Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim

logo.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki, w miesiącach od października 2014 roku do czerwca 2015 roku, realizuje Projekt POKL „Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-16-018/14.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W Projekcie bierze udział 64 uczniów kształcących się w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2014/ 2015.
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych u 64 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego w LO w Dobrzeniu Wielkim.
Cele szczegółowe Projektu to:
• podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 32 uczniów poprzez rozszerzenie oferty LO w Dobrzeniu Wielkim o zagadnienia związane
z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym w ramach utworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery;
• rozwój kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć dla 64 uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim (w tym uczniów uzdolnionych);
• wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez objęcie doradztwem i opieką pedagogiczno-psychologiczną 64 uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim.
W ramach podejmowanych działań uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych:
• organizowane są indywidualne spotkania (64 h – 2 h/ucznia) i warsztaty grupowe (60 h) z doradcą zawodowym,
• uczniowie, mający trudności z nauką, biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z j. polskiego (150 h) oraz matematyki (90 h),
• organizowane są zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki (60 h), fizyki (60 h) i j. angielskiego (120 h),
• uczniowie uczestniczą w warsztatach z przedsiębiorczości (30 h),
• uczniowie biorą udział również w zajęciach z psychologiem (60 h) i zajęciach z terapii korekcyjno-kompensacyjnej (30 h),
• organizowane są warsztaty dotyczące „Cyberprzemocy” (15 h),
• uczniowie biorą udział w wyjazdach edukacyjnych.
Odwiedzili m. in.: Sąd Rejonowy w Opolu, Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Humanitarium we Wrocławiu.
Planowany jest również wyjazd do Elektrowni Opole oraz wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sporządziła: A. Pietrzyk – asystent koordynatora projektu

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki