Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 11059 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1498

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Izba Rolnicza w Opolu zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt. „Odpady w gospodarstwie rolnym”
  ... związku z objęciem części rolników koniecznością uzyskania wpisu do rejestru BDO i ...... z tego wzmożonym zainteresowaniem środowiska rolniczego tym tematem, Izba ...... w Opolu ma zaszczyt zaprosić na spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt. ...... „Odpady w gospodarstwie rolnym”, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. ...... w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu (ul. ...... Północna 2, 45-805 Opole). ...... Przywitanie delegatów Izby Rolniczej w Opolu i zaproszonych gości- Marek ...... elich Prezes Izby Rolniczej w Opolu 2. ...... Omówienie zasad rejestracji i prowadzenia ewidencji  w bazie danych  o ...... i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - UMWO Departament Ochrony ...... Ogólnopolski program NFOSiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów ...... z działalności rolniczej” - rola gminy w zabezpieczaniu odbioru odpadów pochodzących z ...... rolniczej - Jacek Trojan UG Chrząstowice Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy ...... potwierdzenie przybycia na spotkanie do 20 stycznia br. ...... na adres e-mail: dyrektor@izbarolnicza. ...... e. ...... lub telefonicznie pod nr tel. ...
 • Opolski KRUS informuje:
  ... ek podatkowy na Twoje wydatki Będzie jeden ...... er konta do rozliczeń z urzędem skarbowym ...... i płatnicy będą się rozliczać z urzędem skarbowym za pośrednictwem własnych, ...... Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd ...... Gdzie sprawdzisz nr? ...... Indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty VAT, PIT, CIT można ...... na stronie MF, gdzie dostępny jest generator mikrorachunku podatkowego lub można go ...... również w dowolnym urzędzie skarbowym. ...... W celu jego sprawdzenia wystarczy podać swój numer PeSeL lub NIP. ...... Mikrorachunek podatkowy to korzyści dla Ciebie. ...... PIT, CIT, VAT szybko sprawdzisz numer w każdym miejscu będziesz mieć ten sam ...... ek, także po przeprowadzce lub zmianie ...... edziby firmy unikniesz omyłkowych przelewów ...... niewłaściwe konto szybko otrzymasz zaświadczenie np. ...... o niezaleganiu w podatkach dzięki sprawniejszej obsłudze płatności Masz pytania ...... się z pracownikiem urzędu skarbowego pod nr telefonu: 801 055 055 lub 22/ 330 03 ...... Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu ...... erminy przekazywania PIT  za 2019 r. ...... W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2019 r. ...... organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku według ...... ego wzoru (tj. ...... PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent socjalnych, świadczeń ...... edemerytalnych (…) oraz właściwym urzędom ...... Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, zobowiązany jest ...... i przekazać inną informację o wysokości uzyskanego ...... Informujemy, że takie dane zostaną przesłane drogą elektroniczną do urzędów ...... Natomiast formularze PIT do świadczeniobiorców będą przekazane tak jak dotychczas, ...... to jest do 29 lutego 2020 r. ...... Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2019 r. ...... emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie ...... ednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie, ...... ealizowała w danym roku podatkowym ulgę ...... udzieloną przez urząd skarbowy, obniżała wysokość ...... esięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ...... ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu ...... z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących ...... eci (chyba, że takie oświadczenie ...... emeryt/rencista wycofał w 2019 r. ...... nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o ...... podwójnego opodatkowania, przed końcem roku podatkowego tj. ...... emeryt lub rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku, z ...... na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła ...... nadpłaty/niedopłaty podatku. ......   Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże ...... emerytowi lub renciście formularz PIT-11A – ...... o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2019. ...... emeryt lub rencista, który otrzyma PIT-11A powinien sam ...... zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym ...... e skarbowym (w formie papierowej lub drogą ...... elektroniczną), bądź dokonać akceptacji ...... eznania udostępnionego na Portalu podatkowym ...... erstwa Finansów. ...... Należy pamiętać, aby zeznanie takie złożone lub zaakceptowane zostało w ...... eprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 ......   W przypadku emeryta lub rencisty, który oprócz dochodów wykazanych w ...... obliczeniu podatku lub informacji uzyskanej z KRUS nie uzyskał innych dochodów ...... egających opodatkowaniu, niedokonanie ...... eptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania ...... ed upływem dnia 30 kwietnia 2020 r. ...... oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (tzw. ...... automatyczna akceptacja). ......   Ponadto Kasa informuje, że każdy emeryt lub rencista, który chce ...... z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem ...... przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – również sam składa ...... eznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we ...... urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem Portalu podatkowego w ww. ...... terminie. ...... W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub ...... Opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu ...... Ubezpieczenie dobrowolne na wniosek a terminowość opłacania składek Osoby ...... espełniające warunków do podlegania ...... emu ubezpieczeniu, dla których działalność ...... stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego ...... w jednostce KRUS. ...... Ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek (dobrowolnie)  ...... e być objęty rolnik prowadzący działalność ...... na gruntach o obszarze do 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, pracujący w ...... e rolnym małżonek lub domownik, który nie jest ...... z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli praca w gospodarstwie rolnym stanowi stałe ...... jego utrzymania oraz  rolnik, który przeznaczył grunty prowadzonego gospodarstwa ...... ego do zalesienia na zasadach określonych w ...... przepisach, pod warunkiem, że ww. ...... osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w ZUS lub ...... eniu emerytalnemu określonemu w odrębnych ...... episach i nie mają ustalonego prawa do ...... emerytury lub renty bądź do świadczeń z ...... ezpieczeń społecznych (zasiłku chorobowego lub ...... enia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku ...... Ubezpieczenie na wniosek powstaje z dniem określonym przez osobę zainteresowaną, nie ...... eśniej jednak niż z dniem złożenia wniosku. ...... Osoby ubezpieczone na wniosek  muszą zwracać szczególną uwagę na ...... erminowość opłacania składek, oraz ...... ekwencje wynikające z nieterminowego opłacenia ...... Zgodnie z art. ...... o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. ...... nieopłacenie składki w terminie jest  traktowane jak odstąpienie od ...... ezpieczenia na wniosek, chyba że przed upływem ...... erminu płatności składki rolnik złożył podanie ...... jego odroczenie albo udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było skutkiem ...... wyższej. ......  Przyjmuje się, że „siłą wyższą” jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do ...... ewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia oraz ...... ezawinione przez daną osobę np. ...... klęska żywiołowa, wypadek, nagła choroba o gwałtownym przebiegu, ...... uniemożliwiła wykonanie normalnych czynności. ...... z powyższym Rolnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do ...... ej ze względu na siedzibę działalności ...... ednostki  KRUS, w której podlega ...... ezpieczeniu z wnioskiem o odroczenie terminu ...... bieżącej składki. ...... Niemniej, aby podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników wniosek taki winien być złożony ...... ed ustawowym terminem płatności, a wpłata ...... w nowo ustalonym terminie. ...... Składki opłacone po wyznaczonym terminie powodują ustanie ubezpieczenia i wyłączenie ...... ej osoby z dobrowolnego ubezpieczenia ...... ecznego rolników. ...... Rolnik może starć się o przywrócenie ubezpieczenia w KRUS, które w nadzwyczajnych ...... może mieć miejsce. ...... Należy wówczas udowodnić, iż nieterminowe opłacenie składek było skutkiem działania ...... wyższej”. ...... WAŻNe! ...... Terminy opłacania składek: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 ...... ernika Opracowała: ewelina elias ...... erownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu ......   Opolski KRUS organizuje II edycję w ramach cyklu spotkań ...... eniowo-informacyjnych dla rolników z ...... ewództwa opolskiego      ...... Wzorem ubieego roku opolski KRUS zaprasza rolników do ...... w II edycji spotkań szkoleniowo-informacyjnych, które będą ...... eprowadzone w każdym z 11 powiatów województwa ...... ego. ...... Spotkania prowadzone są w konwencji warsztatów szkoleniowych i obejmują: ...... panel instruktażowy, prowadzony przez specjalistów GRUPY AZOTY Zakłady Azotowe ...... erzyn S. ...... - problematykę prewencji wypadkowej w rolnictwie, przekazaną przez ...... edstawicieli Oddziału Regionalnego KRUS w ...... oraz - pakiet bieżących informacji, przedstawionych przez osoby reprezentujące ...... e działające na rzecz rolników. ...... Celem organizowanych spotkań jest propagowanie zasad bezpiecznego ...... enia działalności rolniczej, zarówno w ...... esieniu do stosowanych upraw, jak i ...... ezpiecznego korzystania z maszyn i urządzeń, ...... ezpiecznej obsługi zwierząt gospodarskich oraz ...... ezpiecznych zachowań podczas wykonywania prac ...... gospodarstwie. ...... Poprzez realizację tego rodzaju spotkań KRUS wypełnia jeden ze ...... głównych celów działalności, jakim jest ograniczenie wypadków w rolnictwie. ...... Pomimo, iż Opolszczyzna należy do jednych z najbezpieczniejszych regionów w kraju, ...... wyrażamy przekonanie, że tego typu działania przyczynią się do ...... nadal niskiego wskaźnika wypadkowości, ponieważ życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne i ...... e należy ustawać w dbałości o zachowanie jego ...... ezpieczeństwa. ...... Opracowała: Joanna Skuratowicz Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, ...... ehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR ...... w Opolu Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach rolników ...... eresowanych stałym podnoszeniem poziomu ...... ezpieczeństwa życia i pracy w gospodarstwach. ...... Gwarantujemy przyjemną atmosferę, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a ...... e smaczny poczęstunek. ...... Lech Waloszczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu   ...
 • RPO WO 2014-2020 - Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice
  ...   w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa ...... ego i naturalnego Działanie 5. ...... gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...... ego  na lata 2014 – 2020 realizuje ...... projekt pn. ...... „Rozbudowa i modernizacja Gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice” współfinansowany z ...... europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ...... Tytuł Projektu   Rozbudowa i ...... ernizacja gminnego PSZOK w miejscowości ...... e   Nr Umowy ...... Wartość Projektu   Ogółem: 1  ...... zł w tym: - Środki z Unii europejskiej  –  846 722,36 zł ...... - Środki własne PROWOD  – 357 834,71 zł ...... Okres realizacji Projektu od 17. ...... Cele Projektu   Celem projektu ...... est poprawienie warunków dla mieszkańców gminy ...... eń Wielki do osiągnięcia wymaganych prawem ...... selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz właściwego ...... ich zagospodarowania (ponowne użycie, odzysk w tym recykling). ...... Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów ...... poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując ...... ten sposób ilość odpadów składowanych, ...... ich negatywne oddziaływanie na środowisko i wpływając na wynik celów ...... ecznych do osiągnięcia w województwie opolskim. ......   Na szczegółowe cele związane z rozbudową i modernizacją PSZOK w ...... składają się: 1) Zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki ...... selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 2) ...... ewnienie niezbędnych warunków funkcjonalnych i ...... działania PSZOK poprzez utwardzenie jego nawierzchni, budowę wiat i zakup kontenerów na ...... 3) Poprawienie ekonomiki funkcjonowania systemu ...... odpadami i działania PSZOK, poprzez pozyskania przez gminę własnego wyposażenia ...... spełniającego wymagane standardy, dostosowanego do rodzaju i wielkości strumienia odpadów, ...... do selektywnego zbierania oraz optymalizację funkcjonowania PSZOK; ...... 4) Ułatwienie mieszkańcom efektywnej i wygodnej zbiórki odpadów segregowanych ...... elektywnie; 5) Poprawę warunków dla ...... ebrania odpadów w sposób selektywny, dający ...... ich recyklingu; 6) Zapobieżenie powstaniu odpadów, poprzez umożliwienie ...... (i odebrania) rzeczy do punktu ponownego użycia; 7) Poprawę estetyki i ...... PSZOK do komfortowego wykonywania zadań PSZOK, 8) ...... ezpieczenie PSZOK poprzez monitoring. ......   Planowane efekty   Planowane ...... edsięwzięcie polega na modernizacji i ...... e Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ......   Roboty budowlane będą obejmować następujący zakres: A. ...... Wiaty stalowe - Wiata stalowa na elektro śmieci - Wiata stalowa na ...... e rzeczy używanych niestanowiących odpadu, ...... elem ponownego użycia - Wiata stalowa na ...... wielkogabarytowe B. ...... Kontenery administracyjne i socjalne - Zakup i montaż kontenera socjalno - ...... ego wraz z wyposażeniem – kontener całoroczny ...... - Kontener administracyjny – całoroczny C. ...... Szlabany wjazdowe – 2 szt. ...... Ogrodzenie terenu PSZOK e. ...... zasypanie „leja” celem wykorzystania terenu na składowanie odpadów F. ...... utwardzenie terenu PSZOK G. ...... wykonanie instalacji monitoringu – zamontowane zostaną dwie kamery. ...... wykonanie instalacji alarmowej Wykonana zostanie instalacja alarmowa na ...... erenie PSZOK I. ...... wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb PSZOK, J. ...... Kontenery do zbierania i magazynowania poszczególnych ...... odpadów innych niż niebezpieczne K. ...... Zakup kontenera szczelnego na odpady niebezpieczne i chemię - 1 szt. ...... Zakup rębaka do drewna i gałęzi z własnym napędem M. ...... Modernizacja istniejących pomieszczeń magazynowych i wiaty Liczba wspartych ...... Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – szt. ......   Po modernizacji i rozbudowie PSZOK umożliwi ...... eranie 11 frakcji odpadów komunalnych. ...... Przewidywany do utworzenie punkt wymiany rzeczy używanych oraz jego promocja powinny ...... na wyeliminowanie części odpadów trafiających do regionalnej ...... przetwarzania odpadów. ......   Koordynator projektu     ...... ecjalista ds. ...... zamówień publicznych i zarządzania Projektem: Piotr Stolarski e-mail: piotr. ...... tel. ...... 77 469 11 81 wew. ...... Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole     ...
 • PROWOD Sp. z o.o. informuje:
  ... PSZOK w Chróścicach wstrzymuje do odwołania przyjmowanie odpadów ...... elkogabarytowych oraz odpadowej papy Prowod ...... prowadząca Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chróścicach, przy ...... Polnej, wstrzymuje do odwołania przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych oraz odpadowej ...... w związku z wstrzymaniem odbioru tych odpadów przez Zakład Komunalny ...... O wznowieniu przyjęć w/w odpadów poinformujemy na ...... ej stronie internetowej. ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki