Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 10080 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1405

 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 16.06.2019
  ... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, ...... e do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 16-06-2019 13:29:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ostrz. meteo Burze z gradem/2
  ... ewództwo opolskie powiaty: brzeski, ...... namysłowski, nyski, oleski, Opole i opolski. ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 50 mm oraz porywami wiatru ...... 80 km/h, punktowo możliwe porywy do 100 km/h. ...... Miejscami grad. ...... Komunikat jest ważny od 15-06-2019 18:00:02 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 15.06.2019
  ... ewództwo opolskie, powiaty głubczycki, ...... erzyńsko-kozielski, krapkowicki, prudnicki, ...... elecki. ...... Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm ...... Komunikat jest ważny od 15-06-2019 16:30:01 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 15.06.2019
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm ...... Komunikat jest ważny od 15-06-2019 16:30:01 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje:
  ... ezpieczenie społeczne rolników dla osób ...... działy specjalne produkcji rolnej Począwszy od 2 maja 2014 r. ...... zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za działy specjalne ...... rolnej, uzasadniające objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące ...... e oraz rozmiary upraw i produkcji: 1. ...... ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2 2. ...... uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100m2 3. ...... uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200m2 4. ...... uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 powierzchni uprawowej 5. ...... drób rzeźny - kurczęta- powyżej 1000 szt. ...... ( w skali roku ) - gęsi – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - kaczki – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - indyki – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - strusie – powyżej 20 szt. ...... drób nieśny: - kury nieśne ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 2. ...... ( w skali roku ) - gęsi ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 200 szt. ...... ( w skali roku) - kaczki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ...... ( w skali roku ) - indyki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ...... kury ( produkcja jaj konsumpcyjnych ) – powyżej 1. ...... ( w skali roku ) - strusie ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 6 szt. ...... liczba jaj ): - kurczęta – powyżej 3. ...... - gęsi – powyżej 3. ...... - kaczki – powyżej 3. ...... - indyki – powyżej 3. ...... - strusie – powyżej 50 szt. ...... zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. ...... samic stada podstawowego: - lisy i jenoty - norki - tchórzofretki - ...... e - nutrie - króliki 9. ...... pasieki powyżej 80 rodzin 10. ...... hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt. ...... Osoba rozpoczynająca wyżej wymieniony rodzaj działalności, jest obowiązana ...... edłożyć zaświadczenie organu podatkowego o ...... i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego ...... z tego tytułu. ...... Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna ...... informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego ...... w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS. ...... Ważne! ...... Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia ...... specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju ...... Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 ...... erpnia 2004r. ...... o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby ...... e winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego ...... oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie ...... specjalnych. ...... Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej ...... podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej ...... lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym. ...... Opracowała: ewelina elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w ......     Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy ...... ej Kasa od lat prowadzi działalność ...... ewencyjną, której celem jest uczenie rolników ...... ezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. ...... Mimo tego wypadki się zdarzają. ...... W 2018 roku najwięcej rolników zostało poszkodowanych wskutek ...... eń z grupy: - „upadek osób”, - „pochwycenia, ...... erzenia przez ruchome części maszyn i ...... eń”, - „uderzenia, przygniecenia bądź ...... enia przez zwierzęta”. ...... W związku z tym przypominamy, iż jednorazowe odszkodowanie przysługuje ...... ezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, ...... rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy ...... rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, członkom rodziny ubezpieczonego, który ...... wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. ...... Należy pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, ...... jeżeli: spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub ...... w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji ...... Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane ...... zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności ...... z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem ...... czynności: na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym ...... e pracuje, albo na terenie gospodarstwa ...... ego bezpośrednio związanego z tym ...... em rolnym, lub w drodze ubezpieczonego z ...... eszkania do gospodarstwa rolnego, albo w ...... e powrotnej, lub podczas wykonywania poza ...... erenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności ...... z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, ...... lub w drodze do miejsca wykonywania czynności albo w drodze ...... ej. ...... W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe ...... enie wywołane przyczyną zewnętrzną, które ...... podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w ...... e o pomocy przy zbiorach, o których mowa w ...... Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw obejmuje następujące czynności: zbieranie ...... elu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin ...... elarskich, usuwanie zbędnych części roślin, ...... e lub sortowanie zerwanych lub zebranych ...... elu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin ...... elarskich lub wykonywanie innych czynności ...... na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, ...... echowywania lub sprzedaży lub związanych z ...... elęgnowaniem i poprawą jakości plonów. ...... Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do ...... ej placówki terenowej Kasy bez zbędnej zwłoki, ...... ednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od ...... jego zaistnienia. ...... Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, ...... ezpośrednio w siedzibie KRUS lub za ...... ednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą ...... elektroniczną. ...... Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności: zabezpieczyć ...... miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem; udostępnić miejsce wypadku i ...... edmioty związane z wypadkiem; wskazać ...... wypadku; dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia; udzielić informacji i ...... echstronnej pomocy pracownikowi Kasy ...... emu przez Prezesa Kasy do prowadzenia ...... dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. ...... Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego ...... długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej ...... złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23. ...... W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczonemu ...... i pomocnikowi rolnika, który w wyniku tego wypadku doznał stałego lub długotrwałego ...... erbku na zdrowiu, lub członkom rodziny ...... ezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy ...... rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. ...... Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ...... śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się ...... 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, proporcjonalnie do ...... eślonego procentowo - w wyniku postępowania ...... eczniczego - stałego lub długotrwałego ...... erbku na zdrowiu. ...... Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, ...... e powoduje upośledzenie jego czynności nie ...... e poprawy. ...... Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek ...... ego wypadku przy pracy rolniczej lub przebytej ...... zawodowej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający ...... miesięcy, mogące jednak ulec poprawie. ...... jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ...... ego wypadkiem przy pracy rolniczej lub ...... chorobą zawodową wynosi 809 zł za każdy procent tego uszczerbku. ...... Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu ......     Matki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki emerytury dla ...... ek nadal budzą wiele wątpliwości. ...... Matki pobierające to świadczenie mają obowiązek powiadomić KRUS o swoich dodatkowych ...... Jeśli tego nie uczynią będą musiały zwrócić świadczenie i ...... zapłacić odsetki. ...... Przypomnijmy, że celem świadczenia Mama 4+ jest zapewnienie minimalnego ...... osobom, które aby wychować swoje pociechy w rodzinach wielodzietnych nie podjęły ...... enia bądź z niego zrezygnowały. ...... W związku z czym nie nabyły prawa do emerytury. ...... Świadczenie o specjalnym charakterze, finansowane z budżetu państwa, którego ...... elem jest zabezpieczenie sytuacji dochodowej ...... które zamiast pracować poświęciły się wychowaniu ...... eci jest świadczeniem nieskładkowym. ...... Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od braku niezbędnych środków utrzymania. ...... Dlatego KRUS wnikliwie bada sytuację osób ubiegających się o przyznanie tego świadczenia. ...... Jeśli wnioskodawca posiada środki w wysokości ...... najmniej najniższej emerytury to Rząd uznał, że pozwala to na ...... e się takiej osobie. ...... Każdy uzyskany dochód i świadczenie pieniężne otrzymywane przez osobę ubiegającą się ...... o rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma znaczenie dla oceny, która pokaże czy ma ...... niezbędne środki utrzymania się. ...... Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na czas nieokreślony, ...... jeśli ustaną okoliczności będące podstawą jego przyznania prawo do niego również ustanie ...... KRUS wstrzyma wypłatę tego świadczenia. ...... Ci, którym KRUS przyznał emerytury matczyne zobowiązani są do informowania KRUS o ...... zmianach mających wpływ na prawo do niego lub jego wysokość, w tym o fakcie ...... Dochodami, które mają wpływ na prawo do w/w świadczenia są ...... z pracy i z prowadzonej działalności gospodarczej, renty wpłacone ...... represjonowanym i członkom ich rodzin, emerytury i renty zagraniczne, należności ...... eniężne z tytułu wynajmu pokoi gościnnych. ...... Świadczeniobiorca, który nienależnie pobrał świadczenie będzie musiał je zwrócić, ...... od pobranych kwot będą naliczane odsetki za opóźnienie w zwrocie rodzicielskiego ...... enia uzupełniającego. ......   Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu ...
 • Gala powiatu opolskiego ogólnopolskich konkursów organizowanych przez KRUS dla rolników i dzieci z terenów wiejskich
  ... odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów o ...... krajowym, organizowanych rokrocznie przez KRUS: Konkursu „Bezpieczne ...... Rolne”, w którym biorą udział rolnicy oraz ...... Plastycznego dla dzieci, prowadzonego w bieżącym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: ...... pracuje a dziecko obserwuje”, do którego zapraszani są uczniowie szkół podstawowych ...... eszkający na terenach wiejskich. ...... W bieżącym roku odbyła się już XVII edycja Konkursu BGR. ...... oraz IX edycja Konkursu Plastycznego. ...... Zgodnie z kontynuowaną tradycją Konkurs BGR objął ...... em honorowym Prezydent Rzeczypospolitej ...... ej Andrzej Duda, a Konkurs Plastyczny Minister ...... obu konkursów są: - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Państwowa Inspekcja ...... - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Krajowy Ośrodek ...... Rolnictwa Uroczystość odbyła się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. ...... Minorytów i skupiła, oprócz laureatów i współorganizatorów, szerokie grono ...... edstawicieli instytucji i organizacji ...... na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, między innymi: ...... edstawicieli Opolskiego Ośrodka Doradztwa ...... ego w Łosiowie, Polskiego Stowarzyszenia ...... Roślin z Warszawy, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowy, Zespołu Państwowych ...... ek Kształcenia Plastycznego w Opolu. ...... W gronie zaproszonych znaleźli się także reprezentanci Urzędu Miasta Opola oraz jednostek ...... powiatu opolskiego, z terenu których wyłoniono laureatów konkursów: ...... Gminy Prószków, Urzędu Gminy Chrząstowice, Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Wymienieni goście wystąpili jednocześnie w roli fundatorów nagród. ...... Zaproszenie przyjęli również nauczyciele oraz Dyrektorzy szkół, z których wybrano ...... eatów Konkursu Plastycznego. ...... Podziękowania przekazujemy przy tej okazji wszystkim nauczycielom i Dyrektorom ...... z powiatu opolskiego, którzy poprzez sprawną opiekę pedagogiczną przekazali do ...... eny aż 155 prac plastycznych dzieci. ......   Laureaci BGR I miejsce: Państwo Weronika i Jerzy Kupczyk z Chróścic ...... II miejsce: Pan Michał Gadziński z Chróściny III ...... ejsce: Pan Joachim Ledwig z Opola-Sławic ...... Laureaci Konkursu Plastycznego I grupa wiekowa (klasy0-3) I miejsce: ...... emilia Bartkowiak klasa I PSP w Prószkowie II miejsce: Karolina Matyszok klasa I PSP ...... Łubnianach III miejsce: Adrianna Siembida klasa I PSP w Dąbrowie   II ...... wiekowa (klasy4-8) I miejsce: Paulina Grabowska klasa IV PSP w Dańcu ...... miejsce: Patrycja Lebek klasa VI PSP w Złotnikach III miejsce: ...... ek Twardawski  klasa IV PSP w Łubnianach ...... Co roku ilość prac konkursowych jest coraz większa, a tematyka bezpieczeństwa ...... wsi, rozumiana przez dzieci, przekłada się w sposób zauważalny na zwiększoną ...... co da się zauważyć podczas prowadzonych przez KRUS pogadanek i konkursów w szkołach. ...... na rok, podczas wizytacji gospodarstw uczestniczących w konkursie, obserwujemy wzrost ...... bezpieczeństwa, głównie maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do pracy przez rolników. ...... Nie jest już rzadkością nowy park maszynowy. ...... Rolnicy inwestują także w budynki, wiaty, podwórza, zachowując przy ...... obowiązujące zasady bezpieczeństwa. ...... Wyrażamy przekonanie, że organizowane corocznie konkursy są jedną z wielu okazji ...... promowania wśród rolników zasad bezpiecznego życia i pracy na wsi, popularyzowania ...... uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z ...... i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także do upowszechniania „Wykazu ...... szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa ...... ego, których nie wolno powierzać dzieciom ...... ej 16 lat”. ...... Sporządziła: Joanna Skuratowicz Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, ...... ehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego ...... Regionalnego KRUS w Opolu   Wszystkim ...... eatom powiatowych edycji obu konkursów ...... sukcesów na dalszych etapach konkursów z nadzieją, że dołączą do ...... finalistów wojewódzkich i centralnych. ...... Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom oraz fundatorom nagród i już dziś ...... do wzięcia udziału w kolejnych edycjach naszych konkursów. ......   Lech Waloszczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu ...
 • Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne
  ... edynie  38 % uprawnionych Polek zgłasza ...... na kontrolne badania mammograficzne. ...... Co roku rak piersi odbiera życie kilkunastu tysiącom z nich – Mamom, Siostrom, ...... Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie ...... źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba ...... e ich dotyczyć. ...... Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w ...... e nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. ...... Zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża ...... nowotwór piersi. ...... Bezpłatna mammografia w ramach Programu ...... Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić. ......   Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. ...... Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. ...... Jest szybkie i całkowicie bezpieczne. ...... Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy ...... a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. ...... Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX ...... eD udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w ...... eniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych ...... Mobilna pracownia mammograficzna LUX MeD będzie czekała na Panie w miejscowości: ...... eń Wielki – 26 lipca 2019 w godzinach od 8. ...... 20   Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, ...... e są leczone z powodu raka piersi a także: ...... nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ...... 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały ...... emne wskazanie do wykonania ponownej ...... po upływie 12 miesięcy Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr ...... el. ...... Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, ...... ego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z ...... ednich mammografii. ...... Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania ...... podstawie podanego numeru PeSeL, dlatego przed połączeniem telefonicznym prosimy ...
 • Ost.meteo 44 Burze z gradem/2 z 13.06.19
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, oraz ...... Miejscami grad. ...... Komunikat jest ważny od 13-06-2019 11:02:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ostrzeżenie meteorologiczne
 • Ostrz. nr 43 Upał/2 z dn. 12.06.2019
  ... opolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach (w powiatach: głubczycki, ...... kędzierzyńsko-kozielski, oleski, strzelecki). ...... Prognozuje się upał. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 10-06-2019 12:00:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ostrz. nr 43 Upał/2 z dn. 12.06.2019
  ... e się upał. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 10-06-2019 12:00:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • ZAWIADOMIENIE
  ... uwagi na konieczność wykonania pilnych prac na terenie ...... ciepłowniczego elektrowni Opole, PGe elektrownia Opole S. ...... informuje, że w dniu 13. ...... (czwartek) nastąpi wstrzymanie dostaw ciepła dla odbiorców ciepła w Opolu - ...... oraz Dobrzeniu Wielki. ...... Przerwa w dostawie ciepła planowana jest w godzinach od 6:00 do 20:00. ...... Za powstałe utrudnienia przepraszamy. ...... elkom sp. ...
 • Konkurs na spot filmowy dla młodzieży
 • Petycje złożone w 2019r.
  ... etycja nr 1 1. ...... Numer w Rejestrze petycji: 1/2019 2. ...... Numer kancelaryjny: Or. ...... Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna Szulc-efekt sp. ...... , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca,  ul. ...... Przedmiot petycji : optymalizacja wydatków gminy ...... z zamawianiem usług telekomunikacyjnych  - wniosek o zebranie ...... ez Gminę Dobrzeń Wielki ofert rynkowych  ...... zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Gminy i dokonanie analizy ...... obecnie ponoszonych w tym zakresie. ...... Treść petycji -       ...... Przebieg postępowania: -  Dokonano analizy ...... ponoszonych przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim z tytułu korzystania przez pracowników z ...... telefonów komórkowych. ...... W wyniku tej analizy stwierdzono, że koszty ponoszone przez Urząd Gminy z tego ...... są optymalnie niskie, a co za tym idzie nie ma powodów do aneksowania umów czy też ...... operatora. ...... -  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano w dniu 19 czerwca 2019r. ...... do podmiotu składającego petycję, na adres e-mail wskazany Petycja nr 2 Numer w ...... ejestrze petycji: 2/2019 Numer kancelaryjny: ...... Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję: Mieszkańcy sołectwa Kup (22 ...... brak w treści petycji zgody na publikacje danych osobowych. ...... Data wpływu do Urzędu Gminy: 13 czerwca 2019r. ...... Przedmiot petycji: Wykonanie trwałego utwardzenia ul. ...... Sosnowej w Kup poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej. ...... Przebieg postępowania: 1) w dniu 18 czerwca 2019r. ...... skierowano petycję do rozpatrzenia Radzie Gminy Dobrzeń Wielki – ...
 • Ost.meteo 42 Upał/2 z 09.06.2019
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się upał. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. ...... Komunikat jest ważny od 09-06-2019 12:38:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...


Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki