Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 10106 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1410

 • Warsztaty - Mama na dwóch etatach
 • GIEŁDA STAROCI
 • Ostrzeżenie meteorologiczne
 • Ćwiczenia RENEGADE/SAREX24
  ... Dobrzeń Wielki informuje, że  w dniach 6-8 czerwca 2017 r. ...... się ćwiczenia ReNeGADe/SAReX24  i w związku z tym przewidywana jest ...... uruchomienia syren alarmowych. ...... „OGŁOSZeNIe ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, „ODWOŁANIe ALARMU” ...... ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut ...
 • Wznowienie rekrutacji
  ... ewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż od ...... 1 czerwca br. ...... wznawia rekrutację do projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci". ...... Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenie  ...... w Biurze projektu przy ul. ...... Oleskiej 127 pokój 6 lub przesłanie pocztą formularza rekrutacyjnego. ...... Rekrutacja prowadzona jest w terminie 1 czerwca 2017 - 26 czerwca 2017 ...
 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( poniedziałek ) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie ...... energii cieplnej do części sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... Opolskiej 15-62, ul. ...... Koraszewskiego, ul. ...... Fiecka, ul. ...... Matejki, ul. ...... Scheitzy, ul. ...... Strzelców Byt. ...... Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ciepłowniczej. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...... elkom Sp. ...
 • Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów
  ... Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa ...... ego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem ...... Rolniczego w Łosiowie i Muzeum Wsi Opolskiej zapraszają na  XVII edycję Konkursu ...... e Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na ...... epszy regionalny produkt żywnościowy oraz na ...... epszą potrawę regionalną i lokalną. ......  Finał Regionalnej  XVII edycji Konkursu „Nasze Kulinarne ...... edzictwo-Smaki Regionów” odbędzie się 2 lipca ...... Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. ...... CeL KONKURSU: Celem konkursu jest identyfikacja i promocja regionalnych produktów ...... przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na ...... eblu unijnym, jak i krajowym. ...... Ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o ...... ekorzystnych warunkach gospodarowania, do ...... alternatywnych źródeł dochodu. ...... KARTY ZGŁOSZeNIA PROSIMY PRZeSYŁAĆ NA ADReS:   Listem tradycyjnym: Opolski ...... ek Doradztwa Rolniczego ul. ......      49-330 Łosiów z dopiskiem dział WGDiA, lub e-mailem:  ...... DO DNIA 16 CZeRWCA 2017. ...... Osoba do kontaktu: Pani Jadwiga Sadlej, dział WGDiA Tel. ...... 77 44 37 159 lub 160, tel. ......   Szczegółowe informacje na stronie: www. ...... eu oraz na stronie www. ...
 • MARSZ PO ZDROWIE
 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. ...... 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 1 czerwca 2017r. ...... w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ......  Uroczyste odznaczenie osób zasłużonych tytułem „Honorowy Obywatel ...... Dobrzeń Wielki”. ......  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na ......  Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. ......  Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody ...... etu Gminy instrumentem płatniczym. ......  Uchwała w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki. ......  Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy. ......  Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym ...... em Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2017-2021. ......  Uchwała w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przyjmowania przez Gminę ...... eń  Wielki urządzeń wodociągowych i/lub ......  Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej ...... podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki. ......  Uchwała w sprawie zamiaru zmiany uchwały, w sprawie ...... sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. ......  Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki ...... ej w Dobrzeniu Wielkim. ......  Interpelacje 13. ......  Sprawy różne         ...... Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki        ...... Klemens Weber   ...
 • Uwaga praca!
 • Ostrzeżenie meteorologiczne
 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( środa ) w godzinach od 800 do 1500 nie będzie dostawy energii cieplnej do części ...... eci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... Namysłowskiej do numerów 61 i 72, ul. ...... Wrocławskiej, ul. ...... Nowej, ul. ...... Sienkiewicza, ul. ...... Osieckiej, ul. ...... Kochanowskiego, ul. ...... Sportowej, ul. ...... Reymonta. ...... Przyczyną przerwy w dostawie ciepła jest usuwanie awarii na sieci ciepłowniczej. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności. ...... elkom Sp. ...
 • Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  ... Gmina Dobrzeń Wielki przystąpiła do projektu partnerskiego pt. ...... „Przedszkola na wymiar –utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie ...... pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”, który realizowany jest w ...... Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 i ...... ego ze środków  europejskiego  ...... Społecznego. ...... Tytuł projektu Przedszkola na wymiar – ...... enie nowych miejsc wychowania przedszkolnego ...... wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej. ...... Okres realizacji projektu 01. ...... Fundusz europejski Fundusz Społeczny ...... Wnioskodawca Miasto Opole Partnerzy projektu ...... Miasto Opole, Gmina Łubniany, Gmina Ozimek, Gmina Walce, ...... Dobrzeń Wielki, Gmina Popielów, Gmina Strzeleczki, Gmina Zdzieszowice ...... Całkowite koszty projektu 1 945 353,00 PLN ...... PLN Gmina Dobrzeń Wielki kwota wsparcia 48 343, ...... PLN Gmina Dobrzeń Wielki  okres realizacji projektu ......   Projekt skierowany jest do publicznych przedszkoli  ...... ejących i nowo utworzonych ośrodków wychowania ...... edszkolnego, w tym miejsc integracyjnych ...... na terenie Aglomeracji Opolskiej: Miasto Opole: Publiczne Przedszkola Nr 23, 25, 26, 37, 51, ...... 59, 61, Gmina Łubniany: Publiczne Przedszkole w Kępie, Gmina Ozimek: Publiczne Przedszkole ...... nr 4, Gmina Walce: Publiczne Przedszkole w Walcach (oddział przedszkolny w Walcach i ...... Straduni), Publiczne Przedszkole w Brożcu, Gmina Dobrzeń Wielki: Publiczne ...... edszkole w Chróścicach, Zespół Szkolno- ...... edszkolny w Kup, Publiczne Przedszkole w ...... eniu Wielkim, Gmina Popielów: Publiczne ...... edszkole w Karłowicach, Publiczne Przedszkole ...... Starych Siołkowicach, Gmina Strzeleczki: Publiczne Przedszkole w Strzeleczkach ...... w Zielinie, Gmina Zdzieszowice: Publiczne przedszkole Nr 2. ...... Zakłada się udział 280 dzieci, w tym 120 M i 160 K w tym z terenów ...... ejskich 140 dzieci. ...... Co najmniej 15% grupy docelowej projektu będą stanowić dzieci ze specjalnymi ...... ebami edukacyjnymi, w tym dzieci z grup ...... efaworyzowanych celem wyrównania ich szans ...... edukacyjnych, jak i pozostałych celem ...... ich kompetencji i umiejętności. ...... Projekt zakłada: utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ...... e:  miasto Opole - 125 miejsc, Gmina ...... 20 miejsc, Gmina Ozimek- 22 miejsca, Gmina Walce- 40 miejsc, w okresie od 09. ...... W sumie 207 miejsc wychowania przedszkolnego. ...... Wydłużenie godzin pracy przedszkoli: Gmina Walce- o 3 godziny, Gmina ...... eń Wielki- o 3 godziny, Gmina Popielów- o 2 ...... Gmina Strzeleczki- o 2 godziny, Gmina Zdzieszowice- o 1 godzinę   Celem ...... ektu jest zwiększenie dostępu do edukacji ...... edszkolnej, co stanowi odpowiedź na ...... ebowanie rodziców wynikające z dysproporcji w ...... e do usług wychowania przedszkolnego. ...... Indywidualnie zdiagnozowano zapotrzebowania ośrodków wychowania przedszkolnego, ...... podstawie czego określono główne obszary wsparcia. ...... Diagnozy zostały przygotowane i przeprowadzone przez ośrodki wychowania przedszkolnego oraz ...... erdzone przez organ prowadzący. ...... W ten sposób wskazano główne obszary wymagające wsparcia: brak ...... ej ilości miejsc wychowania przedszkolnego ...... zbyt krótki czas otwarcia placówek. ...... Tym samym, pomimo prognoz demograficznych, zakładających zmniejszenie ...... dzieci w wieku przedszkolnym, ich ilość znacznie wzrosła. ...... Dzieci 6- letnie pozostające w przedszkolach niejako ,,zajęły” miejsca dzieci 3 ...... 4 letnich, które dopiero miały zacząć edukację przedszkolną. ...... W odpowiedzi na ww. ...... sytuację oraz zapotrzebowanie rodziców w projekcie zakłada się ...... enie 9 nowych oddziałów wychowania ...... edszkolnego łącznie dla 207 dzieci oraz o ...... enie godzin pracy o min. ...... 10% dotychczasowego czasu pracy. ...... Wszystkie realizowane działania będą uwzględniać indywidualne ...... eby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości ...... e dzieci objętych wsparciem, w tym ...... epełnosprawnych oraz uwzględniać specyficzne ...... eby dzieci w wieku 3-4 lat. ...
 • BEZPŁATNE SZKOLENIA
 • ZAWIADOMIENIE
  ... ( piątek ) w godzinach od 800 do 1400 na odcinku ...... eci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu włączenia do sieci nowego ...... ciepła. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Nowowiejskiej. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności elkom Sp. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki