• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    25 °C

Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim

logo.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki, w miesiącach od października 2014 roku do czerwca 2015 roku, realizuje Projekt POKL „Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-16-018/14.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W Projekcie bierze udział 64 uczniów kształcących się w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2014/ 2015.
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych u 64 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego w LO w Dobrzeniu Wielkim.
Cele szczegółowe Projektu to:
• podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 32 uczniów poprzez rozszerzenie oferty LO w Dobrzeniu Wielkim o zagadnienia związane
z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym w ramach utworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery;
• rozwój kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć dla 64 uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim (w tym uczniów uzdolnionych);
• wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez objęcie doradztwem i opieką pedagogiczno-psychologiczną 64 uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim.
W ramach podejmowanych działań uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych:
• organizowane są indywidualne spotkania (64 h – 2 h/ucznia) i warsztaty grupowe (60 h) z doradcą zawodowym,
• uczniowie, mający trudności z nauką, biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z j. polskiego (150 h) oraz matematyki (90 h),
• organizowane są zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki (60 h), fizyki (60 h) i j. angielskiego (120 h),
• uczniowie uczestniczą w warsztatach z przedsiębiorczości (30 h),
• uczniowie biorą udział również w zajęciach z psychologiem (60 h) i zajęciach z terapii korekcyjno-kompensacyjnej (30 h),
• organizowane są warsztaty dotyczące „Cyberprzemocy” (15 h),
• uczniowie biorą udział w wyjazdach edukacyjnych.
Odwiedzili m. in.: Sąd Rejonowy w Opolu, Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Humanitarium we Wrocławiu.
Planowany jest również wyjazd do Elektrowni Opole oraz wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sporządziła: A. Pietrzyk – asystent koordynatora projektu

 

Data publikacji: 06-05-2015 14:11 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 06-05-2015 14:17 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej