• Dzisiaj jest:
    środa, 17 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

Rekrutacja 2015/2016 przedszkola/szkoły podstawowe/gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 biorą udział dzieci 3-4-5. letnie (urodzone w latach 2012-2010) zamieszkałe na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny  na wolne miejsca w publicznym przedszkolu. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, czyli dziecko raz przyjęte do danego przedszkola nie podlega w kolejnych latach szkolnych rekrutacji.
W pierwszej kolejności do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Dobrzeń Wielki. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.  Kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. określa następujące kryteria naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i odpowiadającą im wartość kryterium w punktach oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

L.P.

Kryterium

Dokument niezbędny do potwierdzenia spełniania kryterium

Liczba punktów

1.

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata.

 

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

3

2.

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

 

2

3.

Rodzice dziecka są zameldowani w gminie Dobrzeń Wielki lub są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Dobrzeń Wielki.

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

3

4.

Dziecko będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami).

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

1

5.

Dochód (o którym mowa w art. 20c ust. 9 i 10 z dnia 7 września 1991r. ustawy  o systemie oświaty) na jednego członka  w rodzinie zgłaszanego dziecka nie przekracza 100% kryterium dochodu, to jest: 574,00zł netto.

 

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

2

6.

Kandydat mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się dane przedszkole.

 

Informacja we wniosku                  o przyjęcie

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

13

 

Dyrektorzy przedszkoli publicznych, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki, ustalili na rok szkolny 2015/2016 następujące terminy rekrutacji.           

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz
z załącznikami

od 03 marca
do 31 marca 2015 r.

od 03 sierpnia
do
07 sierpnia 2015 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

10 kwietnia 2015 r.

17 sierpnia 2015 r.

3.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia
do przedszkola

do 20 kwietnia 2015 r.

do 21 sierpnia 2015 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

28 kwietnia 2015 r.

27 sierpnia 2015 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci  i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, tj. na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.
Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki, dostępne na stronach internetowych szkół.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także  wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.
Terminy postępowania uzupełniającego do publicznego gimnazjum, jeśli nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor gimnazjum uzgadnia z wójtem.
Druki deklaracji/ zgłoszeń/ wniosków do pobrania w poszczególnych placówkach na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz dyrektorzy publicznych gimnazjów.

W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim rekrutacja obejmuje nabór do następujących klas/grup szkoły gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych:

Publiczne Gimnazjum:
• z rozszerzonym językiem angielskim (z dodatkowymi zajęciami w języku angielskim z technologii informacyjnej i biologii)
• z rozszerzonym językiem niemieckim (z dodatkowymi zajęciami w języku niemieckim z matematyki  i geografii)
• przyrodnicza (z dodatkowymi godzinami z chemii i biologii)
• ogólna

Publiczne Liceum Ogólnokształcące:
• dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim - kierunkowe przedmioty – język niemiecki nauczany dwujęzycznie, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, chemia nauczana dwujęzycznie
• społeczno-prawna - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: historia, wiedza o społeczeństwie,  trzeci przedmiot do wyboru
• biologiczno-chemiczna - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru
• politechniczna - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, fizyka i informatyka
 
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
• Rekrutacja obejmuje nabór do oddziałów wielozawodowych:

fotograf, fryzjer, kucharz, sprzedawca, zdun, murarz-tynkarz, dekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, introligator, zegarmistrz, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, monter elektronik, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

• grupa z rozszerzonym językiem angielskim
• grupa z rozszerzonym językiem niemieckim

Publiczne Technikum:

• technik organizacji reklamy
• technik ekonomista
• technik informatyk
• technik energetyk
• technik logistyki

Regulamin naboru, terminarz oraz wzór wniosku – do pobrania na str internetowej Zespołu Szkól w Dobrzeniu Wielkim. Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły.
                                                                             Zastępca Wójta Gminy
                                                                                     Irena Weber

 

DOCXwzory oświadczeń.docx (19,15KB)
DOCXWolne miejsca w przedszkolach.docx (14,57KB)
DOCWniosek o przyjęcie do przedszkola 2015-2016.doc (98,00KB)
DOCXDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.docx (20,32KB)
reklamaLO.jpeg

JPEGplakat-Technikum.jpeg (1,88MB)
PDFplakat technikum.pdf (4,51MB)
 

Data publikacji: 27-02-2015 15:21 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 09-03-2015 09:36 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej