• Dzisiaj jest:
    sobota, 09 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -1 °C

Konkurs ofert - opiekun dzienny

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 
na terenie gminy Dobrzeń Wielki

I. Podstawa prawna:
Konkurs ogłoszony jest na podstawie:
1)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.);
2)  art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2013r., poz. 1457);
3)  porozumienia nr 235/P/PO/2014r., w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego w ramach projektu POKL.6.1.1-16-002/13 "Powrót do zatrudnienia" zawartego pomiędzy Województwem Opolskim - WUP Opole, a Gminą Dobrzeń Wielki w dniu 4 kwietnia 2014 roku;
4) uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna;
5) uchwały Nr XXXVII/354/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014r. 
w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

II. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Dobrzeń Wielki ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania
1.  Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
2.  Wysokość środków:  60 000 zł w 2015 roku.
3. Realizacja zadania odbywa się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz.1457).

III. Cel zadania:
Wybór dziennych opiekunów, którzy zapewnią opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

IV. Termin realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2015r.

V. Miejsce realizacji zadania:
Gmina Dobrzeń Wielki

VI. Wymagania dotyczące kandydatów:
1. Do składania ofert zaprasza się osoby fizyczne, które:
1) posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka;
2) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
3) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;
4) wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
5) nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
6) posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi:
a) lokal posiada osobną kuchnię i łazienkę,
b) lokal posiada aktualne przeglądy instalacji gazowej i pozytywną opinię kominiarską,
c) lokal wyposażony jest w gaśnicę,
d) jest odpowiednia przestrzeń do zabawy, wypoczynku dla dzieci oraz miejsce na sprzęt (łóżeczka, regał na zabawki, przewijak),
e) w lokalu nie znajdują się zwierzęta, które mogłyby potencjalnie stworzyć zagrożenie dla dzieci poprzez pogryzienie, podrapanie, alergię itp.
7) odbyły:
a) 160 godzinne szkolenie, o którym mowa w art. 39 ust.1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poparte zaświadczeniem o ukończeniu kursu opiekuna dziennego wydanym na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622), albo
b) 40 godzinne szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 39 ust.1 pkt. 6 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, albo
c) pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
2.  W celu weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w art. 39 ust 1.,  może być przeprowadzony wywiad środowiskowy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
3. Ocena spełnienia warunków lokalowych u kandydata na dziennego opiekuna będzie dokonana przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

VII. Warunki realizacji zadania:
1. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dziecka;
4) zagwarantowanie dziecku, w porozumieniu z rodzicami, wyżywienia na czas pobytu zgodnie z uchwałą Nr III/20/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.
2. Dzienny opiekun, na każde żądanie Gminy Dobrzeń Wielki, będzie zobowiązany do realizacji swoich zadań względem więcej niż jednego dziecka.
3.  Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
3.  Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu badaniu sanitarno-epidemiologicznemu.
4.  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę, zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dobrzeń Wielki.
5.  W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennego opiekuna zgodnie z zawartym porozumieniem nr 235/P/PO/2013 w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego w ramach projektu POKL.6.1.1-16-002/13 " Powrót do zatrudnienia" zawartego pomiędzy Województwem Opolskim - WUP Opole, a Gminą Dobrzeń Wielki w dniu 04.04.2014r. oraz Uchwały Nr XXXVII/354/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
13 marca 2014r. w sprawie maksymalnej wysokości  wynagrodzenia dziennego opiekuna
oraz zasad jego ustalania, w następującym wymiarze:

1.stawka brutto 10,00 zł za każdą godzinę opieki nad 1 dzieckiem,

2.stawka brutto 13,00 zł za każdą godzinę opieki nad 2 dzieci,

3.stawka brutto 16,00 zł za każdą godzinę opieki nad 3 dzieci,

4.stawka brutto 19,00 zł za każdą godzinę opieki nad 4 dzieci,

5.stawka brutto 22,00 zł za każdą godzinę opieki nad 5 dzieci

na podstawie zweryfikowanej listy obecności dziecka podpisanej przez rodziców.
6.  Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
7.  Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku przerw w sprawowaniu opieki nad dzieckiem/mi, z powodów leżących po stronie dziennego opiekuna, wynagrodzenie nie jest wypłacane. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki nie zapewnia zastępstwa w opiece nad dziećmi z powodu choroby dziennego opiekuna.

VIII. Wymagane dokumenty:
1.  Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna.
2.  Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi.
3.  Kserokopia dokumentu poświadczającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka (np. umowa najmu lokalu, umowa użyczenia lokalu, aktualna decyzja
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok obecny ) - poświadczona przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.
4.  Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została zawieszona ani ograniczona.
5.  Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
6.  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
7.  Kserokopia dokumentu/ów potwierdzającego kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna, zgodnie z art.39 ust.1 pkt. 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poświadczona przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.
8.  Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
9.  Kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej ważnej przez okres nie krótszy niż 10 m-cy od dnia złożenia oferty - poświadczona przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.

10. Kserokopia aktualnego dowodu osobistego kandydata na dziennego opiekuna, poświadczona przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.
11. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w oryginale, o zdolności do pracy
w charakterze dziennego opiekuna, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty.
12. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182) w celach przeprowadzania konkursu na opiekuna.
Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
 

IX. Termin składania ofert.
1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, w terminie do dnia 06 marca 2015 r.  
do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki” oraz podaniem imienia i nazwiska a także adresu oferenta.
2.  Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

3. Lista opiekunów dziennych zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
1.  Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.
2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 10 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
3. Wyboru ofert Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o następujące kryteria (punktacja w skali 0 – 5 pkt.):
1) kompletność oferty i załączników;
2) realność wykonania zadania przez kandydata na opiekuna dziennego;
3) posiadanie adekwatnego do realizacji zadania lokalu;

4) możliwość sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem;
5) udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu konkursu.
4.  Oferty nie spełniające kryteriów nie będą rozpatrywane.
5.  Decyzję o wyborze oferentów podejmuje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
6.  Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
7.  Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana, w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
8.  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.
9. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

XI. Informacje dodatkowe.
 Dodatkowych informacji udziela:
Zastępca Wójta – Irena Weber,  tel. 77/46 95 524 w.203,             
e-mail:

PDFzarządzenie.pdf (38,95KB)

PDFogłoszenie o konkursie.pdf (186,29KB)

DOCXWzór oferty_zał_nr_2.docx (32,10KB)

DOCXoświadczenie 1 do oferty.docx (14,34KB)

DOCXoświadczenie 2 do oferty.docx (18,39KB)

DOCXoświadczenie 3 do oferty.docx (17,11KB)

DOCXoświadczenie 4 do oferty.docx (15,24KB)

DOCXoświadczenie 5 do oferty.docx (14,19KB)

DOCXoświadczenie 6 do oferty.docx (17,05KB)

DOCXoświadczenie 7 do oferty.docx (16,02KB)

DOCXoświadczenie 8 do oferty.docx (14,00KB)

Podstawa prawna:

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.  tekst jednolity z dnia 18 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457)

Porozumienie w sprawie współpracy w tworzeniu instytucji opiekuna dziennego PDFPorozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego.pdf (381,08KB)

Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr III.20.2014 

Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXVII.354.2014

Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXVII.355.2014

Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXVII.378.2014 

 

 

Data publikacji: 13-02-2015 13:39 Opublikował(a): Jolanta Mikuła
Data modyfikacji: 25-02-2015 10:26 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej