Święto Dnia Edukacji w Gminie Dobrzeń Wielki

14 października, to każdego roku wyjątkowy dzień dla nauczycieli i pracowników oświaty. Pamiętając o tym ważnym święcie, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel przyznał nagrody czternastu wybitnym nauczycielom oraz jednej osobie z administracji oświatowej.              
Biorąc pod uwagę, że na terenie gminy funkcjonuje 5 publicznych placówek przedszkolnych, 4 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, liceum ogólnokształcące, szkoła zawodowa i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki,
to zaszczytne wyróżnienie otrzymało zaledwie  5 % gminnej kadry nauczycielskiej.

Wręczając nagrody z okazji Dnia Edukacji – 15 października, gratulowano nauczycielom sukcesów dydaktycznych oraz doceniono ich odpowiedzialne zadanie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży.  Jednocześnie, życząc zdrowia, pomyślności i zapału na dalsze lata pracy wyróżniono:

Przedszkola

Katarzyna Radlak  - Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach   

Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego, 22 lat stażu pracy.  Od 01.09.2007r. pełni funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach. Nieustannie rozwija ofertę przedszkola, dbając jednocześnie o wysoki standard pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Placówka bardzo dobrze oceniona w tegorocznej ewaluacji zewnętrznej, same najwyższe oceny A oraz B.  Za osiągnięcia w pracy 3-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

Sachnik Iwona  - Publiczne Przedszkole w Chróścicach

Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego i gimnastyki korekcyjnej, 23 lat pracy w zawodzie. Od 01.09.2007r. dyrektor Publicznego Przedszkola w Chróścicach. Aktywnie uczestniczyła w uzgodnieniach związanych z modernizacją i przeniesieniem placówki przedszkolnej do nowego obiektu. Bacznie obserwuje zmiany zachodzące w środowisku i trafnie ocenia potrzeby, tym samym utworzyła nowy oddział przedszkolny, w szczególności dla dzieci 2,5 -3 letnich. Za osiągnięcia w pracy 3-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. W 2012r. otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Kornelia Macioszek - Publiczne Przedszkole w Brzeziu

Nauczycielka dyplomowana, wychowania przedszkolnego z 28 letnim stażem pracy, posiada także kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III. Od 1 września 1986 pełni funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzeziu. W marcu 2011 r. przedszkole otrzymało tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” i znalazło się na mapie prowadzonej przez MEN jako pierwsze przedszkole z tym tytułem w województwie opolskim. W 2012r. przedszkole otrzymało Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka w ramach realizowanego gólnopolskiego programu edukacyjnego; w 2013 r. przystąpiło do realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie. Za osiągnięcia w pracy 11-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. W roku 2012 otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Szkoły Podstawowe

Karina Wajman  - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi -  Dobrzeń Wielki   

Nauczycielka dyplomowana z 30 letnim stażem pracy, kwalifikacje z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Nawiązała min.  współpracę z Wrocławskim Teatrem Edukacyjnym, organizuje cykliczne dla klas I-III spektakle profilaktyczne. Jest także współautorką innowacji dydaktycznej z zakresu edukacji teatralnej wpisanej do realizacji jako program edukacji teatralnej. Za dotychczasowe osiągnięcia w pracy 7 -krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz jedną Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.             

Anna Hajder - Mielecka  - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi -  Dobrzeń Wielki   

Nauczycielka dyplomowana z 29 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje z zakresu plastyki, pracuje jako wychowawca świetlicy szkolnej. W roku szkolnym 2013/14 uczniowie pod jej kierunkiem zajęli II i III m-ce w międzygminnym konkursie „Gmina Dobrzeń Wielki w przyszłości”. We współpracy z wychowawcami zainicjowała z dziećmi świetlicowymi zajęcia plastyczno-techniczne, gdzie uczniowie i opiekunowie uczą się ciekawych technik plastycznych. Bardzo dba o wyposażenie sali zabaw w ciekawe pomoce dydaktyczne. Skrupulatnie gromadzi informacje o uczniach wymagających pomocy materialnej, współpracuje w tym zakresie z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym. Za osiągnięcia w pracy 5 -krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.

 Klaudia Hildebrandt-Kałuża - Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Kup         

Nauczycielka mianowana z 16 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego. Od wielu lat przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych z j. niemieckiego. W swojej karierze zawodowej doczekała się 2 laureatów konkursu wojewódzkiego. Brała udział w pracach zespołu przedmiotowego przy opracowaniu ujednoliconych kryteriów oceniania uczniów z języków obcych.

Monika Ledwolorz  -  Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Kup         

Nauczycielka dyplomowana, z 12 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Posiada także kwalifikacje do pracy bibliotece, ukończyła również kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Od wielu lat przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych, w trakcie swojej pracy jej uczeń otrzymał tytuł laureata. Za osiągnięcia w pracy 3 -krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.   

Irena Bujnicka - Zespół Szkół Czarnowąsy         

Nauczycielka dyplomowana z 30 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej. Jej uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki dydaktyczne uwidocznione w sprawdzianach zewnętrznych (Trzecioteścik). Jest także autorką i realizatorką 2 innowacji pedagogicznych: regionalnej „Od bliskiego do dalekiego” i prozdrowotnej „Recepty na radość i zdrowie”. W porozumieniu z Sanepidem realizuje program „Swobodny oddech, zapobiegaj astmie” i program „Biały ząbek”. W roku szk. 2014/15 jej klasa bierze udział w projekcie „Fascynujący świat nauki i technologii”. W minionym roku szkolnym jej uczniowie włączyli się realizację projektu „Szkoła w ruchu”, dzięki czemu szkoła uzyskała tytuł lidera. Przygotowała pobyt w szkole grupy uczniów z Żytomierza na Ukrainie. Za osiągnięcia w pracy 2 -krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Gimnazja

Bożena Mierzwińska - Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim           

Nauczycielka dyplomowana z 25 letnim stażem pracy, zatrudniona od 2011 roku na stanowisku zastępcy dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim - odpowiedzialna za Publiczne Gimnazjum. Posiada kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego. Uczniowie pod jej kierunkiem zajęli m.in.: I m-ce w Ogólnopolskiej Licealiadzie w piłce ręcznej dziewcząt w 2014 r. – Mistrzynie Polski, w latach 2005 – 2013: II m-ce w Ogólnopolskim Turnieju w piłce ręcznej, IV m-ce w Półfinałach Mistrzostw Polski, III w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski, zajmowały czołowe miejsca w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w piłce ręcznej dziewcząt. Twórczo współpracuje z klubem sportowym TOR w Dobrzeniu Wielkim.
Jako nauczyciel była koordynatorem ścieżki prozdrowotnej, współorganizatorem i inicjatorem wielu imprez sportowych w gminie.               
Za osiągnięcia w pracy 6-krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.    

Ewa Drop -  Zespół Szkół w Czarnowąsach         

Nauczycielka dyplomowana, staż pracy - 30 lat, a od 12 lat pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Czarnowąsach. Posiada kwalifikacje z nauczania początkowego, geografii, techniki i zarządzania placówkami oświatowymi oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Pod jej kierunkiem uczniowie osiągają prestiżowe sukcesy, a nauczyciele są kreatywni i rozwijają się zawodowo. Przekłada się to na bardzo dobre wyniki szkoły w egzaminach zewnętrznych. W ostatnich latach, dzięki inicjatywie i wsparciu pani Drop uczniowie PSP i PG zdobyli następujące wyróżnienia:
2011 uzyskanie przez szkołę tytułu "Szkoła odkrywców talentów" 
2010-2012 uzyskanie przez 14 uczniów tytułu "Dobrzeński Talent" i 47 Stypendiów Wójta Gminy               
2010-2012 uzyskanie przez 9 uczniów Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego  
2012 uzyskanie przez uczennicę gimnazjum ogólnopolskiego wyróżnienia "Wolontariusz roku"    
2010-2012 zwycięstwo 3 uczniów w konkursie "Młode Opole" i nagranie płyty z kolędami              
2012 wyróżnienie w wojewódzkim konkursie pieśni patriotycznych "Tobie Polsko"            
2010-2012 1 laureat i 3 finalistów konkursów przedmiotowych       
2014 dwie jej uczennice uzyskały tytuł „Prymusa Opolszczyzny”     
Ponadto pani Ewa Drop dzieli się swą wiedzą i zawodowym doświadczeniem w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Prezentowała m.in. dokonania szkoły w Opolskim Ratuszu na spotkaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkól Twórczych,  z jej inicjatywy pani odbyło się w Czarnowąsach seminarium "Artystyczna wiosna" traktujące o rozwijaniu talentów wokalnych, plastycznych, aktorskich oraz instrumentalnych.             
Za osiągnięcia w pracy 5-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.           
W 2013r. otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.    

Beata Szumska  - Zespół Szkół w Czarnowąsach         

Nauczycielka dyplomowana z 23 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje z języka polskiego. Jest autorką projektu edukacyjnego „Ortojad”, w ramach którego uczniowie doskonalą sprawność ortograficzną i polonistyczną. W ramach wolontariatu prowadzi dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów próbnych i zewnętrznych, jest przewodniczącą zespołu samokształceniowego nauczycieli humanistów. Pani Szumska współtworzyła w szkole system oceniania zachowania. Obecnie jest głównym koordynatorem projektu edukacyjnego „Fascynujący świat nauki i technologii”.  Za osiągnięcia w pracy 3-krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.    
  
Karolina Macukiewicz -  Zespół Szkól w  Chróścicach                                                                                                                 

Nauczycielka mianowana z 15 letnim stażem pracy,  posiada kwalifikacje z języka angielskiego. Zaangażowanie pani Macukiewicz w działalność szkoły przyniosło bardzo wymierne efekty w postaci przyjęcia szkoły do sieci szkół promujących zdrowie oraz zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie na Najlepszy Projekt Edukacyjny z zakresu edukacji środowiskowo-regionalnej. Uczeń pod jej kierunkiem zdobył II m-ce w Wojewódzkim Konkursie o Wielkiej Brytanii i Krajach Anlojęzycznych.  Za osiągnięcia w pracy 2-krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Liceum Ogólnokształcące / Zasadnicza Szkoła Zawodowa   

Dorota Gajda-Szczegielniak            Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim              

Nauczycielka dyplomowana, nauczania początkowego, biologii, WDŻ z tytułem doktora w zakresie pedagogiki, 21 lat stażu pracy. Dyrektor kierujący wcześniej Zespołem Szkół w Chróścicach, a od 01.03.2010  kieruje z wielkim zaangażowaniem Zespołem Szkół w Dobrzeniu Wielkim, placówką składającą się obecnie z pięciu typów szkół (Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Technikum). W trakcie kierowania placówką jako dyrektor:

 • stale poszerza oferty edukacyjne szkół poprzez tworzenie oddziałów o różnorodnej specyfice, przez co szkoła bardzo dobrze radzi sobie w dobie niżu demograficznego

 • motywuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, a uczniów do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w których z roku na rok odnoszą oni coraz większe sukcesy (zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i na centralnym)

 • troszczy się o wszechstronny rozwój samorządności szkolnej, polegającyna inspirowaniu uczniów
  i nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań o charakterze imprez klasowych, szkolnych środowiskowych, a nawet lokalnych

 • dba o prężne działanie Multimedialnego Centrum Biblioteczno-Dydaktycznego

 • wspiera i nadzoruje „tętniące życiem”przede wszystkim sportowym ale nie tylko, funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej,

 • intensywnie prowadzi współpracę ze szkołami i instytucjami zagranicznymi; wymiany młodzieżowe obejmują udział uczniów w takich formach zagranicznych jak: wymiany partnerskie, obozy językowe, seminariai warsztaty naukowe

 • aktywnie działa w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego

Ewaluacja zewnętrzna prowadzona w szkole, w styczniu obecnego roku, dała jak najlepszy obraz placówki, otrzymując oceny A i B.

Osiągnięcia:

 • wyniki egzaminu maturalnego:            
  matematyka  - 54,2% (Opole-52,5%, kraj 48,0); 
  chemia - 55,8% (Opole- 41,8%,  kraj 46,0%);
  j. niemiecki – 90,3% (Opole 78,9%, kraj 68,0%);
  j. angielski – 70,3% (Opole-76,1%,  kraj 69,0%);
  geografia – 52,3%  (Opole-46,1%,  kraj 45,0%);
  WOS – 55,0%  (Opole-47,6%,   kraj 46,0%)
 • zdawalność egz. maturalnego 2013/2014 – 95 %
 • egzamin gimnazjalny – średnio 68,7% (woj.opolskie-59,1%)

Za osiągnięcia w pracy 9-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

Małgorzata Krok  -  Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim           

Nauczycielka dyplomowana z 33 letnim stażem pracy, posiada kwalifikacje do nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Jej uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych – gimnazjalnych, maturalnych i zawodowych. W Zasadniczej Szkole Zawodowej opracowała i realizowała innowację pedagogiczną „Jak postępować, aby żyć i pracować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”. W swojej pracy dydaktycznej stosuje szeroko rozumianą indywidualizację nauczania, dbając o wszechstronny rozwój każdego ucznia. W szkole pełni funkcję przewodniczącej zespołu nauczycieli ZSZ. Za osiągnięcia w pracy 4-krotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły.    

Administracja placówek oświatowych

Irena Karasińska       PSPzOS Dobrzeń Wielki, ZS-P Kup, PP Dobrzeń Wielki

Główna księgowa w wyżej wymienionych  placówkach oświatowych. 40 lat pracy w zawodzie. Jest osobą bardzo sumienną, rzetelną, wykonywującą swoje obowiązki w sposób wzorowy. Efektywnie wykorzystuje czas pracy, dokształca się, sprawnie posługuje się nowoczesną technologią informacyjną. Za osiągnięcia w pracy 3-krotnie wyróżniana Nagrodą Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.           
 

Oprócz nagród Wójta Gminy, dobrzeńscy nauczyciele decyzją Ministra Edukacji Narodowej uhonorowani  zostali również odznaczeniami i orderami państwowymi, które odebrali na uroczystej gali w Opolu, i tak:  
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała:         
Helena Kołodziej –  nauczycielka historii i WOS;  ZS w Dobrzeniu Wielkim

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała:    
Irena Wosz-Łoba - nauczycielka matematyki, j. niemieckiego i fizyki;  ZS w Dobrzeniu Wielkim

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Lidia Majchrak – nauczycielka j. polskiego; ZS w Dobrzeniu Wielkim
Ewa Knapik – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej;  ZS w Czarnowąsach
Irena Bujnicka - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej;  ZS w Czarnowąsach
Roman Franek – nauczyciel wychowania fizycznego; ZS w Czarnowąsach
Irena Gołębiowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego; PP w Chróścicach
Felicyta Mehl – nauczycielka wychowania przedszkolnego; PP w Chróścicach
Danuta Śliwa-Serafin – nauczycielka wychowania przedszkolnego, zastępca dyrektora; PP w Cz-ach

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym nauczycielom gratulujemy sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz życzymy dalszego rozwoju zawodowego!

                                                 Zastępca Wójta Gminy

                                                        Irena Weber

 

IMG_0188.jpeg IMG_0187.jpeg

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki