Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 10106 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1410

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 21.07.2019
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz ...... Miejscami możliwy grad. ...... Komunikat jest ważny od 21-07-2019 08:00:01 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo burze z gradem/1 z 21.07.2019
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz ...... Lokalnie wystąpi grad. ...... Komunikat jest ważny od 21-07-2019 06:02:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz inny
  ... z powtarzającymi się przypadkami zdarzeń związanych z wybuchami gazu, tut. ...... Organ został zobowiązany przez Wojewodę Opolskiego do wdrożenia szczególnych ...... edur kontrolnych dotyczących wykonywania ...... ez Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot ...... eszkaniowych) budynków mieszkalnych ...... elorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania ...... ego, budynków użyteczności publicznej oraz ...... obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, ...... wynikającego z art. ...... Prawo Budowlane (tj. ...... poddawania obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, ...... co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego ...... gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i ...... entylacyjnych); Jednocześnie przypominam, że ...... e z przepisami ustawy - Prawo budowlane ...... stanu technicznego powinny przeprowadzać: w odniesieniu do przewodów ...... oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby ...... kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające ...... enia budowlane w odpowiedniej specjalności, ...... w odniesieniu do przewodów kominowych, kominów przemysłowych, ...... wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy ...... est wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - ...... posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. ...... Ponadto na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów ...... spoczywa obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, ...... erdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, ...... e mogłyby spowodować zagrożenie życia lub ...... ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. ...... Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. ...... 8 ustawy - Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt ...... lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, ...... ega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek ...... ennych, karze ograniczenia wolności albo ...... enia wolności do roku (art. ...... 91a ustawy - Prawo budowlane). ...... Ponadto przypominam, że właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do ...... episów rozporządzenia Ministra Spraw ...... ewnętrznych z dnia 21. ...... w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i ...... erenów (Dz. ...... Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i ...... entylacyjnych. ...... W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, cieego lub ...... ego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów ...... 1): 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej ...... w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od pozostałych ...... enisk opalanych paliwem stałym - co najmniej ...... ery razy w roku; 3) od pozostałych palenisk ...... paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku. ...... obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, ...... eżeli większa częstotliwość nie wynika z ...... Jednocześnie zalecam zarządcom i właścicielom kierowanie do użytkowników obiektów ...... a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ...... użytkowania w celu uniknięcia m. ...... zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu oraz pożaru. ...... Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem ...... (zaczadzenia) w budynkach jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub ...... ewłaściwa wentylacja. ...... Uniemożliwienie, a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania (dymu, spalin), ...... e z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w ...... odprowadzających, przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości ...... etrza do pomieszczeń, w których znajdują się ...... enia spalające paliwo stałe (węgiel, koks, ...... ewno, itp. ...... ciee lub gazowe – jest przyczyną powstawania szczególnie ...... ebezpiecznego gazu (czadu), powodującego ...... śmiertelne zatrucia użytkowników budynków. ...... Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz ...... ewłaściwa wentylacja pomieszczeń może również ...... pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. ...... Wskazane jest, by uświadamiać zagrożenie i apelować o właściwy sposób eksploatacji ...... elkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo ...... o zapewnienie drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty ...... i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach. ...... Należy bezwzględnie przypominać użytkownikom budynków, że nie ...... zasłaniać otworów nawiewnych ani wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami ...... W związku z powyższym wzywa się Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe) ...... do przeprowadzenia ze szczególną starannością wyżej wspomnianej kontroli, ...... ze szczególnym uwzględnieniem szczelności instalacji gazowych, prawidłowości ...... eń urządzeń gazowych do przewodów spalinowych, ...... oraz szczelności i drożności przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych budynkach. ...... Zobowiązuję Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe) ...... bezzwłocznego usuwania nieprawidłowości wskazanych w protokołach z ...... eprowadzonych kontroli, w celu uniknięcia ...... enia zagrożenia utraty życia, zdrowia czy ...... enia na użytkowników obiektu budowlanego. ...... Zobowiązuję osoby przeprowadzające powyższe kontrole o niezwłoczne zgłaszanie ...... emu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w ...... ecie opolskim wszelkich wykrytych ...... eprawidłowości podczas przeprowadzonych ...... mogących stanowić o zagrożeniu utraty życia, zdrowia czy mienia przez ...... obiektu budowlanego. ...... Wszelkie zaniedbania związane z nie wykonaniem obowiązku wynikającego z art. ...... c, jak i z nierzetelnym wykonaniem zgodnie z art. ...... 93 pkt 8 i 9a zostanie karane grzywną w wysokości 500 zł, oraz ...... eniem organów ścigania o możliwości ...... ełnienia przestępstwa narażenia na utratę ...... lub zdrowia na podstawie art. ......   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim ...... Monika Drożyńska- Delinowska Opole, lipiec 2019 r. ...
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje:
  ...    Stypendia Pomostowe – rok akademicki 2019/2020   ...... Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż obecnie realizowana jest XVIII edycja Programu ...... endiów Pomostowych w roku akademickim ...... który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin ...... PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub ...... ednolitych magisterskich realizowanych w ...... uczelniach akademickich. ...... Kryteria, które łącznie muszą zostać spełnione przez kandydatów ubiegających się o ...... endium są następujące: są obywatelami ...... lub posiadają Kartę Polaka; są dziećmi byłych pracowników państwowych ...... edsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli ...... eni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o ...... w okresie co najmniej 2 lat; mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. ...... mieszkańców; pochodzą z niezamożnych rodzin, tzn. ...... o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się ...... e wyższym niż 1688 zł brutto; osiągnęli na ...... egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów ...... zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. ...... Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, wypełniają ...... ek on-line na stronie www. ...... endia-pomostowe. ...... aplikacja jest aktywna od dnia 1 lipca do 14 sierpnia ...... następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do ...... ego pod względem zamieszkania OT KOWR w ...... eprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia ...... Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronach, www. ...... ep. ...... endia-pomostowe. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki