Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 10294 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1456

 • Ogłoszenie
  ... Dobrzeń Wielki informuje, że dla upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania ...... ego w dniu 01. ...... na czas jednej minuty z wykorzystaniem sygnału ciągłego nastąpi uruchomienie syren ...... na terenie naszej gminy ...
 • Ostrzeżenia dla mieszkańców
 • Polityka prywatności
  ... { counter-reset: item; } ol > li { counter-increment: ...... em; } ol ol > li { display: block; } ...... ol ol > li:before { content: counters(item, ". ...... "; margin-left: -20px; } ol ol li p { ...... ertical-align: top; width: 99%; ...... inline-block; }   § 1 ...... eNIA OGÓLNe   Administratorem ...... osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Gmina Dobrzeń ...... elki, 46-081, Dobrzeń Wielki, ul. ...... Namysłowska 44 NIP: 9910495569, ReGON: 531413060, a Procesorem G. ...... Przewłocki, G. ...... Zieleźny, S. ...... Milewski, M. ...... Chudy netkoncept. ...... spółka jawna działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ...... VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325599, ...... ejsce wykonywania działalności oraz adres do ...... eń: ul. ...... Partyzanckiej 5A, 45-801 Opole, NIP: 7542770413, ReGON: 532450984, adres ...... elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept. ...... zwany dalej "Procesorem" i będący jednocześnie Usługodawcą. ...... Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych ...... z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...... 883 ze zm. ...... oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ...... 1204 ze zm. ...... Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, ...... dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: ...... etwarzane zgodnie z prawem, ...... erane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów ...... niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie ...... e i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są ...... etwarzane oraz przechowywane w postaci ...... ej identyfikację osób, których dotyczą, nie ...... ej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ...... etwarzania. ......   § 2 CeL I ZAKReS ZBIeRANIA DANYCH Dane osobowe ...... zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów: ...... kontaktowania się z Klientem, innych czynności związanych z ...... em aplikacji. ...... Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: ...... Numer telefonu, Adres e-mail. ...... Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące ...... korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą ...... elektroniczną (dane eksploatacyjne): ...... Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system ...... eleinformatyczny, z którego korzystał ...... Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ...... ez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą ...... elektroniczną. ...... Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą ...... elektroniczną. ...... Pozostałe dane, które Administrator otrzymuje podczas korzystania ...... aplikacji w tym dane lokalizacyjne czy też zdjęcia są anonimowe i służą do rozwiązania ...... etnego problemu zgłaszanego do Administratora ...... Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 ...... est niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę ...... drogą elektroniczną w ramach aplikacji   ...... §3 PODSTAWA PRZeTWARZANIA DANYCH Korzystanie z ...... wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, i jest ...... e dobrowolne. ...... Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z ...... świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu aplikacji ...... Zgodnie z art. ...... 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...... przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. ...... gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi ...... usunięcie dotyczących jej danych. ...... jest to konieczne do korzystania z aplikacji ...... etwarzanie danych osobowych przez ...... odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich ...... etwarzania wymienionych w pkt 2. ...... Przetwarzanie danych będzie miało związek z działaniem aplikacji. ...... § 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TReŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA ...... Usługobiorca ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich ...... Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, ...... e jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych ...... a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych ...... czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one ...... ekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub ...... zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji ...... elu, dla którego zostały zebrane. ...... W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać ...... ez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na ...... es: ug@dobrzenwielki. ......   § 5 PLIKI "COOKIeS" Aplikacja używa plików  ...... es”. ...... Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem ...... na ich użycie. ...... Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. ...... W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ...... w szczególności tych wymagających autoryzacji. ...... W ramach Aplikacji stosowany jest jeden rodzaj plików „cookies”: „stałe” ...... „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez ...... określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez ...... Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” ...... swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. ......  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ...... es” dostępne są w ustawieniach oprogramowania ...... eglądarki internetowej). ......   § 6 POSTANOWIeNIA KOŃCOWe Administrator stosuje środki ...... echniczne i organizacyjne zapewniające ochronę ...... etwarzanych danych osobowych odpowiednią do ...... eń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w ...... ególności zabezpiecza dane przed ich ...... eniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez ...... nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, ...... uszkodzeniem lub zniszczeniem. ...... Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu ...... modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą ...... elektroniczną. ...... ol { counter-reset: item; } ol > li { counter-increment: ...... em; } ol ol > li { display: block; } ...... ol ol > li:before { content: counters(item, ". ...... "; margin-left: -20px; } ol ol li p { ...... ertical-align: top; width: 99%; ...... inline-block; } ...
 • Polityka prywatności
  ... { counter-reset: item; } ol > li { counter-increment: ...... em; } ol ol > li { display: block; } ...... ol ol > li:before { content: counters(item, ". ...... "; margin-left: -20px; } ol ol li p { ...... ertical-align: top; width: 99%; ...... inline-block; }   § 1 ...... eNIA OGÓLNe   Administratorem ...... osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Gmina Dobrzeń ...... elki, 46-081, Dobrzeń Wielki, ul. ...... Namysłowska 44 NIP: 9910495569, ReGON: 531413060, a Procesorem G. ...... Przewłocki, G. ...... Zieleźny, S. ...... Milewski, M. ...... Chudy netkoncept. ...... spółka jawna działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ...... VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325599, ...... ejsce wykonywania działalności oraz adres do ...... eń: ul. ...... Partyzanckiej 5A, 45-801 Opole, NIP: 7542770413, ReGON: 532450984, adres ...... elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept. ...... zwany dalej "Procesorem" i będący jednocześnie Usługodawcą. ...... Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych ...... z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...... 883 ze zm. ...... oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ...... 1204 ze zm. ...... Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, ...... dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: ...... etwarzane zgodnie z prawem, ...... erane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów ...... niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie ...... e i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są ...... etwarzane oraz przechowywane w postaci ...... ej identyfikację osób, których dotyczą, nie ...... ej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ...... etwarzania. ......   § 2 CeL I ZAKReS ZBIeRANIA DANYCH Dane osobowe ...... zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów: ...... kontaktowania się z Klientem, innych czynności związanych z ...... em aplikacji. ...... Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: ...... Numer telefonu, Adres e-mail. ...... Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące ...... korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą ...... elektroniczną (dane eksploatacyjne): ...... Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system ...... eleinformatyczny, z którego korzystał ...... Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ...... ez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą ...... elektroniczną. ...... Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą ...... elektroniczną. ...... Pozostałe dane, które Administrator otrzymuje podczas korzystania ...... aplikacji w tym dane lokalizacyjne czy też zdjęcia są anonimowe i służą do rozwiązania ...... etnego problemu zgłaszanego do Administratora ...... Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 ...... est niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę ...... drogą elektroniczną w ramach aplikacji   ...... §3 PODSTAWA PRZeTWARZANIA DANYCH Korzystanie z ...... wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, i jest ...... e dobrowolne. ...... Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z ...... świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu aplikacji ...... Zgodnie z art. ...... 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...... przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. ...... gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi ...... usunięcie dotyczących jej danych. ...... jest to konieczne do korzystania z aplikacji ...... etwarzanie danych osobowych przez ...... odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich ...... etwarzania wymienionych w pkt 2. ...... Przetwarzanie danych będzie miało związek z działaniem aplikacji. ...... § 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TReŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA ...... Usługobiorca ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich ...... Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, ...... e jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych ...... a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych ...... czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one ...... ekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub ...... zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji ...... elu, dla którego zostały zebrane. ...... W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać ...... ez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na ...... es: um@niemodlin. ......   § 5 PLIKI "COOKIeS" Aplikacja używa plików  ...... es”. ...... Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem ...... na ich użycie. ...... Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. ...... W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ...... w szczególności tych wymagających autoryzacji. ...... W ramach Aplikacji stosowany jest jeden rodzaj plików „cookies”: „stałe” ...... „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez ...... określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez ...... Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” ...... swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. ......  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ...... es” dostępne są w ustawieniach oprogramowania ...... eglądarki internetowej). ......   § 6 POSTANOWIeNIA KOŃCOWe Administrator stosuje środki ...... echniczne i organizacyjne zapewniające ochronę ...... etwarzanych danych osobowych odpowiednią do ...... eń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w ...... ególności zabezpiecza dane przed ich ...... eniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez ...... nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, ...... uszkodzeniem lub zniszczeniem. ...... Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu ...... modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą ...... elektroniczną. ...... ol { counter-reset: item; } ol > li { counter-increment: ...... em; } ol ol > li { display: block; } ...... ol ol > li:before { content: counters(item, ". ...... "; margin-left: -20px; } ol ol li p { ...... ertical-align: top; width: 99%; ...... inline-block; } ...
 • Polityka prywatności
  ... 1 POSTANOWIeNIA OGÓLNe Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Dobrzeń ...... elki, 46-081, Dobrzeń Wielki, ul. ...... Namysłowska 44 NIP: 9910495569, ReGON: 531413060. ...... Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Marcin Tynda, kontakt:  e-mail: ...... etkoncept. ...... tel: 77 469 55 25 Operatorem aplikacji mobilnej zwanym również ...... esorem jest: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz ...... eleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy ...... eTKONCePT. ...... 45-801 Opole, ul. ...... Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, ReGON: 532450984 lub w dalszej części ...... etkoncept. ...... Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza zgłoszenia ...... emu jest Gmina Dobrzeń Wielki z siedzibą ...... Namysłowska 44, 46-081, Dobrzeń Wielki NIP: 9910495569, a Procesorem G. ...... Przewłocki, G. ...... Zieleźny, S. ...... Milewski, M. ...... Chudy netkoncept. ...... spółka jawna działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ...... VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325599, ...... ejsce wykonywania działalności oraz adres do ...... eń: ul. ...... Partyzancka 5A, 45-801 Opole, NIP: 7542770413, ReGON: 532450984, adres ...... elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept. ...... Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i ...... (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych ...... związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ...... epływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy ...... Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, ...... dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: ...... etwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla ...... zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, ...... merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są ...... etwarzane oraz przechowywane w postaci ...... ej identyfikację osób, których dotyczą, nie ...... ej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ...... etwarzania. ...... § 2 CeL I ZAKReS ZBIeRANIA DANYCH Podstawą zbierania danych ...... est dobrowolne ich podanie przez użytkownika ...... pomocą formularza zgłaszania problemu: adres email, nr telefonu (dane ...... e opcjonalnie). ...... Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w ...... automatyczny dane dotyczące m. ...... urządzenia oraz systemu operacyjnego. ...... Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, ...... es IP). ...... Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez ...... Umożliwia to świadczenie usług drogą elektroniczną. ...... Rozwiązywanie problemów technicznych. ...... Obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz. ...... Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą ...... Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie ...... estępstwa. ...... Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez aplikację ...... upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie ...... Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ...... ego Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i ...... (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...... etwarzaniem danych osobowych i w sprawie ...... ego przepływu takich danych oraz uchylenia ...... ektywy 95/46/W. ...... W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: dostępu ...... Twoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia Twoich ...... osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. ...... Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy: w odniesieniu do ...... sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, w ...... esieniu do żądania usunięcia danych: Twoje ...... e nie będą już niezbędne do celów, dla których ...... zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; ...... sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą ...... etwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny ...... usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z ...... episu prawa lub dane zostały zebrane w związku ...... e świadczeniem usług drogą elektroniczną ...... erowanych dziecku, w odniesieniu do żądania ...... enia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje ...... e są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia ...... etwarzania Twoich danych na okres pozwalający ...... sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale ...... e będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; ...... e dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą ...... potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec ...... etwarzania danych – do czasu ustalenia, czy ...... e uzasadnione podstawy po naszej stronie są ...... e wobec podstawy sprzeciwu, w odniesieniu do ...... przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej ...... lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. ...... Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych ...... organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ...... 00-193 Warszawa) § 3 PODSTAWA PRZeTWARZANIA DANYCH Korzystanie z ...... mobilnej może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych, i jest ...... e dobrowolne. ...... Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z ...... świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu aplikacji. ...... Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 ...... etnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych ...... związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ...... epływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy ...... przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. ...... gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi ...... usunięcie dotyczących jej danych, jest to konieczne do korzystania z aplikacji. ...... Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach ...... dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w § 2. ...... Przetwarzanie danych będzie miało związek z działaniem aplikacji. ...... § 4 PLIKI KONFIGURACYJe Aplikacja używa plików  ...... które zapisują się po stronie urządzenia usługobiorcy, zbierają ostatni wybrany ...... w kalendarzu wywozu odpadów, identyfikator dla powiadomień PUSH. ...... Po odinstalowaniu aplikacji lub czyszczeniu pamięci lub danych aplikacji wszystkie ...... zostają usunięte z urządzenia. ...... § 5 POSTANOWIeNIA KOŃCOWe Administrator stosuje środki ...... echniczne i organizacyjne zapewniające ochronę ...... etwarzanych danych osobowych odpowiednią do ...... eń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w ...... ególności zabezpiecza dane przed ich ...... eniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez ...... nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, ...... uszkodzeniem lub zniszczeniem. ...... Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i ...... przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą ...... elektroniczną. ...... W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia ...... danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach ...... się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi ...... echowywania i zabezpieczania danych dla ...... Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii ...... europejskiej. ...... W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj ...... mobilnej bądź ją odinstaluj. ...... Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności. ...
 • Oświadczenie o ochronie prywatności
  ... { counter-reset: item; } ol > li { counter-increment: ...... em; } ol ol > li { display: block; } ...... ol ol > li:before { content: counters(item, ". ...... "; margin-left: -20px; } ol ol li p { ...... ertical-align: top; width: 99%; ...... inline-block; } Dane osobowe użytkownika, przekazane dobrowolnie przez ...... aplikacji będą przetwarzane tylko i wyłącznie po zaznajomieniu się z poniższym ...... eniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie ......   INFORMACJA O PRZeTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZe ......    Administratorem danych osobowych zbieranych za ...... ednictwem formularza kontaktowego jest Wójt ...... Dobrzeń Wielki, 46-081, Dobrzeń Wielki, ul. ...... Namysłowska 44 NIP: 9910495569, ReGON: 531413060, a Procesorem G. ...... Przewłocki, G. ...... Zieleźny, S. ...... Milewski, M. ...... Chudy netkoncept. ...... spółka jawna działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ...... VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325599, ...... ejsce wykonywania działalności oraz adres do ...... eń: ul. ...... Partyzanckiej 5A, 45-801 Opole, NIP: 7542770413, ReGON: 532450984, adres ...... elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept. ...... zwany dalej "Procesorem" i będący jednocześnie Usługodawcą. ...... Dane osobowe zamieszczone w zbiorze „Użytkownicy aplikacji” są przetwarzane ...... e w celu realizacji zgłoszenia zgodnie z ...... Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia ...... r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...... etwarzaniem danych osobowych i w sprawie ...... ego przepływu takich danych oraz uchylenia ...... ektywy 95/46/W Dane osobowe zawarte w ...... e „Użytkownicy aplikacji” nie będą ...... e podmiotom innym, niż upoważnione na ...... e przepisów prawa. ...... Osobie, której dane znajdują się w zbiorze „Użytkownicy ...... przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. ...... Aby uzyskać takie informacje należy zwrócić się z prośbą udostępnienie danych ...... adres e-mail: ug@dobrzenwielki. ...... Podanie danych takich jak adres email, telefon są dobrowolne i użytkownik musi ...... e podać tylko w celu realizacji zgłoszenia. ......   OŚWIADCZeNIe Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (-am) się z ...... eścią informacji zamieszczonej w pkt. ...... 1, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie ...... do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. ...... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adres ...... email, telefon adres IP w celu realizacji ...... Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. ...
 • Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018
  ... erminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków ...... okres zasiłkowy 2017/2018 Ponadto Ustawą z ...... o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (dz. ...... 1428 )wprowadzono Istotne zmiany przy ustalaniu prawa do świadczeń ( ...... eń wychowawczych, świadczenia z funduszu ...... entacyjnego oraz świadczeń rodzinnych) na nowy ...... es zasiłkowy 2017/2018. ...... episy o utracie i uzyskaniu dochodu ...... episów o utracie i uzyskaniu dochodu nie ...... e się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub ...... ej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu ...... ejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej ...... gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko ...... e pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód ...... tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, ...... dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ...... e rozpoczęli pozarolniczą działalność ......   Świadczenie wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o ...... e i uzyskaniu dochodu po ustaleniu, że ...... okoliczności wyłączające możliwość zastosowania tych regulacji ( tj. ...... o utracie i uzyskaniu dochodu), uznaje się za nienależnie pobrane świadczenie, ...... e podlega zwrotowi wraz z odsetkami. ...... episy dotyczące ustalenia dochodów osób ...... działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o ...... podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby ...... e (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) ...... ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  ...... o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby ...... e w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ...... przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego ...... e, w drodze obwieszczenia, przez ministra ...... ego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym ...... eczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w ...... erminie do dnia 1 sierpnia każdego roku. ......   Należy wówczas przedłożyć : zaświadczenie naczelnika urzędu ...... ego, dotyczące członków rodziny rozliczających ...... na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od ...... ektórych przychodów osiąganych przez osoby ...... e, zawierające informacje odpowiednio o: a) ...... e opłacanego podatku, b) wysokości ...... c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym ...... edzającym okres zasiłkowy ( aktualnie za 2016r. ...... episy dotyczące osób samotnie wychowujące ...... ecko Osobie samotnie wychowujące dziecko ...... uzyskać prawo do świadczenia muszą mieć ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego ...... świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub ...... erdzonego przez sąd. ...... Osoby samotnie wychowujące dziecko nie muszą posiadać zasądzonych alimentów na ...... ecko w przypadku, gdy: drugi rodzic ...... ecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; ...... powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało ...... e; sąd zobowiązał jedno z rodziców do ...... enia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i ...... e zobowiązał drugiego z rodziców do ...... enia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; ...... ecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod ...... eką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w ...... i powtarzających się okresach. ...... Termin na doniesienie tytułu wykonawczego: W przypadku gdy osoba samotnie ...... dziecko, której prawo do świadczenia w stosunku do danego dziecka uzależnione ...... est od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego ...... świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub ...... erdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie ...... do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, ...... realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do ...... enia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, ...... termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. ...... W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających ...... 2 pkt 1–5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia ...... jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. ...... Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. ...... W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ...... erminie, o którym mowa w ust. ...... 4, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ...... enie na rzecz dziecka od jego rodzica ...... enia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał ...... enie w przedmiocie odmowy udzielenia ...... ezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, ...... 4, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów ...
 • Kalendarz wydarzeń
 • Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych
  ... ekt - projekt pn. ...... „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, ...... ealizowany przez Izbę Rzemieślniczą z siedzibą ...... Opolu, współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach ...... egionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...... ego na lata 2014-2020. ...... Oś priorytetowa 9. ...... Wysoka jakość edukacji. ...... Działanie 9. ...... Rozwój kształcenia zawodowego. ...... Poddziałanie 09. ...... - wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, realizowany na podstawie ...... o dofinansowanie Projektu nr  RPOP. ...... zawartej między Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, a Izbą ...... emieślniczą w Opolu. ...... Projekt realizowany będzie w okresie 01. ...... Grupę docelową stanowi 96 osób dorosłych, w tym 38 ...... et i 58 mężczyzn, zainteresowanych z własnej ...... zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. ...... 100% grupy docelowej stanowią osoby z terenu woj. ...... opolskiego, obszar Aglomeracji Opolskiej tj. ...... osoby fizyczne mieszkające na terenie woj. ...... opolskiego, obszar powiatów tworzących Aglomerację Opolską, w rozumieniu przepisów Kodeksu ...... ego. ...... Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby pracujące, nieaktywne, bierne zawodowo, ...... osoby bezrobotne i uczące się. ...... Kryterium formalne stanowi bowiem,oprócz bycia osobą dorosłą z woj. ...... opolskiego, Aglomeracja Opolska, chęć zdobycia, uzupełnienia ...... podniesienia kwalifikacji zawodowych będąca własną ...... (uczestnictwo w projekcie/kursie niezależne od pracodawcy, urzędu pracy,itp. ...... bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. ...... Formy wsparcia w ramach projektu: - kurs zawodowy w zawodzie monter sieci, ...... instalacji i urządzeń sanitarnych, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem ...... eladniczym - kurs mistrzowski w zawodzie ...... er sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w ...... e 100 godzin, zakończony egzaminem ...... - kurs zawodowy w zawodzie cieśla, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem ...... eladniczym - kurs zawodowy w zawodzie dekarz, ...... wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym - kurs mistrzowski w zawodzie ...... ekarz, w wymiarze 100 godzin, zakończony ...... egzaminem mistrzowskim - kurs zawodowy w ...... e blacharz izolacji przemysłowych, w wymiarze ...... godzin, zakończony egzaminem czeladniczym - kurs zawodowy w zawodzie ...... erator obrabiarek skrawających, zakończony ...... egzaminem czeladniczym - kurs mistrzowski w ...... e operator obrabiarek skrawających, w wymiarze ...... godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim - kurs zawodowy w zawodzie ...... w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym - kurs mistrzowski w zawodzie ...... w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim - kurs zawodowy w zawodzie ...... er, w wymiarze 120 godzin, zakończony ...... egzaminem czeladniczym - kurs mistrzowski w ...... e fryzjer, w wymiarze 100 godzin, zakończony ...... egzaminem mistrzowskim - kurs pedagogiczny ...... instruktorów praktycznej nauki zawodu, w wymiarze 86 godzin, ...... egzaminem na instruktora praktycznej nauki zawodu Wszystkie kursy są ...... ezpłatne. ...... Kontakt: Izba Rzemieślnicza w Opolu ul. ...... Katowicka 55 45-061 Opole tel. ...... 77 454 31 73, 77 453 79 71 wew. ...... 20 lub 22 oraz mailowo info@izbarzem. ...... e. ...... Szczegóły dotyczące projektu, niezbędne dokumenty tj. ...... regulamin uczestnictwa, formularze znajdują się tutaj: www. ...... em. ...... e. ...... ekt-akademia-opolskich-kwalifikacji. ...
 • DBAMY O SIEBIE, ABY DBAĆ O INNYCH
  ... Województwa Opolskiego wraz z Fundacją INTRA zaprasza do udziału ...... projekcie „DBAMY O SIeBIe,  ABY DBAĆ O INNYCH”. ...... Jest on kierowany do członków rodzin/opiekunów osób dorosłych, posiadających ...... eczenie o stopniu niepełnosprawności ze  ...... na upośledzenie umysłowe  i choroby psychiczne , bez względu na ...... eń. ...... Jego głównym celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego członków ...... opiekunów, podnoszenie umiejętności pracy z osobami z orzeczeniem o ...... epełnosprawności, w tym sprawowanie nad nimi ...... eki i udzielanie pomocy w procesie ich ...... ehabilitacji. ...... Projekt będzie realizowany w dwóch powiatach - opolskim i ...... Z każdego powiatu ze wsparcia może skorzystać 30 osób – członków rodzin, tj. ...... opiekunów ON (łącznie 60 osób). ......  W trakcie realizacji zajęć grupowych zapewniona jest ...... eż opieka nad osobą posiadającą orzeczenie. ...... Uczestnicy projektu (opiekunowie dorosłych ON) mogą wziąć udział w ...... Szkoleniach edukacyjnych „Zrozumieć chorobę”. ...... Warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. ...... Konferencji. ...... Okres realizacji działań: 29. ...... Kontakt: Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA tel. ...... 781-041-025, e-mail: biuro@fundacjaintra. ...... Szczegóły: http://www. ...
