ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I

31-215 Kraków, ul. Żabiniec 68

tel./fax (12) 427 28 39, www.norton.edu.pl

ZAPRASZAMY NA  BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla  osób dorosłych (do18 do 64 roku życia  z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  na terenach gmin wiejskich , miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców, z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich  województwa opolskiego, w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji językowych mieszkańców małych miejscowości województwa opolskiego”

nr WND-POKL.09.06.02-16-031/12

 współfinansowanego  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja”

  Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Uczestnik projektu bierze  udział w szkoleniu z języka angielskiego - 240 godzin dydaktycznych kończących się egzaminem zewnętrznym na międzynarodowy certyfikat TOEIC, zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym 6 godzin tygodniowo.    

Czas realizacji kursów:   październik 2013   -   grudzień 2014 roku. 

 

Rekrutacja:       Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 
                         
dnia 25.09.2013 r. godz. 17.30,

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane także po terminie spotkania rekrutacyjnego. 

Zasady rekrutacji
Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach,  zamieszkałych w rozumieniu kodeksu cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.),   na terenach  gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast do 25 tys. mieszkańców województwa opolskiego  należących co najmniej  do jednej  z poniższych grup:

- osoby które ukończyły 50 rok życia;
- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim;

Preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie (1pkt), sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi (1pkt), z wykształceniem poniżej średniego (1pkt), deklarujące dochód netto poniżej 1500 zł/m-c, (1pkt), deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c, (2pkt).

W kursie nie mogą uczestniczyć osoby  prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne!!!

LISTA DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH  PODCZAS  ZAPISÓW:

- Ankieta rekrutacyjna (deklaracja przystąpienia do projektu)

- Zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących

- Zaświadczenie z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych,

Więcej informacji na stronie internetowej: http://norton.edu.pl/opole962.html, pod nr tel.: 507 026 403

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki