Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 10398 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1478

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • KONKURS NA PROJEKT OKOLICZNOŚCIOWEJ STATUETKI SYMBOLIZUJĄCEJ TYTUŁ „ZASŁUŻONY OBYWATEL GMINY DOBRZEŃ WIELKI”
  ... ReGULAMIN KONKURSU NA PROJeKT OKOLICZNOŚCIOWeJ STATUeTKI SYMBOLIZUJĄCeJ TYTUŁ „ZASŁUŻONY ...... eL GMINY DOBRZeŃ WIeLKI” § 1. ...... Niniejszy regulamin określa warunku uczestnictwa w Konkursie na projekt ...... ej statuetki symbolizującej tytuł „Zasłużony ...... el Gminy Dobrzeń Wielki”. ...... Organizatorem Konkursu jest Gmina Dobrzeń Wielki. ...... Konkurs skierowany jest do: uczniów szkół podstawowych, ...... (publicznych i niepublicznych) zlokalizowanych na terytorium ...... Dobrzeń Wielki; uczniów posiadających miejsce zameldowania na terytorium Gminy Dobrzeń ...... elki uczęszczających do szkół podstawowych, ...... lub artystycznych (publicznych i niepublicznych) zlokalizowanych na terytorium ...... gmin; uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach (Publicznej Szkoły ...... ej Nr 31 w Opolu). ...... Przedmiotem Konkursu jest stworzenie utworu w postaci projektu okolicznościowej ...... etki symbolizującej nadanie tytułu „Zasłużony ...... el Gminy Dobrzeń Wielki”. ...... Praca konkursowa może zostać wykonana w nieograniczonym rozmiarze i dowolnej formie, np. ...... rysunek, grafika komputerowa lub inna technika umożliwiająca zilustrowanie projektu. ...... Wszystkie zgłoszone Prace konkursowe muszą być pracą własną Uczestników, nigdzie ...... eśniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do ...... Nie mogą naruszać praw autorskich, czy znaków ...... osób trzecich. ...... W przypadku nadużyć dokonanych przez Uczestników konkursu, które w szczególności ...... egają na kopiowaniu prac osób innych, ...... zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy z przyczyn formalnych. ...... Uczestnik konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i niegraniczoną odpowiedzialność z ...... roszczeń osób trzecich, kierowanych wobec Organizatora, w sprawie naruszenia praw ...... dotyczących zgłoszonej Pracy konkursowej. ...... Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. ...... Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych ...... Regulaminie. ...... Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnianie wszelkich warunków określonych ...... ejszym Regulaminem. ...... Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacja i żądania potwierdzenia dokumentem ...... eń Uczestników zawartych w Formularzu ...... eniowym. ...... Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie Pracy konkursowej Organizatorowi wraz ...... wypełnionymi podpisanym Formularzem zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do ...... egulaminu. ...... Za niepełnoletnich Uczestników konkursu Formularz zgłoszeniowy ...... i składają rodzice lub opiekunowie prawni. ...... Pracę konkursową wraz z wymaganym Formularzem zgłoszeniowym można złożyć osobiście lub ...... esłać pocztą tradycyjną lub przesyłką ...... erską na adres Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Zgłoszenia Prac konkursowych należy dokonać w terminie trwania Konkursu Za ...... dostarczenia uważa się datę wpływu Pracy konkursowej ...... Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie oraz ...... e po terminie zakończenia Konkursu nie będą ...... e. ...... Organizator zobowiązuje się do stosowania zasady poufności ...... ej pozyskanych w ramach Konkursu, danych ...... Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów ...... jest Organizator. ...... Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte są w ...... informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu. ...... W konkursie może wygrać tylko jeden projekt. ...... Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana ...... ez Organizatora, która będzie również ...... prawidłowy przebieg Konkursu. ...... Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów. ...... Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę przede ...... kreatywność pomysłu. ...... Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800 zł: - zwycięzca ...... mobilny JBL Flip 5 i kartę podarunkową Decathlon o wartości 100 zł, - wyróżnieni ...... estnicy konkursu otrzymają kartę podarunkową ...... ecathlon o wartości 100 zł. ...... Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania 3 wyróżnień. ...... Komisji przysługuje prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu. ...... Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie lub ...... e-mailowo. ...... Wręczenie nagród odbędzie się podczas jednej z sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Poprzez udział w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie, ...... ezterminowo, bez ograniczenia terytorialnego ...... na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego utworu – ...... konkursowej, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i ...... elokrotniania projektu - wytwarzanie ...... ek techniką ich egzemplarzy, w zakresie ...... oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - ...... eograniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie ...... najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż ...... eślony powyżej – publiczne wykonanie, ...... enie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie ...... reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do ...... ego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie ...... w szczególności w celu promocji Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do ...... wszelkich zmian i przeróbek utworu, w tym również do wykorzystania go w ...... lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. ...... Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania bez ...... ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. ...... Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do ...... z uzyskanych zezwoleń. ...... Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności egzemplarza utworu. ...... Kwestie sporne, nieobjęte Regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji ...... Organizator zastrzega sobie prawo do: odwołania Konkursu w ...... małej ilości zgłoszeń lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających ...... e takiej decyzji, niedopuszczenia lub ...... enia z udziału w Konkursie uczestników, którzy ...... postanowienia niniejszego Regulaminu. ...... Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem ...... ektu ponosi Uczestnik konkursu. ...
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór:
  ... enie Lokalna Grupa Działania Stobrawski ...... elony Szlak w dniu 16. ...... następujący nabór: - 14/2019/G "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne Wnioski ...... przyjmowane od 02. ...... Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie: http://stobrawskiszlak. ...
 • Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową
 • Pokonaj bariery z Mikołajem

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki