• Dzisiaj jest:
  środa, 21 lutego 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  8 °C

Konkurs

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016:

Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 1. Wysokość planowanych środków na realizację zadania: 150 000,- zł.
 2. Termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2016 rok,
 3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki,
 4. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Dobrzeń Wielki,
 5. Wysokość przyznanej dotacji w 2015 r.: 159 000,- zł.

Zasady przyznania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
 2. Podmiot składający ofertę:

1) posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

2) posiada doświadczenie w realizacji określonego zadania.

Termin składania ofert:

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 234),
 3. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez oferenta,
 4. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
 2. aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji
 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert – sport” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu,
 2. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
 2. Komisja konkursowa powołana przez Wójta dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia swoją propozycję,
 3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony,
 4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  1. wartość merytoryczną,
  2. koszt realizacji zadania,
  3. posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,
  4. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi,
  5. osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji proponowanego projektu,
  6. dotychczasowa współpraca z samorządem.

Postanowienia końcowe:

 1. O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
 2. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty,
 3. Wysokość kwoty środków może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu gminy na 2016 r.
 4. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy.

 

Data publikacji: 04-12-2015 15:52 Opublikował(a): Jolanta Mikuła