentowo - w wyniku postępowania ...... eczniczego - stałego lub długotrwałego ...... erbku na zdrowiu. ...... Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, ...... e powoduje upośledzenie jego czynności nie ...... e poprawy. ...... Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek ...... ego wypadku przy pracy rolniczej lub przebytej ...... zawodowej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający ...... miesięcy, mogące jednak ulec poprawie. ...... jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ...... ego wypadkiem przy pracy rolniczej lub ...... chorobą zawodową wynosi 809 zł za każdy procent tego uszczerbku. ...... Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu ......     Matki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki emerytury dla ...... ek nadal budzą wiele wątpliwości. ...... Matki pobierające to świadczenie mają obowiązek powiadomić KRUS o swoich dodatkowych ...... Jeśli tego nie uczynią będą musiały zwrócić świadczenie i ...... zapłacić odsetki. ...... Przypomnijmy, że celem świadczenia Mama 4+ jest zapewnienie minimalnego ...... osobom, które aby wychować swoje pociechy w rodzinach wielodzietnych nie podjęły ...... enia bądź z niego zrezygnowały. ...... W związku z czym nie nabyły prawa do emerytury. ...... Świadczenie o specjalnym charakterze, finansowane z budżetu państwa, którego ...... elem jest zabezpieczenie sytuacji dochodowej ...... które zamiast pracować poświęciły się wychowaniu ...... eci jest świadczeniem nieskładkowym. ...... Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od braku niezbędnych środków utrzymania. ...... Dlatego KRUS wnikliwie bada sytuację osób ubiegających się o przyznanie tego świadczenia. ...... Jeśli wnioskodawca posiada środki w wysokości ...... najmniej najniższej emerytury to Rząd uznał, że pozwala to na ...... e się takiej osobie. ...... Każdy uzyskany dochód i świadczenie pieniężne otrzymywane przez osobę ubiegającą się ...... o rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma znaczenie dla oceny, która pokaże czy ma ...... niezbędne środki utrzymania się. ...... Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na czas nieokreślony, ...... jeśli ustaną okoliczności będące podstawą jego przyznania prawo do niego również ustanie ...... KRUS wstrzyma wypłatę tego świadczenia. ...... Ci, którym KRUS przyznał emerytury matczyne zobowiązani są do informowania KRUS o ...... zmianach mających wpływ na prawo do niego lub jego wysokość, w tym o fakcie ...... Dochodami, które mają wpływ na prawo do w/w świadczenia są ...... z pracy i z prowadzonej działalności gospodarczej, renty wpłacone ...... represjonowanym i członkom ich rodzin, emerytury i renty zagraniczne, należności ...... eniężne z tytułu wynajmu pokoi gościnnych. ...... Świadczeniobiorca, który nienależnie pobrał świadczenie będzie musiał je zwrócić, ...... od pobranych kwot będą naliczane odsetki za opóźnienie w zwrocie rodzicielskiego ...... enia uzupełniającego. ......   Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu ...
 • Gala powiatu opolskiego ogólnopolskich konkursów organizowanych przez KRUS dla rolników i dzieci z terenów wiejskich
  ... odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów o ...... krajowym, organizowanych rokrocznie przez KRUS: Konkursu „Bezpieczne ...... Rolne”, w którym biorą udział rolnicy oraz ...... Plastycznego dla dzieci, prowadzonego w bieżącym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: ...... pracuje a dziecko obserwuje”, do którego zapraszani są uczniowie szkół podstawowych ...... eszkający na terenach wiejskich. ...... W bieżącym roku odbyła się już XVII edycja Konkursu BGR. ...... oraz IX edycja Konkursu Plastycznego. ...... Zgodnie z kontynuowaną tradycją Konkurs BGR objął ...... em honorowym Prezydent Rzeczypospolitej ...... ej Andrzej Duda, a Konkurs Plastyczny Minister ...... obu konkursów są: - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Państwowa Inspekcja ...... - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Krajowy Ośrodek ...... Rolnictwa Uroczystość odbyła się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. ...... Minorytów i skupiła, oprócz laureatów i współorganizatorów, szerokie grono ...... edstawicieli instytucji i organizacji ...... na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, między innymi: ...... edstawicieli Opolskiego Ośrodka Doradztwa ...... ego w Łosiowie, Polskiego Stowarzyszenia ...... Roślin z Warszawy, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowy, Zespołu Państwowych ...... ek Kształcenia Plastycznego w Opolu. ...... W gronie zaproszonych znaleźli się także reprezentanci Urzędu Miasta Opola oraz jednostek ...... powiatu opolskiego, z terenu których wyłoniono laureatów konkursów: ...... Gminy Prószków, Urzędu Gminy Chrząstowice, Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Wymienieni goście wystąpili jednocześnie w roli fundatorów nagród. ...... Zaproszenie przyjęli również nauczyciele oraz Dyrektorzy szkół, z których wybrano ...... eatów Konkursu Plastycznego. ...... Podziękowania przekazujemy przy tej okazji wszystkim nauczycielom i Dyrektorom ...... z powiatu opolskiego, którzy poprzez sprawną opiekę pedagogiczną przekazali do ...... eny aż 155 prac plastycznych dzieci. ......   Laureaci BGR I miejsce: Państwo Weronika i Jerzy Kupczyk z Chróścic ...... II miejsce: Pan Michał Gadziński z Chróściny III ...... ejsce: Pan Joachim Ledwig z Opola-Sławic ...... Laureaci Konkursu Plastycznego I grupa wiekowa (klasy0-3) I miejsce: ...... emilia Bartkowiak klasa I PSP w Prószkowie II miejsce: Karolina Matyszok klasa I PSP ...... Łubnianach III miejsce: Adrianna Siembida klasa I PSP w Dąbrowie   II ...... wiekowa (klasy4-8) I miejsce: Paulina Grabowska klasa IV PSP w Dańcu ...... miejsce: Patrycja Lebek klasa VI PSP w Złotnikach III miejsce: ...... ek Twardawski  klasa IV PSP w Łubnianach ...... Co roku ilość prac konkursowych jest coraz większa, a tematyka bezpieczeństwa ...... wsi, rozumiana przez dzieci, przekłada się w sposób zauważalny na zwiększoną ...... co da się zauważyć podczas prowadzonych przez KRUS pogadanek i konkursów w szkołach. ...... na rok, podczas wizytacji gospodarstw uczestniczących w konkursie, obserwujemy wzrost ...... bezpieczeństwa, głównie maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do pracy przez rolników. ...... Nie jest już rzadkością nowy park maszynowy. ...... Rolnicy inwestują także w budynki, wiaty, podwórza, zachowując przy ...... obowiązujące zasady bezpieczeństwa. ...... Wyrażamy przekonanie, że organizowane corocznie konkursy są jedną z wielu okazji ...... promowania wśród rolników zasad bezpiecznego życia i pracy na wsi, popularyzowania ...... uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z ...... i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także do upowszechniania „Wykazu ...... szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa ...... ego, których nie wolno powierzać dzieciom ...... ej 16 lat”. ...... Sporządziła: Joanna Skuratowicz Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, ...... ehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego ...... Regionalnego KRUS w Opolu   Wszystkim ...... eatom powiatowych edycji obu konkursów ...... sukcesów na dalszych etapach konkursów z nadzieją, że dołączą do ...... finalistów wojewódzkich i centralnych. ...... Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom oraz fundatorom nagród i już dziś ...... do wzięcia udziału w kolejnych edycjach naszych konkursów. ......   Lech Waloszczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu ...
 • Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne
  ... edynie  38 % uprawnionych Polek zgłasza ...... na kontrolne badania mammograficzne. ...... Co roku rak piersi odbiera życie kilkunastu tysiącom z nich – Mamom, Siostrom, ...... Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie ...... źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba ...... e ich dotyczyć. ...... Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w ...... e nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. ...... Zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża ...... nowotwór piersi. ...... Bezpłatna mammografia w ramach Programu ...... Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić. ......   Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. ...... Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. ...... Jest szybkie i całkowicie bezpieczne. ...... Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy ...... a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. ...... Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX ...... eD udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w ...... eniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych ...... Mobilna pracownia mammograficzna LUX MeD będzie czekała na Panie w miejscowości: ...... eń Wielki – 26 lipca 2019 w godzinach od 8. ...... 20   Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, ...... e są leczone z powodu raka piersi a także: ...... nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ...... 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały ...... emne wskazanie do wykonania ponownej ...... po upływie 12 miesięcy Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr ...... el. ...... Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, ...... ego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z ...... ednich mammografii. ...... Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania ...... podstawie podanego numeru PeSeL, dlatego przed połączeniem telefonicznym prosimy ...
 • Ost.meteo 44 Burze z gradem/2 z 13.06.19
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, oraz ...... Miejscami grad. ...... Komunikat jest ważny od 13-06-2019 11:02:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ostrzeżenie meteorologiczne
 • Ostrz. nr 43 Upał/2 z dn. 12.06.2019
  ... opolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach (w powiatach: głubczycki, ...... kędzierzyńsko-kozielski, oleski, strzelecki). ...... Prognozuje się upał. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 10-06-2019 12:00:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ostrz. nr 43 Upał/2 z dn. 12.06.2019
  ... e się upał. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 10-06-2019 12:00:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...


Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki