Świadczenia rodzinne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1września 2013r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy: 01.11. 2013r.- 31.10.2014r.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 28 pokój nr 4, w godzinach pracy Ośrodka w następujących terminach:
- do 30 września 2013r.  realizacja wniosku od 1 listopada 2013r.,  wypłata świadczeń do 30 listopada 2013r.;
- do 31 października 2013r. realizacja wniosku od 1 listopada 2013r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2013r.;
- do 30 listopada 2013r. realizacja wniosku od 1 listopada 2013r.,  wypłata świadczeń do 31 grudnia 2013r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2013r. będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.

 

 Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny oraz aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia m.in.:

1.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2012 (obojga współmałżonków  oraz pełnoletnich dzieci do 25r.ż. pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, każda osoba osobne zaświadczenie) obowiązkowo oraz:

- PIT – 11 za 2012r.;
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2012r. ( zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy);
-  nakaz płatniczy za rok 2012 (dotyczy gospodarstwa rolnego);
-  umowa/y o pracę, świadectwo/a pracy za lata 2012r.; 2013r.

2.Dowód osobisty lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony ,

3.Akt urodzenia dziecka *),

3a. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany ,

3b. Odpis skrócony aktu zgonu rodzica dziecka *),

4.Prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację *),

5.Prawomocny Wyrok Sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka *),

6.Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, 

6a. Aktualne zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w internacie lub bursie,

7.Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka *),

 7a. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka w wieku 16-18 lat lub osoby dorosłej *),

8.Aktualny nr  rachunku bankowego,

9.Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych.

 

Informacja dla osób ubiegających się o prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

1.Oświadczenie  lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu- co najmniej sześć miesięcy przed uzyskaniem uprawnień do urlopu wychowawczego.

2.Oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego, uwzględniające imię i nazwisko dziecka oraz okres, na jaki urlop wychowawczy został udzielony.  

3.Zaświadczenie organu emerytalno- rentowego (ZUS)  stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

 

     INFORMACJA  DLA  OSÓB  PRACUJĄCYCH  POZA  GRANICAMI  KRAJU W przypadku, gdy jedno z rodziców pracuje poza granicami kraju na podstawie umowy o pracę wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinno się składać  w Regionalnym  Ośrodku  Polityki Społecznej w Opolu Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Rejtana 5(parter) 45-331 Opole     

tel.  77  44 24 465  fax 30;  77 44 24 466;  77 44 16 544; 77 44 16 554  w godzinach pracy poniedziałek - piątek  07:30 – 15:30

 

UWAGA: Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych  wynosi 539,00 zł . W przypadku  gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28 wnioski przyjmowane są:
Poniedziałek: 07:30 – 16:00,
Wtorek Środa Czwartek: 07:30- 14:30 
Piątek: 07:30 – 13:00
 Tel. Fax: 77 4032550  lub  77 46 96 517           
  wew. 40 - świadczenia rodzinne pokój nr 4 parter
wew. 42- świadczenia z funduszu alimentacyjnego pok.104 I piętro.

 

*) dotyczy wnioskodawcy składającego wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku  rodzinnego i dodatków  do  zasiłku rodzinnego po raz pierwszy

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki