• Dzisiaj jest:
    sobota, 25 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    24 °C

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 01 sierpnia 2013r. można ubiegać się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy: od 01 października 2013r. do 30 września 2014r.,wniosek należy złożyć w terminie:
- do 30 sierpnia 2013r.- realizacja wniosku i wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2013r.
- od 01 września 2013r. do 31 października 2013r. realizacja wniosku i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2013r. 

 Wnioski złożone po 31 październiku 2013r. realizowane będą od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny, aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia, w tym m.in.:

1. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku 2012r.,( obowiązkowo wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) oraz;

  - PIT-11 za 2012r. i inne, jeżeli występują;

  - umowę/y o pracę, świadectwo/a pracy od 01.01.2012r. do dnia złożenia wniosku;

  - zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w 2012r., w tym m.in.:

a) zaświadczenie Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej o wysokości świadczenia  laimentacyjnego wyegzekwowanego w 2012r. (w przypadku, gdy Komornik prowadził już postępowanie);
b) stypendia - PIT 8S;
c) nakaz płatniczy za 2012r.

 - oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym za 2012r. oraz do wglądu PIT-36 za 2012r.- dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w 2012r. (zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy).

2.Zaświadczenie komornika  sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku; 
  - w przypadku, gdy dłużnik przebywa za granicą- informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z prowadzeniem tytułu wykonawczego za granicą albo informacja o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

3. Dowód osobisty lub uwierzytelniona kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony*);

4. Akt urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej *);

5. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem**);

6. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej;

7. W przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

8. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;

9. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

10. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,  z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniające.

11.Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

UWAGA: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t. j. Dz. U. z  2012r., poz. 1228 z późn. zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  1. obywatelom polskim;
  2. cudzoziemcom:                                                                                                                                                     

        - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta  długoterminowego Wspólnot Europejskich  oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

                - przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu w/w ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł – dochód netto za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeni owy.

 

Pełne informacje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Namysłowska 28 pok. 104 I piętro tel. 77 4032550 wew. 42, strona internetowa:www.gops.dobrzwielki.pl

 

*) dotyczy wniosków składanych po raz pierwszy lub w przypadku wystąpienia zmian

**) właściwy dokument

 

Data publikacji: 23-07-2013 13:51 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 23-07-2013 14:02 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej