Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 11770 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1664

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Ostrz. ostrz. Burze/1 z dn. 08.08.2020
  ... ewództwo opolskie powiaty: brzeski, ...... prognozuje się wystąpienie lokalnych burz z opadami deszczu miejscami ...... Komunikat jest ważny od 08-08-2020 18:40:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Powszechny Spis Rolny - Informacje
  ... O spisie Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne ...... e społeczeństwa, organów państwa i ...... publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, ...... ecznej oraz środowiska naturalnego. ...... Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m. ...... realizacja spisów rolnych. ...... Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować ...... e rolnictwo. ...... Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, ...... na analizie danych. ...... Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa ...... e Unii europejskiej rozporządzenie Parlamentu ...... europejskiego i Rady, jak również wynika on z ...... ekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. ...... W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i ...... ejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. ...... Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. ...... Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do ...... według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. ...... Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa ...... ego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu ...... ego w 2020 r. ...... oraz zakres, formę i tryb prac związanych z ...... em i opracowaniem wyników spisu. ...... Realizacją spisu rolnego kierują kolejno: Generalny Komisarz Spisowy – ...... ezes GUS, dr Dominik Rozkrut; Zastępca ...... eneralnego Komisarza Spisowego – dyrektor ...... entralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz ...... ewicz; Wojewódzki komisarz spisowy – ...... ewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego ...... e dyrektor właściwego urzędu statycznego; ...... komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym. ...... Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych: ...... indywidualnych); osób prawnych; jednostek organizacyjnych niemających osobowości ...... ej. ...... Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących ...... zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu ...... elefonicznego lub bezpośrednio w trakcie ...... z rachmistrzem spisowym. ...... Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych ...... ez: Samospis internetowy  ...... eprowadzony za pośrednictwem interaktywnej ...... która będzie dostępna na stronie internetowej: spisrolny. ...... ; Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer ...... użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się ...... e spisowi: Telefonicznie, w celu ...... eprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym, ...... Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu ...... dla użytkownika gospodarstwa rolnego. ...... Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne! ...... Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. ...... Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy ...... ej i sankcjach za jej niedotrzymanie. ...... Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie ...... ej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać ...... e prace na rzecz statystyki publicznej z całą ...... etelnością, zgodnie z etyką zawodową ...... a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób ...... ecich. ...... Nie masz w domu dostępu do Internetu? ...... Jest na to sposób! ...... W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w ...... komputerowy. ...... Spisz się przez telefon! ...... Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie ...... eż możliwość spisania się przez telefon. ...... Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię ...... Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem – ...... doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon. ...... (Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora). ...... Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. ...... będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne ...... telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www. ...... media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). ...... Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna ...... W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o ...... spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych. ...... O co zapytamy w spisie rolnym Formularz spisowy jest podzielony ...... Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, ...... nawet całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa ...... ego. ...... Chcemy podkreślić, że formularz spisowy nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS ...... ze źródeł administracyjnych. ...... Poniżej przedstawiamy zakres informacji, które będziemy zbierać w ...... ególnych działach formularza. ...... Zapoznanie się z nim ułatwi i skróci czas trwania ...... Należy pamiętać, że spis zostanie przeprowadzony w miesiącach wrzesień – listopad ...... a będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br. ...... lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. ...... do 1 czerwca 2020 r. ...... włącznie. ...... Zachęcamy do poświęcenia chwili czasu na przypomnienie sobie ...... e niezbędnych informacji przed rozpoczęciem ...... DZIAŁ I – UŻYTKOWANIe GRUNTÓW W dziale tym zapytamy, czy gospodarstwo rolne 1 ...... erwca 2020 r. ...... użytkowało/posiadało grunty niezależnie od tytułu władania, tj. ...... własne, dzierżawione od innych oraz wspólne, ale tylko w części przypadającej ...... Zbierane będą dane o powierzchni (w hektarach lub arach) poszczególnych rodzajów ...... Należy pamiętać, że do powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego nie ...... gruntów własnych, które zostały wydzierżawione innym osobom. ...... Użytki rolne pozostałe to użytki wyłączone z produkcji i płodozmianu, jednak znajdujące ...... w kondycji pozwalającej na ich szybką i przy poniesieniu ...... ewielkich nakładów rekultywację. ...... Jeśli tak nie jest, należy ich powierzchnię ująć w pozostałych gruntach. ...... Ogrody przydomowe, to powierzchnie, na ogół koło domu, wykorzystywane do uprawy ...... przeznaczonych do spożycia przez gospodarstwo domowe rolnika. ...... Nie należy tu ujmować powierzchni ogrodów ozdobnych, trawników, czy ...... erenu wykorzystywanego w celach rekreacyjnych. ...... DZIAŁ II - POWIeRZCHNIA ZASIeWÓW W tej części formularza zostaną zebrane ...... e, według stanu na dzień 1 czerwca br. ...... o powierzchni zasiewów wszystkich upraw rolnych i ogrodniczych, ...... plonie głównym i poplonach, z wyszczególnieniem czy są to uprawy w gruncie czy pod ...... W celu uniknięcia sytuacji pominięcia roślin, ...... e z reguły są uprawiane na mniejszych ...... erzchniach, pierwsze pojawią się pytania o ...... powierzchnię uprawy (w ha,a): kwiatów i ...... ozdobnych, w podziale według ich przeznaczenia, tj. ...... na cele ozdobne lub na rozsady/nasiona, ziół i przypraw, w ...... e według ich przeznaczenia, tj. ...... na cele ozdobne lub na rozsady/nasiona. ...... Następnie poprosimy o wymienianie i podawanie powierzchni każdej innej uprawy ...... ej i ogrodniczej prowadzonej w ...... e, z podziałem według ich przeznaczenia, tj. ...... do spożycia, na paszę, zielonkę, ziarno lub rozsadę. ...... Dodatkowo zapytamy o powierzchnię uprawy grzybów jadalnych, wyjątkowo w ...... i w okresie 12 miesięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. ...... do 1 czerwca 2020 roku włącznie. ...... DZIAŁ III - ZWIeRZĘTA GOSPODARSKIe Zwierzęta gospodarskie to zwierzęta utrzymywane w ...... elu osiągnięcia korzyści gospodarczych, np. ...... produkcji mięsa, mleka i innych produktów zwierzęcych, a także w przypadku koni, ...... e jako siła pociągowa i dla celów ...... ekreacyjnych oraz sportowych. ...... Do zwierząt gospodarskich nie zalicza się zwierząt (z wyjątkiem koni) ...... wyłącznie dla celów rekreacyjnych lub terapeutycznych. ...... W spisie zbierane będą dane o liczbie poniżej wymienionych gatunków zwierząt ...... ale tylko tych, które znajdowały się 1 czerwca br. ...... w spisywanym gospodarstwie rolnym: bydła w podziale na grupy ...... ekowo – użytkowe, świń w podziale na grupy ...... – użytkowe, owiec w podziale na grupy użytkowe, kóz w podziale na grupy ...... e, drobiu w podziale na gatunki, koni, ...... pozostałych zwierząt futerkowych, pni pszczelich, pozostałych ...... (utrzymywanych dla uzyskania mięsa czy wełny) razem (np. ...... jeleniowate, dziki, świniodziki, lamy, alpaki), w tym ...... erząt jeleniowatych (jelenie, sarny, daniele, ...... e, renifery). ...... Należy pamiętać, że spisowi podlegają zwierzęta gospodarskie, które: ...... własnością użytkownika gospodarstwa rolnego lub członków jego gospodarstwa domowego, i ...... e znajdowały się w gospodarstwie rolnym ...... przebywały na wypasie na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych (np. ...... redyki), należały do innych niż ww. ...... właścicieli, i które przetrzymywane były czasowo lub stale w spisywanym ...... e, wyjątek stanowią pnie pszczele, które ...... eży spisać u ich właściciela niezależnie ...... ejsca gdzie się znajdowały. ...... Może się zdarzyć, że właściciel pszczół, nie użytkuje żadnych gruntów, a ...... e trzyma na gruntach (np. ...... polana leśna, łąka) użytkowanych przez inne osoby fizyczne czy prawne. ...... W tym przypadku, właściciel pni pszczelich również podlega spisowi. ...... W dziale III zbierane będą także dane o sposobie utrzymania bydła, świń i kur ...... ek, o: liczbie stanowisk dla bydła w ...... typach obór, prowadzeniu wypasu pastwiskowego (czas trwania i liczba wypasanego bydła), ...... liczbie stanowisk dla świń w różnych typach chlewni, ...... liczbie stanowisk dla kur niosek w różnych typach kurników. ...... Dane te będą dotyczyły okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. ...... do 1 czerwca 2020 r. ...... włącznie. ...... DZIAŁ IV – NAWOŻeNIe Dane zbierane w dziale IV dotyczą okresu 12 miesięcy ...... ego od 2 czerwca 2019 r. ...... do 1 czerwca 2020 r. ...... włącznie. ...... W tej części formularza poprosimy rolników o ...... e jakie nawozy mineralne oraz wapniowe (według ...... handlowych) i w jakiej ilości (w decytonach (dt) lub w litrach masy towarowej, w ...... wapniowych tylko w dt) zużyto do nawożenia w gospodarstwie rolnym. ...... Zapytamy także o ogólną (bez podziału na uprawy) powierzchnię nawożoną ...... Kolejne pytania będą dotyczyły nawozów naturalnych ...... obornika, pomiotu ptasiego, gnojówki i gnojowicy). ...... Poprosimy o podanie następujących informacji: ilość ...... ego obornika i pomiotu ptasiego (w dt), ...... i gnojowicy (w m3) oraz ogólna (bez podziału na poszczególne uprawy) ...... erzchnia (w ha,a) na której zastosowano ...... enione nawozy, jaki procent dostępnych w ...... e nawozów naturalnych wykorzystano do ...... enia, rodzaje zastosowanych metod aplikacji ...... naturalnych (rozrzutowo, bez przyorania, przez rozlewanie pasmowe lub aplikację doglebową) ...... naturalnych zastosowanych wskazanymi przez respondenta metodami w ogólnej ilości nawozów ...... zużytych do nawożenia (w %), ilość nawozów naturalnych ...... ezionych do innego gospodarstwa lub biogazowni ...... lub m3), ilość nawozów naturalnych przywiezionych do gospodarstwa w celu nawożenia (w ...... lub m3), sposób przechowywania nawozów naturalnych (na pryzmach ...... na płycie obornikowej, pod podłogą rusztową, na głębokiej ściółce, ...... w zbiorniku) i udział ilości nawozów przechowywanych określonymi przez respondenta ...... w ogólnej ilości nawozów naturalnych przechowywanych w gospodarstwie (w %), czas ...... echowywania nawozów naturalnych (w miesiącach). ...... Dodatkowo zapytamy o to czy w gospodarstwie zastosowano, a jeśli tak, to ile zużyto (w ...... nawozów organicznych, innych niż nawozy zielone, obornik, pomiot ptasi, gnojówka, ...... Należy tu uwzględnić odpady przemysłu spożywczego, osady ściekowe, poferment. ...... DZIAŁ V - OCHRONA ROŚLIN Dane zbierane w tym dziale dotyczą okresu 12 miesięcy ...... ego od 2 czerwca 2019 r. ...... do 1 czerwca 2020 r. ...... włącznie. ...... Zbierane będą informacje o liczbie zabiegów środkami ochrony roślin wykonanych na ...... e grupy upraw: zboża, warzywa, sady i inne ...... trwałe oraz pozostałe uprawy (uprawy okopowe, w tym ziemniaki, uprawy strączkowe, ...... e, przemysłowe, oleiste, pastewne, zioła, ...... trawy polowe i truskawki), a także w magazynach. ...... W kolejnym pytaniu poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi, z jakiego rodzaju wsparcia ...... respondent przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środków ochrony roślin ...... wyboru: doradztwo personalne, systemy wspomagania, informacja o progach ...... ekonomicznej szkodliwości, prowadzony ...... organizmów szkodliwych, inne źródła). ...... Zapytamy także o liczbę niestandardowych urządzeń do zabiegów środkami ...... zaprawiarek, opryskiwaczy ręcznych, taczkowych lub ...... ecakowych, specjalnych instalacji w  ...... lub tunelach i innego sprzętu). ...... Poprosimy również o ocenę znajomości zasad integrowanej ochrony ...... (do wyboru: wysoka, średnia, niska, brak znajomości tych zasad). ...... DZIAŁ VI - BUDYNKI GOSPODARSKIe Informacje o budynkach gospodarskich ...... okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. ...... do 1 czerwca 2020 r. ...... włącznie. ...... W dziale tym poprosimy o podanie liczby i powierzchni (w m2) ...... ecjalistycznych budynków inwentarskich (obór, ...... ewni, kurników). ...... Spisowi nie podlegają budynki wielofunkcyjne lub budynki inwentarskie, gdzie utrzymywane ...... dwa lub więcej gatunków zwierząt. ...... Zapytamy także o liczbę i pojemność pozostałych budynków gospodarskich: ...... zbożowych i silosów paszowych, sortowni, przechowalni, chłodni i kopców ziemnych ...... emność w tonach), silosów na kiszonki oraz ...... (pojemność w m3). ...... DZIAŁ VII – CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZeNIA ROLNICZe Zbierane dane dotyczą stanu w ...... 1 czerwca 2020 r. ...... W ramach działu VII zbierzemy informacje o: liczbie ciągników i ładowarek ...... eleskopowych według ich mocy, liczbie ...... maszyn i urządzeń rolniczych: kombajnów (zbożowych, ...... ziemniaczanych, do zbioru owoców), ...... kopaczek do ziemniaków, pras i przyczep zbierających, sadzarek do ziemniaków, ...... ewników, agregatów uprawowych, opryskiwaczy ...... i sadowniczych, rozsiewaczy nawozów i wapna, rozrzutników, robotów ...... liczbie maszyn wykorzystujących sygnał GPS. ...... Dodatkowo zapytamy czy rolnik w okresie 12 miesięcy kończącym się 1 czerwca 2020 r. ...... korzystał z maszyn lub urządzeń będących własnością innych gospodarstw ...... lub firm usługowych (odpowiedź „Tak” lub „Nie”). ...... DZIAŁ VIII – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Dane zbierane w tym dziale dotyczą okresu 12 ...... esięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. ...... do 1 czerwca 2020 r. ...... włącznie. ...... Jeżeli użytkownik sprzedawał wytworzone w gospodarstwie produkty rolne oraz ...... erzęta gospodarskie, to zapytamy jaką część (w ...... tej sprzedaży stanowiła sprzedaż bezpośrednio konsumentom (tj. ...... we własnych sklepach czy w ramach sprzedaży międzysąsiedzkiej). ...... Wytworzone w gospodarstwie produkty mogą być też spożywane przez ...... gospodarstwa domowego użytkownika. ...... z tym zapytamy, czy wartość samozaopatrzenia żywnościowego stanowi więcej niż 50% ...... końcowej produkcji rolniczej. ...... Poniższy schemat wyjaśni, co należy rozumieć pod wymienionymi pojęciami     ......       W gospodarstwie rolnym oprócz działalności rolniczej, mogą ...... prowadzone inne działalności, w tym inna niż rolnicza ...... zarobkowa bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym. ...... „Bezpośrednio związana” oznacza, że wykorzystywane są zasoby gospodarstwa ...... ego (teren, pracownicy, budynki gospodarskie, ...... i/lub produkty rolne w nim wytworzone. ...... Jeżeli taka działalność jest prowadzona zapytamy o jej: rodzaje, ...... prowadzona jest np. ...... agroturystyka, usługi lub przetwórstwo produktów rolnych, znaczenie dla ...... rolnego, tzn. ...... poprosimy o określenie przybliżonego procentowego udziału przychodów ze sprzedaży ...... i usług z działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z  ...... em rolnym w wartości ogólnej sprzedaży ...... gospodarstwa rolnego, którą przyjmuje się za 100%. ......     Należy podkreślić, że w spisie nie będziemy zbierać danych o ...... elkości ani o wartości wytworzonej w ...... e produkcji rolniczej czy sprzedaży produktów ...... oraz wyrobów i usług z działalności innej niż rolnicza, ani o wartość uzyskiwanych ...... bezpośrednich. ...... Prosimy, żeby respondenci przypomnieli/ przygotowali sobie te informacje tylko ...... pomoc do oszacowania i podania danych procentowych, które wymieniono powyżej. ...... IX – STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWeGO Z UŻYTKOWNIKIeM GOSPODARSTWA ...... eGO. ...... W dziale tym chcemy uzyskać informacje o tym jakie były źródła dochodów ...... domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego uzyskanych w ...... esie 12 miesięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. ...... do 1 czerwca 2020 r. ...... włącznie. ...... Łączne dochody gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego ...... sumę dochodów wszystkich osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) ...... eszkujących razem z użytkownikiem ...... rolnego i wspólnie z nim utrzymujących się. ...... Nie będziemy pytali o wielkość dochodów, tylko o ich strukturę. ...... Oznacza to, że łączne dochody gospodarstwa domowego należy przyjąć ...... 100% i następnie podać w przybliżeniu, ile % stanowiły dochody uzyskane z tytułu: ...... enia działalności rolniczej (należy tu ...... również dotacje związane z produkcją rolniczą), prowadzenia na ...... ek własny pozarolniczej działalności ...... ej, pracy najemnej, emerytur i rent, ...... niezarobkowych źródeł (np. ...... zasiłek wychowawczy, program Rodzina 500+, ...... endium, dochody z dzierżawy ziemi). ......   DZIAŁ X - AKTYWNOŚĆ eKONOMICZNA W dziale tym zapytamy kto i w ...... wymiarze czasu pracował w okresie 12 miesięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. ...... do 1 czerwca 2020 r. ...... włącznie (tzw. ...... stała): przy produkcji rolniczej w spisywanym gospodarstwie rolnym, w ...... ej działalności gospodarczej (inna niż ...... działalność zarobkowa bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym i ...... W gospodarstwach indywidualnych pracować może użytkownik i członkowie jego rodziny ...... najemni. ...... W gospodarstwach osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości ...... ej pracują osoby tam zatrudnione lub pracujące ...... uczniowie, praktykanci, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, ...... typach gospodarstw rolnych spisywana będzie osoba kierująca gospodarstwem rolnym. ...... W gospodarstwach indywidualnych kierującym jest na ogół, choć nie zawsze, ...... rolnych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości ...... ej kierującym jest pracownik najemny. ...... Dla osoby kierującej, oprócz informacji o wymiarze czasu pracy, ...... erzemy, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. ...... następujące dane: rok urodzenia, płeć, wykształcenie (w tym kursy doszkalające), ...... rozpoczęcia kierowania gospodarstwem rolnym. ...... Zapytamy także czy dla kierowanego przez tę osobę gospodarstwa rolnego został ...... indywidualny plan bezpieczeństwa (dokument dotyczący występujących w gospodarstwie ...... eń dla życia i zdrowia oraz zasady ...... e ich zapobieganiu). ...... Odpowiedź na pytania o czas pracy będzie polegała na zaznaczeniu odpowiedniego pola w ...... Jako pracę na pełny etat przyjęto 2120 godzin (265 dni roboczych ...... 8 godzin pracy dziennie). ...... Respondent będzie miał do wyboru następujące zakresy wymiaru czasu pracy: poniżej 0, ...... etatu (tj. ...... 1-14 dni, a więc poniżej pół miesiąca),  od 0,05 do poniżej 0,25 etatu ...... 15-66 dni, a więc od pół miesiąca do 3 miesięcy), od 0,25 do poniżej 0,5 etatu (tj. ...... 67-132 dni, a więc od 3 do 6 miesięcy), od 0,5 do poniżej 0,75 etatu (tj. ...... 133-198 dni, a więc od 6 do 9 miesięcy), od 0,75 do poniżej 1 etatu (tj. ...... 199-264 dni, a więc od 9 do 12 miesięcy), 1 etat (tj. ...... 265 dni i więcej) - oznacza 1 pełny etat lub 12 miesięcy w roku i przedział ten ...... również osób, które przepracowały większą liczbę godzin w ciągu roku ...... odpowiadającą 1 etatowi. ...... rodziny użytkownika gospodarstwa indywidualnego, poprosimy o podanie informacji czy w ...... od 26 maja do 1 czerwca 2020 r. ...... aktywność bieżąca) wykonywali pracę w gospodarstwie rolnym ...... DZIAŁ XI - CHÓW I HODOWLA RYB Jeżeli w gospodarstwie rolnym, w okresie 12 ...... esięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. ...... do 1 czerwca 2020 r. ...... był chów/hodowla ryb, zapytamy o: powierzchnię stawów rybnych i objętość urządzeń do ...... Kto jest objęty spisem rolnym? ...... Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób ...... gospodarstwa indywidualne) jak i osób prawnych oraz jednostek ...... niemających osobowości prawnej. ...... Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. ...... Do działalności rolniczej prowadzonej przez gospodarstwo rolne zalicza się: ...... roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), ...... i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych, ...... i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. ...... bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, ...... zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach ...... ermowych (np. ...... dziki, sarny, daniele, lamy) i pszczół, utrzymywanie ...... rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej ...... rolnej (zgodnie z normami). ...... Jaką grupę obejmują gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne, czyli ...... indywidualne? ...... gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych, ...... rolne o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające ...... rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną ...... i/lub zwierzęcą) o znaczącej, określonej następującymi progami skali: 0,5 ha dla: ...... ew owocowych, krzewów owocowych, warzyw ...... truskawek gruntowych oraz chmielu; 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i ...... ek ozdobnych; 0,1 ha dla tytoniu; 5 sztuk dla ...... ogółem; 20 sztuk dla świń ogółem; 5 sztuk dla loch; 20 sztuk dla owiec ...... em i kóz ogółem; 100 sztuk dla drobiu ogółem; ...... sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie ...... ermowym; 20 pni dla pszczół. ...... Jakie gospodarstwa rolne obejmują gospodarstwa prowadzone przez osoby ...... e lub jednostki organizacyjnej niemającej ...... prawnej? ...... Są to gospodarstwo rolne prowadzone przez osobę prawną lub jednostkę ...... niemającą osobowości prawnej, którego podstawowa działalność jest zaliczana ...... edług Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ...... sekcji A, dział 01, grupy: 01. ...... wspomagająca produkcję roślinną (utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej przy ...... wymogów ochrony środowiska), a także niezależnie od zaklasyfikowania działalności ...... ej, gdy w gruntach użytkowanych przez ...... ednostkę powierzchnia użytków rolnych ...... ekracza 1 ha lub prowadzony jest chów/hodowla ...... erząt gospodarskich. ...... Spisowi podlegają również gospodarstwa rolne nietowarowe (tj. ...... nie prowadzące sprzedaży wytworzonych produktów rolnych i ...... erząt gospodarskich), czyli takie, które ......  wyłącznie na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego lub których ...... rolnicza ogranicza się tylko i wyłącznie do utrzymywania gruntów rolnych, już ...... ewykorzystywanych do celów produkcyjnych, w ...... ej kulturze rolnej. ...... Kto powinien udzielić odpowiedzi na pytania spisowe? ...... Gospodarstwa rolne spisujemy u ich użytkowników, a nie u właścicieli. ...... Oznacza to, że jeżeli  właściciel gospodarstwa wydzierżawił je w całości ...... ej osobie i w dniu 1 czerwca 2020 r. ...... ta osoba była użytkownikiem tego gospodarstwa, to powinno być ono spisane u ...... Spisem nie są objęci właściciele gruntów nie prowadzący działalności rolniczej. ...... Kim jest użytkownik gospodarstwa rolnego? ...... Za użytkownika gospodarstwa rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną ...... jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie ...... gospodarstwo rolne (tj. ...... na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest ...... edzialna za gospodarstwo prawnie i ...... ekonomicznie), niezależnie od tego, czy jest ...... elem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też ...... e je z innego tytułu i niezależnie od ...... ego, czy grunty wchodzące w skład ...... rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin. ...... Za osobę kierującą gospodarstwem rolnym uważa się pełnoletnią osobę fizyczną ...... przez właściciela/użytkownika gospodarstwa rolnego do ...... ejmowania oraz nadzorowania lub wykonywania ...... ecyzji bezpośrednio związanych z  ...... esami produkcyjnymi. ...... Użytkownik gospodarstwa indywidualnego jest na ogół jednocześnie osobą kierującą tym ...... em. ...... Jeśli tak nie jest, użytkownik powinien poprosić osobę kierującą o wypełnienie ...... lub skierować rachmistrza do osoby kierującej, bo ta, z racji pełnionych obowiązków, zna ...... najlepiej. ...... W razie nieobecności osoby kierującej, wywiadu może udzielić użytkownik, a w ...... gdy jest to również niemożliwe, pełnoletnia osoba z jego gospodarstwa domowego ...... epiej orientująca się w sprawach gospodarstwa ...... ego. ...... PRAWO Podstawy prawne Powszechnego Spisu Rolnego 2020:  Spisy rolne ...... się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii europejskiej. ...... Ten obowiązek nakłada na wszystkie kraje rozporządzenie Parlamentu europejskiego ...... Rady Ue oraz rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do ...... Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). ...... Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu ...... ego. ...... Dlatego też Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku ustawę o ...... echnym Spisie Rolnym. ...... To właśnie z ustawy wynika, że spis jest obowiązkowy. ...... Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej ...... ustawie o statystyce publicznej. ...... Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa ...... ego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu ...... ego w 2020 r. ...... oraz zakres, formę i tryb prac związanych z ...... em i opracowaniem wyników spisu. ...... BeZPIeCZeŃSTWO Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne! ...... Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. ...... Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy ...... ej i sankcjach za jej niedotrzymanie. ...... Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie ...... ej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać ...... e prace na rzecz statystyki publicznej z całą ...... etelnością, zgodnie z etyką zawodową ...... a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób ...... ecich. ...... danych w PSR Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ...... Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia ...... nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów ...... Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia o RODO, ...... e nie mają zastosowania. ...... I tak respondentom nie przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, ...... (poprawiania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ...... eciwu wobec przetwarzania danych osobowych. ...... Co powinieneś widzieć o bezpieczeństwie danych osobowych w spisach powszechnych ...... charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw ...... osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator Danych, ...... jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wdrożył odpowiednie środki ...... echniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie ...... się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 ...... etnia 2016 r. ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...... etwarzaniem danych osobowych i w sprawie ...... ego przepływu takich danych oraz uchylenia ...... ektywy 95/46/We (RODO). ...... W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą ...... e osoby upoważnione przez Administratora ...... do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej. ...... Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i ...... egają szczególnej ochronie, na zasadach ...... eślonych w ustawie o statystyce publicznej ...... w ustawie o ochronie danych osobowych. ...... Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i ...... e są tajemnicą statystyczną. ...... Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje ...... e dane osobowe i nie przewiduje żadnych ...... dających możliwość jej uchylenia. ...... Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy ...... ej. ...... Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy ...... ej i sankcjach za jej niedotrzymanie. ...... Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie ...... ej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać ...... e prace na rzecz statystyki publicznej z całą ...... etelnością, zgodnie z etyką zawodową ...... a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób ...... ecich. ...... Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane ...... e do opracowań, zestawień i analiz ...... oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych ...... ez służby statystyki publicznej. ...... Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż ...... e celów jest zabronione, pod rygorem ...... edzialności karnej. ...... Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z ...... em wysokich standardów bezpieczeństwa, w ...... o nowoczesne techniki teleinformatyczne. ...... Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną ...... ełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ...... Badania statystyczne statystyki publicznej są uregulowane odmiennie, jeżeli chodzi o ...... Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia ...... nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów ...... Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia RODO, ...... e nie mają zastosowania. ...... I tak respondentom nie przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, ...... (poprawiania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ...... eciwu wobec przetwarzania danych osobowych. ...... Administrator danych realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane będą ...... etwarzane poprzez udostępnienie klauzuli ...... ej w Biuletynie Informacji Publicznej na  ...... e podmiotowej GUS i stronie internetowej PSR ...
 • Ostrz. ostrz. Upał/2 z dn. 06.08.2020
  ... ewództwo opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się upały. ...... Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. ...... Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. ...... Komunikat jest ważny od 06-08-2020 12:30:01 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Giełda staroci i rzeczy używanych

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki