• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 11 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    3 °C

UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XII/99/2015
Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 grudnia 2015 r.

określająca stanowisko w zakresie prób zmiany granic Gminy Dobrzen Wielki

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) Rada Gminy Dobrzeń Wielk uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Wyraża się głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań mających na celu zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki, prowadzących do zmniejszenia jej obszaru na rzecz Miasta Opola.

2. Z dyspozycji art. 4 ust. 3 i 4 oraz art. 4a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515.) wynika, iż ustalenie i zmiana granic gmin, stosownie do obowiązujących kryteriów, powinny być poprzedzone szczegółową analizą uwzględniającą istniejącą infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy, której celem jest ustalenie czy projektowane zmiany zapewnią gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, zachowanie istniejących więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz usprawnienie zdolności wykonywania zadań publicznych. Żadne przesłanki nie wskazują na przeprowadzenie jakichkolwiek analiz, studiów lub innych opracowań przez Miasto Opole. Nigdy wcześniej projektowane zmiany nie wywołały takich obaw mieszkańców naszej Gminy o to, że po ich wprowadzeniu korzyści odniosą wyłącznie mieszkańcy Opola mieszkający najbliżej centrum miasta – kosztem mieszkańców zamieszkujących na terenach położonych na jego peryferiach. Tereny anektowane staną się peryferiami wojewódzkiego miasta, ich mieszkańcy w długiej kolejce, latami będą oczekiwali na inwestycje gwarantujące dalszy rozwój zamieszkiwanych przez nich terenów.

3. Wszelkie inicjatywy w celu zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, jako nie pochodzące od jej mieszkańców oraz władz lokalnych należy uznać jako bezzasadną próbę wpływania na jej suwerenność i samodzielność samorządową oraz demokratyczne prawa i wolności jej mieszkańców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                              Klemens Weber 

PDFUchwała nr XII.99.2015.pdf (94,56KB)

 

Data publikacji: 03-12-2015 13:39 Opublikował(a): Izabela Kołodziej