Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 8891 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1024

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • III Gminne Zawody Międzypokoleniowe
 • ZAWIADOMIENIE
  ... (wtorek) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku ...... eci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. ...... zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu włączenia do sieci nowego ...... ciepła. ...... Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. ...... Opolskiej – strona nieparzysta od nr 15 do nr 23, ul. ...... Scheitzy do nr 15. ...... Przepraszamy za powstałe niedogodności elkom Sp. ...
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  ... NR XXX/239/2017 RADY GMINY DOBRZeŃ WIeLKI z dnia 2 marca 2017 r. ...... w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o ...... e zezwolenia na prowadzenie działalności w ...... esie opróżniania zbiorników ...... ezodpływowych  i transportu nieczystości ...... ekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki ...
 • Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  ... Pokój, 05 kwietnia 2017 r. ......   Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania ...... ego        ...... Na podstawie art. ...... 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. ...... 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ...... oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ...... Pokój zawiadamia strony postępowania że 17 marca 2017 r. ...... na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte ...... administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ...... edsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie ...... wojewódzkiej nr 454, w m. ...... Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój. ...... do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy ...... ektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny ...... ektor Ochrony Środowiska w Opolu. ......  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie ...... Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. ...... W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, ...... em zgodnie art. ...... 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ...... oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ...... 2016, 353) stosuje się przepis art. ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron ...... o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób ...... ego ogłaszania. ...... Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą ...... e poprzez obwieszczenie informacji na ...... ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach ...... przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp. ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu ...... Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój. ...... Zgodnie z art. ...... 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu ...... od dnia publicznego ogłoszenia. ...... Zgodnie z art. ...... 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w ...... episach prawa dla dokonania określonych ...... okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo ...... przyczyn niezależnych od organu. ...... Zgodnie z art. ...... 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek ...... organ administracji publicznej o każdej zmianie swego    adresu. ...... W związku z powyższym informacje o etapach postępowania będą podawane do ...... ej wiadomości na bieżąco poprzez ich ...... eszczenie. ...... razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym ...... esem ma skutek prawny. ...... Zając   Otrzymują: Inwestor strony postępowania poprzez ...... eszczenie na: tablicy ogłoszeń Ug. ...... Dobrzeń Wielki, ul. ...... Namysłowska 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki, tablicach ogłoszeń sołectwa Kup oraz ...... ejscach zwyczajowo przyjętych na terenie ...... ectwa Kup, stronie internetowej Gminy ...... eń Wielki www. ...... enwielki. ...