Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 9995 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1386

 • Ogłoszenie o naborze nr 9/2017 dot. Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane, komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury turystycznej
  ... Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski ...... elony Szlak ogłasza nabór w ramach ...... Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez ...... eczność PROW 2014-2020. ......   Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 1. ...... eowanie usług i atrakcji turystycznych ...... e lub zmodernizowane, komercyjne usługi lub ...... ekty infrastruktury turystycznej ...... turystycznej na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego ...... erowaną przez społeczność Stowarzyszenia ...... Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. ...... Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 ...... eśnia 2016 r. ...... w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy ...... ej w ramach poddziałania „Wsparcie na ...... e operacji w ramach strategii rozwoju ...... ego kierowanego przez społeczność” objętego ...... em Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ...... c rozwijanie działalności gospodarczej. ...... Forma wsparcia: Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji do 50% ...... kwalifikowanych operacji. ...... W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, ...... limit uwzględnia kwotę wkładu własnego tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą ...... wkładu własnego (36,37%). ...... Termin składania wniosków: 09. ...... Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej ...... Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. ...... Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. ...... należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji. ...... Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy: minimalna ...... projektu 50 000,00 zł   ...... egóły na naszej stronie internetowej pod ...... em: http://stobrawskiszlak. ...... e ...... e ...... e ...... e ...... e ...... e ...... e ...... e ...... e ...... e ...... e ...... e ...... e ...... ekty-infrastruktury-turystycznej. ...
 • Giełda staroci i rzeczy używanych
 • Zmiana w CEIDG od 20 maja 2017 r.
  ... enie przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS przez ...... ewidencyjny Od 20 maja br. ...... przedsiębiorca będzie mógł zgłosić siebie do ubezpieczeń już w czasie rejestracji ...... w Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ...... eIDG). ...... Zarejestrowani płatnicy będą mogli w ten sposób zgłaszać zmianę niektórych danych. ...... Obecnie osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, składa wniosek o ...... do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CeIDG-1. ...... Dane z tego formularza przekazywane są do ZUS. ...... Na ich podstawie Zakład sporządza zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA – ...... enie/zmiana danych płatnika składek – osoby ...... ej). ...... Niezależnie od tego zgłoszenia przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić siebie do ...... ezpieczeń (społecznych i zdrowotnego albo ...... do ubezpieczenia zdrowotnego). ...... Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 20 maja 2017 r. ...... ułatwią przedsiębiorcom zgłoszenie się do ubezpieczeń w ZUS. ...... Będą mogli to zrobić bez dodatkowej wizyty w ZUS, przy rejestracji w CeIDG. ...... Oznacza to, że przedsiębiorca wraz z wnioskiem CeIDG-1 będzie ...... złożyć w urzędzie gminy druk: ZUS ZUA na którym zgłosi ...... ebie do ubezpieczeń społecznych i do ...... ezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany, ...... adresu zamieszkania, ZUS ZZA na którym zgłosi siebie do ...... ezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany ...... adresu zamieszkania, ZUS ZCNA na którym zgłosi członków ...... ej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ...... z niego wyrejestruje ZUS ZIUA na którym zgłosisz zmianę swoich ...... identyfikacyjnych, ZUS ZWUA na którym wyrejestrujesz siebie z ubezpieczeń Dane z ...... dokumentów będą przekazane do ZUS. ...... Dniem zgłoszenia do ubezpieczeń będzie dzień złożenia wniosku o wpis do CeIDG z żądaniem ...... enia. ...... WAŻNe! ...... Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która ...... Tobą współpracuje, musisz to zrobić bezpośrednio w ZUS. ...... Jeśli przedsiębiorca nie dołączy dokumentów zgłoszeniowych do wniosku CeIDG, będzie ...... je przekazać do ZUS tak jak obecnie (osobiście w ZUS). ...... WAŻNe! ...... W zgłoszeniach do ZUS nie można zmienić danych, które dotyczą tytułu do ...... ezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ...... Nadal przedsiębiorca będzie musiał zmieniać te dane w ZUS. ...... Nowy wniosek CeIDG-1 Druki i instrukcje zgłoszeń do ...
 • Rozstrzygnięcie konkursu „STOP PRZEMOCY”
  ... ewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w ...... eniu Wielkim informuje, że konkurs plastyczny ...... wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Dobrzeniu Wielkim ...... hasłem  „STOP PRZeMOCY” został zamknięty. ...... W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych gminy Dobrzeń ...... elki: - Publicznej Szkoły Podstawowej z ...... Sportowymi ( w skrócie PSP z OS) w Dobrzeniu Wielkim  (25 uczniów); - ...... ej Szkoły Podstawowej Zespołu ...... edszkolnego w Kup (2 uczniów). ...... Ogółem złożono 27 prac spośród, których wyłoniono ...... laureatów: I miejsce – Julia –   uczennica klasy VI a ...... z OS w Dobrzeniu Wlk. ...... II miejsce – Maja –   uczennica klasy V b  PSP z OS Dobrzeń Wlk. ...... III miejsce - Nikola –    uczennica klasy ...... b  PSP z OS Dobrzeń Wlk. ...... III miejsce – Oliwier – uczeń klasy IV a  PSP z OS Dobrzeń Wlk. ...... Uczestnicy konkursu wykazali się dużym ...... eniem tematu i uzdolnieniami plastycznymi, za ...... zostali nagrodzeni. ...... Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział, ...... e prace zostają umieszczone na stronie ...... ernetowej : www. ...... elki. ...... enwielki. ...... Dobrzeń Wielki, 28 kwiecień 2017r. ......        Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... (wtorek) nastąpi wstrzymanie dostawy ciepła do wszystkich odbiorców na terenie ...... enia Wlk. ...... w godzinach 800 - 1000  Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...... elkom Sp. ...
 • Dobrzeński Wieczór Nauki
 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  ... została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ...... ej przedmiotem jest udzielenie PROWOD Sp. ...... jako beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pn. ...... „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”. ...... Przedmiotowy projekt wpisuje się w zapisy POIiŚ 2014-2020, Oś ...... etowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja ...... zmian klimatu, działanie 2. ...... Gospodarka wodno-ściekowa. ...... Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 6. ...... „Większa liczba ludności korzystająca z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków ...... zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów”, ponieważ zaplanowane działania zapewnią ...... oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim ...... e z wymogami Dyrektywy 91/271/eWG. ...... Tym samym wszyscy mieszkańcy aglomeracji korzystający z sieci kanalizacji ...... ej będą korzystać z ulepszonego systemu ...... ścieków. ...... Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 24 026 369,52 zł brutto, z czego ...... e wynosi 12 452 691,52 zł. ...... Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30. ...... Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie ładunku ścieków poddawanego ulepszonemu ...... w Aglomeracji Dobrzeń Wielki. ...... Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 1. ...... Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim, 2. ...... Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – system GIS dla WIK, 3. ...... Montaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice, 4. ...... Promocję projektu, 5. ...... Nadzór inwestorski, 6. ...... ramach prac budowlanych na oczyszczalni konieczna będzie gruntowna zmiana istniejącego ...... technologicznego obejmująca: likwidację większości ...... ejących obiektów technologicznych, ...... ernizację i/lub przebudowę pozostałych ...... ejących obiektów technologicznych, budowę ...... obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze ...... z nimi infrastrukturą podziemną (fragmenty sieci wodociągowej, rurociągi ...... echnologiczne kable elektryczne, sterownicze, ...... modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA, dostosowanie istniejącej ...... podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania ...... erenu oczyszczalni. ...... Ponadto niezbędne będzie: przeprowadzenie kompleksowego remontu ...... ejącego budynku socjalnego z zapleczem ...... echnicznym mające na celu dostosowanie go do ...... przepisów prawnych oraz potrzeb oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie, ...... eprowadzenie modernizacji i przebudowy ...... ejącej stacji transformatorowej, wykonanie ...... ego rezerwowego źródła zasilania w postaci ...... egatu prądotwórczego wyposażonego w układ ...... ego załączania rezerwy (SZR), o mocy ...... ewniającej podtrzymanie pracy wszystkich ...... eń technologicznych i instalacji (oświetlenie ...... ogrzewanie) niezbędnych do zachowania ciągłości procesu ...... ścieków, wykonanie nowego ogrodzenia, przebudowanie istniejącego wjazdu, wybudowanie ...... ej drogi dojazdowej zakończonej wjazdem na ...... eren oczyszczalni, biegnącej wzdłuż zachodniej ...... terenu oczyszczalni (nowego ogrodzenia), dostosowanie istniejącego oświetlenia ...... układu komunikacji wewnętrznej do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni ...... e dodatkowych lamp oświetleniowych, dróg ...... ewnętrznych, placów manewrowych oraz ciągów ...... eszych), wykonanie systemu monitoringu ...... erenu oczyszczalni opartego na kamerach ...... emysłowych z centralną rejestracją zbieranych ...... Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wypełnienia ...... akcesyjnych Polski w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ...... i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania ...... eczyszczeniu wód powierzchniowych w kraju. ...... W ramach przedsięwzięcia zostały wyznaczone następujące cele szczegółowe o  ...... erze środowiskowym: ograniczenie procesu ...... edostawania się niebezpiecznych substancji ...... życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, poprzez zwiększenie przepustowości oraz poziomu ...... ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim; dostosowanie oczyszczalni ścieków w ...... eniu Wielkim do wymogów prawa polskiego i  ...... ego, szczególnie do wymogów art. ...... 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/eWG z dnia 21 maja 1991 r. ...... w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych; zmniejszenie ...... energochłonności systemu wodno-ściekowego i ...... ez to osiągnięcie pozytywnego wpływu na ...... klimatyczną oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery; poprawa ...... efektywności, sprawności i bezpieczeństwa ...... systemu wodno-ściekowego. ......   Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej przy SUW ...... e przyczyni się do ograniczenie emisji ...... enku węgla oraz zwiększy udział odnawialnych ...... eł energii w całkowitym jej zużyciu. ...... Z kolei wdrożenie GIS polepszy efektywność zarządzania siecią wod-kan. ...... Dodatkowo realizacja przedmiotowego projektu posłuży do osiągnięcia celów o  ...... erze społeczno-ekonomicznym. ...
 • Dobrze(ń) być aktywnym!
  ... na nasz lokalny projekt do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego! ...... „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... Inicjatywa „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... swoim programem obejmuje przedszkolaków, seniorów, Ochotnicze Straże Pożarne, kluby ...... e i rady sołeckie z gminy Dobrzeń Wielki. ...... Przewidujemy organizację kilku wydarzeń, łączących przyjemne z pożytecznym. ...... Termin: listopad 2017 – czerwiec 2018. ...... Nasze główne cele to: wsparcie Rad Sołeckich, klubów sportowych i ...... Straży Pożarnych; aktywizacja dzieci i seniorów, wzbudzanie u nich potrzeby aktywności ...... ej; - integracja lokalnej społeczności; ...... eckie Zmagania o Prym w Gminie (Hala Zespołu ...... listopad 2017) Rozgrywki halowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym. ...... Reprezentacje każdego sołectwa gminy będą ze sobą rywalizowały, dostarczając przy tym ...... Gra będzie toczyła się o wartościowe nagrody rzeczowe, które trafią na stan ...... ectwa. ...... W skład reprezentacji będą wchodziły znane osobistości oraz chętni mieszkańcy, od tych ...... Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej i Ręcznej dla dzieci (Hala Zespołu Szkół, grudzień ...... Tradycją stało się, że organizujemy turnieje dla dzieci wraz z nadejściem ich brodatego ...... ela. ...... Tym razem powinno być jeszcze więcej przygody z piłką i zabawy! ...... Spartakiada Przedszkolaków (Hala Zespołu Szkół, luty 2018) Najmłodsi zmierzą ...... w 8 konkurencjach w iście spartańskich warunkach! ...... Oczywiście z przymrużeniem oka, bowiem jedynym wymogiem od uczestników będzie uśmiech ...... Drugie wydarzenie kierowane do dzieci. ...... Spartakiada zdążyła już się wpisać na stałe w kalendarz gminnych imprez. ...... 2018 metrów do zdrowia (maj 2018, boisko w Dobrzeniu ...... Sporo mieszkańców wychodzi wieczorami na popularne „kijki” spalić kilka ...... W zamyśle pomysłodawców przed marszem na tytułowe 2 kilometry odbędzie się ...... e przeszkolenie przez instruktora, a każdy z ...... estników otrzyma kijki. ...... Gminne zawody sportowo-pożarnicze (boisko Victorii Chróścice, czerwiec 2018) ...... Zawody strażackie odbywają się co roku. ...... Tym razem przy wsparciu marszałka chcemy je uatrakcyjnić i zapewnić gminnym jednostkom ...... strażacki wysokiej jakości. ...... Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka (boisko TOR-u Dobrzeń ...... elki, czerwiec 2018) Potrójne derby w jednym ...... ejscu! ...... W turnieju zagrają ze sobą miejscowe drużyny rywalizując między sobą o sprzęt ...... Zadanie powiatowe „Dobrze(ń) być aktywnym! ...... nr 1 na liście powiatowej MOŻNA ODDAĆ TYLKO JeDeN GŁOS NA PROJeKT ...... I   JeDeN NA SUBReGIONALNY Zagłosuj na jedyne zadanie ...... e dotyczące naszej gminy: „Dobrze(ń) być ...... Nr 1 na liście zadań o zasięgu powiatowym Zachęcamy ...... eż do oddania swojego głosu na zadanie ...... egionalne obejmujące naszą gminę: "Dobrze ...... e mamy siebie! ...... - wielokulturowość Opola i powiatu w cyklu ...... e przeżywanych wydarzeń kulturalnych ...... festynów i innych wydarzeń w gminie Dobrzeń Wielki i nie tylko, m. ...... nad Balatonem i w Czarnowąsach. ...... Nr 3 na liście zadań subregionalnych Jak głosować: 1. ...... Należy wpisać swoje imię i nazwisko, powiat w którym mieszkasz, ...... PeSeL i podpisać się na samym dole pierwszej strony. ...... Z listy znajdującej się na odwrocie możesz wybrać tylko jedno zadanie subregionalne ...... na 22) i jedno powiatowe (1 na 5). ...... Nasze zadanie subregionalne (pierwsza tabelka): nr 3 na liście „Dobrze, że mamy siebie! ...... - Nasze zadanie powiatowe (druga tabelka):  nr 1 na liście „Dobrze(ń) być ...... Możesz oddać tylko jedną kartę do głosowania! ...... Oddanie dwóch lub więcej spowoduje nieważność wszystkich Twoich głosów. ...... Głosować może każdy mieszkaniec powiatu opolskiego, który UKOŃCZYŁ 16 rok ...... Aby zagłosować należy wpisać znak „X” w kratce obok zadania. ......   Formy głosowania: elektronicznie poprzez formularz, ...... enie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim ...... ewództwa Opolskiego i w punktach ...... korespondencyjnie na adres UMWO: Urząd Marszałkowski Województwa ...... ego ul. ...... Piastowska 14 45- 082 Opole   ...
 • III Gminne Zawody Międzypokoleniowe
 • ZAWIADOMIENIE
  ... (wtorek) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku ...... eci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu włączenia do sieci nowego ...... ciepła. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Opolskiej – strona nieparzysta od nr 15 do nr 23, ul. ...... Scheitzy do nr 15. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności elkom Sp. ...
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  ... NR XXX/239/2017 RADY GMINY DOBRZeŃ WIeLKI z dnia 2 marca 2017 r. ...... w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o ...... e zezwolenia na prowadzenie działalności w ...... esie opróżniania zbiorników ...... ezodpływowych  i transportu nieczystości ...... ekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki ...
 • Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  ... Pokój, 05 kwietnia 2017 r. ......   Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania ...... ego        ...... Na podstawie art. ...... 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. ...... 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ...... oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ...... Pokój zawiadamia strony postępowania że 17 marca 2017 r. ...... na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte ...... administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ...... edsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie ...... wojewódzkiej nr 454, w m. ...... Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój. ...... do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy ...... ektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny ...... ektor Ochrony Środowiska w Opolu. ......  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie ...... Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. ...... W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, ...... em zgodnie art. ...... 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ...... oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ...... 2016, 353) stosuje się przepis art. ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron ...... o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób ...... ego ogłaszania. ...... Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą ...... e poprzez obwieszczenie informacji na ...... ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach ...... przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp. ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu ...... Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój. ...... Zgodnie z art. ...... 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu ...... od dnia publicznego ogłoszenia. ...... Zgodnie z art. ...... 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w ...... episach prawa dla dokonania określonych ...... okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo ...... przyczyn niezależnych od organu. ...... Zgodnie z art. ...... 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek ...... organ administracji publicznej o każdej zmianie swego    adresu. ...... W związku z powyższym informacje o etapach postępowania będą podawane do ...... ej wiadomości na bieżąco poprzez ich ...... eszczenie. ...... razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym ...... esem ma skutek prawny. ...... Zając   Otrzymują: Inwestor strony postępowania poprzez ...... eszczenie na: tablicy ogłoszeń Ug. ...... Dobrzeń Wielki, ul. ...... Namysłowska 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki, tablicach ogłoszeń sołectwa Kup oraz ...... ejscach zwyczajowo przyjętych na terenie ...... ectwa Kup, stronie internetowej Gminy ...... eń Wielki www. ...... enwielki. ...
 • Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  ... Pokój, 05 kwietnia 2017 r. ......   Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania ...... ego         ...... Na podstawie art. ...... 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. ...... 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ...... oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ...... społeczeństwo, że 17 marca 2017 r. ...... na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte ...... administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ...... edsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie ...... wojewódzkiej nr 454, w m. ...... Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój. ...... do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy ...... ektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny ...... ektor Ochrony Środowiska w Opolu. ......  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie ...... Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. ...... W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, ...... em zgodnie art. ...... 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ...... oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ...... 353) stosuje się przepis art. ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron ...... o czynnościach postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty ...... publicznego ogłaszania. ...... Otrzymują: Inwestor strony postępowania poprzez ...... eszczenie na: tablicy ogłoszeń Ug. ...... Dobrzeń Wielki, ul. ...... Namysłowski 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki, tablicach ogłoszeń sołectwa Kup oraz ...... ejscach zwyczajowo przyjętych na terenie ...... ectwa Kup, stronie internetowej Gminy ...... eń Wielki www. ...... enwielki. ...
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 27 kwietnia 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 ...... informacja Skarbnik - dyskusja - podjęcie uchwały 2. ...... Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - informacja Wójta - ...... - podjęcie uchwały 3. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ...... dzierżawy - informacja Wójta - dyskusja - ...... e uchwały 4. ...... Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...... eń Wielki-2 5. ...... Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń ...... elki z organizacjami  pozarządowymi  ...... działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016” - ...... Z-cy Wójta - przyjęcie sprawozdania 6. ...... Interpelacje 7. ...... Sprawy różne         ...... Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki        ...... Klemens Weber ...
 • Wesołego Alleluja!

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki