• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    21 °C

Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Drogą do sukcesu Gimnazjalistów

logo.jpeg

Od października 2014 r. do czerwca 2015 r. w 4 gimnazjach gminy Dobrzeń Wielki (ZS Chróścice, ZS Czarnowąsy, ZS Dobrzeń Wielki, ZS-P Kup) jest realizowany Projekt POKL pn. „Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Drogą do sukcesu Gimnazjalistów” na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-16-017/14 o dofinansowanie projektu, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych u 342 uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie jakości procesu kształcenia w 4 ww. gimnazjach w Gminie Dobrzeń Wielki.
Celem szczegółowym projektu jest:
• podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 204 uczniów Gminy Dobrzeń Wielki poprzez rozszerzenie oferty o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym w ramach tworzonych Szkolnych Ośrodków Kariery (SzOK),
• rozwój kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla 226 uczniów,
• wyrównanie dysproporcji edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych u 167 uczniów o specjalnych potrzebach,
• wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez objęcie doradztwem i opieką pedagogiczno-psychologiczną 233 uczniów.
1. Z gimnazjum w ZS w Chróścicach uczniowie uczestniczą:
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach  (54 uczniów; 32 h lekcyjnych po 12 h/ucznia);
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (48 uczniów; 180 h lek. po 30 h/ucznia);
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (24 ucz.; 90 h lek. po 30 h/ucz.);
• w warsztatach z psychologiem (25 ucz.; 25 h lek. po 5 h/ucz.);
• w zajęciach z pedagogiem (15 ucz.; 15 h lek. po 5 h/ucz.);
Ponadto uczniowie (54 uczniów) biorą udział w wyjazdach zawodoznawczych do Cementowni Opole, Elektrowni Opole, Banku, Uniwersytetu Opolskiego a także (16 uczniów) do Politechniki Opolskiej, Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Planetarium w Chorzowie.

2.  Z gimnazjum w ZS w Czarnowąsach uczniowie uczestniczą:
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach  (40 uczniów; 42 h lek. po 12 h/ucznia);
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (58 uczniów; 180 h lek. po 15 h/ucznia);
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (22 ucz.; 90 h lek. po 30 h/ucz.);
• w warsztatach z psychologiem (24 ucz.; 10 h lek. po 5 h/ucz.);
• w zajęciach z pedagogiem (12 ucz.; 5 h lek. po 5 h/ucz.);
Ponadto uczniowie (40 uczniów) biorą udział w wyjazdach zawodoznawczych do: Elektrowni Opole, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, a także (70 uczniów) do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Inkubatora Przedsiębiorczości w Opolu, Teatru Starego w Krakowie.

3. Z gimnazjum w ZS w Dobrzeniu Wielkim uczniowie uczestniczą:
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach (70 uczniów; 52 h lek. po 12 h/ucznia);
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (78 uczniów; 270 h lek. po 15-30 h/ucz.);
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (97 ucz.; 390 h lek. po 15-30 h/ucz.);
• w warsztatach z psychologiem dot. cyberprzemocy (122 ucz.; 30 h lek. po 5 h/ucz.);
• w zajęciach z pedagogiem (40 ucz.; 40 h lek. po 5 h/ucz.);
Ponadto uczniowie (70 uczniów) biorą udział w wyjazdach zawodoznawczych do: Cementowni Opole, Elektrowni Opole, Banku, a także (24 uczniów) do Humanitarium we Wrocławiu, Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Planetarium w Chorzowie, Uniwersytetu Opolskiego.

4. Z gimnazjum w ZS-P w Kup uczniowie uczestniczą:
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach  (40 uczniów; 52 h lek. po 12 h/ucznia);
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (30 uczniów; 150 h lek. po 30 h/ucz.);
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (20 ucz.; 120 h lek. po 30 h/ucz.);
• w warsztatach z psychologiem dot. cyberprzemocy (20 ucz.; 10 h lek. po 5 h/ucz.);
• w zajęciach z pedagogiem (5 ucz.; 5 h lek. po 5 h/ucz.);
Ponadto uczniowie (40 uczniów) uczestniczyli w wyjazdach zawodoznawczych do: Przedsiębiorcy z terenu gminy Dobrzeń Wielki, Cementowni Opole, Elektrowni Opole, Drukarni, a także (6 uczniów) do Politechniki Opolskiej, Humanitarium i ogrodu botanicznego we Wrocławiu,  Planetarium w Chorzowie, Uniwersytetu Opolskiego, studia nagrań i Biblioteki Austiackiej w Opolu.

Sporządził:
asystent koordynatora projektu Tomasz Biernacki 

 

Data publikacji: 06-05-2015 13:47 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 06-05-2015 13:48 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej