• Dzisiaj jest:
    środa, 17 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

III PRZETARG - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, przy ul. Opolskiej 5, Dobrzeń Wielki

G.6840.18.2013

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza publiczny III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzeniu Wielkim

 

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2, dla którego brak księgi wieczystej wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1670/341 i nr 1684/344 arkusz mapy 3, o łącznej powierzchni 0,2320 ha, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00071253/1, stanowiącą własność Gminy Dobrzeń Wielki. Lokal znajduje się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Opolskiej 5, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Opole-Namysłów, z bliskim dostępem do środków komunikacji międzymiastowej, w rejonie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w centrum wsi. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. z ciepłociągu. Lokal o powierzchni użytkowej 63,32 m2 położony jest na parterze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależne są: garaż nr 2 o pow. 13,90 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze nr 1 o pow. 7,50 m2. Właścicielowi lokalu przysługuje udział 1250/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 02.09.2013 r. Wnioski takie nie zostały złożone.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Przetargi wyznaczone odpowiednio na dzień 22.10.2013 r. oraz 11.12.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza wynosi: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 05 marca 2014 r. o godz. 9:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 26 lutego 2014 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

  • dowód tożsamości;
  • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
  • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
  • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
  • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www. dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl,
a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup, tel. 609 815 536 lub 77 4695-556.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

Data publikacji: 20-01-2014 12:23 Opublikował(a): 
Data modyfikacji: 20-01-2014 12:35 Modyfikował(a):