FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 01 sierpnia 2013r. można ubiegać się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy: od 01 października 2013r. do 30 września 2014r.,wniosek należy złożyć w terminie:
- do 30 sierpnia 2013r.- realizacja wniosku i wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2013r.
- od 01 września 2013r. do 31 października 2013r. realizacja wniosku i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2013r. 

 Wnioski złożone po 31 październiku 2013r. realizowane będą od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny, aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia, w tym m.in.:

1. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku 2012r.,( obowiązkowo wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) oraz;

  - PIT-11 za 2012r. i inne, jeżeli występują;

  - umowę/y o pracę, świadectwo/a pracy od 01.01.2012r. do dnia złożenia wniosku;

  - zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w 2012r., w tym m.in.:

a) zaświadczenie Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej o wysokości świadczenia  laimentacyjnego wyegzekwowanego w 2012r. (w przypadku, gdy Komornik prowadził już postępowanie);
b) stypendia - PIT 8S;
c) nakaz płatniczy za 2012r.

 - oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym za 2012r. oraz do wglądu PIT-36 za 2012r.- dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w 2012r. (zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy).

2.Zaświadczenie komornika  sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku; 
  - w przypadku, gdy dłużnik przebywa za granicą- informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z prowadzeniem tytułu wykonawczego za granicą albo informacja o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

3. Dowód osobisty lub uwierzytelniona kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony*);

4. Akt urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej *);

5. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem**);

6. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej;

7. W przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

8. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;

9. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

10. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,  z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniające.

11.Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

UWAGA: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t. j. Dz. U. z  2012r., poz. 1228 z późn. zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  1. obywatelom polskim;
  2. cudzoziemcom:                                                                                                                                                     

        - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta  długoterminowego Wspólnot Europejskich  oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

                - przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu w/w ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł – dochód netto za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeni owy.

 

Pełne informacje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Namysłowska 28 pok. 104 I piętro tel. 77 4032550 wew. 42, strona internetowa:www.gops.dobrzwielki.pl

 

*) dotyczy wniosków składanych po raz pierwszy lub w przypadku wystąpienia zmian

**) właściwy dokument

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki