Scalenie gruntów

W Świerkli doniosłe chwile

            W czwartek 14 lutego 2013 roku w sali wiejskiej w Świerkli odbyło się zebranie członków scalania gruntów. Znaczące, zważywszy chociaż na to, że w szerokim prezydium znaleźli się przedstawiciele Starostwa Opolskiego ze Starostą Henrykiem Lakwą, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki z Wójtem Henrykiem Wróblem, Krakowskiego Biura Geodezyjnego itd. Zwołał je Starosta Opolski Lakwa, by odczytać decyzję o zatwierdzeniu planu scalania gruntów. A więc spotkanie – moment wielkiej wagi w dochodzeniu do powstania Gospodarstwa Ogrodniczego Mularski w Świerklach. Tym sposobem obecni uczestnicy scalenia fakt zatwierdzenia mieli możność przyjąć do wiadomości. Tak oni, jak i reszta uczestników będą mogli się zapoznawać z całością projektu wraz z licznymi załącznikami jeszcze przez 14 dni w miejscach jego wywieszenia, tzn. w: Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, sołectwie Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki oraz Urzędzie Gminy Łubniany i sołectwie Biadacz. Po tym terminie mogą przez następne 14 dni składać ewentualne odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Opolu poprzez Starostę Opolskiego. Jeżeli takowych nie będzie, projekt scalenia nabierze ważności i zacznie się jego realizacja w praktyce. Sądząc z nastrojów, jakie panowały na sali, jest na to szansa. Z wypowiedzi Starosty Opolskiego Henryka Lakwy i Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Henryka Wróbla wychodzi na to, że Świerkla stoi przed historyczną chwilą, a zamierzona inwestycja ma wielkie znaczenia tak dla Świerkli, jak i Gminy, Powiatu, itd., środki unijne czekają, by ją zrealizować z pożytkiem dla wszystkich, w tym Świerklan. Trzeba się spieszyć, by nie przepadły. Sukces jest tak blisko.

                                                                       J. Moczko – ŚwierklaninSprawy scaleniowe na finiszu

            Na takim etapie jest aktualnie ten proces wielkiego przedsięwzięcia, co się zowie „budowa Gospodarstwa Ogrodniczego Mularski w Świerklach”. Taki wykreowany został ogląd sytuacji tego procesu na zebraniu 14 lutego 2013 r. i zarazem rozpoczęty przysłowiowy „rzut na taśmę” tego finiszu (14 dni na zapoznanie z decyzją i kolejne 14 dni na odwołania). Zebranie zwołał Starosta Opolski – Henryk Lakwa, by na nim odczytać uczestnikom scalania gruntów w Świerkli decyzję o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów. Odczytał, obszerne i precyzyjne w załącznikach, dotyczące wszystkich aspektów wprowadzania jej w życie, odnoszące się do każdego życzenia ostatnich wnoszących je.

W tych przypadkach wiele było o rekultywacji, tzn. o nawiezieniu lepszej ziemi na zamienny areał, co załatwi sprawę podnoszonego w międzyczasie ewentualnego pogorszenia efektu scaleniowego w sytuacji dotyczącej gorszych jakościowo gruntów. Było też o kształcie nowych parcel, dojazdach do nich, drogach, rowach i o tym, że wszystkie te zmiany zostaną wykonane ze środków unijnych, 900 euro średnio przypadnie na jeden hektar scaleniowy. Inwestor swoje tereny musi sam zrekultywować.

Zważywszy na to, iż „z sali” nie padły żadne uwagi do odczytanych decyzji, można mieć nadzieję, że projekt scalania gruntów w ciągu miesiąca nabierze mocy obowiązującej. Póki co, po odczytaniu, został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, w sołectwach: Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki oraz w Urzędzie Gminy Łubniany i Sołectwie Biadacz. Po 14 dniach od tego momentu przez kolejne 14 dni będzie można wnosić ewentualne odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Opolu za pośrednictwem Starosty Opolskiego.

Starosta Opolski – Henryk Lakwa na zebraniu dodał, że proces niniejszy toczy się w Świerkli od wielu lat, wszystkie warianty rozważono, wszystkie życzenia niezagrażające powodzeniu dobrych rozwiązań zostały uwzględnione, że ma nadzieję, iż projekt scalenia w ciągu miesiąca nabierze mocy, środki europejskie czekają, ale do czasu, właściwie trzeba się spieszyć.

Podobnie ujął sprawę Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel, dodając że Świerkle stoi przed historyczną chwilą, razem ze Świerklami Gmina, dobrze by było dla wszystkich odnotować sukces rozpoczęcia tego świerklańskiego wielkiego dzieła. Przedstawicielka Krakowskiego Biura Geodezyjnego podziękowała świerklanom za pomoc i ostatecznie za zrozumienie wielkiej pracy opracowania projektu scalenia. O wadze w szerszym znaczeniu świerklańskiej inwestycji nadmieniła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. Co niektórzy obejrzeli okazane mapy i zebranie zostało zamknięte. Poza protokołem jeszcze trochę dyskutowano w grupach, spokojnie, nawet życzliwie. To dobry znak.

                                                                       J. Moczko – Świerklanin