 • Konkursu Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2017
  ... Państwo, Uprzejmie informuję, iż rozpoczął się nabór kandydatur ...... Konkursu Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2017. ...... W roku obecnym będzie obowiązywała nowa formuła konkursu, ...... erzeniu uległy również kategorie do których ...... W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z nowym regulaminem Konkursu na stronie ...... e. ...... Kandydatury zgłasza się na adres lodolamacze@popon. ...... Termin zgłoszenia  mija  27 lipca 2017 roku. ...... Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urząd Marszałkowski Województwa ...... ego ul. ...... Piastowska 14 45 – 082 Opole tel. ...
 • II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2, Kup, ul. Miarki 9
  ... Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza II przetarg ustny ...... eograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w ...... Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2, dla którego brak ...... wieczystej wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości ...... ej jako działka 820/120 arkusz mapy 1, o ...... erzchni 0. ...... ha, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00019802/3, stanowiącej ...... Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: MN – ...... ejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa ...... ednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o ...... ej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 ...... eszkań w budynku). ...... Przedmiotowa nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. ...... Zabudowana jest dwulokalowym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym, z ...... eszkalnym poddaszem oraz budynkiem ...... W budynku zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne, na parterze i poddaszu. ...... Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, z   ...... em dwuspadowym, krytym dachówką. ...... Komunikacje zapewnia wewnętrzna klatka schodowa. ...... Wejście do budynku usytuowane jest od podwórza i odbywa się przez wiatrołap. ...... Budynek wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ...... eletechniczną, c. ...... etażowe z piecami w poszczególnych lokalach. ...... Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,13 m2 położony jest na ...... Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, spiżarki. ...... Do lokalu przynależne są dwa pomieszczenia gospodarcze nr 2 i 3 o łącznej ...... erzchni 23,15 m2. ...... Właścicielowi lokalu przysługuje udział 4570/10000 w częściach wspólnych ...... eruchomości gruntowej i budynkowej. ...... Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. ...... Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości minął z dniem 15. ...... Wnioski takie nie zostały złożone. ...... Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 28. ...... zakończył się wynikiem negatywnym. ...... Cena wywoławcza nieruchomości: 37 000 zł brutto (słownie: ...... eści siedem tysięcy złotych 00/100) Wadium: ...... 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Przetarg ...... e się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ...... Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 6 września 2017 roku - o godz. ...... Osoby zainteresowane nabyciem lokalu, mogą go oglądać po wcześniejszym ...... eniu terminu z przedstawicielem PROWOD Sp. ...... w Czarnowąsach  - tel. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek ...... Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, ...... 30 sierpnia 2017 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na ...... ek Urzędu Gminy). ...... Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek ...... uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie ...... e na poczet ceny nabycia nieruchomości ...... w chwili zawarcia aktu notarialnego. ...... Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć: ...... dowód tożsamości; aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą ...... etargu, dokumenty identyfikujące podmiot ...... ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji ...... gospodarczej, inne); pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić ...... e notarialne do udziału w przetargu; przez ...... fizyczne – w przypadku pozostawania w związku ...... eńskim, przy występowaniu w przetargu jednego ...... małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w ...... etargu z notarialnie poświadczonym podpisem, ...... ełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis ...... notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa ...... eńską; przez spółki cywilne – wierzytelną ...... Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty ...... ej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego ...... ecznie wadium, przed zawarciem umowy ...... ej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 ...... licząc od dnia zamknięcia przetargu. ...... się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. ...... Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www. ...... enwielki. ...... oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www. ...... enwielki. ...... a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu ...... elkim - pok. ...... 7b, tel. ...... 77 4695-483 wew. ...... Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu ...... powodów, podając informację do publicznej wiadomości. ...
 • PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 837/120 Kup
  ... Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza przetarg ustny ...... eograniczony na sprzedaż nieruchomości ...... ezabudowanej położonej w Kup Przedmiotem ...... etargu jest nieruchomość niezabudowana, ...... jako działka numer 837/120 arkusz mapy 1, obręb Kup o  ...... erzchni 0. ...... ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr  ...... Opis i przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa ...... na ogrodzonym terenie, zagospodarowanym zielenią niską i wysoką. ...... Znajduje się na niej nieczynne szambo oraz fragment sieci kanalizacji ...... ej. ...... W sąsiedztwie teren uzbrojony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz. ...... Położona wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej  przy ulicy Miarki, ...... eciwko obiektów szpitala. ...... Kształt prostokątny, jej wymiary i powierzchnia ograniczają możliwości swobodnej ...... Dobrze nasłoneczniona. ...... Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...... oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. ...... Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości minął z dniem 10. ...... Wnioski takie nie zostały złożone. ...... Cena wywoławcza nieruchomości: 14 900 zł  (słownie: ...... ernaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100). ...... Wadium: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). ...... Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie ...... ek VAT w wysokości 23%. ...... Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. ...... Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 6 września 2017 roku - o godz. ...... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek ...... Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, ...... 30 sierpnia 2017 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na ...... ek Urzędu Gminy). ...... Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek ...... uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie ...... e na poczet ceny nabycia nieruchomości ...... się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ......   Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć: ...... dowód tożsamości; aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą ...... etargu, dokumenty identyfikujące podmiot ...... ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji ...... gospodarczej, inne); pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić ...... e notarialne do udziału w przetargu; przez ...... fizyczne – w przypadku pozostawania w związku ...... eńskim, przy występowaniu w przetargu jednego ...... małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w ...... etargu z notarialnie poświadczonym podpisem, ...... ełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis ...... notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa ...... eńską; przez spółki cywilne – wierzytelną ......   Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania ...... ednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, ...... ejszonej o wartość uiszczonego skutecznie ...... przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc ...... dnia zamknięcia przetargu. ...... Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. ...... Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www. ...... enwielki. ...... oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www. ...... enwielki. ...... a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. ......   Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu ...... elkim - pok. ...... 7b, tel. ...... 77 4695-483 wew. ......   Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu ...... powodów, podając informację do publicznej wiadomości. ...
 • Uwaga Rolnicy !
  ... się sygnałami o występowaniu prób wyłudzenia od rolników przez osoby podszywające się ...... pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków pieniężnych pod ...... em ściągnięcia zaległości w spłacie należności ...... tytułu ubezpieczenia społecznego. ...... Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pragnie  zwrócić Państwa uwagę, że ...... pracownik KRUS wizytujący gospodarstwo rolne i domowe powinien okazać ważną legitymację ...... Jednocześnie informujemy, że pracownicy Kasy nie są uprawnieni do ...... erania jakichkolwiek opłat podczas wizytacji ...... nie mogą żądać podawania wrażliwych danych ...... W przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zaleca się bezzwłoczne ...... enie właściwych organów ścigania. ...... wszystkich rolników o rozwagę i zachowanie wszelkich środków ostrożności. ...... Z poważaniem        ...... Dyrektor KRUS OR Opole         ......       Lech Waloszczyk ...
 • Spotkania informacyjno - promocyjne dotyczące grantów
  ... Swój udział w spotkaniu można zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy ...... esłać na maila: lgd@stobrawskiszlak. ...... lub dostarczyć osobiście do biura LGD, do dnia 21. ...... Formularz zgłoszeniowy: ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki