• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 11 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  3 °C

Informacje dla rodziców

Kwota ubezpieczenia ucznia w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 48 zł (PZU)

Wyprawka szkolna

 • w przypadku uczniów klas II-III kl oraz V kl PSP kwota 456 zł netto na 1 członka rodziny
 • w przypadku uczniów klas I kl kwota 539 zł netto na 1 członka rodziny

Dofinansowanie do obiadów
Wniosek o dofinansowanie do dożywienia dziecka w szkole, przedszkolu i żłobku należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28 – pokój 3.
Kryteria dochodowe przypadające na 1 os. w rodzinie na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:

 • do 912 zł (nieodpłatnie)
 • od 913 zł do 1.368 zł (obiady płatne 50% przez Ośrodek, a 50 % przez rodziców)
 • powyżej 1.368 zł (obiad płatny w 100% przez rodziców)

Do wniosku należy dołączyć:
Zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (wniosek pobrać ze strony internetowej: www.gops.dobrzwielki.pl)
- druk zaświadczenie o dochodach do pobrania w zakładce Formularze;
- druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w roku szkolnym 2013/2014 – zakładka Formularze;

Terminy składania wniosków:
01.08.2013 r. – 30.08.2013
od 02.09.2013 r. rozpatrywane i realizowane będą od 1 października 2013 r.

Stypendia Wójta
Stypendium sportowe może być przyznane uczniowi klas IV-VI SP oraz I-III Gim, który otrzymał przynajmniej dobrą ocenę zachowania i spełnia jeden z podanych warunków:

 1. jest mistrzem województwa albo uzyskał od I do III miejsca w zawodach lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim lub centralnym albo uczestniczył w olimpiadach lub zawodach międzynarodowych;
 2. został powołany do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej;
 3. został powołany do reprezentacji narodowej na olimpiadę, a w przypadku para olimpijczyków został objęty przygotowaniami do Paraolimpiady co potwierdza Polski Komitet Paraolimpijski;

Stypendia za osiągnięcia naukowe może być przyznane:

 1. uczniowi szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej – laureatowi lub finaliście co najmniej wojewódzkich konkursów przedmiotowych;
 2. uczniowi, który zakwalifikował się na stypendium międzynarodowe miast partnerskich gmin Dobrzeń Wielki

Stypendia za osiągnięcia artystyczne może być przyznane:

 1. uczniowi za uzyskanie miejsca I-III w konkursach, przeglądach lub festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 2. uczniowi, który wykazał się inicjatywą w organizacji wydarzeń kulturalnych, w szczególności wystaw, koncertów, spotkań literackich;

Stypendia Dyrektora
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią w klasyfikacji śródrocznej lub końcowo rocznej co najmniej 5,00 bez ocen dopuszczających oraz uzyskał ocenę ze sprawowania nie niższą niż bardzo dobra.

Stypendium sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej ocenę dobrą z zachowania oraz wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Stypendium we współzawodnictwie indywidualnym jak i grupowym przysługuje za zajęcie następujących lokat:

 • na szczeblu wojewódzkim – miejsce od I do III
 • na szczeblu ponadwojewódzkim – miejsce od I do VI
 • na szczeblu ogólnopolskim - miejsce od I do X

Stypendium za wyniki sportowe mogą również otrzymać uczniowie działający w organizacjach i klubach sportowych spoza terenu szkoły za zajecie następujących lokat:

 • na szczeblu wojewódzkim – miejsce od I do III
 • na szczeblu ponadwojewódzkim – miejsce od I do VI
 • na szczeblu ogólnopolskim - miejsce od I do X

Uczeń może otrzymać stypendium naukowe lub stypendium sportowe za semestr.
Stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas nauczania zintegrowanego oraz uczniom klasy czwartej SP do ukończenia pierwszego semestru nauki.


Źródło: http://zs-czarnowasy.pl/1177/informacje_dla_rodzicow.html

Data publikacji: 07-08-2013 11:27 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 04-05-2015 07:53 Modyfikował(a): Dominika Jonek