Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 9843 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1348

 • Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)
  ... 15 lutego edukacyjna Fundacja im. ...... Romana Czerneckiego eFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu ...... endialnego „Marzenie o Nauce”. ...... Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez ...... w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem ...... efc. ...... edu. ...... Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. ...... Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. ...... Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. ...... Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie ...... ernetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku. ...... Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy ...... średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości ...... 30 tysięcy mieszkańców. ...... Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 ...... netto. ...... Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z ...... (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www. ...... efc. ...... edu. ...... W ramach stypendium Fundacja eFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ...... ezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w ...... ej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje ...... eczki klasowe i naukę języka angielskiego, a ...... ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i ...... e. ...... Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia! ...
 • Zmiana terminu wywozu odpadów
 • Obwieszczenie
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na szkolenia!
 • Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 • Petycja - Bezpieczeństwo Cybernetyczne - Usprawnianie Administracji
 • "ZA ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
  ... ŻYCIeM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin     ...... Z dniem 1 stycznia 2017 r. ...... o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. ...... 1860) dalej ustawa,  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu ...... elkim (w skrócie Ośrodek) w ramach zadań ...... realizuje wsparcie w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz ...... Zadania realizowane w Ośrodku: Wsparcie skierowane jest do rodzin z dzieckiem, u ...... 3 ustawy występuje cytuję: „Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną ...... zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie ...... stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,,,,,,, posiadający ...... ecjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w ...... edzinie: położnictwa i ginekologii, ...... erinatologii lub neonatologii”. ...... 8 ustawy,  określa uprawnienia rodziny do poradnictwa w zakresie: 1. ...... przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka; 2. ...... wsparcia psychologicznego; 3. ...... pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień    ...... dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki  zdrowotnej. ......  Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ...... to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, ...... ekuna faktycznego dziecka, przez którego ...... e się osobę faktycznie opiekującą się ...... eckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu ...... ekuńczego o przysposobienie dziecka, a także ...... e na ich utrzymaniu dzieci. ...... Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na: opracowaniu ...... e z wnioskodawcą katalogu możliwego do ...... wsparcia, występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do ...... 10 ustawy, określa prawo do wsparcia finansowego w kwocie 4000zł - jednorazowe świadczenie ...... bez względu na dochód, które przysługuje: -  z tytułu urodzenia się żywego ...... ecka posiadającego zaświadczenie lekarskie, ...... podaje się w treści powyżej; -  matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo ...... ekunowi faktycznemu; -  jednorazowe ...... enie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała ...... opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ...... e zaświadczenie). ...... Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, więcej ...... uzyskać można w godzinach pracy Ośrodka telefonicznie:  77 40 32 550 wew. ...... 40 lub 37; e mailowo: m. ...... elki. ...... elki. ...... Wnioski należy składać w  Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. ...... 4 parter, w godzinach pracy Ośrodka. ...... Opracowanie: Barbara Lis Kierownik Ośrodka. ...... o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”   ...
 • NABÓR WNIOSKÓW w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”
  ... ewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i ...... Wodnej w Opolu ogłasza: NABÓR WNIOSKÓW w ...... programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy ...... e środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... i Gospodarki Wodnej w Opolu”   Rada Nadzorcza i ...... WFOŚiGW w Opolu, mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ...... eniu lub uniknięciu niskiej emisji, ...... energii cieplnej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych ...... regionie, przygotowały program składający się z ...... erech części, umożliwiający finansowanie ...... edsięwzięć polegających na: wymianie ...... eł ciepła w domach jednorodzinnych lub ...... mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem ...... na nowoczesne o wyższej sprawności (Program eKO-PIeC), ...... ermoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: ...... okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, ...... podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program eKO-TeRM), ...... ermomodernizacji domów jednorodzinnych, ...... ejmującej termoizolację wraz z wymianą źródła ...... epła na nowoczesne o wyższej sprawności ...... eKO-DOM), zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w ...... jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (Program OZe). ...... Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, ...... elami lub wieczystymi użytkownikami ...... eruchomości, w tym lokali mieszkalnych i ...... jednorodzinnych położonych na terenie województwa opolskiego (w przypadku OZe ...... ejących bądź będących w budowie ...... ednorodzinnych budynków mieszkalnych). ...... Dofinansowanie w ramach Programu będzie udzielane w formie pożyczki z  ...... częściowego umorzenia, tj. ...... 30% wartości pożyczki - w przypadku Programu eKO-PIeC, -  do 20% wartości pożyczki ...... w przypadku Programów: eKO-TeRM i OZe - do 30% wartości części pożyczki ...... ej na wymianę źródła ciepła i do 20% ...... części pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku – w przypadku ...... eKO-DOM. ...... Beneficjent będzie mógł otrzymać dofinansowanie w formie ...... do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. ...... Zasady finansowania zostały zawarte w programie „Ograniczenie niskiej emisji w ...... ewództwie opolskim dla osób fizycznych przy ...... e środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... i Gospodarki Wodnej w Opolu” oraz jego częściach wskazanych powyżej. ...... Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony będzie ...... trybie ciągłym i trwać będzie od ogłoszenia o naborze opublikowanego na stronie www. ...... e. ...... Zarząd Funduszu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia ...... ealizacji Programu przed upływem okresu, o ...... mowa powyżej, jednak nie wcześniej niż 30 dni od dnia podania informacji o ...... eszeniu lub zakończeniu naboru wniosków w ...... Programu na stronie internetowej www. ...... e. ...... Dane do kontaktu: eKO-PIeC, eKO-TeRM, eKO-DOM tel. ...... 77 45 67 873 wew. ...... OZe tel. ...... 77 45 45 891 wew. ...
 • Spotkania wiejskie
  ... wiejskie: 9 luty godz. ...... Dobrzeń Mały 9 luty, godz. ...... Dobrzeń Wielki 13 luty, godz. ...... Chróścice   Temat: sytuacja Gminy Dobrzeń Wielki po ...... e ...
 • Honorowi Obywatele Gminy Dobrzeń Wielki
  ... Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki jest nadawany przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki ...... W Urzędzie Gminy prowadzona jest Księga Honorowych Obywateli Gminy Dobrzeń ...... elki, zawierająca zdjęcia osób uhonorowanych i ...... Honorowi Obywatele Gminy Dobrzeń Wielki L. ...... Imię i nazwisko osoby, której nadano tytuł Miejsce ...... eszkania   Data ...... Helena KOKOTT Dobrzeń Wielki ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Hans WeCHSLeR Wil (Szwajcaria) ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Paul HOLeNSTeIN Wil (Szwajcaria) ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Josef HARTMANN Wil (Szwajcaria) ...... 27 kwietnia 2000r. ...... Willi MARX Heuchelheim (RFN) 27 czerwca 2000r. ...... Peter RUMMeR Heuchelheim (RFN) 27 czerwca ...... Helmut FRICKe Heuchelheim (RFN) 27 czerwca ...... Paweł PANITZ Czarnowąsy ...... 20 września 2001r. ...... Józef PĘKALA Kędzierzyn-Koźle ...... 20 września 2001r. ...... 10 Helmut WARZeCHA Dobrzeń Wielki ...... 20 września 2001r. ...... Franciszek LUKASeK Opole 19 ...... eśnia 2002r. ...... edeltrauda MŁYNeK Dobrzeń Wielki ...... września 2002r. ...... Józef WIeCZOReK Dobrzeń Wielki ...... września 2002r. ...... Alojzy KOKOT Dobrzeń Wielki 30 sierpnia 2004r. ...... Gerard HALAMA Chróścice ...... 30 sierpnia 2004r. ...... Norbert SŁABIK Dobrzeń Wielki ...... 30 sierpnia 2004r. ...... Klemens WeBeR Chróścice 30 ...... erpnia 2004r. ...... Alojzy WeBeR Chróścice 19 ...... Henryk WAINDOK Dobrzeń Mały ...... Ryszard KAŁUŻA Dobrzeń Mały 19 lipca 2007r. ...... Aleksandra BAUCZ Dobrzeń Wielki ...... 30 października 2008r. ...... Czarnowąsy 30 października 2008r. ...... Bernhard SeRWUSCHOK Vechta (RFN) ...... 30 października 2008r. ...... Hubert KOŁODZIeJ Ładza 30 ...... ernika 2008r. ...... Bruno GÄHWILeR Wil (Szwajcaria) ...... 30 października 2008r. ...... Rolf BeNZ Wil (Szwajcaria) ...... 30 października 2008r. ...... Bertrada (Gertruda WeIDeL) Opole  30 października 2008r. ...... Zygmunt DUReCKI Dobrzeń Wielki ...... Jan KOŁODZIeJ Dobrzeń Mały ...... Manfred UNRUH Chróścice ...... Krystyna PIeTReK Czarnowąsy (obecnie m. ...... Opole)       2 marca ...... Piotr SZLAPA Borki (obecnie m. ...... Opole)  2 marca 2017r. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 26 stycznia 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... 1530 Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. ...... ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki ...... nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, ...... ego, za warunki pracy oraz sposób obliczania ...... enia za godziny ponadwymiarowe i godziny ...... zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego ...... i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla ...... eli ze specjalnego funduszu nagród za ich ...... dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i ...... edszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ...... eniu Małym 3. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ...... śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim 4. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Kup 5. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup 6. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Technikum w Dobrzeniu Małym 7. ...... Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu ...... Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu ...... elkim 9. ...... Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ...... szkolnego - przedstawienie informacji /dot. ...... pkt 1-9 / - dyskusja - podjęcie uchwały  10. ...... Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ...... estrzennego DOBRZeŃ WIeLKI-5  - ...... Wójta - dyskusja - podjęcie uchwały 11. ...... Interpelacje 12. ...... Sprawy różne   Przewodniczący Rady Gminy     ...... Dobrzeń Wielki        ...... Klemens Weber ...
 • Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
  ... czasie trwania ferii zimowych od 13 – 24 lutego 2017, dla dzieci i młodzieży ze szkół ...... i gimnazjalnych,  prowadzony będzie zorganizowany wypoczynek zimowy. ...... W załączeniu plakat informacyjny oraz regulamin i zgody rodziców. ...... Zainteresowani rodzice dostarczają podpisane zgody oraz regulamin, ...... ej  do 6 lutego 2017, do szkoły w swojej ...... ejscowości. ......   Proszę o terminowe załatwienie sprawy, gdyż całość akcji wymaga dobrego ...... Irena Weber ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... (czwartek) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie dostawy energii cieplnej do części ...... eci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... Wrocławskiej (nieparzyste numery od nr 29 oraz parzyste numery od nr 36 ), ...... Nowej. ...... (piątek) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie dostawy energii cieplnej do części sieci ...... epłowniczej w Czarnowąsach przy ul. ...... Polnej nr 1 i nr 2, ul. ...... Wolności (nieparzyste numery od nr 25 do nr 45 oraz parzyste numery od ......   Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ...... epłowniczej. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...... elkom Sp. ...
 • Szkolenie - grypa ptaków
  ... Lekarz Weterynarii w Opolu zaprasza WSZYSTKICH ...... eSZKAŃCÓW POWIATU OPOLSKIeGO ORAZ MIASTA ...... (w szczególności utrzymujących ptaki – drób, gołębie, ...... ozdobne, sołtysów, pracowników UG) na spotkanie ...... e GRYPIe PTAKÓW W TYM: 1. ...... RYZYKO ZACHOROWANIA PRZeZ CZŁOWIeKA 2. ...... nakaz odosobnienia drobiu i innych ptaków w zamkniętych ...... ektach budowlanych w sposób uniemożliwiający ...... z innym drobiem  i innymi ptakami; 3. ...... zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie utrzymywany jest drób ...... inne ptaki, które nie są na stałe utrzymywane w pomieszczeniach mieszkalnych; 4. ...... Dzikie ptaki wędrowne są potencjal­nym źródłem zakażenia, nakaz utrzymywania drobiu w ...... zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii przemieszczeń przesyłek drobiu i jaj ...... na co najmniej 24 godziny przed przemieszczeniem; 6. ...... obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków oraz przed ...... i wyjazdami z gospodarstwa, gdzie utrzymywane są ptaki 7. ...... zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii upadków drobiu Spotkanie odbędzie ...... – poniedziałek o godz. ...
 • Konkurs „Zabytek Zadbany”
  ... kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i  ...... edzictwa Narodowego oraz Generalnego ...... erwatora Zabytków  „Zabytek Zadbany”. ...... Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych ...... ektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy ...... wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. ...... Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut ...... edzictwa. ...... Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie ...... epszych wzorów konserwacji, utrzymania i ...... Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ...... ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie ...... dziedzinie konserwacji zabytków. ...... Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, ...... estauratorskich, rewaloryzacyjnych ...... Od 2017 roku konkurs „Zabytek Zadbany” odbywa się na podstawie nowego ...... egulaminu. ...... W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach: a) ...... enie wartości zabytkowej obiektu b) ...... ewaloryzacja przestrzeni kulturowej i ...... (w tym założenia dworskie  i pałacowe) c) Adaptacja ...... ektów zabytkowych d) Architektura i ...... drewniane e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne f) ...... egoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała ...... eka nad zabytkiem Do tegorocznej edycji ...... zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2012-2016; kategoria ...... ecjalna właściwego użytkowania i stałej ...... eki nad zabytkiem obejmuje co najmniej ...... esięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku. ...... Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową ...... jest na stronie www. ...... w zakładce „Zabytek Zadbany”. ...... Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 roku. ...... Szczegółowe informacje o konkursie: http://www. ...... eli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/   ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki