Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -plany gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

06. POIiS+logo beneficjenta+UE+podpis pomoc techniczna2.jpeg

Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

Informujemy, że Gmina Dobrzeń Wielki przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-054/13-00

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 42 435,00 PLN

Wysokość dofinansowania 36 069,75 PLN

 

Co ma na celu sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,

 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

 • redukcji zużycia energii finalnej,

 • poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

  Po co gminie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

  Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

 • termomodernizacje budynków

 • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii

 • działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

  Skąd biorą się proponowane w Planie działania?

  Na potrzeby planu zostaje stworzona baza inwentaryzacji CO2, gazów i pyłów na terenie gminy. Obejmuje ona inwentaryzację emisji z budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, emisję pochodzącą z transportu, oraz przemysł i usługi.

   Na podstawie analizy zebranych danych zostają zaproponowane działania krótko/średnio i długookresowe, które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza.

  Zwracamy się prośbą do mieszkańców o pomoc w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, polegającą na wypełnieniu ankiety inwentaryzującej emisję.

  Ankiety zostaną rozprowadzane na terenie całej Gminy oraz

  dostępne na stronie internetowej Gminy www.dobrzenwielki.pl

  i na stronie www.niskaemisja.pl

 

www.pois.gov.pl

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki