Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Drogą do sukcesu Gimnazjalistów

logo.jpeg

Od października 2014 r. do czerwca 2015 r. w 4 gimnazjach gminy Dobrzeń Wielki (ZS Chróścice, ZS Czarnowąsy, ZS Dobrzeń Wielki, ZS-P Kup) jest realizowany Projekt POKL pn. „Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Drogą do sukcesu Gimnazjalistów” na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-16-017/14 o dofinansowanie projektu, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych u 342 uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie jakości procesu kształcenia w 4 ww. gimnazjach w Gminie Dobrzeń Wielki.
Celem szczegółowym projektu jest:
• podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 204 uczniów Gminy Dobrzeń Wielki poprzez rozszerzenie oferty o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym w ramach tworzonych Szkolnych Ośrodków Kariery (SzOK),
• rozwój kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla 226 uczniów,
• wyrównanie dysproporcji edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych u 167 uczniów o specjalnych potrzebach,
• wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez objęcie doradztwem i opieką pedagogiczno-psychologiczną 233 uczniów.
1. Z gimnazjum w ZS w Chróścicach uczniowie uczestniczą:
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach  (54 uczniów; 32 h lekcyjnych po 12 h/ucznia);
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (48 uczniów; 180 h lek. po 30 h/ucznia);
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (24 ucz.; 90 h lek. po 30 h/ucz.);
• w warsztatach z psychologiem (25 ucz.; 25 h lek. po 5 h/ucz.);
• w zajęciach z pedagogiem (15 ucz.; 15 h lek. po 5 h/ucz.);
Ponadto uczniowie (54 uczniów) biorą udział w wyjazdach zawodoznawczych do Cementowni Opole, Elektrowni Opole, Banku, Uniwersytetu Opolskiego a także (16 uczniów) do Politechniki Opolskiej, Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Planetarium w Chorzowie.

2.  Z gimnazjum w ZS w Czarnowąsach uczniowie uczestniczą:
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach  (40 uczniów; 42 h lek. po 12 h/ucznia);
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (58 uczniów; 180 h lek. po 15 h/ucznia);
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (22 ucz.; 90 h lek. po 30 h/ucz.);
• w warsztatach z psychologiem (24 ucz.; 10 h lek. po 5 h/ucz.);
• w zajęciach z pedagogiem (12 ucz.; 5 h lek. po 5 h/ucz.);
Ponadto uczniowie (40 uczniów) biorą udział w wyjazdach zawodoznawczych do: Elektrowni Opole, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, a także (70 uczniów) do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Inkubatora Przedsiębiorczości w Opolu, Teatru Starego w Krakowie.

3. Z gimnazjum w ZS w Dobrzeniu Wielkim uczniowie uczestniczą:
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach (70 uczniów; 52 h lek. po 12 h/ucznia);
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (78 uczniów; 270 h lek. po 15-30 h/ucz.);
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (97 ucz.; 390 h lek. po 15-30 h/ucz.);
• w warsztatach z psychologiem dot. cyberprzemocy (122 ucz.; 30 h lek. po 5 h/ucz.);
• w zajęciach z pedagogiem (40 ucz.; 40 h lek. po 5 h/ucz.);
Ponadto uczniowie (70 uczniów) biorą udział w wyjazdach zawodoznawczych do: Cementowni Opole, Elektrowni Opole, Banku, a także (24 uczniów) do Humanitarium we Wrocławiu, Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Planetarium w Chorzowie, Uniwersytetu Opolskiego.

4. Z gimnazjum w ZS-P w Kup uczniowie uczestniczą:
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach  (40 uczniów; 52 h lek. po 12 h/ucznia);
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (30 uczniów; 150 h lek. po 30 h/ucz.);
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (20 ucz.; 120 h lek. po 30 h/ucz.);
• w warsztatach z psychologiem dot. cyberprzemocy (20 ucz.; 10 h lek. po 5 h/ucz.);
• w zajęciach z pedagogiem (5 ucz.; 5 h lek. po 5 h/ucz.);
Ponadto uczniowie (40 uczniów) uczestniczyli w wyjazdach zawodoznawczych do: Przedsiębiorcy z terenu gminy Dobrzeń Wielki, Cementowni Opole, Elektrowni Opole, Drukarni, a także (6 uczniów) do Politechniki Opolskiej, Humanitarium i ogrodu botanicznego we Wrocławiu,  Planetarium w Chorzowie, Uniwersytetu Opolskiego, studia nagrań i Biblioteki Austiackiej w Opolu.

Sporządził:
asystent koordynatora projektu Tomasz Biernacki 

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki